Gedichten

Jantje
Berichten: 636
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42

Re: Gedichten

Berichtdoor Jantje » 23 Sep 2017, 13:45

-DIA- schreef:Kritiek komt hierop veelal als het er over gaar dat Sion door Recht verlost wordt. Ds. noemde dan ook dat juist hier de kritiek komt als men wel eens moet opmerken als men 'er buiten wordt gepreekt'. En ik geloof dat er echt mensen zijn die oprecht menen op de goede weg te zijn zonder het recht te kennen. Ik denk ook dat het genoegzaam bekend is dat juist hier een scheidslijn loopt. Immers dit wekt meest wrevel en kritiek op? Ds. Blok merkte dit in de GBS-samenkomst ook nog op. Volgens mij staat deze dienst nog online bij GGiN Gouda 'kerkdienst gemist'. Dit is de enige die daar geen 'slotje' heeft. Daarom kan ik daar ook naar verwijzen.


Ik onderbouw mijn argumenten zoveel mogelijk met Bijbelse argumenten. Met wat dominee x en predikant y allemaal zegt, kan ik niet zoveel, zeker niet als het een opmerking is uit de preek die waarschijnlijk wellicht anders werd bedoeld dan nu wordt beweerd. Ik geloof namelijk niet dat ds. Van Boven en ds. Blok dit zo bedoeld hebben. En ja, er ontstaat wrevel, maar dat gebeurt meestal als er mensen bekeerd worden. De omstanders geloven dit dan bijvoorbeeld niet omdat het 'te makkelijk zou zijn gegaan'. Als er meer dan 3 avondmaalstafels zijn in een gemeente, wordt die gemeente al gauw als een gemeente gezien waar men het niet zo nauw neemt. Volgens mij is het onderwerp van het artikel in 'de Saambinder' in ieder geval niet de oorzaak van bepaalde wrevel en wantrouwen die er onder reformatorischen onderling (soms) heerst.

Er zijn mensen die steevast verwijzen dat het donderen van de wet in een preek hét belangrijkste is wat gezegd moet worden. Zij horen liever alleen Gods donderslagen, dan dat ze Zijn Evangelienodiging horen. We moeten echter met zijn allen beseffen dat we, als we straks voor Gods rechterstoel staan, we nooit meer kunnen antwoorden op de vragen van God als Rechter. Want we menen, door een veelheid aan ijdele woorden, waarmee we heel wat lijken, en door te zeggen dat we de hel verdiend hebben, de hemel in te gaan. Nu wil Hij nog onze Redder zijn, dus laten we dan ook wijzen op die geheel enige Hogepriester, Die kan medelijden hebben met onze zonden en onze zwakheden kent. Nu wil Hij nog onze Advocaat zijn. Maar straks is het wél te laat en dán is hij onze Rechter!

Eilander,
Wat ik met het voorbeeld van de stokbewaarder probeerde duidelijk te maken, is dat zo'n ziel in de nood tot God leert zuchten. Van zichzelf weet hij het niet meer, kan hij het niet meer, durft hij het niet meer, maar toch zucht hij tot God. De stokbewaarder zei niet: 'Als God het wil, werpt Hij me maar in de hel.' En ook de Heidelbergse Catechismus leert in de eerste zondagen wat anders: "Is er nog enig middel waardoor wij die welverdiende (dat is wat anders dan welgewenste) straf te ontgaan?"

Dia,
Wat vind u van het artikel van ds. B. Labee?
  Het is als forummer niet fair als je richting je medeforummers nooit wilt toegeven dat je argumenten soms niet kunnen kloppen en je daarom dan zomaar de discussie beëindigt. Een forummer hoort een zekere mate van sportiviteit hierin te hebben.

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 18151
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10
Locatie: Landstreek der Jordaan

Re: Gedichten

Berichtdoor -DIA- » 23 Sep 2017, 15:08

Jantje schreef:Dia,
Wat vind u van het artikel van ds. B. Labee?

Ik geloof in een onderling wantrouwen en ongeloof. In leem en ijzer dat zich niet hecht.
We behoeven de bewijzen niet ver te zoeken. Laten we gewoon hier blijven. Zijn dat
geen tekenen der tijden te noemen?

PS Ik heb het artikel van ds. Labee nog niet gelezen, maar hoop dat nog wel te doen.
Ik neem aan dat u het artikel uit de jongste Saambinder bedoelt?
Elk woedt om strijd, en toont zich onbeschroomd...

zonnebloem96
Berichten: 78
Lid geworden op: 25 Feb 2016, 17:24

Re: Gedichten

Berichtdoor zonnebloem96 » 23 Sep 2017, 16:52

CvdW schreef:Zou u twijfelmoedig vragen,
Wie u 't goede zal doen zien?
Ziel, geloof, en 't licht zal dagen,
Al de neev'len zullen vliên!
't Ongeloof, dat kluisters smeedt,
En uw Jezus’ bloed vertreedt,
Weert u van die liefdebronnen,
Waar uw heilstaat is begonnen.

't Ongeloof baart twijfelingen,
Donkerheid en bang verdriet;
Zorgen, angst en folteringen
Tonen u uw Jezus niet.
Ziel, ontsluit ter goeder uur
D' Evangelie voorraadschuur;
Neem daaruit die spijs ten leven,
Die u Jezus heeft gegeven.

Zit niet peinzend neergebogen,
Hebt u eens geloof gevoed?
Jezus zal uw tranen drogen,
Hij keurt soms ook doornen goed.
Ziet u op de hemelbaan
Nooit een geurig roosje staan?
Laat u dit geen twijf'ling baren;
Blijf op Jezus’ voetspoor staren.

Ziel, wilt u een God vereren,
Die aan zondaars Zich verpandt;
Die het met een eed wil zweren:
"Zondaars, 'k bied aan u Mijn hand"?
Spring dan op vol vreugd' en moed,
Vlucht naar Jezus’ offerbloed;
Drink daarvan met volle teugen,
Zo zult g' u in Hem verheugen.

Wilt u Jezus’ trouw verdenken,
Zijne liefde, wil en macht?
Dit zal steeds de invloed krenken,
Die Hij u heeft aangebracht.
Schoon uw oog geen lichtstraal ziet,
Twijf'ling baart u bang verdriet.
Waartoe dan zo neergebogen?
Jezus wil uw tranen drogenl

Kom, deez' volle bron van zegen,
Als Bethesda's waterbad,
Laat geen kranke ziel verlegen,
Maar ontspringt van 't edelst nat.
Vraag niet in vertwijfeling:
"Wie werpt - daar 'k geen kracht ontving
Mij in die genadestromen?"
Jezus Zelf wil tot u komen.

Ziel, klink al uw twijfelingen
Aan het kruis van Jezus vast.
Laat u door Zijn liefde dringen;
Kom tot Hem, vermoeid, belast.
Geef Hem dankend eer en lof,
Hef u op uit 't nietig stof.
Waarom zou u kwijnend sterven,
Daar u 't leven kunt verwerven?

Wilt u voor de hemel leven?
Volg dan Jezus’ zalig spoor.
Nooit moet u Hem tegenstreven,
Hij gaat u in alles voor.
Zweer Hem trouwl Hij zal in nood,
Zelfs bij 't naad'ren van de dood,
Tranen kussen van uw wangen
En u in Zijn schoot ontvangen.

In week van voorbereiding zijn de gedichten in het boek van ds. P. Immens zeer toepasselijk.


Inderdaad. Vooral als het ongeloof, de twijfel de kop zo opsteekt.
Ook mooi om dan te lezen is dit gezang:

''God enkel licht,
voor wiens gezicht
niets zuiver wordt bevonden,
ziet ons bevlekt,
met schuld bedekt,
misvormd door duizend zonden.

Der sterren pracht
is bij Hem nacht,
hoe hel zij schitt'ren mogen,
en wij, belaan
met euveldaan,
wat zijn wij in zijn ogen?

Heer', waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonden,
en door zijn bloed
wordt ons gemoed
gereinigd van de zonden.

Wil, U ter eer,
steeds meer en meer
't geloof in ons versterken,
dan zullen wij,
gereed en blij,
uit liefde 't goede werken.''
Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven?

Gebruikersavatar
Jeremiah
Berichten: 703
Lid geworden op: 25 Mar 2016, 13:43

Re: Gedichten

Berichtdoor Jeremiah » 25 Sep 2017, 07:47

Jantje schreef:
-DIA- schreef:
-DIA- schreef:Lied 17:
Zielenvragen

´k Zal dan alleszins betuigen,
´k Wil mij onder U wel buigen.
Gij zijt Heerser, ik Uw knecht
die Gij onder hebt gelegd.
t Is wel hard; maar ´t is rechtvaardig:
Ik ben schand’, Gij eere waardig.
Zijt Gij met mijn doem gediend,
zoek Uw eer, Ik heb ’t verdiend.

‘t Zij hoe ‘t zij, mijn droeve ogen,
laat uw springbron nooit verdrogen.
houd, van schreien nimmer mat,
steeds mijn wang en leger nat.
Wakker nu, gewone klachten,
vergezelschapt hele nachten,
hele dagen, mijn getreur,
tot mijn hart aan stukken scheur’.

‘t Is nog altijd zoet te stenen,
‘t is nog zoet te liggen wenen,
zoetste Jezus, aan Uw schoot.
En aldaar zijn zielennood,
en aldaar zijn stoute zonden,
oorzaak van die hartenwonden,
uit te storten! ‘t Licht het hart
nog een weinig in zijn smart.Vanavond gehoord in de inleiding die ds. v.B. hield voor de Vereniging Rondom het Woord.
Dat was hartentaal. Hopelijk zijn er die het verstaan.

Ook dit, meer aangehaald, het wordt weinig gehoord:
Als onder ’t heilig recht
De ziele niet meer vecht,
Maar billijkt ’t zondeloon
Wat haar ook overkoom’
Rechtvaardigend haar God.
Wat eeuwig zij haar lot;
Als in haar laatste vreugde
(het eren van Gods deugden)
De deugd van ’t recht het wint,
Al eist zij: Doodt het kind.
O, stonde van ’t gericht;
O, dood’lijkst tijdgewricht.
Dan wordt verloren gaan
Door God niet toegestaan.
Hier wordt de Zoon gekust,
Eer z’op de weg vergaat.
Hier wordt zij welbewust,
Verzekerd van haar staat.
Hier drinkt zij’t Bloed des Lams,
’t welk haar in het leven laat.
Hier wordt de toorn geblust,
En is het: Vree met God,
Door ’t offer van Zijn Zoon.
O, allerzaligst lot.


Het eerste gedicht, wat u al eerder aanhaalde, strookt niet met wat Gods Woord zegt. Lees in dit verband het antwoord van ds. B. Labee opn de vraag op de achterkant van 'de Saambinder' van gisteren, donderdag 21 september jongstleden. Een zondaar gaat - bij de doorleving van zonde en schuld wat die zondaar dan tot zielennood wordt - juist tot Hem zuchten en vluchten met de verzuchting én het grote geloofsvertrouwen van de Kananese vrouw dat ook de honden eten van de brokjes die er vallen van de tafel huns heren...! Dan gaat zo'n ziel roepen tot God: "Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?" Dat is héél wat anders als: "Als U het wil, laat me dan maar omkomen."

De uitdrukking: "Een zondaar wordt - bij de doorleving van zonde en schuld - 'gewillig gemaakt om verloren te gaan'." komt openbaar in het eerste gedicht en daarom is dit gedicht niet Bijbels...

Het tweede gedicht daarentegen is geheel anders van betekenis in vergelijking met het eerste gedicht en dus juist een tégenstelling van het eerste gedicht.


Ds Mallan over dit onderwerp:

Wat wordt dat een wonder voor een mens die geleerd had dat hij geen weg kon vinden, voor wie het verloren is, en die zich ziet wegzinken in “s afgronds donkere nacht, en dat voor eeuwig en dat rechtvaardig. Maar als dan die Persoon eens gaat zeggen: “Nu ben Ik de Deur en die door Mij ingaat zal behouden worden en leven." Dan doet die Persoon zich kennen als de Deur, waardoor men ingaat in de stal der schapen, opdat men zalig wordt op een rechte wijze, dus zonder krenking van het Goddelijke recht. Dat krijgt zulk een waarde voor zo'n ziel, omdat deze zo eerlijk gemaakt wordt en het recht van God toe mag vallen. Als dan dat recht verheerlijkt wordt in hun verdoemenis, dan is dat geen onverschillige zaak. Dat moet ge niet denken. Die zeggen niet op een Labadistische wijze: "Werp mij maar in de hel." Neen, die zeggen: “Is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen?" Als dan die Persoon zich wil ontdekken aan de ziel en gaat zeggen: "Ik ben de Deur Ik ben de goede Herder." Wat wordt dat wonder dan toch groot.


Uit "Zal eeuwig u behoeden" veslag van de bevestigings- en intrededienst van Ds. W. Verhoeks te Ederveen.
Laat al wat leeft Zijn trouw en goedheid prijzen

Jantje
Berichten: 636
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42

Re: Gedichten

Berichtdoor Jantje » 25 Sep 2017, 08:00

Dia,
Ja, ik bedoel het artikel op de achterkant van de recentste Saambinder.

Jeremiah,
Dank voor het plaatsen! Het is een heldere en duidelijke verwoording van ds. Mallan.
  Het is als forummer niet fair als je richting je medeforummers nooit wilt toegeven dat je argumenten soms niet kunnen kloppen en je daarom dan zomaar de discussie beëindigt. Een forummer hoort een zekere mate van sportiviteit hierin te hebben.

Jantje
Berichten: 636
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42

Re: Gedichten

Berichtdoor Jantje » 25 Sep 2017, 22:45

-DIA-,
Wat vindt u van:
 1. ...het artikel van ds. Labee op de achterkant van de Saambinder van afgelopen donderdag 21 september jongstleden?
 2. ...van het hierboven, door Jeremiah geciteerde stuk, waar ds. F. Mallan (1), de predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de schrijver van is (of: spreker, omdat het namelijk een verslag is van hetgeen hij gesproken heeft.)?
  1. Het feit dat dit geciteerde stuk komt van een dominee als ds. F. Mallan, die u waarschijnlijk na aan het hart ligt, is misschien een overtuiging waaruit de conclusie getrokken kan worden dat het eerder door u geciteerde gedicht niet overeenkomt met Gods Woord en de daarop gegronde Belijdenisgeschriften, in bijzonderheid de Heidelbergse Catechismus.
  Het is als forummer niet fair als je richting je medeforummers nooit wilt toegeven dat je argumenten soms niet kunnen kloppen en je daarom dan zomaar de discussie beëindigt. Een forummer hoort een zekere mate van sportiviteit hierin te hebben.

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 18151
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10
Locatie: Landstreek der Jordaan

Re: Gedichten

Berichtdoor -DIA- » 26 Sep 2017, 01:49

Jantje schreef:-DIA-,
Wat vindt u van:
 1. ...het artikel van ds. Labee op de achterkant van de Saambinder van afgelopen donderdag 21 september jongstleden?
 2. ...van het hierboven, door Jeremiah geciteerde stuk, waar ds. F. Mallan (1), de predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de schrijver van is (of: spreker, omdat het namelijk een verslag is van hetgeen hij gesproken heeft.)?
  1. Het feit dat dit geciteerde stuk komt van een dominee als ds. F. Mallan, die u waarschijnlijk na aan het hart ligt, is misschien een overtuiging waaruit de conclusie getrokken kan worden dat het eerder door u geciteerde gedicht niet overeenkomt met Gods Woord en de daarop gegronde Belijdenisgeschriften, in bijzonderheid de Heidelbergse Catechismus.


Als het geachte forum het goed vindt houdt ik op met examenvragen en keuringen. Iedereen kan weten waar we staan. Als ik doorga zou ik er op dit forum nog onderdoor kunnen gaan. Het doet me veel als er vragen zijn die heel normaal waren in onze gezindte en die nu niet meer verstaan of anders verstaan worden. Veel vragen, veel vragen waar wantrouwen en vreemde gedachten in doorklinken. Ik denk dat het te begrijpen is dat ik er mee op moet houden. Voor antwoord op je vragen: Lees terug, tot 2008. Dan vind je hoe het ons als jongeling is geleerd. We hadden, oud geworden zijnde, ik sprak er vanavond nog even over, nooit kunnen denken dat we in een tijd als deze zouden terechtkomen. Daarom, lieve mensen, houdt mij voor verontschuldigd, en zoekt de antwoorden in de Schrift en de daarop gegronde Belijdenisgeschriften.

Het zou wellicht kunnen dat er sommigen zijn die mij arrogant, een betweter en een pessimist willen noemen of zo zien. Laat ik zeggen dat ik dat niet wens te zijn, maar we proberen toch te blijven bij wat ons is geleerd door verschillende Schriftuurlijk-bevindelijke predikanten, en dat van onze jonkheid aan. We zijn geen revolutionair, of betweter. We weten wel, en dat kunnen we allen weten dat deze leer weerstand op wekt, en dat vooral in een tijd als de onze. Onderzoekt de Schriften, en dat zeg ik ook tegen mezelf.
Elk woedt om strijd, en toont zich onbeschroomd...

CvdW
Berichten: 733
Lid geworden op: 23 Mar 2015, 14:07

Re: Gedichten

Berichtdoor CvdW » 26 Sep 2017, 05:47

Jammer dat zo gereageerd wordt.
Ik had graag een onderbouwing gezien vanuit Gods Woord en de oudvaders.

Omdat we in de rubriek 'Gedichten' zitten, hieronder een gedicht voor hen die afgelopen zondag deelgenoot waren van het Heilig Avondmaal.

'k Heb aan de bron, de heilfontein gezeten,
'k Ben daar verkwikt; 'k kreeg balsem voor 't geweten;
'k Heb brood en wijn als hemelspijs gesmaakt.
Wat zal ik nu mijn Jezus weer vergelden?
Ik zal Zijn lof, Zijn grote daán vermelden,
Waardoor Hij al mijn banden heeft geslaakt!

'k Heb nieuwe kracht en nieuwe moed gekregen;
'k Ontving ten troost de priesterlijke zegen;
Al mijn bezwaar ligt aan de voet van 't kruis.
Het heilgeloof schiep in mijn hart een hemel;
God schonk aan mij, in 't ondermaans gewemel,
Bij 't gulst onthaal het goede van Zijn huis.

De wereld moog' dit slechts verbeelding noemen;
'k Heb dankensstof, ik zal mijn Gastheer roemen,
Die honger stilt en 't dorstig hart verkwikt;
Die stromen giet in hete zandwoestijnen,
Het zonvuur koelt, daar 't bloempje zou verkwijnen,
En alles weert, dat 't groen van de ziel verstikt.

'k Was afgedwaald door d' aardse wildernissen;
Ik zocht in 't rond en bleef het heilspoor missen;
Maar 't herderoog hield over mij de wacht.
De stok en staf, in 's Opperherders handen,
Deed dra mijn ziel van liefd' en ijver branden
Voor Hem, Die mij weer in de schaapskooi bracht.

Zo galoos schoon zag 'k Jezus' liefde blinken;
AL 't schoon van de aard' moest in de afgrond zinken.
Mijn hart versmolt in Goëls offergloed.
'k Zag Hem aan 't kruis om al mijn schuld doorstoken,
Mijn tranend oog zag Hem geheel verbroken;
Ik greep Hem aan, 'k vond troost voor mijn gemoed.

Zo wordt de rust aan 't hijgend hart geschonken;
Dit maakt de ziel als in die wellust dronken,
Aan Jezus' beek en koele levensbron.
Dit spoort mij aan om voor die Heer' te leven, Die alles deed en alles wilde
geven,
En 't werk voltooit, 't geen Hij in mij begon

Mijn Goël, ach, waarmee zal ik U prijzen?
Wat offergeur zal U mijn dank bewijzen?
Dan, nee - u vraagteen hart, dat ledig is;
Dat zich ontsluit voor Uwe liefdewetten,
Dat vurig blijft op Uwe wenken letten,
En zoetheên smaakt in Uw getuigenis.

Gij wekt in 't hart van al Uw disgenoten
Hernieuwde kracht, uit Uwe dood gesproten;
Wij zijn vereend door Uwe herdersstaf
Om broedermin en hemelvreugd te kweken;
Daar G' ons geleidt langs stille waterbeken,
Dwaalt nooit één ziel van U, haar Herder, af!

Jantje
Berichten: 636
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42

Re: Gedichten

Berichtdoor Jantje » 26 Sep 2017, 12:58

-DIA- schreef:
Jantje schreef:-DIA-,
Wat vindt u van:
 1. ...het artikel van ds. Labee op de achterkant van de Saambinder van afgelopen donderdag 21 september jongstleden?
 2. ...van het hierboven, door Jeremiah geciteerde stuk, waar ds. F. Mallan (1), de predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de schrijver van is (of: spreker, omdat het namelijk een verslag is van hetgeen hij gesproken heeft.)?
  1. Het feit dat dit geciteerde stuk komt van een dominee als ds. F. Mallan, die u waarschijnlijk na aan het hart ligt, is misschien een overtuiging waaruit de conclusie getrokken kan worden dat het eerder door u geciteerde gedicht niet overeenkomt met Gods Woord en de daarop gegronde Belijdenisgeschriften, in bijzonderheid de Heidelbergse Catechismus.


Als het geachte forum het goed vindt houdt ik op met examenvragen en keuringen. Iedereen kan weten waar we staan. Als ik doorga zou ik er op dit forum nog onderdoor kunnen gaan. Het doet me veel als er vragen zijn die heel normaal waren in onze gezindte en die nu niet meer verstaan of anders verstaan worden. Veel vragen, veel vragen waar wantrouwen en vreemde gedachten in doorklinken. Ik denk dat het te begrijpen is dat ik er mee op moet houden. Voor antwoord op je vragen: Lees terug, tot 2008. Dan vind je hoe het ons als jongeling is geleerd. We hadden, oud geworden zijnde, ik sprak er vanavond nog even over, nooit kunnen denken dat we in een tijd als deze zouden terechtkomen. Daarom, lieve mensen, houdt mij voor verontschuldigd, en zoekt de antwoorden in de Schrift en de daarop gegronde Belijdenisgeschriften.

Het zou wellicht kunnen dat er sommigen zijn die mij arrogant, een betweter en een pessimist willen noemen of zo zien. Laat ik zeggen dat ik dat niet wens te zijn, maar we proberen toch te blijven bij wat ons is geleerd door verschillende Schriftuurlijk-bevindelijke predikanten, en dat van onze jonkheid aan. We zijn geen revolutionair, of betweter. We weten wel, en dat kunnen we allen weten dat deze leer weerstand op wekt, en dat vooral in een tijd als de onze. Onderzoekt de Schriften, en dat zeg ik ook tegen mezelf.


En ds. F. Mallan dan? Valt die nu opeens niet meer hier onder?
U kunt toch wel aangeven wat u van het stukje van ds. Labee en ds. Mallan vindt? Dat zijn toch beiden Schriftuurlijk-bevindelijke predikanten? Ik heb juist een artikel van ds. Labee gelezen in de Saambinder, die Gods Woord en de daarop gegronde Belijdenisgeschriften, in bijzonderheid de Heidelbergse Catechismus, als het Bewijs gebruikt dat de vraag, gesteld in de Saambinder en ook hier in dit topic, niet Bijbels is.
Laatst gewijzigd door Jantje op 26 Sep 2017, 13:02, 2 keer totaal gewijzigd.
  Het is als forummer niet fair als je richting je medeforummers nooit wilt toegeven dat je argumenten soms niet kunnen kloppen en je daarom dan zomaar de discussie beëindigt. Een forummer hoort een zekere mate van sportiviteit hierin te hebben.

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 18151
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10
Locatie: Landstreek der Jordaan

Re: Gedichten

Berichtdoor -DIA- » 26 Sep 2017, 13:01

Jantje schreef:
-DIA- schreef:
Jantje schreef:-DIA-,
Wat vindt u van:
 1. ...het artikel van ds. Labee op de achterkant van de Saambinder van afgelopen donderdag 21 september jongstleden?
 2. ...van het hierboven, door Jeremiah geciteerde stuk, waar ds. F. Mallan (1), de predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de schrijver van is (of: spreker, omdat het namelijk een verslag is van hetgeen hij gesproken heeft.)?
  1. Het feit dat dit geciteerde stuk komt van een dominee als ds. F. Mallan, die u waarschijnlijk na aan het hart ligt, is misschien een overtuiging waaruit de conclusie getrokken kan worden dat het eerder door u geciteerde gedicht niet overeenkomt met Gods Woord en de daarop gegronde Belijdenisgeschriften, in bijzonderheid de Heidelbergse Catechismus.


Als het geachte forum het goed vindt houdt ik op met examenvragen en keuringen. Iedereen kan weten waar we staan. Als ik doorga zou ik er op dit forum nog onderdoor kunnen gaan. Het doet me veel als er vragen zijn die heel normaal waren in onze gezindte en die nu niet meer verstaan of anders verstaan worden. Veel vragen, veel vragen waar wantrouwen en vreemde gedachten in doorklinken. Ik denk dat het te begrijpen is dat ik er mee op moet houden. Voor antwoord op je vragen: Lees terug, tot 2008. Dan vind je hoe het ons als jongeling is geleerd. We hadden, oud geworden zijnde, ik sprak er vanavond nog even over, nooit kunnen denken dat we in een tijd als deze zouden terechtkomen. Daarom, lieve mensen, houdt mij voor verontschuldigd, en zoekt de antwoorden in de Schrift en de daarop gegronde Belijdenisgeschriften.

Het zou wellicht kunnen dat er sommigen zijn die mij arrogant, een betweter en een pessimist willen noemen of zo zien. Laat ik zeggen dat ik dat niet wens te zijn, maar we proberen toch te blijven bij wat ons is geleerd door verschillende Schriftuurlijk-bevindelijke predikanten, en dat van onze jonkheid aan. We zijn geen revolutionair, of betweter. We weten wel, en dat kunnen we allen weten dat deze leer weerstand op wekt, en dat vooral in een tijd als de onze. Onderzoekt de Schriften, en dat zeg ik ook tegen mezelf.


En ds. F. Mallan dan? Valt die nu opeens niet meer hier onder?


Waaruit concludeert u dat? En hebt u daar een echte reden toe? Dit soort vragen, waar toch een soort van wantrouwen uit spreekt bedoelde ik nu net. Ik hoop dat de mods het wel begrijpen. Vraagt niet naar de bekende weg, zou ik zeggen.
Elk woedt om strijd, en toont zich onbeschroomd...

Jantje
Berichten: 636
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42

Re: Gedichten

Berichtdoor Jantje » 26 Sep 2017, 13:03

-DIA- schreef:
Jantje schreef:
-DIA- schreef:
Jantje schreef:-DIA-,
Wat vindt u van:
 1. ...het artikel van ds. Labee op de achterkant van de Saambinder van afgelopen donderdag 21 september jongstleden?
 2. ...van het hierboven, door Jeremiah geciteerde stuk, waar ds. F. Mallan (1), de predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de schrijver van is (of: spreker, omdat het namelijk een verslag is van hetgeen hij gesproken heeft.)?
  1. Het feit dat dit geciteerde stuk komt van een dominee als ds. F. Mallan, die u waarschijnlijk na aan het hart ligt, is misschien een overtuiging waaruit de conclusie getrokken kan worden dat het eerder door u geciteerde gedicht niet overeenkomt met Gods Woord en de daarop gegronde Belijdenisgeschriften, in bijzonderheid de Heidelbergse Catechismus.


Als het geachte forum het goed vindt houdt ik op met examenvragen en keuringen. Iedereen kan weten waar we staan. Als ik doorga zou ik er op dit forum nog onderdoor kunnen gaan. Het doet me veel als er vragen zijn die heel normaal waren in onze gezindte en die nu niet meer verstaan of anders verstaan worden. Veel vragen, veel vragen waar wantrouwen en vreemde gedachten in doorklinken. Ik denk dat het te begrijpen is dat ik er mee op moet houden. Voor antwoord op je vragen: Lees terug, tot 2008. Dan vind je hoe het ons als jongeling is geleerd. We hadden, oud geworden zijnde, ik sprak er vanavond nog even over, nooit kunnen denken dat we in een tijd als deze zouden terechtkomen. Daarom, lieve mensen, houdt mij voor verontschuldigd, en zoekt de antwoorden in de Schrift en de daarop gegronde Belijdenisgeschriften.

Het zou wellicht kunnen dat er sommigen zijn die mij arrogant, een betweter en een pessimist willen noemen of zo zien. Laat ik zeggen dat ik dat niet wens te zijn, maar we proberen toch te blijven bij wat ons is geleerd door verschillende Schriftuurlijk-bevindelijke predikanten, en dat van onze jonkheid aan. We zijn geen revolutionair, of betweter. We weten wel, en dat kunnen we allen weten dat deze leer weerstand op wekt, en dat vooral in een tijd als de onze. Onderzoekt de Schriften, en dat zeg ik ook tegen mezelf.


En ds. F. Mallan dan? Valt die nu opeens niet meer hier onder?


Waaruit concludeert u dat? En hebt u daar een echte reden toe? Dit soort vragen, waar toch een soort van wantrouwen uit spreekt bedoelde ik nu net. Ik hoop dat de mods het wel begrijpen. Vraagt niet naar de bekende weg, zou ik zeggen.


U zegt te blijven bij hetgeen u door 'verschillende Schriftuurlijk-bevindelijke predikanten vanaf uw jonkheid aan' is geleerd. En u bevestigt niet dat de vraag in de Saambinder Bijbels beantwoord is; u spreekt namelijk een wantrouwen uit richting ds. Labee... én richting ds. Mallan..., zo ervaar ik dat tenminste... Vandaar mijn vraag hierover aan u..., omdat ik meende dat ds. Mallan hoog bij u stond...
Maar..., wat vind u dán van het stukje wat Jeremiah hierboven aanhaalde, n.a.v. hetgeen door hem werd gesproken tijdens de bevestiging en intrede van ds. Verhoeks te Ederveen?

Ik probeer inhoudelijk, met Bijbelse argumenten iets te onderbouwen.
Jammer dat u dan, als blijkt dat wat ik onderbouw, eigenlijk ten diepste niet (meer) valt te ontkennen, zeker gezien de stukjes van ds. Labee en ds. Mallan, u dan gaat zeggen dat mijn reacties een wantrouwen en een vreemde gedachte hebben en het niet meer Bijbels zou zijn... Ik haal juist een Bijbels antwoord aan van ds. Labee en ds. Mallan.
Laatst gewijzigd door Jantje op 26 Sep 2017, 13:08, 1 keer totaal gewijzigd.
  Het is als forummer niet fair als je richting je medeforummers nooit wilt toegeven dat je argumenten soms niet kunnen kloppen en je daarom dan zomaar de discussie beëindigt. Een forummer hoort een zekere mate van sportiviteit hierin te hebben.

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 18151
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10
Locatie: Landstreek der Jordaan

Re: Gedichten

Berichtdoor -DIA- » 26 Sep 2017, 13:07

Jantje schreef:
Maar..., wat vind u dán van het stukje wat Jeremiah hierboven aanhaalde, n.a.v. hetgeen door hem werd gesproken tijdens de bevestiging en intrede van ds. Verhoeks te Ederveen?


Gewoon wat er staat. Ik heb ds. Verhoeks goed gekend, van de kansel en meditaties, dan weet je wat je er aan hebt. Schriftuurlijk-bevindelijk. Nu is het genoeg? Anders vraagt u maar door, en door... en door... tot u eindelijk tevreden bent.
Elk woedt om strijd, en toont zich onbeschroomd...

eilander
Moderator
Berichten: 9706
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Gedichten

Berichtdoor eilander » 26 Sep 2017, 13:09

Jantje schreef:
-DIA- schreef:Waaruit concludeert u dat? En hebt u daar een echte reden toe? Dit soort vragen, waar toch een soort van wantrouwen uit spreekt bedoelde ik nu net. Ik hoop dat de mods het wel begrijpen. Vraagt niet naar de bekende weg, zou ik zeggen.

U zegt te blijven bij hetgeen u door 'verschillende Schriftuurlijk-bevindelijke predikanten vanaf uw jonkheid aan' is geleerd. En u bevestigt niet dat de vraag in de Saambinder Bijbels beantwoord is; u spreekt namelijk een wantrouwen uit richting ds. Labee... én richting ds. Mallan..., zo ervaar ik dat tenminste... Vandaar mijn vraag hierover aan u..., omdat ik meende dat ds. Mallan hoog bij u stond...
Maar..., wat vind u dán van het stukje wat Jeremiah hierboven aanhaalde, n.a.v. hetgeen door hem werd gesproken tijdens de bevestiging en intrede van ds. Verhoeks te Ederveen?

Wat mij betreft stoppen we hiermee: niemand is verplicht te antwoorden, en verder zeuren heeft geen zin.

Gebruikersavatar
Jeremiah
Berichten: 703
Lid geworden op: 25 Mar 2016, 13:43

Re: Gedichten

Berichtdoor Jeremiah » 03 Okt 2017, 17:58

De zon neigt naar de kim.
De schemering komt aan.
De avond valt nu snel.
De wolken pakken saam.
De diepe schaduw dreigt.
De somberheid is groot.
De middernacht is na,
de nacht van ondergang.
Haast u, zondaar, haast u. Nog is er gena.
De toorn komt ras, vlucht, aarzel niet!

De zware storm steekt op,
De storm op vleugels van een wolk.
De klacht van noodweer in de nacht.
De vlagen, angstaanjagend fel.
De bergen rijzen op.
De bossen buigen neer.
De zee zwelt machtig aan.
De aarde zoekt haar doodskleed op.
Haast u, zondaar, haast u. Nog is er gena.
De toorn komt ras, Vlucht, aarzel niet!

Robert M. McCheyne
Laat al wat leeft Zijn trouw en goedheid prijzen

eilander
Moderator
Berichten: 9706
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Gedichten

Berichtdoor eilander » 23 Okt 2017, 22:35

Gij, wier tranen hoop'loos vloeiden
laat de moed niet nederslaan!
Zwaar belasten, diep vermoeiden,
Jezus neemt de zondaars aan!

Zoudt gij aarz'len, angstig schromen,
wachten tot gij beter zijt?
Ach, dan zoudt gij nimmer komen.
Heden komt, gelijk gij zijt!

Dichter onbekend, maar Robert Murray MacCheyne haalt het aan in een brief (in het boek O Israëls Verwachting!)


Terug naar “Muziek en Gedichten”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast