De prediking van het gericht

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 14879
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

De prediking van het gericht

Berichtdoor huisman » 27 Feb 2012, 11:46

Een zeer lezenswaardig artikel van Prof Dr. A Baars in het RD over de prediking van het gericht.

http://www.refdag.nl/opinie/toegespitst ... n_1_625231

De motieven voor de prediking van het gericht.
Er zijn verschillende motieven waarom de notie van het gericht regelmatig in de prediking aan de orde moet komen. Ik noem de belangrijkste. In de eerste plaats neemt deze notie een vaste plaats in in de prediking van de Heere Jezus en de apostelen.

Ruim dertig jaar geleden verscheen een klein, maar inhoudrijk geschrift van de Nederlands-Zuid-Afrikaanse nieuwtestamenticus prof. dr. L. Floor. Het heeft de titel ”Het gericht van God volgens het Nieuwe Testament” (Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1979). De hoofdstelling van dit boekje is dat het gericht van God een vast bestanddeel uitmaakt van het Evangelie dat aan alle volken verkondigd moet worden. Het is zelfs zo dat we nergens in de gehele Bijbel zo veel horen over de ernst van het gericht en van de eeuwige rampzaligheid als juist in de woorden van de Heere Jezus Zelf. Zover ik kan beoordelen is het rondom dit geschrift van prof. Floor opmerkelijk stil gebleven. Vindt zijn weloverwogen, Bijbelse pleidooi onder de druk van een sterk ‘hoorder­gerichte’ prediking soms te weinig gehoor?

Het tweede motief hangt nauw samen met de eerste notie. Als de prediking van het gericht een onmisbaar bestanddeel is van de nieuwtestamentische prediking, dient zij ook nu nog in de zondagse preken regel­matig aan de orde te komen. Het is een goed reformatorisch beginsel dat het Woord alléén verkondigd dient te worden, maar dat betekent ook dat het Woord gehéél verkondigd dient te worden (vgl. onder andere Hand. 20:26 vv.).

„Er mag niet eenzijdig, naar eigen keuze met het Woord worden omgegaan. Evenmin mogen de smaak van een bepaalde groepering of bepaalde wensen van de gemeente deze keuze bepalen. Het Woord spreekt veelzijdig, en tot deze veelzijdigheid behoort ook het spreken over het gericht dat ons allen individueel eens raakt. En dat gericht is niet alleen toekomstig. Het is ook nu in de wereld en onder de mensen aanwezig (Rom. 1:18 vv.) Het gaat ook door onze ziel als wij beseffen wat het is zondaar voor God te zijn. Het zal er zijn in ons sterven alsook in het einde aller dingen, wanneer het verborgene in het licht gesteld zal worden.” (W. Kremer)De wijze waarop deze prediknig moet gebeuren.
Hoe moet er over het gericht gepreekt worden? Ik noem vier aspecten. In de eerste plaats dient deze prediking doorgloeid te zijn van een diepe ernst en bewogenheid. Zo heeft ook de Heere Jezus het gericht ter sprake gebracht over de onboetvaardige steden in Galilea en over Jeruzalem (vgl. Luk. 10:13 vv.; 13:34; 19:41 vv.). De boodschap van het gericht heeft op zichzelf genomen niets aantrekkelijks. Laat zij dan ook op een wijze vertolkt en verkondigd worden die bij haar karakter past.

Hiermee hangt samen dat de boodschap ook sober onder woorden gebracht dient te worden. Het zou niet moeilijk zijn om uit de geschiedenis van de prediking een aantal voorbeelden op te sommen van predikers die zich hier onvoldoende aan gehouden hebben. Te denken valt aan boetepredikers uit de late middeleeuwen of sommige opwekkingspredikers uit Amerika. Zij konden het gericht van God en de realiteit van de hel in felle kleuren schilderen. Dat bewerkte soms bepaalde vormen van verslagenheid en ontroering, maar beantwoordde niet aan de sobere ernst waarmee de Bijbel over deze dingen spreekt. Het effect van deze prediking was dan ook niet altijd wat de predikers beoogden.

Verder kan de prediking van het gericht nooit doel in zichzelf zijn. Zij zal altijd zoeken te overtuigen van de ernst van het verloren zijn en het verloren gaan, en daarom staan in het kader van een oproep tot bekering.

Bijzonder duidelijk komt dat uit in 2 Korinthe 5. Paulus spreekt daar eerst in grote ernst over de realiteit van Gods gericht: „Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad” (vs. 10). Daarna volgen bewogen uitspraken en oproepen als: „Wij dan, wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof” (…); „Want de liefde van Christus dringt ons” (…); „Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: „Laat u met God verzoenen.”” (vs. 11, 14 en 20).

Ten slotte mag ook de troost van het gericht in de prediking niet ontbreken. Wie door het geloof verenigd mag zijn met Christus en Zijn weldaden, komt niet in het gericht. Het brengt volkomen rechtvaardiging, die voert naar de triomf met Christus. Daarbij is de christen voor altijd van al zijn vijanden verlost (zie onder andere vraag en antwoord 52 van de Heidelbergse Catechismus en artikel 37 van de Neder­landse Geloofsbelijdenis). Genade blijkt oneindig veel meer te zijn dan het welverdiende oordeel! Dat leidt tot eeuwige aanbidding van het onverdiende heil van God in Christus.

Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Gebruikersavatar
DWW
Berichten: 645
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 19:57
Locatie: Katwijk
Contact:

Re: De prediking van het gericht

Berichtdoor DWW » 29 Feb 2012, 21:37

De Heere Jezus zei van de tollenaar in de tempel, dat hij gerechtvaardigd naar zijn huis ging.
Dit wil zoveel zeggen dat hij in een gericht is geweest. In het OT waren de stoelen des gerichts (ps. 122:5) de altaren op het tempelplein, gelijk het brandofferaltaar in de voorhof van de tabernakel. In deze gerichtsplaatsen werd een zaak tussen God en een zondaar vereffend (=vlak gemaakt door het bloed der verzoening), gelijk later op Golgotha's kruisheuvel waar het Lamme Gods als Plaatsvervanger van Zijn verkorenen werd geslacht. Met groot geroep ging Hij de dood in voor de Zijnen, lees hier in Matth. 27 vers 50-51: En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden.

Hier is vervuld wat de apostel schrijft in Rom. 7 vers 4: "Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is." Zie daar de verwerving van het Heil door het gericht Gods. Wanneer dit verworven Heil aan een verkoren zondaar in het uur der minne wordt toegepast, wordt hij geestelijk gedoopt in de vervloekte kruisdood van Christus Jezus, (Rom. 6:3, Gal. 3:27) een plant met Hem in Zijn dood, graf en opstanding. God eist door Zijn hemels gericht de gerechtigheid en het geloof op in het hart van die verkoren zondaar, waarna hij in zijn bedreven ongerechtigheid verdrinkt, als in een punt des tijds. Op deze wijze trekt God zijn jasje van eigengerechtigheid en ongerechtigheid uit, om hem rijp en vatbaar te maken voor de gerechtigheid Christi.

Onlangs las ik een treffend stukje van J.C. Philpot over deze geestelijke doop, over hoe en wanneer de ziel verloren gaat in dat hemels gericht. "Door deelgenoten gemaakt te zijn van de Geest van Christus hebben de leden van Zijn symbolische lichaam een levende vereniging met Hem, want ‘die de Heere aanhangt, is één geest met Hem’ (1 Kor. 6:17). Door alzo gedoopt te zijn door de Heilige Geest zijn ze eensgeestes gemaakt met de Heere en hebben zo een gemeenschap met Hem in Zijn lijden, dood en opstanding. Zoals Hij stierf onder de vloek der wet en de schuld en last van de zonde, ja, de dood stierf aan de wet en de zonde, door de dood bevrijd zijnde van de vloek der wet en de straf der zonde, zo sterft de gelovige onder de vloek van de wet en de last van schuld en zonde in zijn geweten.”

Ten laatste, toen de tollenaar in dat hemelse gericht in Zijn kruisdood werd gedoopt, ging hij ook met luidkeels geroep "O God, wees mij zondaar genadig!" met Christus de dood in, als in een punt des tijds. Dit is het hartverscheurend berouw tot God. Daar werd zijn stenen hart weggenomen en kreeg hij een vlesen hart, en scheurde het voorhangsel in zijn hart door de geestelijke besnijdenis zonder handen geschiedt door God den Heilige Geest, Kol. 2:11-14. Dit gaat dus vooraf aan de geestelijke opstanding uit de dood met Christus, door het geloof in Hem. Op deze wijze worden de zonden door Zijn dood vernietigt en begraven, en heeft Gods wet geen reden meer tot vloeken. Nu begint de wet die zondaar te prijzen en te zegenen, op grond van zijn geschonken geloof in Jezus Christus. Dit geloof in Hem is de geestelijke opstanding! Helaas hoor je daar bijna niet meer van (s)preken. Hoe zou dat komen...??
Want, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zaligen, dat verloren was.
http://www.dewoesteweg.nl

Erasmiaan
Berichten: 8497
Lid geworden op: 17 Okt 2005, 21:25

Re: De prediking van het gericht

Berichtdoor Erasmiaan » 29 Feb 2012, 22:35

Pas op hoor, Philpot leert leven voor de rechtvaardigmaking! Dat jij hier Philpot aanprijst is hetzelfde als dat een dokter met een sigaar in zijn mond iemand waarschuwt voor het roken.

Gebruikersavatar
DWW
Berichten: 645
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 19:57
Locatie: Katwijk
Contact:

Re: De prediking van het gericht

Berichtdoor DWW » 29 Feb 2012, 23:29

Erasmiaan schreef:Pas op hoor, Philpot leert leven voor de rechtvaardigmaking! Dat jij hier Philpot aanprijst is hetzelfde als dat een dokter met een sigaar in zijn mond iemand waarschuwt voor het roken.

Beste Erasmiaan, het spijt me als ik met die uitspraak op je kerkelijk tenen heb getrapt, maar ik misbruik Philpots vlag niet om de lading van hetgeen ik leer te dekken. Ik weet best dat Philpot het geestelijk leven op de toeleidende weg helaas te vroeg stelde. Maar hetgeen ik hier van hem citeerde was zeer zuiver. Als je over dat andere verder wilt praten, vind ik prima. Ik wil er best op reageren, maar jij mag het Topic openen.
Want, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zaligen, dat verloren was.
http://www.dewoesteweg.nl

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 14879
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: De prediking van het gericht

Berichtdoor huisman » 01 Mar 2012, 01:03

DWW schreef:
Erasmiaan schreef:Pas op hoor, Philpot leert leven voor de rechtvaardigmaking! Dat jij hier Philpot aanprijst is hetzelfde als dat een dokter met een sigaar in zijn mond iemand waarschuwt voor het roken.

Beste Erasmiaan, het spijt me als ik met die uitspraak op je kerkelijk tenen heb getrapt, maar ik misbruik Philpots vlag niet om de lading van hetgeen ik leer te dekken. Ik weet best dat Philpot het geestelijk leven op de toeleidende weg helaas te vroeg stelde. Maar hetgeen ik hier van hem citeerde was zeer zuiver. Als je over dat andere verder wilt praten, vind ik prima. Ik wil er best op reageren, maar jij mag het Topic openen.


Jammer dat een zeer lezenswaardig artikel van Prof Dr A Baars geen inhoudelijke discussie veroorzaakt.
Hoe zit het in onze kerk met het gericht in de prediking ?
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Erasmiaan
Berichten: 8497
Lid geworden op: 17 Okt 2005, 21:25

Re: De prediking van het gericht

Berichtdoor Erasmiaan » 01 Mar 2012, 09:15

huisman schreef:
DWW schreef:
Erasmiaan schreef:Pas op hoor, Philpot leert leven voor de rechtvaardigmaking! Dat jij hier Philpot aanprijst is hetzelfde als dat een dokter met een sigaar in zijn mond iemand waarschuwt voor het roken.

Beste Erasmiaan, het spijt me als ik met die uitspraak op je kerkelijk tenen heb getrapt, maar ik misbruik Philpots vlag niet om de lading van hetgeen ik leer te dekken. Ik weet best dat Philpot het geestelijk leven op de toeleidende weg helaas te vroeg stelde. Maar hetgeen ik hier van hem citeerde was zeer zuiver. Als je over dat andere verder wilt praten, vind ik prima. Ik wil er best op reageren, maar jij mag het Topic openen.


Jammer dat een zeer lezenswaardig artikel van Prof Dr A Baars geen inhoudelijke discussie veroorzaakt.
Hoe zit het in onze kerk met het gericht in de prediking ?

Ik weet niet hoe dat in jullie kerk zit. Kennelijk volgens prof. dr. A. Baars vreest hij daar nogal voor.

Gebruikersavatar
Auto
Berichten: 4533
Lid geworden op: 22 Feb 2002, 21:01

Re: De prediking van het gericht

Berichtdoor Auto » 01 Mar 2012, 09:23

Erasmiaan schreef:
huisman schreef:
DWW schreef:
Erasmiaan schreef:Pas op hoor, Philpot leert leven voor de rechtvaardigmaking! Dat jij hier Philpot aanprijst is hetzelfde als dat een dokter met een sigaar in zijn mond iemand waarschuwt voor het roken.

Beste Erasmiaan, het spijt me als ik met die uitspraak op je kerkelijk tenen heb getrapt, maar ik misbruik Philpots vlag niet om de lading van hetgeen ik leer te dekken. Ik weet best dat Philpot het geestelijk leven op de toeleidende weg helaas te vroeg stelde. Maar hetgeen ik hier van hem citeerde was zeer zuiver. Als je over dat andere verder wilt praten, vind ik prima. Ik wil er best op reageren, maar jij mag het Topic openen.


Jammer dat een zeer lezenswaardig artikel van Prof Dr A Baars geen inhoudelijke discussie veroorzaakt.
Hoe zit het in onze kerk met het gericht in de prediking ?

Ik weet niet hoe dat in jullie kerk zit. Kennelijk volgens prof. dr. A. Baars vreest hij daar nogal voor.


Prof. dr. A. Baars heeft het over de kerken in de gereformeerde gezindte.

Klinken deze tonen nog door in de prediking binnen de breedte van de gereformeerde gezindte? Ik ben er niet helemaal gerust op. Dat geldt overigens ook voor mijn eigen preken.

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 22791
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: De prediking van het gericht

Berichtdoor refo » 01 Mar 2012, 09:37

Over het gericht hoor ik niet zo veel.

De vraag is ook of dat de prediking moet zijn. Het staat in de bijbel ook niet centraal.

Gebruikersavatar
DWW
Berichten: 645
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 19:57
Locatie: Katwijk
Contact:

Re: De prediking van het gericht

Berichtdoor DWW » 01 Mar 2012, 10:12

refo schreef:Over het gericht hoor ik niet zo veel.

De vraag is ook of dat de prediking moet zijn. Het staat in de bijbel ook niet centraal.

Van der Groe over het gericht des hemels: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... lenaar.pdf

H.F. Kohlbrugge over het Goddelijk gericht: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... t-gods.pdf

Ds. Fraanje door recht verlost: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... raanje.pdf

John Warburton door recht verlost: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... burton.pdf

Verder heb ik prof. dr. A. Baars zelden of nooit over/uit het gericht Gods horen preken. Ik heb ook enkele lezingen van hem beluisterd. Klinkt allemaal zeer geleerd, maar met name in zijn vraagbeantwoording kan je opluisteren dat hij van de prediking van 'genade door recht' wezenlijk niet veel moet hebben. Dit is bijv. bij ds. C. Harinck niet anders. In zijn lezingen soms best rechtzinnig. Hij probeert de lijn der puriteinen te volgen in hun ruim aanbod van genade, maar als het er op aankomt moet hij niks hebben van hun wedergeboorteleer. Hoe ruim zij waren in het aanbod van genade, hoe scherp zij waren in de dodende afsnijding door Gods heilige wet. Deze twee gaan altijd samen.

Ten laatste schreef je dat het gericht in de Bijbel niet centraal staat. Ik merk daaruit op dat je wezenlijk niet veel van de offerdienst van het OT hebt verstaan. Elk brandoffer dat gebracht werd, was een gericht waarin een plaatsvervanger (een dier) stierf voor diegene die gezondigd had. Dat brandofferaltaar was een stoel van het Goddelijk gericht. Zonder berouw over de bedreven zonden mocht er niet geofferd worden, en geen onbesnedene mocht in Egypteland eten van het paaslam (=plaatsvervanger) dat geslacht werd en voor Israel door het vuur was gegaan. Hiervan zegt bijv. Calvijn terecht dat het ware geloof bestaat uit (stondelijke) doding en levendmaking. De doding ziet op het gericht Gods, want de ziel die zondigt zal de dood sterven, en de levendmaking door de vereniging (=eten) met Christus ziet op de door het geloof toegepaste barmhartigheid en genade Gods jegens een verkoren/verloren zondaar....op grond van de zoen en kruisverdienste van Christus. Daarom legt een verkoren zondaar zijn bestaan af voor God door het geloof in Gods heilige Wet (=strafaanvaarding), en staat hij met Christus op uit de kruisdood door het geloof in de vervulde Wet (=beloftenissen des Evangeliums).

Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome; Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft, Hebr. 9:14-17.
Laatst gewijzigd door DWW op 01 Mar 2012, 10:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Want, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zaligen, dat verloren was.
http://www.dewoesteweg.nl

Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 29834
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: De prediking van het gericht

Berichtdoor Tiberius » 01 Mar 2012, 10:13

huisman schreef:Jammer dat een zeer lezenswaardig artikel van Prof Dr A Baars geen inhoudelijke discussie veroorzaakt.
Hoe zit het in onze kerk met het gericht in de prediking ?

Dat laatste zou ik niet weten, omdat ik niet zo vaak in jullie kerk kom.
Ik vond het ook een lezenswaardig artikel. En een terecht artikel ook, denk ik. Ik kan er wel achter staan.
Eigenlijk ben ik daarom wel blij dat het geen discussie veroorzaakt.

Gebruikersavatar
freek
Berichten: 5711
Lid geworden op: 24 Nov 2005, 14:55

Re: De prediking van het gericht

Berichtdoor freek » 01 Mar 2012, 10:37

Tiberius schreef:
huisman schreef:Jammer dat een zeer lezenswaardig artikel van Prof Dr A Baars geen inhoudelijke discussie veroorzaakt.
Hoe zit het in onze kerk met het gericht in de prediking ?

Dat laatste zou ik niet weten, omdat ik niet zo vaak in jullie kerk kom.
Ik vond het ook een lezenswaardig artikel. En een terecht artikel ook, denk ik. Ik kan er wel achter staan.
Eigenlijk ben ik daarom wel blij dat het geen discussie veroorzaakt.


De meeste mensen discussiëren liever over wat Erskine c.s. nu precies zeiden over het aanbod van genade en de beloften, is mijn inschatting.

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 14879
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: De prediking van het gericht

Berichtdoor huisman » 01 Mar 2012, 10:39

refo schreef:Over het gericht hoor ik niet zo veel.

De vraag is ook of dat de prediking moet zijn. Het staat in de bijbel ook niet centraal.


De Heere Jezus sprak er wel veel over. In het laatste Bijbelboek wordt ons er veel van geopenbaard. En dan maar verzwijgen?
@DWW Lees eerst het artikel voordat je met merkwaardige conclusies komt.
@Tiberius en Erasmiaan ; Met "onze" kerk probeer ik het voor een ieder toe te passen, jullie glijden wel erg makkelijk onder de toepassing weg. :huhu Vooruit dan maar: Hoe zit het met de prediking van het gericht op jullie kansel.
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17323
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: De prediking van het gericht

Berichtdoor Afgewezen » 01 Mar 2012, 12:47

freek schreef:
Tiberius schreef:
huisman schreef:Jammer dat een zeer lezenswaardig artikel van Prof Dr A Baars geen inhoudelijke discussie veroorzaakt.
Hoe zit het in onze kerk met het gericht in de prediking ?

Dat laatste zou ik niet weten, omdat ik niet zo vaak in jullie kerk kom.
Ik vond het ook een lezenswaardig artikel. En een terecht artikel ook, denk ik. Ik kan er wel achter staan.
Eigenlijk ben ik daarom wel blij dat het geen discussie veroorzaakt.


De meeste mensen discussiëren liever over wat Erskine c.s. nu precies zeiden over het aanbod van genade en de beloften, is mijn inschatting.

Logisch, het ene is nu eenmaal wel en het andere geen controversieel onderwerp.

Gebruikersavatar
henriët
Berichten: 12915
Lid geworden op: 30 Mar 2007, 17:54

Re: De prediking van het gericht

Berichtdoor henriët » 01 Mar 2012, 14:37

DWW schreef:
refo schreef:Over het gericht hoor ik niet zo veel.

De vraag is ook of dat de prediking moet zijn. Het staat in de bijbel ook niet centraal.

Van der Groe over het gericht des hemels: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... lenaar.pdf

H.F. Kohlbrugge over het Goddelijk gericht: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... t-gods.pdf

Ds. Fraanje door recht verlost: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... raanje.pdf

John Warburton door recht verlost: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... burton.pdf

Verder heb ik prof. dr. A. Baars zelden of nooit over/uit het gericht Gods horen preken. Ik heb ook enkele lezingen van hem beluisterd. Klinkt allemaal zeer geleerd, maar met name in zijn vraagbeantwoording kan je opluisteren dat hij van de prediking van 'genade door recht' wezenlijk niet veel moet hebben. Dit is bijv. bij ds. C. Harinck niet anders. In zijn lezingen soms best rechtzinnig. Hij probeert de lijn der puriteinen te volgen in hun ruim aanbod van genade, maar als het er op aankomt moet hij niks hebben van hun wedergeboorteleer. Hoe ruim zij waren in het aanbod van genade, hoe scherp zij waren in de dodende afsnijding door Gods heilige wet. Deze twee gaan altijd samen.

Ten laatste schreef je dat het gericht in de Bijbel niet centraal staat. Ik merk daaruit op dat je wezenlijk niet veel van de offerdienst van het OT hebt verstaan. Elk brandoffer dat gebracht werd, was een gericht waarin een plaatsvervanger (een dier) stierf voor diegene die gezondigd had. Dat brandofferaltaar was een stoel van het Goddelijk gericht. Zonder berouw over de bedreven zonden mocht er niet geofferd worden, en geen onbesnedene mocht in Egypteland eten van het paaslam (=plaatsvervanger) dat geslacht werd en voor Israel door het vuur was gegaan. Hiervan zegt bijv. Calvijn terecht dat het ware geloof bestaat uit (stondelijke) doding en levendmaking. De doding ziet op het gericht Gods, want de ziel die zondigt zal de dood sterven, en de levendmaking door de vereniging (=eten) met Christus ziet op de door het geloof toegepaste barmhartigheid en genade Gods jegens een verkoren/verloren zondaar....op grond van de zoen en kruisverdienste van Christus. Daarom legt een verkoren zondaar zijn bestaan af voor God door het geloof in Gods heilige Wet (=strafaanvaarding), en staat hij met Christus op uit de kruisdood door het geloof in de vervulde Wet (=beloftenissen des Evangeliums).

Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome; Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft, Hebr. 9:14-17.

Als jou stelling is dat ds. baars/ds harinck in zijn prediking in zijn prediking genade door recht niet aanwezig is, durf ik te stellen dat jij niet luisteren kan.
Wat een laster durf jij te spreken.
Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten maar de echo ervan duurt eindeloos....

Gebruikersavatar
DWW
Berichten: 645
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 19:57
Locatie: Katwijk
Contact:

Re: De prediking van het gericht

Berichtdoor DWW » 01 Mar 2012, 15:10

Henriet schreef:Als jou stelling is dat ds. baars / ds. harinck in zijn prediking in zijn prediking genade door recht niet aanwezig is, durf ik te stellen dat jij niet luisteren kan. Wat een laster durf jij te spreken.

Beste Henriet, als prof. dr. A. Baars in zijn drieverbondenleer net zo rechtzinnig was als de godzalige Samuel Rutherford, zou ik m'n woorden terugnemen. Ik zeg niet dat hij bij tijden geen mooie dingen gezegd heeft, zo heb ik ook enkele lezingen van hem beluisterd over de reformatie...best nuttig en leerzaam. Luister hier:

[url]http://preken.dewoesteweg.nl/index.php?dir=./Kerkhistorische%20lezingen/(.)%20Lezingen%20over%20de%20reformatie%201517
[/url]

Maar wanneer het aankomt op de toepassing van het Heil door de weg van Gods heilige recht....vind ik, dat ook hij dit hemels gericht in zijn uitleg omzeilt. Luther heeft altijd gezegd dat de kerk valt of staat met de rechtvaardiging door het geloof. Dat geloof ontvang je niet tijdens je doop (op grond van een verondersteld geloof), ook niet wanneer je belijdenis doet), maar dit geloof in Jezus Christus ontvang een zondaar NADAT hij in het hemels gericht zijn vonnis heeft gemijnd, en als in een punt des tijds is ondergegaan in de golven van Gods toorn in het badwater der wedergeboorte. De doding van het vlees (= besnijdenis) gaat vooraf aan de geestelijke opstanding. Ik heb ds. Baars hier nooit zo uit/over spreken. Het gaat mij om de inhoud van de zaak, en niet om het vertoog van woorden waarmee die zaak geestelijk wordt voorgesteld. Laat dit laatste heel duidelijk zijn! Dit is dus geen aanval op de persoon van ds. Baars, maar slechts een opmerking omtrent hetgeen waarin hij (naar mijn bescheiden mening) in gebreke blijft....of weigert uit/over te spreken.
Laatst gewijzigd door DWW op 01 Mar 2012, 15:28, 2 keer totaal gewijzigd.
Want, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zaligen, dat verloren was.
http://www.dewoesteweg.nl


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten