Wat is sterven aan de Wet der WET, opdat ik Gode leven zou?

DJK
Berichten: 244
Lid geworden op: 08 Aug 2008, 12:52

Wat is sterven aan de Wet der WET, opdat ik Gode leven zou?

Berichtdoor DJK » 14 Okt 2008, 06:53

In de topics over : de leer der GG, vleselijk en geestelijk, hoe weet ik dat ik een kind van God ben, ben ik bevreesd geworden, dat velen toch iets te simpel denken over het zaligmakende geloof in Jezus Christus. Dit geloof, wat een gave Gods' is, en alleen geschonken wordt uit vrije genade om niet, aan hen die door de WET aan die volmaakte eis der WET (in de geest)de kruisdood met Christus gestorven zijn, opdat zij Gode in Christus zouden leven door/middels dat zaligmakende geloof door welke zij ingelijfd zijn geworden in Zijn verbroken Lichaam, welke immer werkende is door de Liefde. Niet bedoeld vanuit de hoogte, maar mocht het zijn tot een weinig meer onderwijs, vermaning en waarschuwing, op weg en reis naar die nimmer eindigende eeuwigheid...


Galaten 2:19-20
Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.
Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.


Romeinen 6:7-8
Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.
Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;Schrijver, roept iemand mij toe. Kunt u mij nogmaals een keer eenvoudig uitleggen, wat nu dat sterven aan de WET door de WET is? Wel geliefde lezer, dat is het dodelijkst tijdsgewricht waar Psalm 116 over spreekt, wanneer de ziel voor het Heilig recht Gods’ wordt getrokken middels de trekkende liefde des Vaders, en waar zo’n ziel die volmaakte eis van Gods’ heilige WET op zijn arme verloren ziel voelt branden, middels de doem- en vloekwerkingen die er van die WET uitgaan. Hier voelt die ziel zich die vraag : “Betaal Mij wat gij schuldig zijt!!, gedurig op zijn arme ziel branden. God eist Zijn Goddelijke Beeld terug, waarmee Hij die zondaar in Adam volmaakt heeft geschapen, en onder deze rechtvaardige eis van betaling heeft die ziel werkelijk niets meer tot betaling, en voelt Gods’ toorn over zijn hemelhoge schuld op zijn arme ziel branden, welke de verdoemenis zelve al is, en tenslotte sterft onder die rechtvaardige eis der WET tot betaling, en geheel rechtvaardig verloren moet gaan in eigen oog, als in een punt des tijds, doende nog een laatste noodschreeuw tot God om redding van zijn goddeloze zondige helwaardige ziel. Als in een oogwenk verloren gaat, (a twinkling of an eye)zouden de godzalige engelse vaderen zeggen. Waarna Christus tussentreed, op grond van Zijn zoen- en kruisverdiensten, en die ziel opvangt in Zijn liefdesarmen, middels de toegepaste beloften van het heilig Evangelie aan het hart van de goddeloze verloren zondaar, waar dan zulk een ontzaggelijke reddende en liefelijke kracht vanuit gaat, en de ziel Zijn gestorte Bloed mag zien in die beloften, zodanig dat een ziel denkt te bezwijken vanwege die ingestorte Liefde Gods’ in Christus, gewerkt door de Heilige Geest, middels dat ingestorte zaligmakende geloof. Hierbij is de ziel in Christus gerechtvaardigd en geheiligd(1Kor.1:30), krachtens toerekening, en ontvangt het geloof in Hem als een gave Gods' op grond van die bewezen genade, welke immer is werkende middels de Liefde, krachtens instorting, waardoor de ziel ingelijfd wordt in het verbroken Lichaam van Christus, hetgeen de ziel wederbaart, en levend maakt. De wedergeboorte en levendmaking...


Psalm 116 - ber.
Ik lag gekneld in banden van den dood, Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen;
Ik was benauwd, omringd door droefenissen; Maar riep den HEER' dus aan in al mijn nood:
"Och HEER', och wierd mijn ziel door U gered!" Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig.
De HEER' is groot, genadig en rechtvaardig, En onze God ontfermt zich op 't gebed.
D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. 'k Was uitgeteerd maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder: Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan!
Gij hebt, o HEER', in 't dood'lijkst tijdsgewricht, Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen,
Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods ogen, Steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht.DJK

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 18732
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Wat is sterven aan de Wet der WET, opdat ik Gode leven zou?

Berichtdoor refo » 14 Okt 2008, 07:48

Ik heb je er al eerder opgewezen dat heel de brief aan de Galaten nu juist bestrijdt wat jij hier als de hoogste waarheid verkondigt.

Paulus toon in de hele brief aan dat de genade geschonken wordt om niet. Punt. Want als de galaten aan de wet gestorven hadden moeten zijn was het geen genade meer. Paulus toont heel nauwkeurig aan dat alles genade is en dat hij doordat Christus gestorven is nu zelf ook gestorven is. Niet als iets inwendigs of geestelijks, maar bij wijze van spreken als lichamelijke realiteit.

Wat niet zeggen wil dat mensen in een geestelijke put kunnen zitten, vermengd met watgodsdienstigheid. Dat kan altijd. Maar het moet niet gezien worden als de meest gezonde toestand. De bijbel leert nergens: betaal me wat gij schuldig zijt. (in het kader van het behouden worden dan) Degene die dat zegt moet juist levenslang in de gevangenis. Maar weer: de brief aan de Galaten toont aan hoe het wel moet.

Christen bij Bunyan ziet in dat hij op de verkeerde weg was door te proberen aan de wet te gaan sterven: het zou letterlijk zijn dood geweest kunnen zijn. Want juist daarin bestaat de genade. Niet wij sterven maar Hij is gestorven en daarom zijn wij gestorven. Bij het kruis verdwijnt het zondepak en bij Sinai wordt het ondraaglijk. Na die ervaring was Christen nog verder van huis en jij wilt ons doen geloven dat dat nodig was.
Later gaat Christinne ook op reis en die slaat dat zijpad heel terecht over.

En wat Ps 116 betreft. Houd het maar bij de onberijmde tekst.
3 De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen; ik vond benauwdheid en droefenis.
4 Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: Och HEERE! bevrijd mijn ziel.
5 De HEERE is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende.
6 De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost.
7 Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u welgedaan.

Bij banden des doods staat: Dat is, die zo groot waren als de dood zelf; te weten als Saul met zijn machtig leger mij naderde. En bij de angsten der hel : Dat is, die zo groot waren dat zij wel lichtelijk oorzaken van mijnen dood zouden geweest zijn en mij in het graf zouden gebracht hebben.

Het is niet een geestelijke ervaring, maar gewoon een lichamelijke gebeurtenis van David. Niet God eist zijn recht, maar Saul zijn leven. Je mag dat best omzetten naar deze tijd, maar nooit naar een inwendig gebeuren. Je gaat mentale depressies dan verwarren met geestelijk leven.

Het gaat niet om de onderstreepte zinnen, maar om de zinnen daarna. De gedeelten met onderstrepingen kunnen eventueel vervallen. De zinnen daarna zijn wezenlijk.

Gebruikersavatar
wim
Berichten: 3772
Lid geworden op: 30 Okt 2002, 12:40

Re: Wat is sterven aan de Wet der WET, opdat ik Gode leven zou?

Berichtdoor wim » 14 Okt 2008, 08:16

Sterven aan de wet. Betekent dit dat je lange stukken tekst schrijft óver de rol van de WET (met drie hoofdletters nota bene)?

Jezus heeft de wet volkomen volbracht (niet slechts betaald voor onze schuld). Denk je nu werkelijk dat God, met eerbied gesproken, nog zit te wachten op onze doodsangsten onder de vloek van de wet? Is dat écht (wezenlijk) nodig in het licht van wat Christus gedaan en geleden heeft?

DJK
Berichten: 244
Lid geworden op: 08 Aug 2008, 12:52

Re: Wat is sterven aan de Wet der WET, opdat ik Gode leven zou?

Berichtdoor DJK » 14 Okt 2008, 08:32

Zonder het doorleven van deze stukken, trap en mate, en de diepten van dit doorleven zij in ieders leven alleen Gode bekend, ga je voor eeuwig verloren...

Uit uw schrijven komt naar voren dat u vijandig bent aangaande Gods' heilig eisende volmaakte Recht.
Wat u zoekt en begeert, is om zalig te worden buiten dit heilig Recht om. Maar dan komt God niet meer aan Zijn eer.
Weet van mij, dat ik u op grond van de Bijbel kan zeggen, en op grond van de HC (zondag2-6) dat God geen afstand doet, noch kan doen van Zijn heilig, verdoemend en dodende Recht, welke van ons allen eist : "Betaal Mij wat gij schuldig zijt!!" --En als die vloek en eis nu aan deze zijde van het graf nog nimmer op onze zielen heeft gebrand, dan zal deze eis straks in die eeuwige rampzaligheid op onze zielen branden: "Betaal Mij, wat gij schuldig zijt!" Maar dan is het voor eeuwig te laat, en kunt u schreeuwen om Redding wat u wilt, maar dan is er geen Redding meer. Dan zult u met die eis voor eeuwig een betaling zoeken, die er in die helse verdoemenis, nimmermeer te vinden is....

Want Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid(Jes.1:27)


DJK
Laatst gewijzigd door DJK op 14 Okt 2008, 08:39, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Kaw
Berichten: 5445
Lid geworden op: 07 Jun 2003, 08:42
Contact:

Re: Wat is sterven aan de Wet der WET, opdat ik Gode leven zou?

Berichtdoor Kaw » 14 Okt 2008, 08:36

8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:
9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien;
11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

2 Corinthiers 7:10 Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid; maar de droefheid der wereld werkt den dood.
Volgens de statenvertalers betekent dat het volgende:
Dat is, die van God komt, Gode aangenaam is en den zondaar tot God brengt; wanneer namelijk het hart des zondaars daarover recht bedroefd is, dat hij God zijnen Vader door zijne zonde vertoornd heeft, met een vertrouwen van de vergeving derzelve door Christus Jezus, vergezelschapt met een vast voornemen van de zonde te vlieden, gelijk de voorbeelden van David, van den verloren zoon, der zondares, Petrus en anderen uitwijzen.

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 18732
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Wat is sterven aan de Wet der WET, opdat ik Gode leven zou?

Berichtdoor refo » 14 Okt 2008, 08:46

DJK schreef:Zonder het doorleven van deze stukken, trap en mate, en de diepten van dit doorleven zij in ieders leven alleen Gode bekend, ga je voor eeuwig verloren...

Uit uw schrijven komt naar voren dat u vijandig bent aangaande Gods' heilig eisende volmaakte Recht.
Wat u zoekt en begeert, is om zalig te worden buiten dit heilig Recht om. Maar dan komt God niet meer aan Zijn eer.
Weet van mij, dat ik u op grond van de Bijbel kan zeggen, en op grond van de HC (zondag2-6) dat God geen afstand doet, noch kan doen van Zijn heilig, verdoemend en dodende Recht, welke van ons allen eist : "Betaal Mij wat gij schuldig zijt!!" --En als die vloek en eis nu aan deze zijde van het graf nog nimmer op onze zielen heeft gebrand, dan zal deze eis straks in die eeuwige rampzaligheid op onze zielen branden: "Betaal Mij, wat gij schuldig zijt!" Maar dan is het voor eeuwig te laat, en kunt u schreeuwen om Redding wat u wilt, maar dan is er geen Redding meer. Dan zult u met die eis voor eeuwig een betaling zoeken, die er in die helse verdoemenis, nimmermeer te vinden is....

Want Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid(Jes.1:27)


DJK


Weet je. je luistert niet. Nou is dat niet ongebruikelijk, maar het is toch wel handig als je dat gaat doen. Dit is namelijk een discussieforum.
Je begint gelijk over 'vijandig' op grond van nix. Want natuurlijk laat God dat recht niet vallen. Maar dacht je echt dat God betaald wil worden via een of andere belevenis? Dan zou Hij dat toch wel in Zijn Woord gezet hebben.
De Bijbel: een zondaar kan slechts vegeving ontvangen in Christus.
Jij: maar dan moet wel doorleefd worden wat Hij gedaan heeft. Jochie, jochie, je snapt er nix van. Dat kun je helemaal niet.

DJK
Berichten: 244
Lid geworden op: 08 Aug 2008, 12:52

Re: Wat is sterven aan de Wet der WET, opdat ik Gode leven zou?

Berichtdoor DJK » 14 Okt 2008, 08:50

Dag Refo,


God kan de gerechtigheid van Christus nooit wegschenken, buiten Zijn heilig Recht om.

Bedenk wel dat genade, alleen op het schavot geleerd en ondervonden kan worden...


DJK

Gebruikersavatar
wim
Berichten: 3772
Lid geworden op: 30 Okt 2002, 12:40

Re: Wat is sterven aan de Wet der WET, opdat ik Gode leven zou?

Berichtdoor wim » 14 Okt 2008, 09:10

Kaw schreef:8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:
9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien;
11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.


Een tekst die te pas en te onpas wordt aangehaald. De gerechtigheid en het oordeel gaan sowieso niet over de zondaar, maar over respectievelijk Jezus en de duivel.
De zonde wordt specifiek aangeduid: omdat zij in Mij niet geloven. Het is beslist geen overtuiging van het vallen onder Gods recht in het 'dood'lijkst tijdsgewricht'.

Berouw en heiligmaking hebben een plaats. Maar dat is nog iets anders dan het ondergaan van de vloek van de wet. Dat laatste is zeker niet de weg waarlangs God ons recht kan doen, zonder dat dit onze dood betekent.

Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerenden door gerechtigheid. Het gaat hier om de gerechtigheid van Christus. Niet onze gerechtigheid. God werkt nooit buiten zijn recht om. Maar wanneer wij dat recht zouden moeten ondergaan (op het schavot bijvoorbeeld), dan zou dat onze eeuwige dood betekenen.
Laatst gewijzigd door wim op 14 Okt 2008, 09:19, 2 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Kaw
Berichten: 5445
Lid geworden op: 07 Jun 2003, 08:42
Contact:

Re: Wat is sterven aan de Wet der WET, opdat ik Gode leven zou?

Berichtdoor Kaw » 14 Okt 2008, 09:14

DJK schreef:Dag Refo,


God kan de gerechtigheid van Christus nooit wegschenken, buiten Zijn heilig Recht om.

Bedenk wel dat genade, alleen op het schavot geleerd en ondervonden kan worden...


DJK

Barmhartigheid wil ik en geen offeranden?

DJK
Berichten: 244
Lid geworden op: 08 Aug 2008, 12:52

Re: Wat is sterven aan de Wet der WET, opdat ik Gode leven zou?

Berichtdoor DJK » 14 Okt 2008, 09:19

Psalm 103 : 2
Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,
hoeveel het zij, genadig wil vergeven,
uw krankheên kent en liefderijk geneest;
die van 't verderf uw leven wil verschonen,
met goedheid en barmhartigheên u kronen;
die in de nood uw redder is geweest.

Gebruikersavatar
wim
Berichten: 3772
Lid geworden op: 30 Okt 2002, 12:40

Re: Wat is sterven aan de Wet der WET, opdat ik Gode leven zou?

Berichtdoor wim » 14 Okt 2008, 09:19

DJK, niemand ontkent hier de nood. Maar de nood is niet onze redding.

Gebruikersavatar
Ariene
Berichten: 2692
Lid geworden op: 08 Jul 2005, 15:44

Re: Wat is sterven aan de Wet der WET, opdat ik Gode leven zou?

Berichtdoor Ariene » 14 Okt 2008, 09:22

DJK,

Zijn al deze lappen tekst gedicteerd uit door jou ingestudeerde oudvaders?

Of heb je het zelf zo mogen beleven?

Weet je dan ook dat de Heere met een ieder een eigen weg gaat, niet altijd gelijk aan jou beleving?
37 En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.
38 En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.
39 En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap.


En als laatste, is het voor jou nou echt niet mogelijk om gewoon te schrijven...

Uit uw schrijven komt naar voren dat u vijandig bent aangaande Gods' heilig eisende volmaakte Recht.
Wat u zoekt en begeert, is om zalig te worden buiten dit heilig Recht om. Maar dan komt God niet meer aan Zijn eer.


schrijf b.v :
Uit je antwoord maak ik op dat je vijandig staat t.o. Gods heilig recht, je wil buiten dat recht zalig worden maar... enz
Is het gebed uw stuurwiel of uw reservewiel?

DJK
Berichten: 244
Lid geworden op: 08 Aug 2008, 12:52

Re: Wat is sterven aan de Wet der WET, opdat ik Gode leven zou?

Berichtdoor DJK » 14 Okt 2008, 09:29

Alles wat ik op deze site geplaatst heb, is van mijn eigen hand.

Bedenk dat Christus Zijn leven heeft afgelegd, onder dat heilige eisende verdoemdende Recht Gods'.
En Gods' heilige volmaakte WET, waar die eis vanuit gaat, is een afspiegeling van dat Recht. En een ieder van Gods' verkoren volk zal in dit leven, zijn eigen leven met Christus af moeten leren leggen, alvorens zij met Hem uit die kruisdood op mogen staan tot een (ver-)nieuwd Leven uit Hem. Als ik hier persoonlijk geen deel en kennis aan zou hebben, zou ik u niet blijven waarschuwen.

Maar tegenwoordig hebben velen het Leven en het Geloof in Hem al, alvorens zij (in de geest) die vervloekte kruisdood met Hem gestorven zijn.

Romeinen 6:7-8
Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.
Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;


DJK

Gebruikersavatar
memento
Berichten: 11339
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:42

Re: Wat is sterven aan de Wet der WET, opdat ik Gode leven zou?

Berichtdoor memento » 14 Okt 2008, 09:32

Want Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid(Jes.1:27)

Broeder, meen jij dat jij dat recht moet voldoen?

Nee! Sion moet inderdaad door recht verlost worden. Iets wat Sion, en iets wat wij, nooit en te nimmer kunnen. Christus heeft het recht volbracht. En God straft de zonde geen 2 keer!

Aan de andere kant is het zo, dat een ieder die buiten Christus is (het zij met, of het zij zonder de wet) ligt onder de toorn van God. En de enige weg tot behoudt, is het vluchten tot die Christus. Want al ons gezwoeg, hetzij om onszelf te rechtvaardigen door het houden van de wet, of door onszelf te rechtvaardigen via een bevindelijke weg, sléchts in Christus zijn wij verlost van de vloek der wet. Slechts in Christus ziet de Vader ons aan als rijnen.

Zondekennis is nodig. Maar het is slechts een middel om tot Christus te drijven. Het is geen doel opzich. Laat staan een voorwaarde. Alsof wij ooit iets kunnen verdienen. Alsof wij ooit maar een schijntje van onze schuld kunnen wegdragen, hetzij door de wet te houden, hetzij door onze schuld te beleven. Als het aan de wet ligt, is er maar één oordeel: De dood! Ongeacht of je nu je best doet om die wet te houden, en ongeacht of je er nu zulke diepe bevindingen bij hebt. In de wet is alleen maar dood! Doch in Christus is het leven!

Wie meent maar iets toe te moeten doen aan zijn verlossing, snapt in wezen niet hoe groot zijn zonden en ellenden zijn. En die snapt al helemaal niet hoe groot en diep Gods genade is. God zond Zijn zoon om alles te betalen. Echt alles! Omdat er van ons niets te verwachten is, ook geen dingen als in de geest die vervloekte kruisdood met Hem te sterven. Christus heeft alles verdient, en daar hoeft niets meer van mij bij. Dát is nu het wonder!

Gebruikersavatar
freek
Berichten: 5692
Lid geworden op: 24 Nov 2005, 14:55

Re: Wat is sterven aan de Wet der WET, opdat ik Gode leven zou?

Berichtdoor freek » 14 Okt 2008, 09:33

DJK schreef:Alles wat ik op deze site geplaatst heb, is van eigen hand.

Bedenk dat Christus Zijn leven heeft afgelegd, onder dat heilige eisende verdoemdende Recht Gods'.
En Gods' heilige volmaakte WET, waar die eis vanuit gaat, is een afspiegeling van dat, een ieder van Gods' verkoren volk zal in dit leven, zijn eigen leven met Christus af moeten leren leggen, alvorens hij met Hem mag opstaan tot een (ver-)nieuwd Leven uit Hem. Als ik hier perssonlijk geen deel en kennis aan zou hebben, zou ik u niet blijven waarschuwen.

Maar tegenwoordig hebben velen het Leven en het Geloof in Hem al, alvorens zij (in de geest) die vervloekte kruisdood met Hem gestorven zijn.


En dat hoeft Zijn gemeente niet nog eens dunnetjes over te doen.


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast