Generale Synode Gereformeerde Gemeenten 2010

Gebruikersavatar
memento
Berichten: 11339
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:42

Re: Generale Synode Gereformeerde Gemeenten 2010

Berichtdoor memento » 15 Okt 2010, 15:56

@Erasmiaan: Een synodebesluit is niet bindend voor een plaatselijke gemeente, als deze het besluit niet overneemt (uitzonderingen daargelaten).

Tiberius schreef:
memento schreef:
Tiberius schreef:
memento schreef:Ik stelde: De DKO geeft geen recht aan de synode om dhr. Kole en ds. Vreugdehil onder druk te zetten. Het door jou aangevoerde DKO-artikel geeft hen dat ook niet. En zulk een DKO-artikel bestaat ook niet. Tenzij je dus betreffende heren een "een openbare grove zonde" wilt verwijten.

Je stelde: "De DKO is heel simpel hoor: Tucht hoort thuis bij de plaatselijke gemeente, niet bij de meerdere vergaderingen."
Dat is dus niet zo.
Los van de grofheid van de zonde kunnen we vaststellen, dat de DKO niet alleen ruimte biedt, maar zelfs voorschrijft, om in dergelijke gevallen de zustergemeentes te raadplegen.

Het ging mij om het punt (en dat was ook duidelijk uit mijn postings): De DKO geeft geen recht aan de synode om dhr. Kole en ds. Vreugdehil onder druk te zetten. Ik zou geen enkele regel uit het DKO kennen, wat dat recht wél geeft. Anders hoor ik dat graag.

Wat jij onder druk zetten noemt, is een ambtelijk vermaan. De eerste stap waarmee elke censuurkwestie begint.
Daar geeft de DKO in art 79 wel degelijk ruimte voor, sterker nog: zij adviseert om altijd de zustergemeenten te raadplegen, indien het een ambtsdrager betreft.

Maar als er sprake is van een "ambtelijk vermaan", zeg je dus dat wat ds. Vreugdehil en oud. Kole gedaan hebben "een openbare grove zonde" is. Dat is nogal wat...

Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 27805
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Generale Synode Gereformeerde Gemeenten 2010

Berichtdoor Tiberius » 15 Okt 2010, 16:01

memento schreef:Maar als er sprake is van een "ambtelijk vermaan", zeg je dus dat wat ds. Vreugdehil en oud. Kole gedaan hebben "een openbare grove zonde" is. Dat is nogal wat...

Even voor alle duidelijkheid: ik zeg nergens, dat er in dit specifieke geval sprake is van een ambtelijk vermaan, dat valt immers onder ambtsgeheim. Maar alleen dat de DKO dat wel adviseert.

Gebruikersavatar
memento
Berichten: 11339
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:42

Re: Generale Synode Gereformeerde Gemeenten 2010

Berichtdoor memento » 15 Okt 2010, 16:07

Tiberius schreef:
memento schreef:Maar als er sprake is van een "ambtelijk vermaan", zeg je dus dat wat ds. Vreugdehil en oud. Kole gedaan hebben "een openbare grove zonde" is. Dat is nogal wat...

Even voor alle duidelijkheid: ik zeg nergens, dat er in dit specifieke geval sprake is van een ambtelijk vermaan, dat valt immers onder ambtsgeheim. Maar alleen dat de DKO dat wel adviseert.

Sja, het is één van 2en: Of het is een ambtelijk vermaan, en is er dus sprake van "een openbare grove zonde". Dat is nogal wat...

Of het is geen ambtelijk vermaan, en dan is de vraag: Waar haalt de synode het recht vandaan, deze druk uit te oefenen. Want als het niet gaat om een "een openbare grove zonde", dan heeft de synode dat recht helemaal niet.

Willem
Berichten: 1933
Lid geworden op: 12 Jul 2010, 13:33

Re: Generale Synode Gereformeerde Gemeenten 2010

Berichtdoor Willem » 15 Okt 2010, 16:11

memento schreef:
Tiberius schreef:
memento schreef:Maar als er sprake is van een "ambtelijk vermaan", zeg je dus dat wat ds. Vreugdehil en oud. Kole gedaan hebben "een openbare grove zonde" is. Dat is nogal wat...

Even voor alle duidelijkheid: ik zeg nergens, dat er in dit specifieke geval sprake is van een ambtelijk vermaan, dat valt immers onder ambtsgeheim. Maar alleen dat de DKO dat wel adviseert.

Sja, het is één van 2en: Of het is een ambtelijk vermaan, en is er dus sprake van "een openbare grove zonde". Dat is nogal wat...

Of het is geen ambtelijk vermaan, en dan is de vraag: Waar haalt de synode het recht vandaan, deze druk uit te oefenen. Want als het niet gaat om een "een openbare grove zonde", dan heeft de synode dat recht helemaal niet.Ik denk optie 2. Het is geen ambtelijk vermaan. De synode heeft toch een "dringend verzoek" gedaan? Wie vertaalt het nu met "druk"? en wie zegt nu "Dat recht hebben ze niet"? Het is toch niet verboden voor een synode om iemand een verzoek te doen? Dat kan varieren tot het verzoek om extra suiker in de koffie tot het verzoek om uit het bestuur van de HSV terug te treden. Vanuit Synodeperspectief gezien kan ik me wel een paar redenen voorstellen voor een dergelijk verzoek. Hieronder al verwoord.

Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 27805
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Generale Synode Gereformeerde Gemeenten 2010

Berichtdoor Tiberius » 15 Okt 2010, 16:18

memento schreef:
Tiberius schreef:
memento schreef:Maar als er sprake is van een "ambtelijk vermaan", zeg je dus dat wat ds. Vreugdehil en oud. Kole gedaan hebben "een openbare grove zonde" is. Dat is nogal wat...

Even voor alle duidelijkheid: ik zeg nergens, dat er in dit specifieke geval sprake is van een ambtelijk vermaan, dat valt immers onder ambtsgeheim. Maar alleen dat de DKO dat wel adviseert.

Sja, het is één van 2en: Of het is een ambtelijk vermaan, en is er dus sprake van "een openbare grove zonde". Dat is nogal wat...

Of het is geen ambtelijk vermaan, en dan is de vraag: Waar haalt de synode het recht vandaan, deze druk uit te oefenen. Want als het niet gaat om een "een openbare grove zonde", dan heeft de synode dat recht helemaal niet.

Nog even wat zitten zoeken.
Ook artikel 36 "Het gezag en de bevoegdheid van de meerdere vergaderingen" van de DKO spreekt hiervan: Hetzelfde zeggen heeft de classis over de kerkeraad, 't welk de particuliere synode heeft over de classes, en de generale synode over de particuliere.

Ds. K. de Gier merkt hier in zijn commentaar bij op:
De beperkte zeggenschap van de meerdere vergaderingen

Wel spreekt art. 36 over het zeggenschap van de classis over de kerkeraad, van de particuliere synode over de classes en van de generale synode over de particuliere synode. De kerkorde stelt dit, omdat het gereformeerd kerkrecht er van uitgaat, dat een gemeente zich vrijwillig heeft aangesloten bij een bepaald kerkverband en ook vrijwillig de uitoefening van een deel van de bevoegdheid van de kerkeraad overdraagt aan de meerdere vergaderingen. De kerkeraad van een plaatselijke gemeente mag zichzelf niet beroven en kan zichzelf niet ontdoen van de macht die hem door Christus is gegeven en ook een classis of synode mag de plaatselijke gemeente deze macht niet ontnemen. Echter krachtens de vrijwillige aansluiting bij een kerkverband sturen de kerkeraden hun afgevaardigden naar de meerdere vergaderingen om gezamenlijk met de andere kerken te oordelen en te besluiten over datgeen wat de mindere vergaderingen zelf niet kunnen afhandelen of die zaken te behandelen die tot de meerdere vergaderingen 'in 't gemeen' behoren zoals artikel 30 zegt. Wanneer de plaatselijke gemeente vrijwillig de uitoefening van een deel van haar bevoegdheden overdraagt aan de meerdere vergaderingen, heeft zij zich dan ook in deze aan de besluiten der meerdere vergaderingen te houden en te onderwerpen.

Daar deze overdracht van gezagsuitoefening beperkt is, moet dit ook in de kerkorde vastgesteld worden, zodat alleen die besluiten van de meerdere vergaderingen wettig zijn, die overeenkomstig de kerkorde zijn genomen. In art. 30 en 31 zijn hiervoor richtlijnen gegeven. Maar dat elke mindere vergadering nu verplicht is, krachtens het aan de meerdere vergadering verleende gezag, zorg te dragen voor de uitvoering van de wettige besluiten van de meerdere vergaderingen, is bij de aanvang van de openbaring van de Gereformeerde kerk in ons land, door vele kerkelijke vergaderingen benadrukt.

Ter illustratie een paar besluiten. Middelburg 1581: 'Of niet een classis macht heeft te herroepen, 't gene zij bevindt in de voorgaande classis tegen de nationale synode besloten te zijn. Is geantwoord, dat zij dit niet alleen bij machte, maar ook schuldig is te doen'. Groningen 1602: 'Er is besloten dat de besluiten dezer synode, die door de classes behoren te worden uitgevoerd, in elke classis getrouw en ernstig zullen worden nagekomen; en zo enige classis hierin nalatig bevonden wordt, zal zij daarop ter volgende synode worden aangezien en naar behoren gestraft'.

Ook oordeelde men het nuttig dat alle classes goed op de hoogte bleven van hetgeen op de synode besloten werd, opdat zij niet zouden handelen tegen de genomen besluiten. Zo besloot Gorinchem 1652: 'Het is door de synode goed gevonden de classes te belasten, dat zij in hun eerste vergadering na het houden van de synode de synodale acten oplezen, ten einde de resoluties van de synode punctueel mochten worden nagekomen (telken jare opnieuw aangeboden)'.

Zo hebben meerdere vergaderingen gezag over de mindere, maar dan in beperkte zin. Ze missen elke zeggenschap over die zaken die bijzonder tot de plaatselijke gemeenten behoren. Hieronder valt ook het verrichten van burgerlijke handelingen, zoals het aangaan van geldleningen en het beheer van eigen goederen en bezittingen. Ten aanzien van de vraag of een classis een gemeente kan verplichten tot een andere bijdrage dan het classicale quotum (d.i. de bijdrage die volstrekt nodig is voor het in stand houden van het kerkverband, dus de kosten van classicale en synodale vergaderingen en van haar deputatenvergaderingen en reizen, schulden die de gemeenten gezamenlijk maken om het kerkverband mogelijk te maken) wijs ik op hetgeen Rutgers zegt in Kerkelijke Adviezen (deel I, blz. 264): 'Zeer zeker moeten kerkeraden zich houden aan de besluiten der classes, en deze aan die der synoden. Maar de meerdere vergaderingen moeten met hun besluiten ook blijven binnen de kring hunner bevoegdheid. En daartoe behoort niet, dat zij met dwingende macht gaven van christelijke liefde aan iemand mogen opleggen. Zij mogen wel een omslag daarvoor maken, in die zin, dat zij uitspreken wat h.i. ieder daarvoor behoort te geven; maar dat kan niet meer zijn dan een zedelijke dwang; dus een besluit van gans andere aard dan besluiten die ook moeten uitgevoerd worden, desnoods met kerkelijke dwang. Met de kosten van het samenleven in kerkverband is het een geheel ander geval, want de bijdragen daaraan zijn volstrekt geen gaven der liefde voor enige nood; maar eenvoudig het door ieder verschuldigde voor de kosten van samenleving, de noodzakelijke kosten van het kerkverband, dat men samen heeft aangegaan'.

De bijbelse fundering van de bindende kracht van de besluiten van de meerdere vergaderingen

Het beginsel dat een gemeente zich vrijwillig heeft aangesloten bij een kerkverband, neemt niet weg, dat de gereformeerden óók erkenden dat het kerkverband berust op een goddelijke ordinantie. Zij hebben de noodzake­lijkheid daarvan uitgesproken op grond van de eenheid der gelovigen en van de gemeenten in Christus. De gelovigen en de gemeenten zijn geroepen om de gemeenschap der heiligen te steunen en met elkaar samen te werken tot de opbouw van Christus' gemeente en de komst van Zijn Koninkrijk. Daartoe moeten zij op elkaar goede acht geven, elkaar steunen en elkanders welzijn zoeken in allerlei zaken, die behandeld worden in de classicale en synodale vergaderingen.

Ook de bindende kracht van de besluiten der meerdere vergaderingen is gegrond op Gods Woord. We herinneren aan het convent te Jeruzalem (Hand. 15), waar verordeningen (dogmata) gegeven werden voor de gemeenten in Syrië en Cilicië. Voetius beroept zich voor de eenheid der gemeenten en haar regering in classes en synoden ook op wel andere plaatsen in het Nieuwe Testament, zoals 2 Corinthe 8:1-4 en Romeinen 15:26, waar gezegd wordt, dat de gemeenten in Macedonië door brieven of besluiten gemeenschappelijk handelden (vergelijk ook Col. 4:16; Matth. 18:15-20). Maar in het bijzonder beroept hij zich, mede tot de bestrijding van de independenten, op Handelingen 15 (Poll. Eccl. IV). Het gezag der synoden berust niet alleen op kerkelijk recht, maar op een goddelijke instelling. Dit was het standpunt van de oude gereformeerde theologen. Zij hebben dit verdedigd tegen de remonstranten, die de autoriteit van de synode probeer­den te verkleinen door het gezag in de kerkelijke zaken toe te kennen aan de wereldlijke overheid.

Hun beroep daarvoor op Hommius, de bekende strijder en predikant te Leiden en scriba van de Dordtse Synode, was echter een misvatting. Hommius had geschreven, dat de besluiten der conciliën niet moeten voorgehouden worden als mandaten der overheid en perzische ordinantiën, maar dat de handelingen der conciliën aan alle kerken moeten gezonden worden, opdat zij naar de regel van Gods Woord zouden kunnen worden onderzocht, om gewillig, doch niet gedwongen te worden aangenomen. Maar dit was geheel in overeenstemming met de leer der gereformeerden, die ook leerden dat de synoden niet hiërarchisch mochten optreden. En ook Hommius sprak op de Dordtse Synode zijn mening uit dat de remonstranten uit de synode moesten worden weggezonden en uit hun geschriften geoordeeld moesten worden. Hij werkte tevens ook mede aan de afzetting van de remonstrantse kerkeraden.

Zo is het gezag der meerdere vergaderingen ambtelijk-bindend van karakter. Dit houdt in, dat het:
a. niet wereldlijk is, maar geestelijk van aard;
b. niet magistraal en hiërarchisch is (zoals het gezag van de paus van Rome), maar ministerieel (dienend);
c. niet adviserend is (zoals de independenten leren), maar autoritatief (gezaghebbend);
d. niet onfeilbaar is (zoals Rome zegt), maar toch bindend.


Ik denk dat dit aardig in de buurt komt van het onderhavige geval.

Gebruikersavatar
memento
Berichten: 11339
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:42

Re: Generale Synode Gereformeerde Gemeenten 2010

Berichtdoor memento » 15 Okt 2010, 16:19

Willem schreef:
memento schreef:
Tiberius schreef:
memento schreef:Maar als er sprake is van een "ambtelijk vermaan", zeg je dus dat wat ds. Vreugdehil en oud. Kole gedaan hebben "een openbare grove zonde" is. Dat is nogal wat...

Even voor alle duidelijkheid: ik zeg nergens, dat er in dit specifieke geval sprake is van een ambtelijk vermaan, dat valt immers onder ambtsgeheim. Maar alleen dat de DKO dat wel adviseert.

Sja, het is één van 2en: Of het is een ambtelijk vermaan, en is er dus sprake van "een openbare grove zonde". Dat is nogal wat...

Of het is geen ambtelijk vermaan, en dan is de vraag: Waar haalt de synode het recht vandaan, deze druk uit te oefenen. Want als het niet gaat om een "een openbare grove zonde", dan heeft de synode dat recht helemaal niet.Ik denk optie 2. Het is geen ambtelijk vermaan. De synode heeft toch een "dringende verzoek" gedaan? Wie vertaalt het nu met "druk"? en wie zegt nu "Dat recht hebben ze niet"? Het is toch niet verboden voor een synode om iemand verzoek te doen? Dat kan varieren tot het verzoek om extra suiker in de koffie tot het verzoek om uit het bestuur van de HSV terug te treden. Vanuit Synodeperspectief gezien kan ik me wel een paar redenen voorstellen voor een dergelijk verzoek. Hieronder al verwoord.

Dank je voor de nuchtere reactie.

Een "dringend verzoek" doen komt over als "druk uitoefenen". Anders zou het geen "dringend" verzoek zijn. Net als CDA-dissidenten, die kregen ook een dringend verzoek in te stemmen of ontslag te nemen. Dat roept associaties op, die je in de kerk niet moet willen. De kerk is niet een plek waar je mensen - ook al is het ten behoeve van een goed doel - onder druk zet.

Daarnaast nog het formele aspect: De synode heeft zich inhoudelijk niet tegen de HSV uitgesproken, alleen tegen het gebruik van de HSV. Terwijl dat (voor de toepassing van het hierboven geposte stuk van Tiberius) wel nodig is.

Wilhelm
Berichten: 3242
Lid geworden op: 13 Okt 2007, 19:26

Re: Generale Synode Gereformeerde Gemeenten 2010

Berichtdoor Wilhelm » 15 Okt 2010, 16:26

Toch proef ik uit de tweets van http://twitter.com/danielgillissen dat er toch wel sprake is van een vorm van druk , of igg dat het zo opgevat kan worden.

Willem
Berichten: 1933
Lid geworden op: 12 Jul 2010, 13:33

Re: Generale Synode Gereformeerde Gemeenten 2010

Berichtdoor Willem » 15 Okt 2010, 17:44

Wilhelm schreef:Toch proef ik uit de tweets van http://twitter.com/danielgillissen dat er toch wel sprake is van een vorm van druk , of igg dat het zo opgevat kan worden.


De synode heeft gemeend zwaarwegende redenen te hebben voor hun dringende verzoek. Dat een "dringend verzoek" opgevat kan worden als een vorm van druk onderschrijf ik wel. Maar maak het gewoon niet zwaarder dan het is. Elk verzoek heeft een vorm van "druk" in zich.
Deze twitteraar leeft van lekker veel bonje. Dat is zijn beroep. Laten we het hem niet al te makkelijk maken.

Wilhelm
Berichten: 3242
Lid geworden op: 13 Okt 2007, 19:26

Re: Generale Synode Gereformeerde Gemeenten 2010

Berichtdoor Wilhelm » 16 Okt 2010, 09:26

Ik las dit nog in een verslagje van de synode van afgelopen week :

Ds. De Heer wees op het belang van artikelen in het kerkelijk blad over de heilsfeiten, het bevindelijke leven en de kennis van Christus. „Dat kan tot steun zijn voor beginnende predikanten, misschien ook wel voor predikanten op leeftijd.“
http://www.refdag.nl/nieuws/synode_gg_b ... t_1_508589


Ds C.Harinck heeft hier al veel over geschreven, en ook zijn nieuwe boek gaat over de kennis van Christus. Ik denk dat hij zeker bereid zal zijn om daarover een serie artikelen voor de Saambinder te schrijven.

coupe soleil
Berichten: 323
Lid geworden op: 15 Feb 2010, 23:51

Re: Generale Synode Gereformeerde Gemeenten 2010

Berichtdoor coupe soleil » 16 Okt 2010, 11:48

Wilhelm schreef:Ik las dit nog in een verslagje van de synode van afgelopen week :

Ds. De Heer wees op het belang van artikelen in het kerkelijk blad over de heilsfeiten, het bevindelijke leven en de kennis van Christus. „Dat kan tot steun zijn voor beginnende predikanten, misschien ook wel voor predikanten op leeftijd.“
http://www.refdag.nl/nieuws/synode_gg_b ... t_1_508589


Ds C.Harinck heeft hier al veel over geschreven, en ook zijn nieuwe boek gaat over de kennis van Christus. Ik denk dat hij zeker bereid zal zijn om daarover een serie artikelen voor de Saambinder te schrijven.


---knip--- Spreek met respect over ambtsdragers, aub; mvg Tib

Ander
Berichten: 3569
Lid geworden op: 20 Mar 2007, 21:50

Re: Generale Synode Gereformeerde Gemeenten 2010

Berichtdoor Ander » 16 Okt 2010, 11:57

Wilhelm schreef:Ik las dit nog in een verslagje van de synode van afgelopen week :

Ds. De Heer wees op het belang van artikelen in het kerkelijk blad over de heilsfeiten, het bevindelijke leven en de kennis van Christus. „Dat kan tot steun zijn voor beginnende predikanten, misschien ook wel voor predikanten op leeftijd.“
http://www.refdag.nl/nieuws/synode_gg_b ... t_1_508589


Ds C.Harinck heeft hier al veel over geschreven, en ook zijn nieuwe boek gaat over de kennis van Christus. Ik denk dat hij zeker bereid zal zijn om daarover een serie artikelen voor de Saambinder te schrijven.


Er verschijnen al artikelen van een andere emerituspredikant over 'het bevindelijke leven' en in mindere mate de heilsfeiten.

coupe soleil
Berichten: 323
Lid geworden op: 15 Feb 2010, 23:51

Re: Generale Synode Gereformeerde Gemeenten 2010

Berichtdoor coupe soleil » 16 Okt 2010, 12:32

coupe soleil schreef:
Wilhelm schreef:Ik las dit nog in een verslagje van de synode van afgelopen week :

Ds. De Heer wees op het belang van artikelen in het kerkelijk blad over de heilsfeiten, het bevindelijke leven en de kennis van Christus. „Dat kan tot steun zijn voor beginnende predikanten, misschien ook wel voor predikanten op leeftijd.“
http://www.refdag.nl/nieuws/synode_gg_b ... t_1_508589


Ds C.Harinck heeft hier al veel over geschreven, en ook zijn nieuwe boek gaat over de kennis van Christus. Ik denk dat hij zeker bereid zal zijn om daarover een serie artikelen voor de Saambinder te schrijven.


---knip--- Spreek met respect over ambtsdragers, aub; mvg Tib


Ik denk dat ds. de Heer (e.a.) een iets andere insteek heeft en doelt op artikelen met een wat andere inhoud dan zoals door ds. C. Harinck geschreven. Ik kan me een negatieve recensie op een ander boek van ds. Harinck nog herinneren. Erg triest, te meer daar de recensie door een GG-broeder was geschreven. Maar ja, zo gaat dat blijkbaar. Zie ook het HSV-drama.

Ander
Berichten: 3569
Lid geworden op: 20 Mar 2007, 21:50

Re: Generale Synode Gereformeerde Gemeenten 2010

Berichtdoor Ander » 16 Okt 2010, 12:46

coupe soleil schreef: Zie ook het HSV-drama.

Is dat zo'n drama? Of willen we er erg graag een drama van maken? Net als wat je nu schrijft over scribenten/recensies m.b.t. de Saambinder.
Hier lijkt het soms een waar drama. Maar twee weken geleden was er de toogdag van de GBS. Naar ik begreep was de grote kerk goedgevuld. Allemaal mensen die niet veel hebben met de HSV. Gelukkig hebben zulke mensen de GBS. De GBS heeft een grote aanhang uit de kerken in de achterban. De HSV kwam er op intitiatief van de Gereformeerde Bond. Dat de synode van de GG zich daar wat terughoudend/afwijzend in opstelt is daarom niet gek. Al zijn er binnen de GG verschillenden die de HSV wel zien zitten, en meerderen die dat niet zien zitten. In beide groepen is het ook een deel onkunde, dat geef ik toe. Maar een drama? Nee, dat gaat te ver.

coupe soleil
Berichten: 323
Lid geworden op: 15 Feb 2010, 23:51

Re: Generale Synode Gereformeerde Gemeenten 2010

Berichtdoor coupe soleil » 16 Okt 2010, 13:03

Ander schreef:
coupe soleil schreef: Zie ook het HSV-drama.

Is dat zo'n drama? Of willen we er erg graag een drama van maken? Net als wat je nu schrijft over scribenten/recensies m.b.t. de Saambinder.
Hier lijkt het soms een waar drama. Maar twee weken geleden was er de toogdag van de GBS. Naar ik begreep was de grote kerk goedgevuld. Allemaal mensen die niet veel hebben met de HSV. Gelukkig hebben zulke mensen de GBS. De GBS heeft een grote aanhang uit de kerken in de achterban. De HSV kwam er op intitiatief van de Gereformeerde Bond. Dat de synode van de GG zich daar wat terughoudend/afwijzend in opstelt is daarom niet gek. Al zijn er binnen de GG verschillenden die de HSV wel zien zitten, en meerderen die dat niet zien zitten. In beide groepen is het ook een deel onkunde, dat geef ik toe. Maar een drama? Nee, dat gaat te ver.


Er is een drama van gemaakt in mijn optiek door in dit geval ds. Vreugdenhil onder druk te zetten deze beslissing te nemen. Al zit er natuurlijk ook een zekere vorm van humor in: de vertaling is klaar.
Wat ik echter het grootste drama vind, is dat veel onderwerpen die tot nog toe op de GS zijn besproken vallen in de categorie 'bijzaken'. Het lijkt me zinvol om als GS aandacht te besteden aan onderwerpen die er wél toe doen.

Wat mijn punt is ten aanzien van de HSV: we weten met z'n allen dat de GS geen afspiegeling is van de GG-gemeenten. Ik vind het prima dat de GS heeft besloten dat er in de kerkdiensten geen gebruik wordt gemaakt van de HSV. Maar kom dan met een goede onderbouwing en zeg niet dat er geen behoefte aan is.
In onze gemeente is de helft van de kerkenraad tegen de HSV. Veel gemeenteleden (en ook kerkenraadsleden) lezen thuis de HSV en/of (in mindere mate en juist als voorloper van de HSV) de NBV. Kinderen (ook van kerkenraadsleden) nemen de HSV mee naar de kerk. Zeg dan als GS niet dat er geen behoefte aan is.

Voor alle duidelijkheid: ik ben zelf ook een GG-er. En ik vind het erg jammer dat 'de GS' mijlenver van de werkelijkheid lijkt af te staan. Onder meer door een dergelijke opstelling zie ik steeds mensen vertrekken uit onze gemeente. En dat ligt echt niet aan die mensen. Maar daar hoor je nooit iets over.

Gebruikersavatar
Auto
Berichten: 4534
Lid geworden op: 22 Feb 2002, 21:01

Re: Generale Synode Gereformeerde Gemeenten 2010

Berichtdoor Auto » 16 Okt 2010, 13:09

coupe soleil schreef:
Ander schreef:
coupe soleil schreef: Zie ook het HSV-drama.

Is dat zo'n drama? Of willen we er erg graag een drama van maken? Net als wat je nu schrijft over scribenten/recensies m.b.t. de Saambinder.
Hier lijkt het soms een waar drama. Maar twee weken geleden was er de toogdag van de GBS. Naar ik begreep was de grote kerk goedgevuld. Allemaal mensen die niet veel hebben met de HSV. Gelukkig hebben zulke mensen de GBS. De GBS heeft een grote aanhang uit de kerken in de achterban. De HSV kwam er op intitiatief van de Gereformeerde Bond. Dat de synode van de GG zich daar wat terughoudend/afwijzend in opstelt is daarom niet gek. Al zijn er binnen de GG verschillenden die de HSV wel zien zitten, en meerderen die dat niet zien zitten. In beide groepen is het ook een deel onkunde, dat geef ik toe. Maar een drama? Nee, dat gaat te ver.


Er is een drama van gemaakt in mijn optiek door in dit geval ds. Vreugdenhil onder druk te zetten deze beslissing te nemen. Al zit er natuurlijk ook een zekere vorm van humor in: de vertaling is klaar.
Wat ik echter het grootste drama vind, is dat veel onderwerpen die tot nog toe op de GS zijn besproken vallen in de categorie 'bijzaken'. Het lijkt me zinvol om als GS aandacht te besteden aan onderwerpen die er wél toe doen.

Wat mijn punt is ten aanzien van de HSV: we weten met z'n allen dat de GS geen afspiegeling is van de GG-gemeenten. Ik vind het prima dat de GS heeft besloten dat er in de kerkdiensten geen gebruik wordt gemaakt van de HSV. Maar kom dan met een goede onderbouwing en zeg niet dat er geen behoefte aan is.
In onze gemeente is de helft van de kerkenraad tegen de HSV. Veel gemeenteleden (en ook kerkenraadsleden) lezen thuis de HSV en/of (in mindere mate en juist als voorloper van de HSV) de NBV. Kinderen (ook van kerkenraadsleden) nemen de HSV mee naar de kerk. Zeg dan als GS niet dat er geen behoefte aan is.

Voor alle duidelijkheid: ik ben zelf ook een GG-er. En ik vind het erg jammer dat 'de GS' mijlenver van de werkelijkheid lijkt af te staan. Onder meer door een dergelijke opstelling zie ik steeds mensen vertrekken uit onze gemeente. En dat ligt echt niet aan die mensen. Maar daar hoor je nooit iets over.


Het is makkelijk afgeven als je alleen de kranten artikelen leest. Weet jij wat er is besproken binnen de deuren? Wat ik begrepen heb is toen de zaken rond de jeugd werd besproken een zeer grote bewogenheid is geweest. Blijkbaar is het alleen positief als met naam en toenaam predikanten in janken zijn uitgebarsten en het vervolg is dan als het dan een predikant betreft die niet de juiste ligging heeft die predikant wordt afgeschreven als toneelspeler.

Ik ben geen GG'er, maar ik verbaas me echt over de negativiteit die er hier over de synode wordt uitgestort, terwijl ik heel veel positieve zaken lees in de krant die de synode heeft besproken. Maar blijkbaar houd het positieve de GG'ers niet bezig, maar alleen het negatieve.


Terug naar “Kerk en Cultuur - Nieuws”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten