Dagboeken

Lecram

Berichtdoor Lecram » 31 Dec 2004, 14:01

Ik gebruik de NBV als dagboek. die andere boeken voegen m.i. weinig toe.

Matthijs
Berichten: 2050
Lid geworden op: 07 Okt 2002, 21:03

Berichtdoor Matthijs » 31 Dec 2004, 18:08

Deze posting heb ik twee jaar geleden ook al gedaan hier. Ik haal 'm nog even naar boven.

"Uit het zaaivat" van Wulfert Floor.
Kinderlijk eenvoudig! Ook in deze tijd.

16 December

Te Lezen: Psalm 49

Psalm 49 : 18a Want hij zal in zijn sterven niet met al medenemen.

Misschien bent u wel eigenaar van grote bezittingen, maar nog nooit bekommerd geworden, of u daarop een Goddelijk recht hebt in Christus. Hoe staat het in deze zaak met uw dankbaarheid? Maken de zegeningen des Heeren u nog wel eens klein en dankbaar? Tweeërlei uitwerking hebben de aardse goederen op het hart van de mens.
Vooreerst, waar genade in het hart is, daar wordt bij tijden en ogenblikken, onder de genietingen van de zegeningen des Heeren, de gestalte van Jakob gekend, toen hij zei: "Ik ben geringer dan al Uw weldadigheden en dan al deze trouw die Gij aan Uw knecht bewezen hebt."
Ten andere, waar de genade gemist wordt, daar spreekt het hart onder het genot van de goederen dezer aarde aldus: "Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijner macht en ter ere mijner heerlijkheid?" Gelukkige Jakob! Ongelukkige Nebukadnezar! Vrienden, bezit u uw goed, zoals de koning van Babel het bezat, dan bent u zeer te beklagen. Het is immers een goed van kleine waarde en u moet het eerlang verlaten. Daarom noemt ook de wijze Prediker de aardse goederen met de naam van ijdelheid der ijdelheden. En waarlijk, wij ondervinden het dat het ware genoegen uit de aardse goederen niet te verkrijgen is. Nee, een gehele wereld, met al haar bezittingen, zou niet in staat zijn om het woelend gemoed van de zondige mens te bevredigen. Maar al kon de aarde de zondige mens al volkomen genoegen toebrengen, wat was het dan nog? Onze dagen zijn toch als een voorbijvliegende rook. Heden leven wij en morgen zijn wij wellicht dood. Heden wonen wij in een deftig huis en binnen weinige dagen is de zwarte aarde onze woonplaats.
Daarom is het voor ons allen zo hoog nodig om met Mozes te bidden: "Leer ons alzo onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen." Mijn onbekeerde medezondaren! Ach, vertrouw toch op uw aardse schatten niet, maar zoek bij de Heere jezus een schat die in der eeuwigheid niet vergaan zal.
17 December

Te lezen: Amos 6


Amos 6: la Wee de gerusten in Sion en de zekeren op de berg van Samaria!


Wat zijn er veel mensen die wel belijden dat ze zondaren zijn, maar die zo gerust en zorgeloos een zeer geduchte eeuwigheid tegemoet reizen. Ze erkennen dat zij onmachtig zijn ten goede en ook onwillig, volgens Gods waarheid. Zij erkennen een Borg nodig te hebben om hun schuld te voldoen. En onder al die rechtzinnige en gereformeerde belijdenissen zijn ze zo gerust en zorgeloos, alsof zij een verbond met de dood en een voorzichtig verdrag met de hel gemaakt hebben. Zij eten en drinken, slapen en werken en zorgen alleen voor de dingen van deze wegvliegende tijd. Zorgeloze zondaar! Och, hoe kunt u jaar in jaar uit zo gerust zijn en blijven? U hebt immers wel reden om uit uw doodslaap wakker te worden, want u hebt een vertoornd God boven u, een hel vol duivelen rondom u, een hart vol zonden binnen in u en een wijd gapend verderf onder u. Daarom hoor, o zondaar! eer de deur van genade voor eeuwig gesloten is.
Aan de andere kant, wordt u wel eens bedroefd, benauwd, onrustig, bekommerd?.... 0, sta dit vooral niet tegen, maar ga er mee in het verborgene en vraag aan de genadige jezus om een nieuw hart. Bid veel om des Heeren Geest. Klop maar gedurig biddende aan de poort des hemels. Laat u niet gerust stellen, voordat Jezus uw deel is. Houd u getrouwelijk onder de middelen. Lees veel in het Woord des Heeren. Wanhoop niet aan de macht of de gewilligheid van Jezus, want waarlijk, bij Hem is redding en een volkomen verlossing. Zondaar! blijf toch niet van Jezus af, opdat u zich niet eens hoeft te beklagen!


18 December

Te lezen: Jer. 50 : 33-40

Jer. 40 : 34a HEERE der heirscharen is Zijn Naam.

0 zondaar! Deze God, Wiens gedenknaam is HEERE der heirscharen, deze God Die onveranderlijk is in Zijn dierbare beloften, Die is ook onveranderlijk in Zijn geduchte dreigementen. Daarom, weet voorzeker dat, als u niet waarachtig veranderd en bekeerd wordt, dan zullen u die geduchte oordelen treffen die God in Zijn Woord bedreigd heeft aan al degenen die buiten Christus sterven.
Hoor wat God van de hemel aan de onbekeerde zondaar in Zijn Woord laat toeroepen: -Wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan; want de vergelding zijner handen zal hem geschieden." En op een andere plaats: "Daarom zegt de Heere HEERE alzo: Zie, Mijn knechten zullen eten, doch gijlieden zult hongeren; zie, Mijn knechten zullen drinken, doch gijlieden zult dorsten; zie, Mijn knechten zullen blijde zijn, doch gijlieden zult beschaamd zijn; zie, Mijn knechten zullen juichen van goeder harte, maar gijlieden zult schreeuwen van weedom des harten en van verbreking des geestes zult gij huilen. En gijlieden zult uw naam Mijn uitverkorenen tot een vervloeking laten; en de Heere HEERE zal ulieden doden, maar Zijn knechten zal Hij met een andere naam noemen."
Vreselijk en verschrikkelijk zal uw lot zijn, als gij in de eeuwigheid in de handen van de rechtvaardige God vallen moet. Daarom, o mens! mocht gij hier op aarde Zijn geduchte rechtvaardigheid nog leren kennen en uw eigen verdoemelijkheid, opdat u mocht leren vluchten tot Hem Die eenmaal voor zondaren Zijn hartebloed gestort heeft en door Wie de rechtvaardige God, met behoud van Zijn Goddelijke gerechtigheid, zondaren rechtvaardigen wil.


19 December

Te lezen: Hoogl. 8

Psalm 45 : 3a Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen…

De onderdanen van de Heere Christus hebben waarlijk een Koning! Zij hebben niet een koning als Rehabeam, over wiens hardheid Israël veel te klagen had, omdat hij het volk drukte met een ongewoon zware belasting.
Nee, Jezus is een zachtmoedige en zeer rijke Koning Die van Zijn volk geheel geen belasting neemt, maar niets anders doet dan geven en de ene rijkdom na de andere schenkt.
Hij geeft aan elk van Zijn onderdanen zoveel als Hij weet dat zij dragen kunnen. De één genade om schuld te belijden, de ander genade om zijn zonden te betreuren en verzoening te zoeken in het kruisbloed. Weer een ander om de vergeving zijner zonden met vaste verzekerdheid te geloven. Weer een ander om zich in des Konings heerlijkheid te verheugen met een onbeschrijfelijke vreugde. En weer een ander geeft Hij genade om aan het einde van de strijd gekomen zijnde, met goede moed in Hem te sterven.
Zie, deze schatten geeft die Wonderkoning in plaats van dat Hij iets zou nemen. En al is het nu dat de blinde wereld niet veel heil ziet in dat schuld belijden en zonden betreuren, dat kan Zijn volk niet deren. Zij weten dat net geschenken van de Koning zijn, waarbij de ziel kan leven. Deze Koning heeft ook Zijn gezanten. Deze gezanten zendt de Koning Zijner Kerk in Zijn koninkrijk en buiten Zijn koninkrijk. In Zijn koninkrijk zendt Hij hen met deze last: "Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is.- Ook moeten deze gezanten in Zijn koninkrijk de ongehoorzamen bestraffen. Daarom zegt de Heere tot hen: "Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin, en verkondig Mijn volk hun overtredingen en het huis jakobs hun zonden."
Buiten Zijn koninkrijk zendt Hij Zijn gezanten om volk uit 's vijands land voor Hem aan te werven en te roepen: "Zo bidden wij u van Christus' wege, laat u met God verzoenen."20 December

Te lezen: 2kron. 16

2kron. 16:19b: ..om Zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem.

Vooreerst bewijst God hun Zijn sterkte door hen tot het voortbrengen van vruchten der gerechtigheid door Zijn Geest in staat te stellen. Het is waar dat elke vrome veel te klagen heeft over de boosheden van zijn hart. Het is ook waar dat de vromen nog veel meer boosheden bezitten dan zij zelf weten. Nochtans is het ook waar dat in het hart van iedere vrome iets goeds woont. Immers, zij zijn wedergeboren en vernieuwd door des Heeren Geest. Nu, hierin betoont de Heere Zich sterk. Het goede dat in Gods volk is, is een vrucht van 's Heeren Geest, zodat zij met de apostel moeten belijden: "Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven, maar onze bekwaamheid is uit God."
Ten tweede bewijst God Zich sterk aan de oprechten van hart door hen staande te houden in de geestelijke strijd. Och, anders was al dat ellendige volk al lang bezweken in die felle geestelijke oorlog. ja, dan waren zij al lang de duivel in zijn helse klauwen gevallen, of zij waren met Demas weer tot de tegenwoordige wereld teruggekeerd.
Ten derde bewijst de Heere Zich sterk aan de Zijnen, als zij zeer moedeloos en bedroefd zijn. Dan laat Hij de oprechten het licht opgaan uit de duisternis, naar Zijn beloften. Hij geeft de moeden kracht en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen kracht heeft.
Ten vierde betoont Zich de Heere sterk aan degenen, wier harten volkomen zijn tot Hem, als zij in tijdelijke rampen verkeren. Trouwens, vele zijn de tegenspoeden der rechtvaardigen, maar uit die alle redt hen de Heere. Hij Die u uit zes benauwdheden gered heeft, Die zal u ook in de zevende niet verlaten, want Zijn eigen Mond heeft gezegd: Ik zal u dragen en redden. Ten vijfde bewijst God Zich sterk aan de Zijnen op hun sterfbed door hen uit een wereld te verlossen, waarin zij zoveel aanleidingen hadden tot zondigen. God bewijst hun Zijn sterkte door hen te ontheffen van allerlei kruis en moeite van dit tranendal. God bewijst Zich sterk aan hen door alsdan hun zielen te plaatsen voor de Troon om eeuwig vrolijk te zijn.

Dathenum

Berichtdoor Dathenum » 18 Sep 2006, 20:31

Ik gebruik dit jaar het dagboek:
Wulfert Floor - Waakt en bid

Afbeelding

Volgend jaar overweeg ik het volgende dagboek:
Ian R. K. Paisley - A Text a Day Keeps the Devil Away (Daily Devotions of the Word of God)

Afbeelding

Gebruikersavatar
Miscanthus
Berichten: 5306
Lid geworden op: 30 Okt 2004, 14:38
Locatie: Heuvelrug

Berichtdoor Miscanthus » 18 Sep 2006, 20:34

Ik gebruik er meerdere....

momenteel:
1. Gaandeweg Hem tegemoet, AF Troost
2. De komst van het Koninkrijk, JJ Buskes
3. Geloofsblijheid, samengesteld door JH Bavinck

Dathenum

Berichtdoor Dathenum » 18 Sep 2006, 20:58

Op internet lees ik geregeld:
http://www.freepres.org/daily.asp

En sinds Bert zich op het forum begeeft ook geregeld:
http://www.prca.org/cgi-bin/today.pl

Beide warm aanbevolen.

Gebruikersavatar
Miscanthus
Berichten: 5306
Lid geworden op: 30 Okt 2004, 14:38
Locatie: Heuvelrug

Berichtdoor Miscanthus » 18 Sep 2006, 21:01

owja,

ik krijg dagelijks een biblestudy van http://www.backtothebible.org

Gebruikersavatar
geledu
Berichten: 1465
Lid geworden op: 23 Feb 2006, 22:41

Berichtdoor geledu » 18 Sep 2006, 22:40

Ds C Hegeman "Een hand vol koren" : aantebevelen

Gebruikersavatar
Hendrikus
Berichten: 15769
Lid geworden op: 10 Apr 2004, 09:37

Berichtdoor Hendrikus » 18 Sep 2006, 23:06

Een handvol koren: het jaarlijkse dagboek van de GZB.

Afbeelding

Dit is het titelblad van de uitgave voor 2007.

Aan de meditaties op de voorkant van elke bladzijde werken de
volgende predikanten mee:

01 jan. t/m 13 jan. : J. Verboom, Mexico
14 jan. t/m 27 jan. : U.W. van Slooten, IJmuiden
28 jan. t/m 10 feb. : R.W. van Mourik, Sommelsdijk
11 feb. t/m 24 feb. : G.J. van den Top, Vorchten
25 feb. t/m 10 mrt. : F.J.K. van Santen, Noordhorn
11 mrt. t/m 24 mrt. : P. Zeedijk, Heiligerlee
25 mrt. t/m 07 apr. : J. van Beelen, Veenendaal
08 apr. t/m 21 apr. : A. Jonker, Baarn
22 apr. t/m 05 mei : A.L. van Zwet, Woudenberg
06 mei t/m 19 mei : M.F. van Binnendijk, Capelle a/d IJssel
20 mei t/m 02 juni : S.A. Doolaard, Besoyen
03 juni t/m 16 juni : P.J. den Admirant, Harderwijk
17 juni t/m 30 juni : M. Messemaker, Oud-Beijerland
01 juli t/m 14 juli : G. Boer, Kamperveen
15 juli t/m 28 juli : E. de Mots, Schoonhoven
29 juli t/m 11 aug. : W.Chr. Hovius, Apeldoorn
12 aug. t/m 25 aug. : H. Schipaanboord, Waddinxveen
26 aug. t/m 08 sep. : A. Beens, Barneveld
09 sep. t/m 22 sep. : W.G. Hulsman, Genemuiden
23 sep. t/m 06 okt. : J. Prosman, Genderen
07 okt. t/m 20 okt. : D.J. Budding, Waarder
21 okt. t/m 03 nov. : N. Noorlander, Zalk
04 nov. t/m 17 nov. : H.J. Stoutjesdijk, Dordrecht
18 nov. t/m 01 dec. : J. van Doorn, ‘t Harde
02 dec. t/m 15 dec. : R.W. de Koeijer, Putten
16 dec. t/m 31 dec. : A. Bloemendal, Oud-Beijerland

Medewerkers overdenkingen voor de jongeren:

01 jan. t/m 13 jan. : Dhr. G. en Mw. M. Burggraaf, Harmelen
14 jan. t/m 27 jan. : Ds. C.M.A. van Ekris, Indonesië
28 jan. t/m 10 feb. : Dhr. W.L. Dekker, Engeland
11 feb. t/m 24 feb. : Dhr. K. Zeelenberg, Bergambacht
25 feb. t/m 10 mrt. : Mw. D. Palm, Kampen
11 mrt. t/m 24 mrt. : Dhr. H. van Wijngaarden, Langbroek
25 mrt. t/m 07 apr. : Mw. C. Verdoold, Liberia
08 apr. t/m 21 apr. : Dhr. A.J. van Heiningen, Rotterdam
22 apr. t/m 05 mei : Ds. L.W. van der Sluijs, Nijkerkerveen
06 mei t/m 19 mei : Ds. H. van Veldhuizen, Wapenveld
20 mei t/m 02 juni : Mw. J. van Middendorp, Soedan
03 juni t/m 16 juni : Ds. D. Meijvogel, Hierden
17 juni t/m 30 juni : Dhr. J. Schulting, Zeist
01 juli t/m 14 juli : Dhr. P. den Breejen, Hardinxveld-Giessendam
15 juli t/m 28 juli : Mw. H. van den Berg, Zuidoost-Azië
29 juli t/m 11 aug. : Dhr. A.W. Hofland, Veenendaal
12 aug. t/m 25 aug. : Mw. C. Burggraaf, Utrecht
26 aug. t/m 08 sep. : Dhr. J. en Mw. G.H.C. Hansum, België
09 sep. t/m 22 sep. : Dhr. C. Boer, Groot-Ammers
23 sep. t/m 06 okt. : Mw. C. de Groot, Libanon
07 okt. t/m 20 okt. : Dhr. D. Jansen, Ede
21 okt. t/m 03 nov. : Dhr. T.P. de Jong, Utrecht
04 nov. t/m 17 nov. : Dhr. K.F. en Mw. A. Dijkstra, Albanië
18 nov. t/m 01 dec. : Dhr. D.C. Laban, Ede
02 dec. t/m 15 dec. : Dhr. C. den Toom, Griekenland
16 dec. t/m 31 dec. : Dhr. S. Belder, Papendrecht

Gebruikersavatar
Hendrikus
Berichten: 15769
Lid geworden op: 10 Apr 2004, 09:37

Berichtdoor Hendrikus » 18 Sep 2006, 23:07

Miscanthus schreef:owja,

ik krijg dagelijks een biblestudy van http://www.backtothebible.org

Hoe werkt dat? Moet je je ergens aanmelden? Heb even rondgekeken, maar kon het zo gauw niet vinden.

Gebruikersavatar
geledu
Berichten: 1465
Lid geworden op: 23 Feb 2006, 22:41

Berichtdoor geledu » 19 Sep 2006, 07:52

Een handvol koren: het jaarlijkse dagboek van de GZB.


Zo zie je maar, er zijn meer hondjes die fikkie heten :)

Gebruikersavatar
Unionist
Berichten: 5738
Lid geworden op: 22 Mei 2004, 16:13

Berichtdoor Unionist » 19 Sep 2006, 08:23

Dathenum schreef:Volgend jaar overweeg ik het volgende dagboek:
Ian R. K. Paisley - A Text a Day Keeps the Devil Away (Daily Devotions of the Word of God)

Afbeelding


Ik vind die titel zo grappig. Paisley speelt heel veel met woorden, als je zijn preektitels doorleest op sermonaudio.com kun je soms ook een glimlach niet onderdrukken. Ik heb weleens het plan opgevat om wat van hem te vertalen, maar ze zijn zo ontzettend sterk qua woordspelingen en acronymen, dat alleen een topvertaler er iets mee kan. En dat ben ik helaas niet.

Zo preekte hij eens over het gebed en het thema was PRAY
de punten waaruit een goed gebed bestaat:
1 Praise
2 Repent
3 Ask
4 Yield

Ook schreef hij een serie over Lukas: "A look at Luke's Book"
Bij 7500 postings kom ik weer terug (en af en toe tussendoor als ik zin heb)

Kislev
Berichten: 2528
Lid geworden op: 08 Apr 2002, 16:20

Re: DAGBOEKEN

Berichtdoor Kislev » 23 Mar 2009, 11:12

Kent iemand het dagboek 'Geheel voor hem' (? dacht ik) van Oswald Chambers. We hebben het opzij gelegd en een ander dagboek genomen. Was werkelijk niet om door te komen. Af en toe mooie gedachten maar over het algemeen erg vaag. Ooit gekregen van een predikant waarbij ik na elke preek van hem dacht "???? waar ging het over ?????" dat gevoel had ik bij het dagboek dus ook.

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 21887
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: DAGBOEKEN

Berichtdoor refo » 23 Mar 2009, 11:20

Oswald Chambers is een van diegenen tot wier prediking de mensen steeds weer terugkeren. Dit bijbels dagboek bestaat uit een bijbelcitaat met uitleg, hoofzakelijk ontleend aan preken, lezingen en toespraken. Iedere pagina bevat een veelheid aan gedachten en een diepgang die uitnodigt tot persoonlijke meditatie. Van dit dagboek zijn in het Engels vele miljoenen exemplaren verkocht. In het Nederlands verschenen in de loop der jaren zeventien drukken.
--------------
Voorts ben ik van mening dat portretten van oudvaders, reformatoren en andere theologen niet zouden moeten worden toegestaan als avatar.

Gebruikersavatar
helma
Berichten: 17182
Lid geworden op: 11 Sep 2006, 10:36
Locatie: Veenendaal
Contact:

Re: DAGBOEKEN

Berichtdoor helma » 23 Mar 2009, 12:06

Kislev schreef:Kent iemand het dagboek 'Geheel voor hem' (? dacht ik) van Oswald Chambers. We hebben het opzij gelegd en een ander dagboek genomen. Was werkelijk niet om door te komen. Af en toe mooie gedachten maar over het algemeen erg vaag. Ooit gekregen van een predikant waarbij ik na elke preek van hem dacht "???? waar ging het over ?????" dat gevoel had ik bij het dagboek dus ook.ik ken het niet maar heb er heel veel positieve dingen over gehoord

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 5970
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: In het gekrookte riet | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: DAGBOEKEN

Berichtdoor J.C. Philpot » 23 Mar 2009, 14:28

Kislev schreef:Kent iemand het dagboek 'Geheel voor hem' (? dacht ik) van Oswald Chambers. We hebben het opzij gelegd en een ander dagboek genomen. Was werkelijk niet om door te komen. Af en toe mooie gedachten maar over het algemeen erg vaag. Ooit gekregen van een predikant waarbij ik na elke preek van hem dacht "???? waar ging het over ?????" dat gevoel had ik bij het dagboek dus ook.

President Bush gebruikte dit dagboek. Het dagboek focust vooral op totale overgave en heiliging, voor mijzelf vind ik dat de nadruk te weinig ligt op de volkomen verlossing en genade in Christus Jezus.
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Email: jcphilpotrefoforum@aol.com


Terug naar “Boeken”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten