Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

DDD
Berichten: 9548
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor DDD » 11 Jul 2018, 20:04


Gebruikersavatar
Delftenaar
Berichten: 403
Lid geworden op: 07 Jul 2017, 21:20

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Delftenaar » 12 Jul 2018, 19:42

Vanuit die laatste column valt vakinhoudelijk veel te zeggen, maar dat is nu niet de pointe.

Wel is het opvallend dat er in "onze" gezindte aandacht voor het milieu ontstaat. Lang zat dit toch in de verdachte hoek.

Gebruikersavatar
Vagari
Berichten: 638
Lid geworden op: 15 Aug 2014, 22:12

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Vagari » 13 Jul 2018, 00:55

Psalmen 93:1-5 / STV
1 ‭‭De HEERE regeert,‭¹‭ Hij is met hoogheid‭²‭ bekleed; de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is‭³‭ de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen.‭ 2 ‭‭Van toen‭⁴‭ af is Uw troon bevestigd, Gij zijt van eeuwigheid af.‭ 3 ‭‭De rivieren verheffen, o HEERE! de rivieren verheffen haar bruisen;‭⁵‭ de rivieren verheffen haar aanstoting.‭ 4 ‭‭‭Doch‭ de HEERE in de hoogte‭⁶‭ is geweldiger dan het bruisen‭⁷‭ van grote‭⁸‭ wateren, ‭dan‭ de geweldige baren der zee.‭ 5 ‭‭Uw getuigenissen‭⁹‭ zijn zeer getrouw; de heiligheid‭¹⁰‭ is Uw huize‭¹¹‭ sierlijk, HEERE! tot lange‭¹²‭ dagen.‭
De IK ZAL ZIJN.
Psalmen 68:22-24 / STV
22 ‭‭(68–23) De Heere heeft gezegd: Ik zal‭⁵⁵‭ wederbrengen uit Basan; Ik zal wederbrengen uit de diepten der zee;‭ 23 ‭‭(68–24) Opdat gij uw voet, ‭ja‭, de tong uwer honden, moogt steken in het bloed van de‭⁵⁶‭ vijanden, van een iegelijk van hen.‭ 24 ‭‭(68–25) O God! zij hebben‭⁵⁷‭ Uw gangen gezien, de gangen mijns Gods, mijns Konings, in het heiligdom.‭
Jozua 3:3 / STV
3 ‭‭En zij geboden het volk, zeggende: Wanneer gij de ‭ark‭ des verbonds des HEEREN, uws Gods, ziet, en de Levietische priesters‭²‭ dezelve dragende, verreist gijlieden ook van uw plaats, en volgt haar na;‭ .....11 ‭‭Ziet, de ‭ark‭ des verbonds van den Heere‭¹⁰‭ der ganse aarde gaat door voor ulieder aangezicht in de Jordaan.‭...15 ‭‭En als zij, die de ‭ark‭ droegen, tot aan de Jordaan gekomen waren, en de voeten der priesteren, dragende de ‭ark‭, ingedoopt waren in het uiterste van het water (de Jordaan nu was vol‭¹⁴‭ al de dagen des oogstes aan al haar oevers);‭¹⁵‭‭ 16 ‭‭Zo stonden de wateren, die van boven afkwamen; zij rezen op een hoop, zeer verre van de stad Adam af,‭¹⁶‭ die ter zijde van Sarthan ‭ligt‭;‭¹⁷‭ en die naar de zee des vlakken velds, ‭te‭ ‭weten‭ de Zoutzee,‭¹⁸‭ afliepen, vergingen, zij werden afgesneden.‭¹⁹‭ Toen trok het volk over, tegenover Jericho.‭ 17 ‭‭Maar de priesters, die de ‭ark‭ des verbonds des HEEREN droegen, stonden steevast op het droge, in het midden van de Jordaan; en gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken.‭... Jozua 4: 9 ‭‭Jozua richtte ook twaalf stenen op, midden in de Jordaan, ter standplaats van de voeten der priesteren, die de ‭ark‭ des verbonds droegen; en zij zijn daar tot op dezen dag.‭10 ‭‭De priesters nu, die de ‭ark‭ droegen, stonden midden in de Jordaan, totdat alle ding volbracht was, hetwelk de HEERE Jozua geboden had het volk aan te zeggen, naar al wat Mozes Jozua geboden had.‭¹⁰‭ En het volk haastte, en het trok over.‭ 11 ‭‭En het geschiedde, als al het volk geëindigd had over te gaan, toen ging de ‭ark‭ des HEEREN over, en de priesters voor het aangezicht des volks.‭¹¹‭.....14 ‭‭Te dienzelven dage maakte de HEERE Jozua groot voor de ogen van het ganse Israël; en zij vreesden hem, gelijk als zij Mozes gevreesd hadden, al de dagen zijns levens.‭ 15 ‭‭De HEERE dan sprak tot Jozua,‭¹⁴‭ zeggende:‭ 16 ‭‭Gebied den priesteren, die de ‭ark‭ der getuigenis dragen, dat zij uit de Jordaan opklimmen.‭ 17 ‭‭Toen gebood Jozua den priesteren, zeggende: Klimt op uit den Jordaan.‭ 18 ‭‭En het geschiedde, toen de priesters, die de ‭ark‭ des verbonds des HEEREN droegen, uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren, ‭en‭ de voetzolen der priesteren afgetrokken waren tot op het droge; zo keerden de wateren van de Jordaan weder in hun plaats, en gingen als gisteren ‭en‭ eergisteren aan al haar oevers.‭¹⁵‭‭ ‭
Een gedenkteken in het midden van de Jordaan. Jozua, de Ark en de priesters.
Psalmen 77:19-20 / STV
19 ‭‭(77–20) Uw weg was‭³²‭ in de zee, en Uw pad in grote wateren, en ‭Uw‭ ‭voetstappen‭‭³³‭ werden niet bekend.‭ 20 ‭‭(77–21) Gij leiddet‭³⁴‭ Uw volk, als een kudde door de hand‭³⁵‭ van Mozes en Aäron.‭
Twee keer door de zee. En steeds opnieuw. Gelouterd. De Heere brengt in de nood om er weer uit te helpen. Na de verlossing van de slavernij door het Lam en na de woestijnreis. Opdat we zouden weten wat er in ons hart is en wat er in Zijn hart is. Dat is eigenlijk het enige wat de Bijbel leert: Wie God is en wie wij zijn.
Sefanja 3:12 / STV
12 ‭‭Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig‭⁴⁶‭ en arm volk;‭⁴⁷‭ die zullen op den Naam des HEEREN ‭betrouwen‭.‭⁴⁸‭‭
Psalmen 9:10 / STV
10 ‭‭(9–11) En die Uw Naam kennen,‭¹⁶‭ zullen op U ‭vertrouwen‭, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.‭¹⁷‭‭
Psalmen 91:14 / STV
14 ‭‭Dewijl hij Mij zeer‭²¹‭ bemint, ‭spreekt‭ ‭God‭, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn‭²²‭ Naam.‭
...en zult Zijn naam heten JEZUS.‭³⁶‭‭

Johannes 3:16
Berichten: 844
Lid geworden op: 24 Mar 2004, 01:17

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Johannes 3:16 » 13 Jul 2018, 06:45

U wilt een mens zijn en niets meer, maar toch ook een halve Engel en een rechtvaardige, die
de toets kan doorstaan! Kunt u het aannemen? Dan hebt u hier Gods Woord, dat dit alles
schapen van uw stal bokken van uw kooi noemt, waarvan Hij er geen begeert. U kunt uzelf
daarop tegoed doen. Want het zijn alles louter dingen, welke de Schrift op goede gronden
vordert. Maar God spreekt, dat Hij u niet zal straffen, wanneer u geen van deze dingen hebt.
Ja, Hij wil van al die dingen er niet een dat u daarmee tot God zou komen. Laat dat alles thuis,
als u voor God verschijnt. Deze heeft voor u een andere vrucht van de Geest, een andere
zelfverloochening, een ander gebed, een andere oprechtheid, een andere trouw, een ander
doen van Zijn wille, een andere bewaring van Zijn geboden. In die kondigt Hij u aan, hoe u
ter rechter plaats zijt waar Hij u hebben wil. Zijne is al het bloed en vet! U daarentegen, bind
alles wat het uwe is in een bundelke samen en laat het veilig achterwege en kom tot Hem als
een mens, uitgeschud zoals u bent. In die zal Hij Zijn raad met u uitvoeren, door al het
menselijke en de daarmee verbonden ellende heen. Zó is Zijn welbehagen. In die Ene is al de
volheid, en aan die Ene alle genade.


Dr. H.F. Kolbrugge in een preek over Psalm 50:10
http://enigstetroos.org/kohl/Kohlbrugge_Psalm50.pdf

Gebruikersavatar
liz boer
Berichten: 1776
Lid geworden op: 18 Jun 2018, 15:31

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor liz boer » 13 Jul 2018, 10:11

Delftenaar schreef:Vanuit die laatste column valt vakinhoudelijk veel te zeggen, maar dat is nu niet de pointe.

Wel is het opvallend dat er in "onze" gezindte aandacht voor het milieu ontstaat. Lang zat dit toch in de verdachte hoek.


Ook met eerlijke handel ( koffie suiker ed) lopen onze kerken achteraan, jammer.

Gebruikersavatar
Herman
Berichten: 3531
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Herman » 13 Jul 2018, 10:15

Uiteraard ligt hier weer de schuld bij 'de gezindte' en vervolgens bij 'de kerken' die erachteraan lopen blah blah blah.

Deze verantwoording is een persoonlijke (!) zaak, een ieder voor zich heeft zich hoogst individueel af te vragen of hij de fiets pakt, vegetarisch eet, niet op vliegvakantie te gaan, aan afvalscheiding te doen en biologisch te gaan boeren. Hou toch eens op met dat spelen van de zwartepieten kaart naar een complete bevolkingsgroep.

Gebruikersavatar
liz boer
Berichten: 1776
Lid geworden op: 18 Jun 2018, 15:31

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor liz boer » 13 Jul 2018, 10:38

Herman schreef:Uiteraard ligt hier weer de schuld bij 'de gezindte' en vervolgens bij 'de kerken' die erachteraan lopen blah blah blah.

Deze verantwoording is een persoonlijke (!) zaak, een ieder voor zich heeft zich hoogst individueel af te vragen of hij de fiets pakt, vegetarisch eet, niet op vliegvakantie te gaan, aan afvalscheiding te doen en biologisch te gaan boeren. Hou toch eens op met dat spelen van de zwartepieten kaart naar een complete bevolkingsgroep.


Foei Herman je mag je niet zo opwinden hoor!
Ik ben het eens, maar gedeeltelijk, wij zijn allemaal persoonlijk verantwoordelijk, maar als eerste zouden er geen produkten waar bijvoorbeeld kinderhanden aan gewerkt hebben in de winkel moeten liggen, daar ligt een taak voor de overheid, maar nu het wel zo is, kunnen wij dan niet het goede voorbeeld geven? misschien iets voor het topic sober leven? idd vliegvakantie afval scheiden, minder of geen vlees, fairtrade artikelen kopen zo ver als het in je vermogen ligt, maar eerlijk is eerlijk, al leef ik nog zo goed voor millieu en of medemens en de fabrieken blijven lozen uit schoorsteen of in het water, we blijven gas uit de grond halen al heb je dan groene stroom, tja dan zet het weinig zoden aan de dijk, behalve dat je een signaal afgeeft.

Maar toch blijf ik er bij dat wij voorop moeten lopen ipv achteraan.

Protegé
Berichten: 86
Lid geworden op: 15 Sep 2017, 10:02

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Protegé » 13 Jul 2018, 11:12

" […] Hoevelen roemen niet in het feit dat zij direct kunnen horen of hetgeen een ander vertelt over het geestelijk leen echt is of niet, zelfs heimelijk daar een grond van maken en zich als geestelijke leerlingen op de leerschool van vrije genade wanen. Hun oordeel is dikwijls vernietigend, zodat zij avondmaalsgangers geheel veroordeeld hebben zonder met hen gesproken te hebben. Men zit dan met zijn oordeel in de hoogste boom van onderscheidende kennis, en niemand trekt hen eruit. Niemand deugt er behalve zij. Vanwege hun ‘hoogverlichte’ kennis zijn ze ook nog gehaaid en vertellen er gelijk bij: ‘alhoewel ik er zelf niets van ken, maar ik heb bekeerde ouders, grootouders, ooms of tantes gehad, die ik dikwijls heb horen spreken, en daarom maakt men mij niets wijs.’ Vanzelf is het groot om zulk onderwijs ontvangen te hebben, maar u mag van ons wel weten, dat wij met zulke hoge geesten die dit gebruiken om anderen te pijnigen en om zichzelf in slaap te wiegen, niet kunnen leven. Zij openbaren duidelijk vreemdelingen te zijn van het echte geestelijke oordeel des onderscheids.

Wat heeft een mens toch heimelijk veel onhoudbare gronden op weg naar de eeuwigheid. Doch een die het onderscheid mag ontvangen merkt zichzelf aan als stof en as, goddeloos, een zondaar, een wetsovertreder, een albederver, een afwijker, een eerrover Gods, een hater van zijn naaste en een helwaardige. Die blijven niet met Zacheüs in de hoge boom zitten, maar worden door de Heere eruit geroepen. Die blijven ook niet op een verheven plaats zitten zoals David om die man te veroordelen die dat ene ooilam genomen had, maar krijgen in te leven: ‘een kind des doods’ te zijn en ‘Gij zijt die man! (2 Sam. 12:5 en 7). Die blijven geen farizeeër om een tollenaar te veroordelen, maar gaan zichzelf veroordelen zoals de tollenaar dit deed (Luk. 18:13). Eertijds hadden zij hoge gedachten van zichzelf en lage van anderen. […] "


Uit: "Op de leerschool van vrije genade", ds. J. Roos, p. 113

DDD
Berichten: 9548
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor DDD » 13 Jul 2018, 11:47

Wat een wijze woorden.

Dat is nu precies een belangrijke reden waarom ik DWS erg waardeer. Er staan geen artikelen in van mensen die het heel goed voor een ander weten.

Gebruikersavatar
Desiree
Berichten: 1887
Lid geworden op: 09 Dec 2006, 20:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Desiree » 13 Jul 2018, 12:41

Ja, wijsheid bij de Heere vandaan.. je wordt er stil van.
We moeten ons niet alleen in God verblijden om wat we van Hem ontvangen hebben en nog dagelijks ontvangen,
maar ook om wat Hij beloofd heeft en wat we nog van Hem hopen te ontvangen.

Matthew HenryJohannes 3:16
Berichten: 844
Lid geworden op: 24 Mar 2004, 01:17

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Johannes 3:16 » 13 Jul 2018, 14:39

Geen meerder goed, Heer, Gij mij geven meugt,
Dan dat Gij mij vernedert en maakt kleine;


Dit zijn de eerste 2 regels van psalm 119:36 berijmd (Datheen)

Aangehaald door een predikant deze week tijdens een intrededienst.

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 19438
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor refo » 13 Jul 2018, 19:05

Johannes 3:16 schreef:
Geen meerder goed, Heer, Gij mij geven meugt,
Dan dat Gij mij vernedert en maakt kleine;


Dit zijn de eerste 2 regels van psalm 119:36 berijmd (Datheen)

Aangehaald door een predikant deze week tijdens een intrededienst.

Deze berijming komt niet erg overeen met de onberijmde tekst.

DDD
Berichten: 9548
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor DDD » 13 Jul 2018, 20:02

Ik denk dat dat geldt voor vrijwel alle veel geciteerde coupletten.

Gebruikersavatar
Hendrikus
Berichten: 14556
Lid geworden op: 10 Apr 2004, 09:37

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Hendrikus » 13 Jul 2018, 20:40

DDD schreef:Ik denk dat dat geldt voor vrijwel alle veel geciteerde coupletten.

"Wie berijmingen van psalmen accepteert, heeft de deur naar het vrije lied al op een kier gezet".
[Stelling 12 uit het proefschrift "Heilige gezangen" van dr. Jaco van der Knijff, vorige week gepresenteerd in Groningen].
~~Soli Deo Gloria~~

Gebruikersavatar
Nasrani
Berichten: 700
Lid geworden op: 21 Dec 2016, 22:36

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Nasrani » 13 Jul 2018, 20:43

Hendrikus schreef:
DDD schreef:Ik denk dat dat geldt voor vrijwel alle veel geciteerde coupletten.

"Wie berijmingen van psalmen accepteert, heeft de deur naar het vrije lied al op een kier gezet".
[Stelling 12 uit het proefschrift "Heilige gezangen" van dr. Jaco van der Knijff, vorige week gepresenteerd in Groningen].

Dan maar snel liederen en gezangen invoeren.... :super
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten