Vrijheid in exegese?

Gebruikersavatar
DWW
Berichten: 645
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 19:57
Locatie: Katwijk
Contact:

Re: Vrijheid in exegese?

Berichtdoor DWW » 02 Mar 2012, 11:03

Erasmiaan schreef:
Erasmiaan schreef:[Ik heb wel het boekje: genadeleven en genadeverbond van ds. Moerkerken gelezen, daar kon ik het over het algemeen goed mee eens zijn. Ik lees daar overigens niets over bedekte schuld en vergeven schuld, wel over trappen in de kennis van Christus en dat is volkomen Bijbels. Daar kun je in de leerstellige gedeelten van de Bijbel ook goed mee uit de voeten.

Ik ben van dat boekje geschrokken. Veel stukjes zouden aan te halen zijn die niet in de lijn liggen met de uitleg van de hoofdstroom van de reformatie. Neem nu alleen al dit stukje..:

ds. Moerkerken schreef:Anderen (zeer velen!) verwarren een openbaring van Christus aan het hart met de rechtvaardigmaking.
Voor mij ligt een vraag, die iemand schriftelijk stelde:
Is het geloof in de Heere Jezus hetzelfde als gerechtvaardigd te zijn in de vierschaar der consciëntie?
Ons antwoord is neen, volstrekt niet.
Velen werpen ons dan tegen, dat wij toch door het geloof gerechtvaardigd worden! Wie het geloof heeft zeggen zij, is toch gerechtvaardigd! Wij moeten daarop antwoorden, dat men nooit verwarren moet het door geloof omhelzen van Christus met het door het geloof omhelzen van de vrijspraak des Vaders. Het instrument, waarmede de zondaar omhelzen mag, is altijd hetzelfde (het geloof); de weldaad echter, die omhelsd wordt, kan verschillen. En hoewel het zéker waar is, dat de zondaar op die plaats, waar hij Christus aan zijn ziel geopenbaard krijgt, de zonde zoeken kan en haar niet vinden, toch is er een groot onderscheid tussen het zien van de Advocaat in Zijn volkomenheid en algenoegzaamheid enerzijds, en het horen van de vrijspraak van de Rechter anderzijds. Men onderscheide daarom scherp (ook in eigen leven, niet slechts in de dogmatiek!) tussen een toevlucht nemen tot Christus of een openbaring van Christus en tussen de rechtvaardigmaking in de vierschaar der consciëntie.

Laten wij een heenwijzing naar Christus als een mogelijkheid van zalig kunnen worden niet verwarren met de openbaring van Christus, ofwel, de instelling van het Pascha niet verwarren met de viering van het Pascha! Toen ik dit bovenstaande van ds. Moerkerken las werd ik bedroefd....mijn maag keerde zich om in m'n buikwand. En dat waant zich een gereformeerd leraar die in de lijn der reformatie preekt. Verschrikkelijk! Wat zou een man als Maarten Luther dit soort publieke uitspraken bestreden en zelfs vervloekt hebben.

Het ongetwijfeld Christelijk Geloof
Want voorwaar zeg ik u, dat, zo wie tot deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven, dat hetgeen hij zegt geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt. Markus 11:23. Amen. Zo heeft God in het Onze Vader heel in het kort, alle noden die ons bedreigen, voor ons neergelegd, zodat wij geen verontschuldiging hebben om niet te bidden. Maar nu komt het er op aan, dat wij ook Amen daarop leren zeggen, dat is: niet twijfelen, maar geloven, dat het zeker verhoord wordt en gebeuren zal. Want het is niet anders dan een gebed van het Ongetwijfeld Geloof, dat niet zomaar op goed geluk bidt, maar weet, dat God niet liegt, aangezien Hij beloofd heeft onze beden te verhoren. Waar zo’n geloof niet is, daar kan ook geen echt gebed zijn! Daarom is het een noodlottige waan bij hen die zonder geloof bidden dat ze niet van harte JA erop durven zeggen en met zekerheid verwachten, dat God ze verhoort, maar in twijfel blijven steken en zeggen: ‘Zou ik zo vermetel zijn en mij erop beroemen, dat God mijn gebeden zou verhoren; ik ben toch maar een arme zondaar…,’ en meer van dit soort verontschuldigingen, dat komt hiervan, dat zij niet naar Gods beloften zien, maar naar hun eigen werk en waardigheid, waardoor zij God verachten en Hem voor onbetrouwbaar houden. Daarom ontvangen zij ook niets, zoals Jacobus zegt: Wie bidt, moet bidden in geloof en niet twijfelen, want die twijfelt is als een golf van de zee, die door de wind voortgedreven en opgejaagd wordt; die mens moet niet denken, dat hij iets van de Heere zal ontvangen. Zie, zoveel is er God aan gelegen, dat wij zeker zullen zijn niet te vergeefs te bidden en in geen enkel opzicht onze eigen gebeden verachten. Der Große Katechismus, von dem Gebete, 1529, vgl. WA 30.1, 211, 15-33. Lezen: Markus 11:12-26, tekstvers voor meditatie: vers 23.


De zekerheid van het geloof
Dit is de ware heilzame leer van het Christelijk geloof, namelijk, dat deze gewisse verzekering en dit getuigenis van de Heilige Geest, in het hart moeten zijn, zodat het geheel niet twijfelt, dat wij door Christus, Gods kinderen zijn, vergeving van zonden en het eeuwige leven hebben, en dat wij ook moeten weten, dat God met alle ernst dit geloof eist en verbied om hieraan te twijfelen, als Hij zegt: Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon (1 Johannes 5:10). Hiermee is de schandelijke, verdoemde, duivelse leer der papisten, die hiertegen zonder schaamte voorgeven, dat het goed is als je twijfelt, en dat een christen moet twijfelen aan de genade, op een geweldige manier in de bodem geslagen. Dat is zoveel geleerd: dat het goed is Gods getuigenis niet te geloven! en dit is niet anders dan God een leugenaar noemen, de Heere Christus lasteren en te schande maken, de Heilige Geest in het openbaar op de mond slaan, en zo wezenlijk en waarachtig de mensen tot de onvergeeflijke zonde en lastering tegen de Heilige Geest te brengen en daarin vast te maken, zodat ze tot de duivel moeten varen en geen heil of troost van hun zaligheid ooit zullen hebben. Crucigers Sommerpostille (1544), vgl. WA 21, 288, 16-30.


Om de reine en zuivere leer
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, van de duisternis in deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. (Efeze 6:12)Daarom laten wij voortgaan en ijverig volharden met bidden en smeken. Wij aan wie het Woord bevolen is – die in het predikambt zijn – zullen de christelijke kerk helpen en behouden door de reine en zuivere leer, maar iedere christen moet haar ook ondersteunen door het gebed. Wie nu de christelijke kerk en het Evangelie liefheeft, en graag haar welzijn en voorspoed zou zien die moet bedenken dat hij, om die te ontvangen en te behouden ook zélf daarbij helpen moet. Dat kan echter alleen gebeuren door het gebed. Als je bidt dat de Naam van God geheiligd wordt, Zijn Rijk komt en Zijn wil geschiedt, en daartegen dat de naam van de duivel ontheiligd worde, zijn rijk verstoord en zijn wil en listen verhinderd worden. Wanneer je dat doet! dan sta jezelf, en iedere christen die dat ook doet, als een strijder in zijn wapenrusting op het slagveld en in de voorhoede en je helpt de christelijke kerk tegen de duivel en de wereld verdedigen en beschermen. Want iedere christen is een strijder en strijdt tegen de duivel op het slagveld! Zo zwaar als de strijd is om de prediking en de leer, zo zwaar moet je ook strijden met bidden en gebeden. Voor de reine en zuivere leer moet gestreden en geworsteld worden, want wij christenen zijn geweldige strijders eerst wij in het predikambt en daarna u in de gebeden. Ueber das Evang. Johann. 16, 23 – 30, Anno 1534, Verg. E.A. (2), 5, 131.


Alleen Christus
Lieve Heere, maar wat moet ik dan doen opdat ik zalig worde? Ik moet de Zoon aanzien en aan Hem hangen, mij aan Hem houden, Hem liefhebben en in Hem geloven, dat Hij het is die mij zalig maken en behouden zal, Die mij niet verliest. Dit heeft God besloten: dat ik door Hem het eeuwige leven heb, indien ik slechts alleen aan Hem hang. Maar indien niet…, al was mijn leven nog heiliger als dat van de heilige Hieronymus, zo ben ik verloren. Heere Christus, ik blijf bij U, ik hang aan U, ik geloof in U, dat is het voornaamste, door U is mij het leven geschonken. Ik wil graag beginnen God en mijn naaste lief te hebben zoveel ik kan, en allerlei goed te doen, maar het blijft voor mij vaststaan, dat mijn goede werken mij niets helpen. Want U bent het alleen, mijn leven is te gering en mijn werken zijn te weinig, dat ik daardoor de dood zou kunnen verslinden, de hel toesluiten, de zonde zou kunnen wegnemen en de hemel opendoen. Wij kunnen de wet niet houden! Vergl. W.A. 33, 109, 3 – 39.


Indien gij van ganser harte gelooft
Lieve Heere God, Ik geloof dat Jezus Christus, waarachtig God, van de Vader van eeuwigheid geboren, en ook waarachtig mens geboren uit de maagd Maria, mijn Heere en Zaligmaker is, Die mij, verloren en verdoemd mensenkind, verlost heeft met Zijn lijden en bittere dood. Hij heeft mij ook uit alle zonden, de dood en uit de macht van de duivel verlost, niet met goud of zilver, maar met het Zijn heilig en dierbaar bloed, en met Zijn onschuldig lijden en sterven, opdat ik Zijn eigendom zij, en in Zijn Rijk, voor Hem leef en Hem dien, in eeuwige gerechtigheid, onschuld en zaligheid. Hij Die opgestaan is uit de dood, leeft en regeert in eeuwigheid. Dat is gewisselijk waar! Amen. Gebets-Schatz 1895 (vergelijk: Kleine Katechismus, W.A. 30.1, 365 – 367).


Verzekering van de zaligheid
Lieve God, U hebt het mij beloofd en een zeker en vast teken van Uw genade in de sacramenten gegeven, dat Christus mijn dood met Zijn dood overwonnen heeft. Met Zijn gehoorzaamheid en door Zijn lijden, mijn zonden, vernietigd heeft. Dat Hij door Zijn liefde mijn hel in Zijn van-God-verlaten-zijn verwoest heeft. Dit teken en deze belofte van mijn zaligheid zal mij niet beliegen of bedriegen. U hebt het gezegd, U kunt niet liegen niet met woorden en ook niet met daden, daar sta ik op, daar sterf ik op. Amen. Gebets-Schatz 1895.


Uit de werken van Maarten Luther
Want, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zaligen, dat verloren was.
http://www.dewoesteweg.nl

Erasmiaan
Berichten: 7513
Lid geworden op: 17 Okt 2005, 21:25

Re: Vrijheid in exegese?

Berichtdoor Erasmiaan » 02 Mar 2012, 11:34

DWW schreef:
Erasmiaan schreef:
Erasmiaan schreef:[Ik heb wel het boekje: genadeleven en genadeverbond van ds. Moerkerken gelezen, daar kon ik het over het algemeen goed mee eens zijn. Ik lees daar overigens niets over bedekte schuld en vergeven schuld, wel over trappen in de kennis van Christus en dat is volkomen Bijbels. Daar kun je in de leerstellige gedeelten van de Bijbel ook goed mee uit de voeten.

Ik ben van dat boekje geschrokken. Veel stukjes zouden aan te halen zijn die niet in de lijn liggen met de uitleg van de hoofdstroom van de reformatie. Neem nu alleen al dit stukje..:

ds. Moerkerken schreef:Anderen (zeer velen!) verwarren een openbaring van Christus aan het hart met de rechtvaardigmaking.
Voor mij ligt een vraag, die iemand schriftelijk stelde:
Is het geloof in de Heere Jezus hetzelfde als gerechtvaardigd te zijn in de vierschaar der consciëntie?
Ons antwoord is neen, volstrekt niet.
Velen werpen ons dan tegen, dat wij toch door het geloof gerechtvaardigd worden! Wie het geloof heeft zeggen zij, is toch gerechtvaardigd! Wij moeten daarop antwoorden, dat men nooit verwarren moet het door geloof omhelzen van Christus met het door het geloof omhelzen van de vrijspraak des Vaders. Het instrument, waarmede de zondaar omhelzen mag, is altijd hetzelfde (het geloof); de weldaad echter, die omhelsd wordt, kan verschillen. En hoewel het zéker waar is, dat de zondaar op die plaats, waar hij Christus aan zijn ziel geopenbaard krijgt, de zonde zoeken kan en haar niet vinden, toch is er een groot onderscheid tussen het zien van de Advocaat in Zijn volkomenheid en algenoegzaamheid enerzijds, en het horen van de vrijspraak van de Rechter anderzijds. Men onderscheide daarom scherp (ook in eigen leven, niet slechts in de dogmatiek!) tussen een toevlucht nemen tot Christus of een openbaring van Christus en tussen de rechtvaardigmaking in de vierschaar der consciëntie.

Laten wij een heenwijzing naar Christus als een mogelijkheid van zalig kunnen worden niet verwarren met de openbaring van Christus, ofwel, de instelling van het Pascha niet verwarren met de viering van het Pascha! Toen ik dit bovenstaande van ds. Moerkerken las werd ik bedroefd....mijn maag keerde zich om in m'n buikwand.
Oei, dat lijkt me ingrijpend als je hierdoor zo'n ernstige medische complicatie hebt opgelopen. Mag het al weer wat beter gaan?

En dat waant zich een gereformeerd leraar die in de lijn der reformatie preekt. Verschrikkelijk! Wat zou een man als Maarten Luther dit soort publieke uitspraken bestreden en zelfs vervloekt hebben.
Je zou eens bij jezelf te rade moeten gaan, waar al die harde taal vandaan komt. Want de vrucht des geestes is... liefde. Dan ga je niet op een site ouderlingen aan de schandpaal nagelen, of andere lasterlijke dingen, zoals de heer Burggraaf vervloeken. Je bent zeer, zeer ver van je plaats. Ik hoop dat je het nog eens gaat inzien. Wat moet een wereldling wel niet denken van al dat geschrijf van je? Denk je dat daar ook maar enige reuk of smaak van af komt?

Gebruikersavatar
DWW
Berichten: 645
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 19:57
Locatie: Katwijk
Contact:

Re: Vrijheid in exegese?

Berichtdoor DWW » 02 Mar 2012, 11:49

Beste Erasmiaan, neem jij het dan maar op voor 'gereformeerde' leraren die het geplante geloof door God de Heilige Geest van het metterdaad in Jezus Christus geloven gescheiden hebben, tot zaligheid, blijdschap en eeuwige vrede. Lees hier wat ds. Moerkerken over het geloof schrijft in een preek over HC zondag 7:

Ds. A. Moerkerken: “Wat is een waar geloof?’ Als we het antwoord bezien, dan moeten we er oog voor hebben dat de ouden gezegd hebben dat er verschil is tussen de hebbelijkheid en de dadelijkheid van het geloof. Er is verschil tussen de planting van het geloof en de oefeningen. Begrijpen jullie dat, jongens en meisjes? Ik zal het voor jullie nog duidelijker zeggen. In november kun je een bloembol in de tuin planten. Jullie hebben allemaal wel eens een bloembol gezien. Daar zit geen kleur aan, geen stengel, geen bladeren, geen reuk. Er is niets aan te zien. En toch zit heel die bloem er al in. De kleuren, de stengel, de bladeren, het stuifmeel, de kelk, de geur zelfs. Alles zit in die bol begrepen maar je ziet het niet. Die bol gaat de aarde in en verdwijnt een hele tijd. Het is net of er niets in de grond zit. Je vergeet het. Maar dan, in het voorjaar, zie je ineens een groen sprietje opkomen. Dat is er niet bijgevoegd, dat komt uit die bol. Er komt een stengeltje en langzaam aan ga je kleur zien die die bloem zal krijgen. En als het wat later is, het heeft geregend en de zon heeft geschenen, dan staat er een tulp of welke bloem dan ook. Zo is het nu ook met het geloof. Nog een beeld? Een klein kind van een paar uur oud heeft oogjes, als het gezond is. Het kan die oogjes ook al opendoen maar het kindje ziet je niet. Het heeft oogjes, maar het zien komt later. Een mens kan oren hebben, maar dat hij niet hoort. Er is verschil tussen het gehoor en het horen. Er is verschil tussen het gevoel en het voelen. Er is verschil tussen de reuk en het ruiken, tussen de smaak en het smaken. En zo is er verschil tussen het geloof en het geloven. Dat geloof is als het ware die bol, met eerbied gesproken, die God de Heilige Geest in de wedergeboorte komt te planten in het hart van de zondaar. Dan kunnen er tijden overheen gaan dat we in het leven van zo’n mens donkere aarde zien. Maar de planting van het geloof is er. Wat is nu nodig? Dat door de inwerkende kracht van de Heilige Geest die plant van het geloof een bloem gaat worden met geur, schoonheid en kleur. Met andere woorden: het geloof moet geloven worden. De hebbelijkheid van het geloof moet tot dadelijkheid van het geloven komen, tot de oefeningen van het geloof. In Zondag 7 wordt, met eerbied gesproken, gezegd wat er in die bloembol zit. Er wordt in Zondag 7 ook beschreven wat er gebeurt als die bol gaat ontkiemen en als de oefeningen van het geloof er zijn. Dat wordt ons hier beschreven. Die oefeningen van het geloof – we mogen ook zeggen ‘de daden van het geloof’ – dat zijn er drie. We laten het beeld los. Bij een bloem heb je een wortel, een steel, een kelk, geur en kleur. Maar bij het geloof zijn er maar drie oefeningen, drie geloofsdaden: kennis, toestemming en vertrouwen.”


Lees en vergelijk daarentegen hier hoe Van der Groe uit de werken van Willem Teelinck citeert wat het ware geloof is:
"Ik acht, dat het oprecht geloof bestaat uit twee delen, te weten: kennis en vertrouwen. Over de kennis zal ik hier kortheidshalve niet uitweiden, omdat daarover geen bezwaar bestaat; maar over het vertrouwen, hetgeen voornamelijk het wezen des geloofs is waar het hier alleen op aankomt, zal ik mijnwaarachtig gevoelen hier neerstellen met de eigen woorden van Willem Teellinck in zijn ‘Huysboeck’ op blz. 100, omdat ik geen betere woorden kan vinden om mijn gevoelen uit te drukken. Zij luidde aldus:

“Wat het vertrouwen betreft, hetwelk het andere deel des geloofs is; dat is een verzekerdheid des harten, steunende op de beloften Gods, die in het Evangelie geopenbaard zijn, welke een christen heeft, dat al zijn zonden om Christus’ wil vergeven zijn. Dit scheidt het zaligmakend geloof van alle andere soorten van geloof, want de duivel gelooft ook, maar hij heeft geen vertrouwen op de genade Gods, maar hij beeft, Jac. 2:19. Zo geloven ook veel mensen, dat Christus de Zaligmaker is, ja – letwel – sommigen verschijnen ook te vertrouwen dat Hij hun Zaligmaker is, maar hun vertrouwen is niet gefundeerd op Gods beloften, zoals die in het Evangelie geopenbaard zijn, maar steunt alleen op een sterke inbeelding van hun hersenen, die hun tenslotte begeeft, omdat het maar voor een tijd is, Luk. 8:13, en hen beschaamd laat, Matth. 7:21. Het ware vertrouwen ontstaat dus uit de bijzondere toe-eigening van de beloften Gods ter zaligheid in Christus gedaan, zoals die in het Evangelie geopenbaard zijn,als namelijk het gelovig gemoed de beloften der zaligheid in Christus zó aanmerkt en aanneemt, alsof die in het bijzonder tot hem zelf gezegd waren, en wel zodanig, dat hij die aan zijn hartmin of meer opdringt, dan of God in ‘t bijzonder en bij name hem toesprak en hem dit of dat beloofde en daardoor zijn ziel daarmee troostte. Zo maakt hij door deze bijzondere toe-eigening zich eigen, wat God in het algemeen in Zijn Woord voorstelt en beloofd heeft. Deze toe-eigening is het die ons deel aan Christus doet hebben; daarmee grijpen wij Christus aan en worden zo nauw met Hem verenigd, dat Hij de onze en wij de Zijne worden, Gal. 2:20 en kanttek. Gal. 2:16, zodat ook al Zijn verdiensten de onzen worden en daaruit ontstaat al dat vertrouwen, waar wij hier nu over spreken, zoals de apostel ons dat leert, dat wij hebben vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem, Ef .3:12″.

Ziedaar deze verzekerdheid des harten; deze toe-eigening der beloften Gods van de zaligheid en vergeving der zonden in Christus; dit aangrijpen van Christus, ons in de beloften des Evangelies aangeboden; dit vertrouwen der ziel op Christus en op de beloften van Gods genade, in het heilig Woord aan ons geopenbaard, dit, dit is bij mij het enige waar zaligmakende geloof. Ik ken geen ander geloof, waar de mens door zalig kan worden of deel aan Christus krijgen. Indien iemand een geloofstelt, welks wezen niet is een aannemen van Christus; een toe-eigenen van Gods beloften voor zichzelf; een verzekering des gemoeds van de genadige vergeving der zonden in Christus; een vertrouwen, verlaten, rusten en steunen des harten op Christus,en op Gods eigen Woord en genadige beloften in het heilige Evangelie; dan verklaar ik ronduit, dat ik aan zulk een gesteld geloof part noch deel wil hebben, maar dat met mijn ganse hart verwerp voor nu en altijd."

Bron: http://www.iclnet.org/pub/resources/tex ... eloof.html
Want, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zaligen, dat verloren was.
http://www.dewoesteweg.nl

Erasmiaan
Berichten: 7513
Lid geworden op: 17 Okt 2005, 21:25

Re: Vrijheid in exegese?

Berichtdoor Erasmiaan » 02 Mar 2012, 11:58

En wát is het nou dat ik dit naast elkaar kan laten staan en dat jij het een uitsluit boven het andere?

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17311
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Vrijheid in exegese?

Berichtdoor Afgewezen » 02 Mar 2012, 12:11

DWW, als je dit nu bij iemand als Philpot tolereert, zou je dan ook niet wat toleranter kunnen zijn ten opzichte van hedendaagse predikanten die hierin Philpots gedachtegoed zijn toegedaan?

Gebruikersavatar
DWW
Berichten: 645
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 19:57
Locatie: Katwijk
Contact:

Re: Vrijheid in exegese?

Berichtdoor DWW » 02 Mar 2012, 12:14

Erasmiaan schreef:En wát is het nou dat ik dit naast elkaar kan laten staan en dat jij het een uitsluit boven het andere?

Dat komt omdat jij kennelijk een aanhanger bent van een grijze tussenwegleer, waarin drie en geen twee wegen geleerd worden tot zaligheid en rampzaligheid. Als de radicaliteit van de rechtvaardigingsleer Van der Groe je te zwaar wordt, en je gevoelt innerlijk aan die waarheid niet te willen sterven, dan kruip je stilletjes weer terug naar de leer van ds. G.H. Kersten en zijn leerling ds. Moerkerken. Bedrieg jezelf niet, Erasmiaan. Zoals jij nu doet, deed ik voorheen ook weleens. Maar God ontdekte mij aan dit kwaad, en maakte me eerlijk, en leerde me onder deze waarheid buigen. Smeek of jij er ook onder buigen mag. We hebben tenslotte maar een ziel voor de eeuwigheid. Het is ons aangeboren dat we onszelf graag laten misleiden, en de waarheid slecht kunnen verdragen. Dat komt omdat we door de val in Adam de vader der leugenen zijn toegevallen. Ik heb geen hekel aan je, maar soms moet je weleens heel hard roepen tot hen die ten dode wankelen aan de rand van een diep ravijn.

Hier nog een treffend stukje over de derde weg: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... drager.pdf
Want, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zaligen, dat verloren was.
http://www.dewoesteweg.nl

Erasmiaan
Berichten: 7513
Lid geworden op: 17 Okt 2005, 21:25

Re: Vrijheid in exegese?

Berichtdoor Erasmiaan » 02 Mar 2012, 12:22

DWW schreef:
Erasmiaan schreef:En wát is het nou dat ik dit naast elkaar kan laten staan en dat jij het een uitsluit boven het andere?

Dat komt omdat jij kennelijk een aanhanger bent van een grijze tussenwegleer, waarin drie en geen twee wegen geleerd worden tot zaligheid en rampzaligheid. Als de radicaliteit van de rechtvaardigingsleer Van der Groe je te zwaar wordt, en je gevoelt innerlijk aan die waarheid niet te willen sterven, dan kruip je stilletjes weer terug naar de leer van ds. G.H. Kersten en zijn leerling ds. Moerkerken. Bedrieg jezelf niet, Erasmiaan. Zoals jij nu doet, deed ik voorheen ook weleens. Maar God ontdekte mij aan dit kwaad, en maakte me eerlijk, en leerde me onder deze waarheid buigen. Smeek of jij er ook onder buigen mag. We hebben tenslotte maar een ziel voor de eeuwigheid. Het is ons aangeboren dat we onszelf graag laten misleiden, en de waarheid slecht kunnen verdragen. Dat komt omdat we door de val in Adam de vader der leugenen zijn toegevallen. Ik heb geen hekel aan je, maar soms moet je weleens heel hard roepen tot hen die ten dode wankelen aan de rand van een diep ravijn.

Hier nog een treffend stukje over de derde weg: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... drager.pdf

Ik geloof niet dat ik drie wegen voorsta. Ik weet één ding en dat is dat er buiten Christus geen leven is. Verder vind ik het knap dat je weet hoe het bij mij van binnen is. Je opmerkingen dienaangaande slaan kant noch wal. Als dat liefdeloze geschrijf van jou de uitwerking is van die leer, hoop ik daarvoor bewaard te blijven.

Gebruikersavatar
Tiberius
Moderator
Berichten: 23199
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: 127.0.0.1

Re: Vrijheid in exegese?

Berichtdoor Tiberius » 02 Mar 2012, 12:26

Hoe kom je er bij, DWW, dat ds. Kersten en ds. Moerkerken drie wegen zouden leren?

Verder verzoek ik je niet meer op de persoon te spelen en met respect over ambtsdragers te spreken.

Gebruikersavatar
DWW
Berichten: 645
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 19:57
Locatie: Katwijk
Contact:

Re: Vrijheid in exegese?

Berichtdoor DWW » 02 Mar 2012, 12:29

Afgewezen schreef:DWW, als je dit nu bij iemand als Philpot tolereert, zou je dan ook niet wat toleranter kunnen zijn ten opzichte van hedendaagse predikanten die hierin Philpots gedachtegoed zijn toegedaan?

Ik bemin Philpot in zijn doopleer, die hij beschouwde als de toegang tot het verbroken lichaam des Heeren. Zijn kerkorde en die van Spurgeon was dienaangaande vele malen Bijbelse dan de traditie waarin wij geboren en getogen zijn. Maar helaas stelde hij het geestelijk leven alrede onder de overtuigingen der wet. Gods Woord leert dat de wet de zonden levend maakt, dit heeft Philpot (en vele anderen met hem) vereenzelvigd met de levendmaking van een zondaar. Lees hier met wat ik daarmee bedoel te zeggen uit een bladzijde uit zijn befaamde dagboekje korenaren uit de volle oogst, 22 Oktober:

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... enaren.jpg

Dit is de instelling- maar nog niet de viering van het pascha. Dit is het gloren van het Evangelie, c.q. het proeven en smaken, maar nog niet de vereniging met het Lichaam van Christus door het eten van Zijn vlees en drinken van Zijn bloed....Hij in mij, en ik in Hem. Kijk, de bevinding....-van hoe het gaat op de weg tot verlossing-....is best mooi omschreven, maar bij Philpot is deze zondaar alrede onder de heerschappij van het Evangelie terwijl hij nog niet is afgesneden van de heerschappij van zijn eerste vloekende man. Dit heeft Philpot nooit beseft, maar dat neemt niet weg dat hij ook veel mooie dingen geschreven heeft. Maar in deze dingen blonk hij voor wat betreft de rechtvaardigingsleer niet zo uit zoals de reformatoren en anderen wel deden.

Lees ook deze preek van Philpot: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... ilpot1.pdf

Waarin hij bijv. opmerkt: "Als dit wenen en kermen geen teken van leven is....etc, wat is het dan...??"

En lees dan vervolgens dit: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... worpen.pdf

Dan zul je wellicht wat beter begrijpen wat ik bedoel te zeggen.
Want, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zaligen, dat verloren was.
http://www.dewoesteweg.nl

Erasmiaan
Berichten: 7513
Lid geworden op: 17 Okt 2005, 21:25

Re: Vrijheid in exegese?

Berichtdoor Erasmiaan » 02 Mar 2012, 12:32

Tiberius schreef:Hoe kom je er bij, DWW, dat ds. Kersten en ds. Moerkerken drie wegen zouden leren?

Verder verzoek ik je niet meer op de persoon te spelen en met respect over ambtsdragers te spreken.

Ds. G.H. Kersten in "de Nachtgezichten van Zacharia":

Ds Kersten oefende “aanhoudend kritiek op mensen die ‘dikke woorden’ spreken, met een grote omhaal van woorden van allerlei gevoeligheden getuigen, maar elke persoonlijke kennis van Christus missen. ‘Daarvan is geen bevinding; dat moet men missen. Doch wat blijft dan over? Of zullen allerlei vreemdsoortige, zelfs met Gods Woord strijdige zielsinbeeldingen en voorstellingen, waarbij de een dit ‘gezien’ en de ander dat ‘geleerd’ heeft in de plaats van Christus gesteld kunnen worden? Ik bemerk, helaas!, met innerlijke droefheid, dat de geestelijke onkunde zo groot is, dat onder Gods kinderen zelfs dergelijke ervaringen als goede munt worden aangenomen, en men elkander er om groet voor het volk. … Alle bevinding, die niet Christus als onzen Heere in de ziele doet ingaan; is zelfbedrog. Daartegen ga onze ernstige waarschuwing [...] Wie kwam in de dood met al het zijne, om Christus te gewinnen? Moet gij niet in twijfel zijn over velen, die zonder Jezus hopen zalig te worden? En dekken zij zich met enkele vrome termen niet, achter de lauwheid en gerustheid van dat volk, dat niet loopt om in de vrijstad behouden te worden?” En zo spreekt hij ook in zijn catechismusverklaring: “Sta niet naar zwaarheid. Het zij u tot lering, die zo menigwerf vreest, dat uw grondslag niet uit God is, omdat gij geen krachtdadige omkeer kent, of omdat uw overtuiging van zonde niet zo zwaar was als gij wel van anderen van Gods volk hoordet. Beproeft u hieraan of gij een wezenlijke zieledrang in u kent naar Christus.”

Gebruikersavatar
Tiberius
Moderator
Berichten: 23199
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: 127.0.0.1

Re: Vrijheid in exegese?

Berichtdoor Tiberius » 02 Mar 2012, 12:40

(...) mensen die ‘dikke woorden’ spreken (...)

Tja.

Gebruikersavatar
freek
Berichten: 5694
Lid geworden op: 24 Nov 2005, 14:55

Re: Vrijheid in exegese?

Berichtdoor freek » 02 Mar 2012, 12:42

Tiberius schreef:
(...) mensen die ‘dikke woorden’ spreken (...)

Tja.


:)

Er worden hier wat dikke woorden gesproken.

Ik ga weer naar de leutertopics, mag dat ook?

Gebruikersavatar
DWW
Berichten: 645
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 19:57
Locatie: Katwijk
Contact:

Re: Vrijheid in exegese?

Berichtdoor DWW » 02 Mar 2012, 12:43

Tiberius schreef:Hoe kom je er bij, DWW, dat ds. Kersten en ds. Moerkerken drie wegen zouden leren?
Verder verzoek ik je niet meer op de persoon te spelen en met respect over ambtsdragers te spreken.

Best Tib, ik speel op niemands persoon, ik reageer alleen op hetgeen iemand leert of aanhangt. Wat ik met die drie wegen bedoel is, overtuigde zondaren die vinden dat ze niet meer bij de wereld horen en zich evenwel nog niet onder Gods volk durven rekenen. Ze kennen hun schuld en leven in angst en vrees, maar missen de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Daar barst het van in onze dagen. Gods Woord leert ons dat Gods kinderen met zekerheid en vertrouwen mogen geloven en weten dat hun zonden hen om Christus; wille vergeven zijn. Daarom bestaat het geloof uit: wetenschap (=kennis), volkomen vertrouwen en toestemming. Lees hier waar die derde weg vandaan komt:

Ds. G.H. Kersten over de wedergeboorte
“Die wedergeborene, die Christus ingelijfde, kent zich zoo gansch ellendig; het zielsproces hier doorleefd is zoo anders dan wat de historieel geloovige beredeneert. De levendgemaakte klaagt over zijn zonden; weent over zijn ongeluk; gelooft, hoopt en vreest; ziet zich zonder God en Christus in de wereld en vreest niet anders dan een eeuwig verloren gaan. Hij roept om genade en werkt tegelijk om zalig te worden buiten Christus om. Hij geraakt van de zaligheid steeds verder af, naarmate hij zijn ellende klaarder ziet; en hij weet niet van de Zaligmaker, al geniet hij Diens weldaden.” (Uit: De Heidelbergse Catechismus in 52 predikaties, verhandeling HC zondag 19 – pag. 326-327)


DWW: Zulk een on-Bijbelse wedergeboorte heeft de reformatie nooit geleerd, beste Tib. Laten we elkaar op grond van Gods Woord eerlijk blijven aanspreken, en niet op grond van dogma's van sommige dominees. Daarnaast is het zeer belangrijk en nuttig om te weten dat de kanttekenaren van onze Staten Vertaling 1637 niet alleen de Bijbel in het Nederlands vertaalden, maar ook als mede-opstellers van de Dordtse leerredenen waren aangesteld. Versta derhalve hun omschrijving van de wedergeboorte in artikel 3/4 lering 11, 12, 13 nader vanuit onderstaande kanttekeningen bij Rom. 6:3-9, bij Gal. 3:27, bij Kol. 2:11-13, bij Titus 3:5-7, bij Efeze 1:13, bij Efeze 5:25-26, bij 1 Petr. 1:3, bij 1 Petr. 3:20-21, bij 1 Kor. 15:42-45, en bij 2 Kor. 5:17-18.


Efeze 1 vers 13-14: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte. Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.


45) nadat gij geloofd
Of, als gij geloofd hebt. Want deze verzegeling des Geestes geschiedt door het geloof, en op het geloof, Gal. 3:2.

46) verzegeld geworden
Deze wijze van spreken is genomen van de mensen, die tot versterking van enige beloften verzegelde brieven plegen te geven, en dat menigmaal met opdrukking van hun eigen wapen of beeld. De beloften van de vergeving onzer zonden, van onze aanneming tot kinderen en onze eeuwige erve, worden ons gedaan door het Evangelie, en worden door het geloof ons toegeëigend. De verzegeling des Geestes, die daarbij gevoegd wordt, is de wedergeboorte of vernieuwing van Gods beeld in ons, waarmede Hij onze zielen begaaft en daarop drukt, als wij in Christus geloven, om ons meer en meer te verzekeren van de uitvoering van zijne beloften, 2 Cor. 1:21,22, en 2 Cor. 3:18. En betuigt bovendien hetzelve aan ons gemoed, als met een Goddelijke inspraak, waarover wij ook God als onzen Vader durven aanroepen, Rom. 8:15; Gal. 4:6, en roemen op de hoop der heerlijkheid Gods; Rom. 5:2, en Rom. 8:38,39.
Want, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zaligen, dat verloren was.
http://www.dewoesteweg.nl

Gebruikersavatar
Tiberius
Moderator
Berichten: 23199
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: 127.0.0.1

Re: Vrijheid in exegese?

Berichtdoor Tiberius » 02 Mar 2012, 12:49

DWW schreef:Wat ik met die drie wegen bedoel is, overtuigde zondaren die vinden dat ze niet meer bij de wereld horen en zich evenwel nog niet onder Gods volk durven rekenen. Ze kennen hun schuld en leven in angst en vrees, maar missen de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Daar barst het van in onze dagen.

Of het daar "van barst in onze dagen", zou ik zomaar niet durven beamen. Ik althans kom maar weinig mensen tegen die in hun gemis uitroepen "Mannen broeders wat moeten wij doen om zalig te worden?"
Niet de handen opleggen, nee, dat zie ik ook ds. Kersten niet doen. Wel zien dat er in het uur van de levendmaking een hongeren en dorsten gekomen is naar de gerechtigheid. Wanneer iemand zijn hele leven in zijn hongeren en dorsten blijft hangen en daar zijn grond van maakt, is het ook niet goed. Maar er komt wel een gang in zijn leven, dat het op Christus aan gaat; zonder Christus kan hij niet meer leven, dan zou hij stikken.

dennis
Berichten: 1561
Lid geworden op: 01 Mar 2011, 15:09

Re: Vrijheid in exegese?

Berichtdoor dennis » 02 Mar 2012, 13:04

Tiberius schreef:
DWW schreef:Wat ik met die drie wegen bedoel is, overtuigde zondaren die vinden dat ze niet meer bij de wereld horen en zich evenwel nog niet onder Gods volk durven rekenen. Ze kennen hun schuld en leven in angst en vrees, maar missen de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Daar barst het van in onze dagen.


Of het daar "van barst in onze dagen", zou ik zomaar niet durven beamen. Ik althans kom maar weinig mensen tegen die in hun gemis uitroepen "Mannen broeders wat moeten wij doen om zalig te worden?"
Niet de handen opleggen, nee, dat zie ik ook ds. Kersten niet doen. Wel zien dat er in het uur van de levendmaking een hongeren en dorsten gekomen is naar de gerechtigheid. Wanneer iemand zijn hele leven in zijn hongeren en dorsten blijft hangen en daar zijn grond van maakt, is het ook niet goed. Maar er komt wel een gang in zijn leven, dat het op Christus aan gaat; zonder Christus kan hij niet meer leven, dan zou hij stikken.


Van zulke mensen 'barst' het absoluut NIET in onze dagen. Was het maar waar. Want zulke mensen, die God gaan missen, dat zijn degenen met een droefheid naar God, die .. een onheroepelijke bekering werkt tot de zaligheid.
En ik hoop DWW dat je deze droefheid kent of leert kennen.
Laatst gewijzigd door dennis op 02 Mar 2012, 13:05, 1 keer totaal gewijzigd.


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten