Cynisme en sarcasme

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 22134
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Cynisme en sarcasme

Berichtdoor Mara » 25 Jun 2016, 16:17

Graag zou ik van andere forummers willen weten wat hun mening is t.o.v. sarcasme, cynisme jegens de ander.
Het lijkt erop of het op dit forum ook weer toeneemt. Soms wordt het snel verwijderd, soms moet je eerst op de modknop klikken, maar het blijft ook wel eens staan.
Sommigen hebben een talent om ad rem een messcherpe opmerking te maken.
Past dit wel voor een christen vraag ik me af. Het is in feite toch niets anders dan de ander kleineren om jezelf groter te maken?
Het raakte me in de afgelopen week, vandaag ook.
Ben ik de enige?
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

-DIA-
Berichten: 27433
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Cynisme en sarcasme

Berichtdoor -DIA- » 25 Jun 2016, 17:42

Mara schreef:Graag zou ik van andere forummers willen weten wat hun mening is t.o.v. sarcasme, cynisme jegens de ander.
Het lijkt erop of het op dit forum ook weer toeneemt. Soms wordt het snel verwijderd, soms moet je eerst op de modknop klikken, maar het blijft ook wel eens staan.
Sommigen hebben een talent om ad rem een messcherpe opmerking te maken.
Past dit wel voor een christen vraag ik me af. Het is in feite toch niets anders dan de ander kleineren om jezelf groter te maken?
Het raakte me in de afgelopen week, vandaag ook.
Ben ik de enige?


Valt mij ook op.
Er is wel verschil tussen cynisme en sarcasme
Het laatste is wel ontoelaatbaar denk ik.
Het eerste kunnen we ook vinden in bv. hoe Elia tot de Baälpriesters spreekt
Je zou ook kunnen spreken van heilige ironie.
Ook een gerespecteerd predikant als ds. P. Blok wil het ook wel eens doen.
Maar dan niet zonder reden.
En nooit zonder liefde: zelfs een cynische opmerking kan een ontdekkende eyeopener zijn.
.......

Gebruikersavatar
Zita
Moderator
Berichten: 9070
Lid geworden op: 11 Aug 2007, 13:12

Re: Cynisme en sarcasme

Berichtdoor Zita » 25 Jun 2016, 17:54

-DIA- schreef:
Mara schreef:Graag zou ik van andere forummers willen weten wat hun mening is t.o.v. sarcasme, cynisme jegens de ander.
Het lijkt erop of het op dit forum ook weer toeneemt. Soms wordt het snel verwijderd, soms moet je eerst op de modknop klikken, maar het blijft ook wel eens staan.
Sommigen hebben een talent om ad rem een messcherpe opmerking te maken.
Past dit wel voor een christen vraag ik me af. Het is in feite toch niets anders dan de ander kleineren om jezelf groter te maken?
Het raakte me in de afgelopen week, vandaag ook.
Ben ik de enige?


Valt mij ook op.
Er is wel verschil tussen cynisme en sarcasme
Het laatste is wel ontoelaatbaar denk ik.
Het eerste kunnen we ook vinden in bv. hoe Elia tot de Baälpriesters spreekt
Je zou ook kunnen spreken van heilige ironie.
Ook een gerespecteerd predikant als ds. P. Blok wil het ook wel eens doen.
Maar dan niet zonder reden.
En nooit zonder liefde: zelfs een cynische opmerking kan een ontdekkende eyeopener zijn.

Cynisme is bijtender dan sarcasme. http://jan.liebregts.eu/stijlfiguren/ironie

In het algemeen worden cynische opmerkingen wel geknipt, denk ik. Zure opmerkingen lang niet altijd.

-DIA-
Berichten: 27433
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Cynisme en sarcasme

Berichtdoor -DIA- » 25 Jun 2016, 18:28

Als je het begrip "heilige ironie" verstaat zoals in deze meditatie uit het Gereformeerd Weekblad van
30 november 1940.
Ik weet niet van wie deze meditatie is, de naam staat er niet onder. Maar hier komt wel uit hoe ik het bedoelde.

Het oordeel komt over den eigenwilligen godsdienst. (1)
Er was alzo heel veel aan te merken op het volksleven: naar buiten vol schitterende pracht, bleek het van binnen door een ernstig bederf aangetast. En God, die wat van binnen is, ziet, Hij geeft er Zijn afkeuring over te kennen en kondigt Zijn gericht erover aan.
Uit deze opsomming van volkszonden heeft men wel opgemaakt, dat de hoofdoorzaak van het komende oordeel lag op sociaal gebied. Wij hebben deze mening van de hand gewezen, daar bij de profeten de religie in ''t centrum staat. Nu begrijpe men goed: religie en sociale rechtvaardigheid zijn geen tegenstellingen; allerminst. Daar waar de ware dienst des Heeren in het hart en onder het volk leeft, daar wordt ook de ware gehoorzaamheid aan Zijne geboden gevonden, die zeker leidt tot een liefhebben van den naaste. Maar juist omdat dat zoo is, daarom grijpt de profetie de kern aan, dat is, zij blijft niet staan bij de uiterlijke misstanden, maar ziet het hart. En in dat hart ontdekt zij weer niet allereerst een verkeerde gezindheid tegenover den naaste, doch een algehele verdorvenheid, wegens het niet achten van God en Zijn rechten.
Was er dan geen godsdienst onder de inwoners van Samaria, en onder de bevolking des lands? Hoe durft gij die vraag stellen! Zij zouden u vol verontwaardiging aangezien hebben en u gewezen hebben op de vele vormen van religieus leven, die nog vigeerden, levend waren. Neen, over gebrek aan „godsdienstige belangstelling" viel niet te klagen. Die bleek wel uit de vele heiligdommen, verspreid door het gehele land, heiligdommen, die zich op een lange traditie konden beroemen. Waren daar niet Bethel en Gilgal, de van ouds geliefde offerplaatsen, waar sinds mensenheugenis de belangstelling van den vromen Israëliet zich op gericht had. Gilgal, waar Jozua zijn hoofdkwartier had. waar gans Israël besneden was. Herinnerde het hen niet aan het verbond, welks teken daar wederom in ere hersteld was? En gaf het hun niet de zekerheid: hier zijn we op heiligen grond, op een plaats, die God verkoor om het te betuigen: Ik zal uw God zijn.
Grootser nog was het heiligdom van Bethel. Door Jerobeam gesticht? Neen, door God verkoren. Daar was God Jakob, den stamvader, verschenen en had zich ten tweeden male bekend gemaakt als de God van Bethel. Schone traditie, betekenisvolle plaats.
Alsof dit nog niet genoeg was, de vrome Israëliet ziet er niet tegenop een lange reis te maken door het vijandige Juda, naar Berseba. Hier woonde Izaak weleer, hier had God zijn genade en trouw verheerlijkt. Gij ziet: men kon bogen op een gewichtige overlevering. Van ouds was op deze plaatsen geofferd, zij stonden allen in betrekking met de aartsvaders, met de goedertierenheid Gods aan die patriarchen bewezen, met het verbond. Kon het beter?
Misschien is het u nog te weinig. Welnu, ook op nieuwe plaatsen, in later gebouwde steden, werden heiligdommen gesticht, men bouwde ook in pas ontgonnen gebied kerken, was het geen bewijs van bloeiend geestelijk leven? Dan was een plaats der aanbidding, te Samaria; daar stond een tempel; denk er toch niet gering over!
Hoe denkt gij er over, Amos? Wel, zoals God het mij openbaarde, God, die ik zag staan bij het altaar en hoorde zeggen: Sla het kapiteel (9 :1) . Hij noemt de Hem ter ere gebouwde godshuizen; hunne godshuizen (2 : 1) en al de daar uitgeoefende godsdienstplichten: zonde. Komt naar Bethel en pleegt afval, naar Gilgal en vermeerdert den afval, zo spreekt Hij in heilige ironie. Maar ook in hartstochtelijke bewogenheid: Zoekt Bethel niet, komt niet te Gilgal, trek niet over naar Berseba!
Al deze plaatsen toch waren niet door den Heere verkoren, doch enkel door de mensen; daarin ligt de eerste afdwaling. Wel valt hierop niet de nadruk, maar het oude oordeel over Jerobeam, die Israël zondigen deed, is niet opgeheven. Het zijn onwettige plaatsen, daar de Heere Jeruzalem verkoos, en Zijn woonplaats op Sion is. Het kan zijn, dat de genade Gods hierover heen wilde zien. Immers, in Juda is het heiligdom van Berseba, in lijnrechte strijd met de wet (Deut. 12), in Israël echter, dat na de scheuring onmogelijk Jeruzalem kon bereiken, stond het iets anders. Zeker was het mede een oordeel over die scheuring, dat zij uit het verband der stammen, die opgingen naar Gods huis, losgerukt waren. Doch de Heere heeft daarmede Zijn bemoeienissen niet beëindigd; het bleef Zijn volk. Het berouwde Hem over Efraïm, het was Hem een troetelkind, sinds Hij tegen hem gesproken heeft, denkt Hij nog ernstiglijk aan hem. Hij openbaart zich nog op den Karmel, aan Zijn smekende knecht. Hij laat zich daar nog een altaar bouwen. De wagen des gerichts rijdt voort, begeleid door de goedertierenheid.
Die goedertierenheid echter werd versmaad. Want niet alleen de plaatsen, doch ook de eredienst is onwettig en eigenwillig: zij geldt eigenlijk den Heere, den God Israëls niet. Elia's strijd ging tegen het dienen van andere goden, maar de overwinning behaalde hij niet geheel. Zolang toch de stiercultus gehandhaafd bleef, die door Jerobeam ingesteld was, zolang weigert God het voorwerp van den eredienst wettig te noemen. Zweren doen zij bij de „schuld van Samaria", bij „de god van Dan", bij „de bedevaart naar Berseba", niet bij den Heere. Hij wil daarmede niet vereenzelvigd worden. De schuld van Samaria is wel hetzelfde als het kalf van Samaria (Hosea 8 : 5—6). Samaria toch, als de hoofdstad, beduidt het gehele tienstammenrijk en dat rijk heeft in Bethel haar centraal heiligdom, waar het stierbeeld vereerd wordt, niet Jehovah. De god van Dan is niet de God der vaderen, de Heere wijst het met klem af. Die pelgrimstocht naar Berseba, waarop men, let wel, Jeruzalem rakelings passeerde, is niet door God gewild, wie daarbij zweert, zweert bij een eigengemaakte afgod! Niet de instelling des Heeren, doch de vonden der mensen worden op den voorgrond geplaatst!
Het zal ook wel niet te veel gewaagd zijn, indien we zeggen, dat er bovendien nog afgoden van andere volken gediend werden. Het moeilijke vers: Amos 5 : 26, wijst daarop. Steeds was er een vloedgolf van heidense erediensten over het volk gegaan en dit zal werkelijk niet na Elia veranderd zijn.
Wij komen zo aan een volgende vraag: Is de strijd van Amos dan dezelfde, als die van Elia? Het antwoord daarop moet ontkennend luiden. Elia vocht den strijd om de alleenheerschappij van Jehovah in het land van Israël. Hij duldde geen mededingers naast zich: de Heere óf Baal. Het volk had gekozen, een keuze, die na Jehu, in de praktijk verwerkelijkt was. Er was, op een enkele uitzondering na, in den officieelen, en dus algemeenen eeredienst geen sprake meer van andere goden, van Syrische baalim, noch van Assyrische astrale godheden. De Heere en niet een of andere heidensche godheid, werd vereerd. Dat was de bedoeling tenminste en dat wil de Heere zelf nog wel toestemmen: Gij offert Mij. Amos legt den nadruk niet op het feit, dat de hele eredienst in het Noordelijke rijk geen recht van bestaan heeft, legt den nadruk dus niet op de onwettigheid van de plaats of het voorwerp van den eeredienst. Waarop dan wel? Een sterkeren klemtoon wordt gelegd op de eigenwillige wijze van den godsdienst.
Ik wil hier wijzen op het niet bedenken van de offerwetten en het miskennen van de bij het offer voorgeschreven regels. Zij ontsteken lofoffers van het gezuurde, terwijl God juist het gezuurde van het altaar uitgesloten heeft. Dieper beschouwd, is de gehele wijze van eredienst eigenwillig en heidens. Elia protesteerde tegen het vereren van den Kanaanitische god in plaats van Jehova. De latere profeten, vooral Hosea, protesteeren tegen de Kanaanietische wijze der vereering van Jehova. Amos doet hiervan ook iets blijken.
Welk een feestelijken aanblik! De feestgangers in prachtige kleeding, een kleeding die in ''t heiligdom gereed ligt voor de bijzonder aanzienlijke gasten. Feestliederen, gezang en spel weerklinken, de wijn vloeit rijkelijk. Verhitte gemoederen, dronkemansgejoel, feest. Dat was de „godsdienstoefening" geworden. Allen nemen aan de plechtigheden deel, de koning en het hof wel in de eerste plaats. Hij is de beschermheer en opperpriester van den rijkscultus. Jerobeam II had een koninklijke residentie in Bethel, waar hij aan het hoofd der processie's binnentrok, om er gedurende de feesttijden te blijven en de diensten te leiden. En met hem als pontifex maximus, (opperpriester) zijn de andere priesters hoge en welgedane heren, voor wie dit ambt een goede verdienste opbrengt en die met verachting op een profeet als Amos neerzien.
De rijken in Samaria, zij zijn grootgrondbezitters, rechters en priesters: verderfelijke combinatie. Want nu zijn zij, die het oordeel in dubbele mate treffen zal, dezelfde als die de hoogste vroomheid representeren. Hen geldt wel zeer bijzonder het woord: Gij kunt niet God dienen en den Mammon! Zij dienden den Mammon in het heiligdom Gods: zij strekken zich uit op de verbande kledij naast ieder altaar en zij drinken den wijn der beboeten in hunne godshuizen.
Van klederen, die te pand zijn genomen, en naar de wet (Ex. 22 : 26) voor zonsondergang moesten teruggegeven worden, bedienen de grote zich alsof zij hun eigendom waren. Dit is slechts een symptoom. De Heere, de verbondsgod, die dezen eis in ontroerende ontferming argumenteert: Want dat alleen is zijn deksel; waarin zou hij liggen? zegt in datzelfde vers: Wanneer hij tot Mij roept, zal Ik het horen: want Ik ben genadig.
Zelfs op plaatsen, die aan den dienst des Heeren gewijd zijn, leven ze op zondige wijze, in drieste tarting van den God, dien zij zeggen te dienen.
Wie denken ze dan eigenlijk te dienen? Ziehier een volgend punt, dat onze aandacht vraagt. Aangenomen nog, dat zij het den Heere doen - en dat geldt voor verreweg de meesten in dien tijd - wat voor een voorstelling hebben zij van Hem?
Is het de God des verbonds - hun cultusplaatsen getuigen er van - dan is het de God, die Israël uit Egypte leidde, maar die sprak: „Ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks, dat in Egypte is." Over verdrukking gesproken... Is het de God, wiens dienst Jerobeam instelde — bewijzen de plaatsen der Godsverering het niet — vergeet niet, waarom Jerobeam zich van Davids huis verwijderde: de verregaande lasten, die den armen werden opgelegd. Over lasten gesproken... Amos, de profeet des oordeels zegt: De God der gerechtigheid. Over gerechtigheid gesproken...
Het kan toch duidelijk zijn, dat Hij niet door mensen gediend kan worden, die tot Hem naderen, met een door voorrecht verkregen rijkdom. Die offeren van de kudden der verdrukten. Zij zijn niet anders, dan de rijke man, die het enige ooilam van zijn minvermogende naaste stal en het in zijn dwaasheid Gode offerde. Er is in deze offeraars een angstige gespletenheid: God dienen en onrecht doen. Meent men dat God niet weet, hoe zij hun goederen verkregen en denken ze nu waarlijk, dat Hij hun feestliederen waarderen kan, als het geschreeuw van de ellendigen tot Hem opklinkt? Hij, voor wiens ogen alles naakt en geopend is, Hij ziet ze komen naar de heiligdommen, ziet ze de langdurige feesten meemaken in uitgelaten verkwisting. Hij vraagt hen: Hoe komt het toch, dat gij zoolang hier kunt zijn? Omdat gij thuis uw eigen broeders slavendienst laat verrichten. Waarom misbruikt gij de door mij ingestelde hoogtijden om uw weelderig leven, dat gij in Samaria lijdt, hier in Bethel eenvoudigweg voort te zetten? Is dat een dienst, die mij behaagt?
Het is zoo gevaarlijk voor de kerk, dat er, wanneer haai psalmgezang opklinkt, buiten haar muren geschreeuwd wordt vanwege den bittere nood. Juist in den bloeitijd der kerk was de milddadigheid en de onderlinge verbondenheid zoo sterk. Daar, waar de Heere recht gediend wordt, daar ontstaat de behoefte om aan allen wel te doen. allermeest aar de huisgenoten des geloofs.
Wat een gespletenheid van ziel. dat menschen geld offeren veel geld vaak, terwijl ze hun ondergeschikten uitmergelen, Wat is het eigenlijk anders dan gewetensgeld: God willen verblinden met een armzalige aalmoes.
Maar de Heere is een God, die de gerechtigheid lief heeft! Gij meent met halve toewijding H e m tevreden te stellen, doch gij vergist u. De tempels worden verwoest, omdat zij niets meer waren dan plaatsen, waar gehuicheld werd.
Als de gang naar Gods huis in het verlengde komt te liggen van de gang naar de poort, waar onrecht gesproken wordt en men niet meer beseft, naar Góds huis te gaan, dan wordt dat huis gemaakt tot een huis der wisselaars, maar dan worden de tafels onherroepelijk omgestoten.
Als de zevende dag alleen hierin van de anderen verschilt, dat men in Bethel is en niet in Samaria, wel, dan wordt zij niet geheiligd, dat is afgezonderd. Voor dezulken komt het oordeel over den eigenwillige godsdienst. Eigenwillig in haar offerplaats, eigenwillig in het voorwerp harer verering, eigenwillig in de wijze van den dienst, eigenwillig doordat men weigert het vlees en zijne begeerlijkheden te kruisigen.
Over alle eigenwilligheid komt Gods oordeel; en ieder die zijn eigen hart kent, zal moeten toestemmen: Gij zijt rechtvaardig in uw spreken en rein in uw richten.
X.
.......

Gebruikersavatar
Terri
Berichten: 2705
Lid geworden op: 21 Nov 2009, 21:53

Re: Cynisme en sarcasme

Berichtdoor Terri » 25 Jun 2016, 22:46

Mara schreef:Graag zou ik van andere forummers willen weten wat hun mening is t.o.v. sarcasme, cynisme jegens de ander.
Het lijkt erop of het op dit forum ook weer toeneemt. Soms wordt het snel verwijderd, soms moet je eerst op de modknop klikken, maar het blijft ook wel eens staan.
Sommigen hebben een talent om ad rem een messcherpe opmerking te maken.
Past dit wel voor een christen vraag ik me af. Het is in feite toch niets anders dan de ander kleineren om jezelf groter te maken?
Het raakte me in de afgelopen week, vandaag ook.
Ben ik de enige?


Nee zeker niet!
Maar van de week las ik dat iemand het Bijbels vond, tenminste zo begreep ik.
Overigens ben ik bang dat het heel snel gebeurt, iedereen maakt zich er wel eens schuldig aan.
Alleen vind je het van jezelf vaak niet zo scherp. :)
Iemand zei eens" Bij je zelf noem je het bedachtzaam, van een ander kritisch". :hum

emigrant
Verbannen
Berichten: 895
Lid geworden op: 10 Okt 2015, 21:49

Re: Cynisme en sarcasme

Berichtdoor emigrant » 25 Jun 2016, 23:26

Lokken sommige berichten een cynische of sarcastische opmerking niet juist uit?
Zijn we op een forum voor discussie met respect voor elkaar, of zijn we op een forum om elkaar naar de mond te praten?
Kijk niet naar de spelling en grammatica, ik ben dyslectisch.

Leerling
Verbannen
Berichten: 349
Lid geworden op: 15 Mar 2016, 18:14

Re: Cynisme en sarcasme

Berichtdoor Leerling » 25 Jun 2016, 23:32

Mara schreef:Graag zou ik van andere forummers willen weten wat hun mening is t.o.v. sarcasme, cynisme jegens de ander.
Het lijkt erop of het op dit forum ook weer toeneemt. Soms wordt het snel verwijderd, soms moet je eerst op de modknop klikken, maar het blijft ook wel eens staan.
Sommigen hebben een talent om ad rem een messcherpe opmerking te maken.
Past dit wel voor een christen vraag ik me af. Het is in feite toch niets anders dan de ander kleineren om jezelf groter te maken?
Het raakte me in de afgelopen week, vandaag ook.
Ben ik de enige?

Ach ja wat is in een mens .. ik zal mij er ongelooflijk veel schuldig aanmaken, verwacht/denk/vermoed/weet ik. Dat is dan maar zo, maar sommige postings vragen er ook om. Hoe sommige ergens op reageren ... tsja. Of in omslachtig taalgebruik iets zeggen, met tachtig bijzinnen, ja dan kan ik voorstellen dat je krieglig wordt. Ben ik zelf dan ook namelijk.

En ergens hoort het er ook bij, mits binnen de perken en binnen grenzen.
June 24. 2016 #HistoryDay #Brexit #NextNetherlands #Nexit #End-of-EU

CvdW
Berichten: 1700
Lid geworden op: 23 Mar 2015, 14:07

Re: Cynisme en sarcasme

Berichtdoor CvdW » 27 Jun 2016, 06:52

Doorzoek u nauw, ...!
Gods volk vind het niet erg als er kritische vragen worden gesteld. (zie of er een schadelijke weg bij mij is en leid mij op de eeuwige weg)
Wanneer iemand dit leest en zich ergert, dan moet hij/zij zijn leven nog eens zeer nauw onderzoeken. Het gaat wel op een eeuwigheid aan, wat niet overgedaan kan worden.

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 22134
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Cynisme en sarcasme

Berichtdoor Mara » 27 Jun 2016, 09:58

CvdW schreef:Gods volk vind het niet erg als er kritische vragen worden gesteld
Terri schreef:
Mara schreef:Graag zou ik van andere forummers willen weten wat hun mening is t.o.v. sarcasme, cynisme jegens de ander.
Het lijkt erop of het op dit forum ook weer toeneemt. Soms wordt het snel verwijderd, soms moet je eerst op de modknop klikken, maar het blijft ook wel eens staan.
Sommigen hebben een talent om ad rem een messcherpe opmerking te maken.
Past dit wel voor een christen vraag ik me af. Het is in feite toch niets anders dan de ander kleineren om jezelf groter te maken?
Het raakte me in de afgelopen week, vandaag ook.
Ben ik de enige?


Nee zeker niet!
Maar van de week las ik dat iemand het Bijbels vond, tenminste zo begreep ik.
Overigens ben ik bang dat het heel snel gebeurt, iedereen maakt zich er wel eens schuldig aan.
Alleen vind je het van jezelf vaak niet zo scherp. :)
Iemand zei eens" Bij je zelf noem je het bedachtzaam, van een ander kritisch". :hum

Ik bedoelde niet scherp, noch kritisch, noch doorvragen.
Maar opmerkingen zoals bijvoorbeeld (willekeurig gekozen)
Zo, kom jij ook weer eens onder je steen vandaan?

En vergeet vooral niet te danken dat jezelf gelukkig niet zo bent als al die anderen.

Oneliners, steken onder water, met als doel de ander te blokken en te kleineren.
Dat heeft m.i. niets te maken met de waarschuwing voor een eeuwigheid.

Edit: een goed voorbeeld is het topic: Zegeningen van Europa:

Martijn zegt: Dat we als christenen met argumenten gaan schieten als Hitler en Goebbels is beneden alle peil. Je zou het verwachten bij AD of Telegraaf!
Dit ter illustratie dus.
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

Gebruikersavatar
Terri
Berichten: 2705
Lid geworden op: 21 Nov 2009, 21:53

Re: Cynisme en sarcasme

Berichtdoor Terri » 27 Jun 2016, 10:53

Mara schreef:
CvdW schreef:Gods volk vind het niet erg als er kritische vragen worden gesteld
Terri schreef:
Mara schreef:Graag zou ik van andere forummers willen weten wat hun mening is t.o.v. sarcasme, cynisme jegens de ander.
Het lijkt erop of het op dit forum ook weer toeneemt. Soms wordt het snel verwijderd, soms moet je eerst op de modknop klikken, maar het blijft ook wel eens staan.
Sommigen hebben een talent om ad rem een messcherpe opmerking te maken.
Past dit wel voor een christen vraag ik me af. Het is in feite toch niets anders dan de ander kleineren om jezelf groter te maken?
Het raakte me in de afgelopen week, vandaag ook.
Ben ik de enige?


Nee zeker niet!
Maar van de week las ik dat iemand het Bijbels vond, tenminste zo begreep ik.
Overigens ben ik bang dat het heel snel gebeurt, iedereen maakt zich er wel eens schuldig aan.
Alleen vind je het van jezelf vaak niet zo scherp. :)
Iemand zei eens" Bij je zelf noem je het bedachtzaam, van een ander kritisch". :hum

Ik bedoelde niet scherp, noch kritisch, noch doorvragen.
Maar opmerkingen zoals bijvoorbeeld (willekeurig gekozen)
Zo, kom jij ook weer eens onder je steen vandaan?

En vergeet vooral niet te danken dat jezelf gelukkig niet zo bent als al die anderen.

Oneliners, steken onder water, met als doel de ander te blokken en te kleineren.
Dat heeft m.i. niets te maken met de waarschuwing voor een eeuwigheid.

Edit: een goed voorbeeld is het topic: Zegeningen van Europa:

Martijn zegt: Dat we als christenen met argumenten gaan schieten als Hitler en Goebbels is beneden alle peil. Je zou het verwachten bij AD of Telegraaf!
Dit ter illustratie dus.


Mee eens!

Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 27762
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Cynisme en sarcasme

Berichtdoor Tiberius » 27 Jun 2016, 12:48

Druk maar gewoon op de meldknop bij zulke berichten. Dan kunnen wij maatregelen nemen.

DGG
Verbannen
Berichten: 245
Lid geworden op: 01 Mar 2016, 19:48

Re: Cynisme en sarcasme

Berichtdoor DGG » 27 Jun 2016, 13:02

Ik begrijp je enerzijds wel, Mara. Maar toch heeft het twee kanten, mijns inziens. Ik zal niet teveel uitweiden, maar als iedereen blijft reageren, in goede orde, op de ander zijn argument, hoeft er mijns inziens niets te gebeuren. Het is wel zo dat ik vind dat je niet opeens je uit een discussie kunt terugtrekken, terwijl je eerst fanatiek meedoet, omdat je iets niet goed van een ander kunt begrijpen. Mijns inziens, moet je dan toch proberen het met elkaar uit te praten, op een (nogmaals) goede manier. Anders heeft het ook geen zin om op een forum actief te zijn.
(Op)recht(heid) moet zegevieren!

Te allen tijd moet er inhoudelijk een reactie gegeven worden op de tekst die in de post wordt weergegeven. Mensen die niet (inhoudelijk) reageren of rond de vraag en/of opmerking heendraaien, wíllen de (reactie in de) post nooit en te nimmer begrijpen!

Gebruikersavatar
helma
Berichten: 17183
Lid geworden op: 11 Sep 2006, 10:36
Locatie: Veenendaal
Contact:

Re: Cynisme en sarcasme

Berichtdoor helma » 27 Jun 2016, 13:10

Je hoeft het niet met iedereen eens te zijn om toch respectvol te blijven.
Sommige uitspraken zijn ongepast en onnodig. Zou je in real life niet zo gauw tegen elkaar zeggen.
Het komt ook de sfeer niet ten goede en je kwetst er (al of niet bedoeld) mensen mee.

DDD
Berichten: 19331
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Cynisme en sarcasme

Berichtdoor DDD » 27 Jun 2016, 13:29

In het dagelijks leven kun je mijns inziens scherper zijn dan op een forum. Omdat in een persoonlijk gesprek meer liefde meekomt. Als je althans een christelijke levenswandel hebt. En omdat je dan in een persoonlijke betrekking tot de ander staat.

Cynisme is mijns inziens geen vruchtbare levenshouding. Humor en ironie daarentegen zijn volgens mij onmisbaar om een gelukkig leven te leiden, en misschien ook wel onmisbaar om een godzalig leven te leiden, als je althans gezegend bent met een normale intelligentie.

Cynisme laat zien dat de spreker zichzelf uitnemender acht dan de ander. DIA noemde daarvan al de nodige voorbeelden. Ironie en humor laten zien dat iemand de ander uitnemender acht dan zichzelf. De heilige Schrift is er niet onduidelijk over welke positie wij moeten innemen.

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 22134
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Cynisme en sarcasme

Berichtdoor Mara » 27 Jun 2016, 14:08

DDD schreef:In het dagelijks leven kun je mijns inziens scherper zijn dan op een forum. Omdat in een persoonlijk gesprek meer liefde meekomt. Als je althans een christelijke levenswandel hebt. En omdat je dan in een persoonlijke betrekking tot de ander staat.

Voorwaarde is ook dat je elkaar goed kent.
Op een forum ken je iemand nooit, alleen datgene wat hij schrijft. Maar je kent ook niet de zorgen of het verdriet waar iemand mee worstelt.
En dan kan een onschuldige zogenaamd snedige opmerking, keihard verwonden.
Het is niet voor niets dat de Bijbel waarschuwt

Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Ziet, een klein vuur, hoe groten hoop houts het aansteekt.
De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken van de hel.


En het zijn vaak dezelfden tegen dezelfden. Ik heb de laatste 2 weken er eens op gelet.
En het gebeurde niet eens in een scherpe discussie hoor, maar gewoon vanuit het.... niets.

Het is bekend dat mensen op internet er veel meer uitgooien dan in real life. Omdat het anoniem is, men spuugt het eruit en men gaat weer verder. Als je zoiets doet op je werk of in je gezin, zie je de gevolgen en voel je die ook.
Op een forum is het mogelijk dat er wrevel ontstaat bij een bepaalde naam.
Die kan dan maar iets zeggen, of er komt weer een nare opmerking.
helma schreef:Je hoeft het niet met iedereen eens te zijn om toch respectvol te blijven.

Ik heb gisteravond de lezing en vragenbeantwoording van ds. van Dooijeweerd beluisterd.
Hij benadrukte het ook, geen strijd aangaan, niet bij de ander een bepaalde maat gaan nemen, kenmerken zoeken.

(Je kunt jaloers worden op de eenvoud die deze mensen uitstralen en de respectvolle wijze waarop zij over de "nieuwe christenen" spreken.
Hier moet je eerst door een aantal regels en kenmerken, alvorens je mag zeggen: ik ben bekeerd.
Maar als je dagelijks moet struggelen om de meest eenvoudige dingen, zoals licht of water, heb je geen tijd en energie meer om met anderen te kissebissen over ritmisch zingen, lange broek en kort haar.)
Maar dit terzijde. ;)
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon


Terug naar “Forumzaken”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast