Wat is antinomianisme?

KDD
Berichten: 286
Lid geworden op: 17 Okt 2020, 21:40
Locatie: Canada

Re: Wat is antinomianisme?

Berichtdoor KDD » 04 Nov 2020, 15:33

HersteldHervormd schreef:Belangrijke vraag, is de wet wel of geen leefregel? Of is de wet alleen voor kennis van zonde?

de Heidelberger Catechismus:

Vraag 115. Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan?

Antwoord. Eerstelijk opdat wij ons leven lang onzen zondigen aard hoe langer hoe meer leren kennen a, en des te begeriger zijn, om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken b. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen, en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken c.

a Rom 3:201 Jo 1:9 Ps 32:5 b Mt 5:6 Rom 7:24,25 c 1Co 9:24 Php 3:12-14
met regelmatig gebruik van google translate

Gebruikersavatar
Susanna
Berichten: 277
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Wat is antinomianisme?

Berichtdoor Susanna » 04 Nov 2020, 18:19

KDD schreef:
HersteldHervormd schreef:Belangrijke vraag, is de wet wel of geen leefregel? Of is de wet alleen voor kennis van zonde?

de Heidelberger Catechismus:

Vraag 115. Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan?

Antwoord. Eerstelijk opdat wij ons leven lang onzen zondigen aard hoe langer hoe meer leren kennen a, en des te begeriger zijn, om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken b. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen, en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken c.

a Rom 3:201 Jo 1:9 Ps 32:5 b Mt 5:6 Rom 7:24,25 c 1Co 9:24 Php 3:12-14

Het gaat erom dat de mensen komen tot de kennis van het geloof in het Evangelie.
De wet heeft in dit verband slechts een dienende functie in de hand van de Heilige Geest.

Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. Romeinen 3

De wet kan ons niet redden. De wet kan niemand rechtvaardigen. Het is hoogstens nuttig om ons een bepaalde kennis van zonde te geven, maar redden kan het ons niet. Dit betekent dat zelfs als we nu zouden kunnen beginnen om de wet van God perfect te houden, het de de ongehoorzaamheid uit ons verleden niet zou kunnen goedmaken. Onze huidige schuld wordt er niet door weggenomen.

Dit betekent dat het houden van de wet niet Gods weg van verlossing of zegen is onder het Nieuwe Verbond. God openbaart een gerechtigheid die ons redden kan, los van de wet. Dit is de essentie van Gods heilsplan in Jezus Christus. Het is een redding die los van de wet wordt aangeboden, los van ons eigen verdienen, los van onze eigen verdiensten.

Gebruikersavatar
Susanna
Berichten: 277
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Wat is antinomianisme?

Berichtdoor Susanna » 04 Nov 2020, 18:31

HersteldHervormd schreef:Belangrijke vraag, is de wet wel of geen leefregel? Of is de wet alleen voor kennis van zonde?

Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Romeinen 6

We hebben als Christenen Christus na te volgen en door de Geest te leven. Ik denk dat dat inhoudt dat de rechtvaardige eis van de wet in ons volbracht wordt zonder dat we onder de wet zijn (Rm 8:1-4).

Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 305
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Wat is antinomianisme?

Berichtdoor Johannes S » 08 Nov 2020, 00:08

Susanna schreef:

Dit betekent dat het houden van de wet niet Gods weg van verlossing of zegen is onder het Nieuwe Verbond. God openbaart een gerechtigheid die ons redden kan, los van de wet. Dit is de essentie van Gods heilsplan in Jezus Christus. Het is een redding die los van de wet wordt aangeboden, los van ons eigen verdienen, los van onze eigen verdiensten.

Ik vind dat je erg mooie, noemenswaardige zaken aanhaalt.
Bovenstaande wil ik wel graag nog op doorgaan.

Dat was het onder het oude verbond toch ook niet? In de Hebreeën-brief hoofdstuk 11 wordt steeds het 'door het geloof' aangehaald. OT-gelovigen zagen door het geloof vooruit.
Zowel vóór Mozes (vanaf de belofte in Gen. 3:15 na de zondeval), als tijdens Mozes en na hem, het tijdperk onder de wet én de profeten was het niet anders (getuigt Hebreeën 11:34) Ik denk bijvoorbeeld ook aan Psalm 118 en Jesaja 53.


Ik begrijp denk ik wat je bedoelt, maar toch kunnen we denk ik ook niet zeggen 'een gerechtigheid los van de wet', omdat Jezus niet is gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar om te vervullen(Matt.5:17)

Jezus Christus scherpte het nog aan en liet zien dat het hart niet deugt (bijv. Matth. 5:27,28, Matt.15:19) en Hij legde Nicodemus uit dat een mens wederom geboren moet worden (Johannes 3)


Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid;
Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd.
Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God! Hebr.10.

Jezus Christus heeft als Rechtvaardige Gods wil volkomen gedaan voor onrechtvaardigen, zondaren, wetsovertreders, en dat zijn we allemaal. Romeinen 3 en 5. 1 Petrus 3:18.

Paulus zegt daarom:......,opdat ik Christus moge gewinnen.
En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof; (Fil. 3)

Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft.
Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.
Johannes 15.

Het kan zijn dat je dit ook bedoelt hoor...
Filippenzen 3:9

Gebruikersavatar
Susanna
Berichten: 277
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Wat is antinomianisme?

Berichtdoor Susanna » 09 Nov 2020, 14:21

Johannes S schreef:
Susanna schreef:

Dit betekent dat het houden van de wet niet Gods weg van verlossing of zegen is onder het Nieuwe Verbond. God openbaart een gerechtigheid die ons redden kan, los van de wet. Dit is de essentie van Gods heilsplan in Jezus Christus. Het is een redding die los van de wet wordt aangeboden, los van ons eigen verdienen, los van onze eigen verdiensten.

Ik vind dat je erg mooie, noemenswaardige zaken aanhaalt.
Bovenstaande wil ik wel graag nog op doorgaan.

Dat was het onder het oude verbond toch ook niet? In de Hebreeën-brief hoofdstuk 11 wordt steeds het 'door het geloof' aangehaald. OT-gelovigen zagen door het geloof vooruit.
Zowel vóór Mozes (vanaf de belofte in Gen. 3:15 na de zondeval), als tijdens Mozes en na hem, het tijdperk onder de wet én de profeten was het niet anders (getuigt Hebreeën 11:34) Ik denk bijvoorbeeld ook aan Psalm 118 en Jesaja 53.Bedankt voor de reactie. Ik heb het gevoel dat ik niet helemaal begrijp wat je wilt zeggen maar we komen er vast wel uit. Abraham is volgens de Bijbel het soort prototypische vader van allen die geloven, omdat Abraham God geloofde, en hij werd gerechtvaardigd door geloof, nog voordat er van wet of verbondsteken sprake was (lang voor het Sinaïtische verbond).

Jeremia zegt dat het Nieuwe Verbond een grotere en vollediger ervaring verschaft van deze zegeningen (Zijn aanwezigheid en de verzekering van Goddelijke vergeving) dan onder de verbonden met Israël. Hebreeën 9–10 ontvouwt dit thema en legt uit dat de oude verbondsoffers niet genoeg waren om de zonde te vergeven. Zij wezen op de beloofde Messias.

Petrus zegt: "Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied; onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien."

Inderdaad, individuele gelovigen onder het Oude Verbond zijn gerechtvaardigd door geloof zonder werken, zoals ook Abraham. Maar in Christus Jezus komt de zegen van Abraham tot de heidenen, zodat wij ook door geloof de belofte van de Geest zouden ontvangen, zonder de wet, door het offer van Christus Jezus. Zijn offer was nodig opdat de beloofde zegen (aan Abraham) tot de heidenen zou komen.

Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven. Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof.

Paulus vergelijkt de superioriteit van de belofte in de verzen 15 tot 18 met de inferioriteit van de wet in de verzen 19 tot 22.

Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het Zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des Middelaars. En de Middelaar is niet Middelaar van een, maar God is een. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre; want indien er een wet gegeven ware, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden.

Zoals de wet bedoeld was om de Joden voor te bereiden op het werk van de Messias, werd het gegeven totdat het Zaad (Jezus) zou komen. Het is niet zo dat de wet van Mozes werd herroepen toen Jezus kwam (Jezus zei dat Hij kwam om de wet te vervullen, niet om deze te vernietigen in Mattheüs 5:17). In plaats daarvan is de wet van Mozes niet langer onze grond om tot God te naderen.

Het Oude Verbond is gebaseerd op de wet van Mozes met de Israëlieten, op voorwaarde dat ze JHWH aanbidden en afgoderij afwijzen, zoals die door de heidense natiën wordt beoefend. Het Nieuwe Verbond draait om de offerdood van Jezus Christus om verzoening te doen voor de zonden van de mensheid vanaf Adam. Het nieuwe verbond is universeel en beschikbaar voor iedereen die inwendig door God geroepen wordt en in de reddende genade van de Heere Jezus mag aannemen, door het werk van de Heilige Geest.
Laatst gewijzigd door Susanna op 09 Nov 2020, 14:30, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 305
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Wat is antinomianisme?

Berichtdoor Johannes S » 09 Nov 2020, 14:29

Susanna schreef:

Bedankt voor de reactie. Ik heb het gevoel dat ik niet helemaal begrijp wat je wilt zeggen maar we komen er vast wel uit.

Oke. Ik heb het zo kort en direct mogelijk willen maken m'n punt, ik denk nog rustig overlezen met de bijbelteksten erbij.
Job zei: ''Ik weet, mijn Verlosser leeft!'' En daar gaat het om..
Anders weet ik het ook niet.
Filippenzen 3:9


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten