Het klimaat: Code rood.. of.. nog meer?

-DIA-
Berichten: 29281
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Het klimaat: Code rood.. of.. nog meer?

Berichtdoor -DIA- » 26 Dec 2017, 20:05

We hebben het meer opgemerkt. Mensen zijn optimisten als het gaat over de toekomst van de aarde. Althans de verontrustende berichten over de klimaatsverandering moeten (leren we nooit?) telkens weer in negatieve zin worden bijgesteld. Terwijl we wel kunnen weten waar het met de aarde naartoe gaat. Alleen dat willen we meestal (zo ik merk) liever niet te veel horen.
De wetenschap, zoals ik al opmerkte, moet telkens verwachtingen bijstellen: Het gaat harder dan we dachten, het is ernstiger dan we tot voor kort aannamen en dergelijke zinnen zijn vaak in de kranten te lezen.
Weer heeft de wetenschap een beetje moeten bijstellen: Het klimaat en de gevolgen van de klimaatsverandering zijn ernstiger dan men tot voor kort aannam.

Zien we dat we met al ons weten en kennen deze aarde niet kunnen redden? Zien we hierin ook de tekenen van de tijd? De aarde wordt oud. En als we op de andere tekenen van de tijd letten (wie het opmerkt zal het moeten bekennen) lijkt deze wereld naar zijn einde te gaan. Wellicht sneller dan we nu denken. We willen immers niet aan het 'pessimistisch/realistisch denken meedoen? We willen toekomst. Dat is te begrijpen, heel menselijk. Maar denken we dan aan de tijdelijke toekomst, of ook aan de eeuwige toekomst.
We zien zoveel tekenen van de tijd. Heb meerdere malen geprobeerd er een (ernstig) topic over te starten. Allen gingen wegens onderlinge twisten of door richtingverandering de mist is. En ja, in de mist zie je niet zo veel.

Hier een 'wetenschappelijke kerstboodschap'. Nee, het zal niet zo meteen door iedereen even serieus worden genomen. Maar we zien wel de realiteit, al merken we er hier in Nederland relatief nog niet zo heel veel van. En zo we het zien, dan nog zien we van nature er niet de hand Gods in. Soms is relativeren goed, maar soms is het ook iets waar we zelf voor schrikken en daarom relativeren we ook wel vaak.
http://www.weer.nl/nieuws/detail/2017-1 ... boodschap/

Ik moest denken aan Psalm 67:
In deze psalm is sprake van de grote en vreselijke en heerlijke majesteit Gods in de natuur en Zijn gerichten.

1 DE aHEERE 1regeert, de aarde verheuge zich; dat vele 2eilanden zich verblijden.
a Ps. 93:1; 96:10. 1 Dat is, Hij bewijst metterdaad dat Hij Koning is, niet alleen van het volk van Israël, maar van de ganse wereld. 2 Dat is, volken en natiën in de eilanden wonende, als Jes. 42:4; 60:9.
2 3Rondom Hem zijn 4wolken en donkerheid, 5gerechtigheid en gericht zijn de 6vastigheid Zijns troons.
3 Zie dergelijke beschrijving van de macht en majesteit Gods Ps. 18:8, 9, enz. 4 Hebr. een wolk. 5 Zie de aant. Gen. 18 op vers 19. 6 Of: het steunsel, of: het fundament.

3 7Een vuur gaat voor Zijn aangezicht heen, en het steekt Zijn wederpartijen rondom aan brand.
7 Versta door het vuur de gestrenge wraak en straf Gods.[/b]
4 bZijn bliksemen verlichten de wereld; chet aardrijk 8ziet ze en 9het beeft.
b Openb. 4:5. c Ps. 77:17. 8 Te weten de bliksemen. 9 Of: het wordt angstig, te weten als een vrouw die het barenswee overkomt..
5 De bergen smelten als was voor het aanschijn des HEEREN, voor het aanschijn des Heeren der ganse aarde.
6 dDe 10hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid, en alle volken zien Zijn eer.
d Ps. 19:2; 50:6. 10 Versta de hemelse creaturen of schepselen, als donder, bliksem, hagel, sneeuw, stormen, enz., of de engelen.
7 Beschaamd moeten wezen allen die 11de beelden dienen, die zich op 12afgoden beroemen; buigt u neder voor Hem, alle 13gij goden.
11 Hebr. het gesneden of gegraven beeld. 12 Zie Lev. 19:4. 1 Sam. 12:21. 13 Dat is, engelen. Zie Ps. 8:6. Hebr. 1:6. En zie de vervulling dezer woorden in Christus, Mark. 1:13. Luk. 2:13, 14. Hebr. 1:7. Openb. 5:11, 12. 8 14
8 Sion 15heeft gehoord en het heeft zich verblijd, en 16de dochteren van Juda hebben zich verheugd, vanwege Uw oordelen, o HEERE.
14 Dat is, de kerke Gods, zo der Joden als der heidenen.
15 Te weten de oordelen en straffen Gods over Zijn vijanden, als blijkt uit het einde van dit vers.
16 Versta de inwoners van het Joodse land, als Ps. 48:12, en voorts van de ganse kerk.

9 Want Gij, HEERE, zijt de Allerhoogste over de gehele aarde; Gij zijt zeer hoog verheven boven alle 17goden.
17 Als vers 7.
© -DIA-

emigrant
Verbannen
Berichten: 895
Lid geworden op: 10 Okt 2015, 21:49

Re: Het klimaat: Code rood.. of.. nog meer?

Berichtdoor emigrant » 26 Dec 2017, 20:13

ben het meer met Donald Trump eens dat er nauwelijks klimaatverandering is. In elk geval niet door menselijke oorzaken. Het is de natuur. En die is altijd veranderlijk. De mens is geen nomade meer, blijft op een plek dat is het probleem.
Kijk niet naar de spelling en grammatica, ik ben dyslectisch.

-DIA-
Berichten: 29281
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Het klimaat: Code rood.. of.. nog meer?

Berichtdoor -DIA- » 26 Dec 2017, 20:29

Zou de zeespiegel 5 meter stijgen... dan ligt de Randstad op de zeebodem en ligt Utrecht aan Zee.
https://www.nemokennislink.nl/publicati ... ng-en-dan/
Ik weet niet hoe wetenschappelijk verantwoord deze kaart is, maar MetoGroup (over het algemeen goed geinformeerd) sprak van 'enkele meters' nog in deze eeuw.
© -DIA-

Gebruikersavatar
Roos2017
Berichten: 548
Lid geworden op: 02 Okt 2017, 18:59

Re: Het klimaat: Code rood.. of.. nog meer?

Berichtdoor Roos2017 » 26 Dec 2017, 21:38

Psalm 93:
1 De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen.
2 Van toen af is Uw troon bevestigd, Gij zijt van eeuwigheid af.
3 De rivieren verheffen, o HEERE! de rivieren verheffen haar bruisen; de rivieren verheffen haar aanstoting.
4 Doch de HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee.
5 Uw getuigenissen zijn zeer getrouw; de heiligheid is Uw huize sierlijk, HEERE! tot lange dagen.

Psalm 72 : 17 Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen.

-DIA-
Berichten: 29281
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Het klimaat: Code rood.. of.. nog meer?

Berichtdoor -DIA- » 27 Dec 2017, 02:23

Roos2017 schreef:Psalm 93:
1 De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen.
2 Van toen af is Uw troon bevestigd, Gij zijt van eeuwigheid af.
3 De rivieren verheffen, o HEERE! de rivieren verheffen haar bruisen; de rivieren verheffen haar aanstoting.
4 Doch de HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee.
5 Uw getuigenissen zijn zeer getrouw; de heiligheid is Uw huize sierlijk, HEERE! tot lange dagen.

Psalm 72 : 17 Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen.


De Schrift is een eenheid en spreekt zichzelf nooit tegen. Hier zien we dat alles wat zich tegen God verheft maar nietig is, en dat daartegenover de godzaligen grote vrede zullen hebben. Dat is de het getuigenis van het Woord. Echter het is hier misschien wat off-topic, toch is het een passende aanvulling. Wat ik bedoelde sluit het albestuur en de almacht Gods tegenover de kleine nietige, maar zich tegen zijn Schepper verheffende mens niet uit. Ik bedoelde juist te wijzen op de plagen die dit aardrijk zullen overkomen, en daarbij gelijk op de afval en dwaling van de mens die zich van God los denkt te kunnen scheuren.
Het kan nooit kwaad om elkaar wat wakker te houden aangaande de tijd die we beleven, ook met name in deze tijd meer dan ooit een tijd is waarin gebeurtenissen plaatsvinden die ongekend zijn.
Zowel in de kerk als op in de wereld, en ook bijzonder in de natuur.
Daar moeten we dan wel bij in het oog houden: Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen.
Toch zal deze aarde zich eens bewegen uit hare plaats. Er staat "zij zal niet wankelen". We moeten Schrift met Schrift vergelijken, en dan lezen we ook: Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook den hemel.

De inleiding van Hebreeën 12:
1 Uit de voorbeelden van het voorgaande hoofdstuk vermaant de apostel de Hebreeën tot volstandigheid in de christelijke hoop, en tot lijdzaamheid in de verdrukkingen. 2 Stelt hun te dien einde Christus’ voorbeeld voor, Die door lijden in Zijn heerlijkheid is ingegaan. 5 Ook het voorbeeld van alle ware kinderen, die zonder kastijding hunner vaderen niet zijn. 9 Wijst hun aan de vruchten van de kastijdingen. 12 Vermaant hen daarna tot verwakkering in hun slapheid. 14 Mitsgaders tot vrede en heiligheid. 15 Waarschuwt hen tegen afval, en tegen hoererij, en onheiligheid, met het voorbeeld van Ezau. 18 Stelt hun te dien einde ook voor ogen de waardigheid der vergadering in hemel en op aarde, waartoe zij gekomen zijn, met een tegenstelling van de vreselijkheid van alle dingen in het geven der wet. 25 Waarschuwt hen wederom voor afval, met een plaats uit Hagg. 2:7 genomen. 28 En vermaant hen tot vasthouden aan Gods genade, met een voorstelling der straf die den afvalligen zal overkomen

Hier het verband beginnende bij vers 18:
18 Want gij zijt niet gekomen rtot den tastelijken berg, sen het brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder, r Ex. 19:10, enz.; 20:21. s Ex. 19:16. Deut. 5:22.
19 En tot het geklank der bazuin, en de stem der woorden; welke die ze hoorden, tbaden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden t Ex. 20:19. Deut. 5:25; 18:16.
20 (Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd: v Indien ook een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. v Ex. 19:13.
21 En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: Ik ben gans bevreesd en bevende).
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion en de stad des levenden Gods, tot xhet hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen; x Gal. 4:26. Openb. 3:12; 21:10, enz.
23 Tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die yin de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen; y Luk. 10:20.
24 En tot den Middelaar des Nieuwen Testaments, Jezus, en het bloed zder besprenging, dat betere dingen spreekt dan aAbel. z Hebr. 10:22. 1 Petr. 1:2. a Gen. 4:10. Hebr. 11:4.
25 bZiet toe dat gij Dien Die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van Dien afkeren Die van de hemelen is, b Hebr. 2:3.
26 Wiens stem toen de aarde bewoog; maar nu heeft Hij verkondigd, zeggende:cNog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook den hemel. c Hagg. 2:7.
27 En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der beweeglijke dingen, als welke gemaakt waren; opdat blijven zouden de dingen die niet beweeglijk zijn.
28 Daarom, alzo wij een onbeweeglijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door dewelke wij welbehaaglijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. d 1 Petr. 2:5.
29 eWant onze God is een verterend Vuur. e Deut. 4:24.

De kanttekening bij vers 27 (zal Ik bewegen) luidt:
Namelijk eensdeels door grote wonderen en mirakelen aan hemel en aarde, gelijk in de komst van Christus en ten tijde van Zijn lijden en van Zijn opstanding is geschied; maar inzonderheid door de krachtige predicatie des Evangelies en de zending des Heiligen Geestes over de gehele aarde, waardoor de ceremoniële dienst der wet en de afgoderij der heidenen is tenietgedaan, en de geestelijke godsdienst alom opgericht; hetwelk een grote beweging en verandering, niet alleen op aarde, maar ook in den hemel veroorzaakt heeft, alzo ook de engelen zich daarover verwonderen en begerig zijn daarin te aanschouwen, Ef. 3:10. 1 Petr. 1:12
© -DIA-

Gebruikersavatar
parsifal
Berichten: 8121
Lid geworden op: 09 Jan 2002, 11:15
Locatie: Stockholm

Re: Het klimaat: Code rood.. of.. nog meer?

Berichtdoor parsifal » 28 Dec 2017, 16:59

emigrant schreef:ben het meer met Donald Trump eens dat er nauwelijks klimaatverandering is. In elk geval niet door menselijke oorzaken. Het is de natuur. En die is altijd veranderlijk. De mens is geen nomade meer, blijft op een plek dat is het probleem.


Als er geen menselijke oorzaak is van klimaatverandering, wat doet de laatste zin er dan toe?
"Then he isn't safe?" said Lucy.
"Safe?" said Mr. Beaver. "Don't you hear what Mrs. Beaver tells you? Who said anything about safe? "Course he isn't safe. But he's good. He's the King, I tell you."

-DIA-
Berichten: 29281
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Het klimaat: Code rood.. of.. nog meer?

Berichtdoor -DIA- » 28 Dec 2017, 18:26

parsifal schreef:
emigrant schreef:ben het meer met Donald Trump eens dat er nauwelijks klimaatverandering is. In elk geval niet door menselijke oorzaken. Het is de natuur. En die is altijd veranderlijk. De mens is geen nomade meer, blijft op een plek dat is het probleem.


Als er geen menselijke oorzaak is van klimaatverandering, wat doet de laatste zin er dan toe?


2017
was, zo las ik net, het op drie na warmste jaar ooit.
De jaren
2006
2007
2014
waren nog warmer.

Als we de top tien bekijken valt op dat de warmste jaren allemaal na de officiële wetenschappelijke constatering
van de klimaatsverandering, midden jaren 80, vallen:
2015
2101
2000
1999
1990
Dat maakt de top 10 van de warmste jaren ooit gemeten compleet.

Ja meneer Trump, dat is natuurlijk puur toeval, ik begrijp u. Alleen ben ik zo vrij een beetje meer mijn verstand te gebruiken
en op de feiten af te gaan. Sorry meneer Trump, sorry!
© -DIA-

emigrant
Verbannen
Berichten: 895
Lid geworden op: 10 Okt 2015, 21:49

Re: Het klimaat: Code rood.. of.. nog meer?

Berichtdoor emigrant » 28 Dec 2017, 19:49

parsifal schreef:
emigrant schreef:ben het meer met Donald Trump eens dat er nauwelijks klimaatverandering is. In elk geval niet door menselijke oorzaken. Het is de natuur. En die is altijd veranderlijk. De mens is geen nomade meer, blijft op een plek dat is het probleem.


Als er geen menselijke oorzaak is van klimaatverandering, wat doet de laatste zin er dan toe?


dat wil zeggen dat de mens, als het hem letterlijk ergens te heet onder de voeten werd of anderszins, hij met zijn volksstam vertrok naar andere oorden.

in de achttiende eeuw is het klimaat ook heel veranderlijk geweest.
Kijk niet naar de spelling en grammatica, ik ben dyslectisch.

Gebruikersavatar
parsifal
Berichten: 8121
Lid geworden op: 09 Jan 2002, 11:15
Locatie: Stockholm

Re: Het klimaat: Code rood.. of.. nog meer?

Berichtdoor parsifal » 28 Dec 2017, 19:55

emigrant schreef:
parsifal schreef:
emigrant schreef:ben het meer met Donald Trump eens dat er nauwelijks klimaatverandering is. In elk geval niet door menselijke oorzaken. Het is de natuur. En die is altijd veranderlijk. De mens is geen nomade meer, blijft op een plek dat is het probleem.


Als er geen menselijke oorzaak is van klimaatverandering, wat doet de laatste zin er dan toe?


dat wil zeggen dat de mens, als het hem letterlijk ergens te heet onder de voeten werd of anderszins, hij met zijn volksstam vertrok naar andere oorden.

in de achttiende eeuw is het klimaat ook heel veranderlijk geweest.


Of hij verdronk of verhongerde. In de achttiende eeuw waren de mensen ook niet echt nomadisch meer.
"Then he isn't safe?" said Lucy.

"Safe?" said Mr. Beaver. "Don't you hear what Mrs. Beaver tells you? Who said anything about safe? "Course he isn't safe. But he's good. He's the King, I tell you."

-DIA-
Berichten: 29281
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Het klimaat: Code rood.. of.. nog meer?

Berichtdoor -DIA- » 28 Dec 2017, 20:01

emigrant schreef:
parsifal schreef:
emigrant schreef:ben het meer met Donald Trump eens dat er nauwelijks klimaatverandering is. In elk geval niet door menselijke oorzaken. Het is de natuur. En die is altijd veranderlijk. De mens is geen nomade meer, blijft op een plek dat is het probleem.


Als er geen menselijke oorzaak is van klimaatverandering, wat doet de laatste zin er dan toe?


dat wil zeggen dat de mens, als het hem letterlijk ergens te heet onder de voeten werd of anderszins, hij met zijn volksstam vertrok naar andere oorden.

in de achttiende eeuw is het klimaat ook heel veranderlijk geweest.


Hebt u ook gelezen dat de mens van nu steeds maar relativeert? Misschien wel eens interessant om dat eens na te lezen.
Ook dat acht ik een teken des tijds..
© -DIA-

Gebruikersavatar
Roos2017
Berichten: 548
Lid geworden op: 02 Okt 2017, 18:59

Re: Het klimaat: Code rood.. of.. nog meer?

Berichtdoor Roos2017 » 28 Dec 2017, 20:30

Laat mij dan maar beginnen met relativeren:
https://jdreport.com/alle-planeten-in-o ... randering/


Moderamen
Berichten: 676
Lid geworden op: 18 Jan 2017, 20:36

Re: Het klimaat: Code rood.. of.. nog meer?

Berichtdoor Moderamen » 28 Dec 2017, 20:56

Google dan ook even trefwoorden als bijv. "climate change other planets myth", dan zie je dat het een mythe is.

Gebruikersavatar
Wandelende
Inactief
Berichten: 3076
Lid geworden op: 13 Jun 2017, 06:43

Re: Het klimaat: Code rood.. of.. nog meer?

Berichtdoor Wandelende » 05 Jan 2018, 09:31

Klimaatverandering is voor mij als de internetbubbel van de jaren '80.

Een positief punt voor christenen zou echter m.i. wel moeten zijn dat het "bebouwen en bewaren" iets meer richting een evenwichtspunt is verschoven. De eeuwenlang eenzijdige focus op "bebouwen" lijkt heel langzaam te wijzigen.
(~)

Mara
Berichten: 23094
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Het klimaat: Code rood.. of.. nog meer?

Berichtdoor Mara » 19 Jul 2018, 17:45

Zojuist hoorde ik op de radio dat het gevaar bestaat dat onze rivieren gaan verzilten nu.
Het zeewater is sterker dan het zoete en dringt dus het rivierwater terug.
Het schijnt dat het water bij de van Brienenoordbrug al aan het verzilten is.
Van een zoetwatertekort is nog geen sprake, het IJsselmeer kan nog aangesproken worden.
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon


Terug naar “Actuele zaken”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten