De invloed van Calvijn op de hedendaagse kerk

Zonderling
Berichten: 4285
Lid geworden op: 19 Nov 2005, 13:31

Re: De invloed van Calvijn op de hedendaagse kerk

Berichtdoor Zonderling » 28 Nov 2017, 11:48

refo schreef:De reeds aangehaalde '5 artikelen tegen de Remonstranten' zijn in de loop der tijd van een steeds andere functie voorzien.
Intussen interesseert het geen Remonstrant meer wat er in staat en is het daarom steeds meer veranderd in '5 artikelen waarmee de contra-Remonstranten elkaar de oren wassen'.
Neem artikel 1.1: Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, en des vloeks en eeuwigen doods zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien Hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van den apostel: De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods. En: De bezoldiging der zonde is de dood.
Tegen een Remonstrant zal ik dat misschien wel willen volhouden: we hebben niets te zeggen. Maar spreekt God werkelijk zo? De aangehaalde teksten bewijzen het ook niet. Er moet eerst een dosis filosofie bij die teksten en dan zeg je 'God zou geen ongelijk hebben gedaan', etc.


Ik vind deze posting echt niet kunnen. Het Schriftbewijs is er wel degelijk.

En wat te denken van de eeuwige ondergang van de kwade engelen zonder enige mogelijkheid tot redding? Als je hier voor de mensen een vraagteken plaatst, kun je dit ook voor de engelen doen. En zo raak je steeds verder af van de Schrift en de belijdenis.

Franje
Inactief
Berichten: 6
Lid geworden op: 30 Nov 2017, 17:52

Re: De invloed van Calvijn op de hedendaagse kerk

Berichtdoor Franje » 30 Nov 2017, 20:22

Koninklijk schreef:Weet je wat het echte discussiepunt met mn schoonfamilie is, en dan gaat het niet om futiliteiten Maar de stelling ""heeft God alles onder controle of onder zijn hoede""

Calvinisten, arminianen en open-theisten zijn het er allemaal over eens dat God soeverein is, en ik ook !!!

Echter, mn schoonmoeder gaat een stap verder zij neemt het standpunt in dat absolute soevereiniteit van God heet, wat zeggen wil dat God alle dingen onder controle heeft; Hij heeft de absolute beheersing over de gebeurtenissen in de wereld. Het positieve hiervan is, dit betekent dat gelovigen op Gods soevereiniteit kunnen steunen en geloven dat alle dingen voor hen ten goede zullen meewerken. God heeft overal een bedoeling mee en Hij zal zijn zorg geven bij al hun problemen in het leven.

mijn schoonfamilie leggen sterk de nadruk op het steunen op God, dat ze geloven dat God alles volkomen onder controle heeft

Maar deze gedachtegang betekent dat wanneer er een tragedie plaatsvindt, God alles onder controle heeft. mijn schoonmoeder zegt dan door dingen te zeggen als: 'Gods werken zijn ondoorgrondelijk', of Alles heeft zijn reden'. De logische conclusie van uitdrukkingen als deze is dat een tragedie een oordeel van God is. Het probleem van de doctrine van absolute soevereiniteit is, dat als God alles onder controle heeft, Hij ook het kwaad dat plaatsvindt beheerst. Dit schept een erg duister en verwarrend beeld van een God die zegent, voorziet, beschermt, geneest enzovoort, maar die ook achter abortus, verkrachting, moord, incest, genocide, oorlog en ieder ander kwaad zit.

Mijn schoonmoeder rechtvaardigt zich door te zeggen dat, omdat God volkomen soeverein is en in een tijdloze zone leeft, zelfs tragedies en het kwaad onderdeel zijn van zijn voorbeschikte plan. Zelfs de duivel, de vader van alle kwaad, wordt gezien als een marionet voor Gods soevereine wil.
Dit betekent dat het weerstaan van de duivel in feite hetzelfde is als het weerstaan van God

Met andere woorden, calvinisten kunnen logischerwijs niet worstelen met overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis en de boze geesten in de hemelse gewesten (zoals Efez. 6:12 zegt) als zij geloven dat God degene is die kwade gebeurtenissen regisseert gezien van de verwarring die het schept over het karakter van God is het probleem met de leerstelling van absolute soevereiniteit dat dit moeilijk terug te vinden is in de Schrift. In plaats van het idee dat God alles en iedere gebeurtenis onder controle heeft, krijgen we het idee dat God alles onder zijn hoede heeft. Dit lijkt op elkaar, maar het verschil heeft grote implicaties. Wanneer we zeggen dat God alles onder zijn hoede heeft, dan bedoelen we dat Hij almachtig is en autoriteit heeft over het hele universum en alles daar binnen. Het betekent echter niet dat Hij alle situatie´s beheerst. Met andere woorden, als God alles onder zijn hoede heeft (maar niet onder controle) dan zijn mensen in staat om tegen Gods wil in te handelen.
Mensen kunnen door de duivel beinvloed worden om kwaad te doen, en God heeft er geen deel aan. Als God alle onder zijn hoede heeft, betekent dit dat Hij als een koning op de troon zit, terwijl er een heleboel dingen in zijn land gebeuren, goed en slecht. Het land zit vol met ambassadeurs, met mensen die een relatie met Hem hebben, maar ook met rebellen, demonen en satan.

Hij zit op de troon als de ultieme autoriteit en Hij is almachtig, maar Hij is niet degene die de oorzaak is van alles wat er in het land plaatsvindt. Dit is het verschil tussen de dingen onder controle of onder de hoede hebben. Als God alles onder controle heeft, dan betekent dit dat mensen niet de vrijheid hebben om keuzes te maken. Vrijheid impliceert het vermogen om te kunnen kiezen, om uit eigen wil de goede of de verkeerde keuze te maken- en niet omdat het voorbestemd was.

De logische implicaties van het idee dat God alles onder controle heeft is een stevig argument tegen de doctrine. Bijvoorbeeld, als iemand voorbestemd is om te zondigen betekent dit dat God degene is die de zonde veroorzaakte. Als dat waar is, kan de persoon moeilijk verantwoordelijk gehouden worden voor die zonde.

Maar, volgens mijn schoonmoeder (een calvinist) zal die persoon naar de hel gestuurd worden voor de zonde waarvoor hij door God was voorbestemd om te plegen. Het probleem van absolute soevereiniteit komt neer op het feit dat het gewoon niet logisch is en het heeft ervoor gezorgd dat veel mensen in haar omgeving incl haar beide zoon's, (mijn zwagers dus ) atheist zijn geworden omdat ze zo'n soort God niet konden accepteren.

Ik geloof zelf dat God alles onder zijn hoede heeft maar niet alles onder controle, en ben tot deze conclusie (visie) gekomen ten opzichte van het kwaad- vaak genaamd deze heet warfare world (de wereldvisie van strijd). Wanneer zij ergens in de wereld kwaad zien, dan geloven zij dat dit het resultaat is van mensen die door de duivel beïnvloed werden om slechte keuzes te maken tegen Gods wil.

Maar omdat zij geloven dat God alles onder zijn hoede heeft en dat zij de ambassadeurs zijn, geloven ze dat zij de autoriteit hebben om er iets tegen het kwaad te doen ze kunnen mensen genezen en stormen bevelen op houden, mensen uit de dood laten opstaan enzovoort. Deze gedachtegang verandert de vraag met ``waarom liet God dit gebeuren?' in waarom lieten wij dit gebeuren?

wij worden zo 'eigenaar' en krijgen persoonlijke verantwoordelijkheid, gebaseerd op de overtuiging dat de hemel van de Heer is en dat Hij de aarde aan de mensheid gegeven heeft (zie Ps. 115:16).
Hij heeft de aarde aan zijn mensen gegeven om er eigenaar van te zijn, erover te heersen en om ambassadeurs te zijn die Zijn hemel op brengen aarde brengen

In dit scenario is de duivel in werkelijkheid een rebel die eigen baas is, die tegen Gods wil in handelt; wij moeten hem weerstaan en ervoor zorgen dat hij zich onderwerpt aan Gods wil. Dit komt overeen met het Schriftuurlijke patroon, waar Jezus zijn apostelen trainde om de Kerk te leren om de zieken te genezen en demonen uit te werpen.

De mensen zijn op een hele wezenlijke manier bij dit proces betrokken; ze zijn niet alleen maar marionetten die wachten op de soevereine wil van God. Ze de autoriteit gekregen hebben om te handelen.
De implicatie van deze autoriteit is dat God zijn mensen werkelijk een mate van zeggenschap gegeven heeft, wat betekent dat Hij niet overal de zeggenschap over kan hebben.

Volgens de 'warfare view' zijn wij ambassadeurs, zijn onze vijanden nog steeds hier en zijn we in staat van oorlog totdat op een bepaald punt in de toekomst iedere knie zich zal buigen voor Christus

Een andere implicatie van deze discussie tussen onder controle en der Zijn hoede is de kwestie van Gods wil voor onze levens. Als we God zien als een controlerende God, dan zullen we ons voortdurend afvragen of datgene wat we doen wel Gods wil voor ons is. Als Jezus de deur is en de weide is zijn Koninkrijk, dan zullen we, wanneer we als zijn schapen zijn wei binnen komen, van Hem verwachten dat Hij ieder voorbestemd sprietje gras voor ons zal plukken zodat we ze één voor één op eten. In tegenstelling daarmee hebben degenen die geloven dat God alles onder de hoede heeft de overtuiging dat zijzelf de persoonlijke vrijheid en autoriteit hebben om beslissingen te nemen, zolang die beslissingen maar op één lijn staan met het wezen en de bedoeling van Gods Koninkrijk. ze geloven dat God hun vertelt, als schapen in de wei van Gods Koninkrijk dat zij van al het gras binnen de wei mogen eten.

Met andere woorden,

het is legitiem dat mensen keuzemogelijkheden hebben en het zo kunnen dat er niet maar één goed antwoord is. Volgens deze visie is de wil van God niet een rigide, gedetailleerd plan voor iemands leven, maar een manier van met God leven en bij Hem zijn. We zien deze werkelijkheid in de manier waarop de bijbel over de wil van God spreekt. Paulus schreef bijvoorbeeld in 1Tess. 5:16-18: "Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u"(HSV).

Hier wordt Gods wil in algemene principes uitgedrukt, die in alle scenario's van iemands leven kunnen worden toegepast. Het gaat hier niet over waar we naartoe moeten verhuizen, of wie we moeten trouwen, maar over gewoonten en gebruiken die deel zouden moeten uitmaken van ieder seizoen van iemands leven. In deze verzen zegt God dat Hij wil dat we met Hem communiceren en gelukkig en tevreden zijn.
Iedere goede bruidegom zou voor zijn bruid precies deze drie dingen willen zo zegt ook 1 Petrus 2:15 "God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Met andere woorden, het is Gods wil voor ons dat we met zo'n integriteit en karakter leven dat we onverstandige en dwaze mensen het zwijgen opleggen. Filippenzen 2:13 zegt: "...want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt." Hieruit leren we dat God werkelijk in ons is, en deze 'staat van zijn' volgens Zijn wil uitwerkt.

Het gaat niet alleen over handelingen en keuzes, maar over de staat van zijn die Hij in ons aan het scheppen is. Zo zegt ook Romeinen 12:2: En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene (NBG 51) Opnieuw zien we hier dat Gods wil voor ons het grote plaatje is niet de details. Zijn wil voor ons is dat ons denken vernieuwd wordt. Dit perspectief op Gods wil wordt ondersteund door Jacobus 1:5, waar staat: "Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven." Dit gaat niet over het niet kennen van de wil van God, maar over het nodig hebben van wijsheid om onze eigen beslissingen te kunnen nemen

Wanneer we binnen de wil van God leven, als staat van zijn', dan kunnen we wijsheid vinden om onze dagelijkse beslissingen te nemen. De discipelen en de eerste gelovigen waren duidelijk het voorbeeld voor deze manier van leven. Ze maakten zich geen zorgen of ze wel de juiste beslissing namen, maar gingen volgens het groen licht principe' te werk.

Met andere woorden, om de metafoor van een verkeerslicht te gebruiken, het licht staat op groen, tenzij het op rood springt

We zien in Handelingen 16:6,7 Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatie, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynie, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe Hun zendingsreis werd verhinderd door de Geest van Jezus.

Ze begonnen hun reis niet met aan God te vragen waar ze naar toe moesten gaan. Ze besloten gewoon ergens heen te gaan en als Hij tussenbeide zou komen zouden ze ergens anders naar toe gaan. God had gezegd dat ze het evangelie moesten verkondigen en dat deden ze.

Ze leefde vanuit het perspectief van die grotere wil, zonder zorgen over de details wáár ze dat moesten doen. Te midden van die levensstijl gaf God hun soms specifieke leiding, zoals met het bovenstaande verhaal en dit verhaal dat later in het hoofdstuk komt Daar kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: "Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!' Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen (Hand. 16:9-10) Ze vertrouwden erop dat als ze de verkeerde weg insloegen, dat God hun de weg kon versperren of weer de goede kant op zou leiden. Wij kunnen met hetzelfde vertrouwen leven. Dit te weten stelt ons in staat om volgens het 'groen licht principe' te werken en er voor te gaan, en God te vertrouwen om ons te stoppen als we de verkeerde richting in zouden gaan.

Hoogachtend :)


Wist God niet van te voren wat er allemaal ging gebeuren of wel.

Hoe zie je dit ?


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten