Wat dient een prediker te verkondigen? (nav evangelie met kleine letters)

Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 30715
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Wat dient een prediker te verkondigen? (nav evangelie met kleine letters)

Berichtdoor Tiberius » 15 Aug 2022, 11:18

In het topic over het evangelie met kleine lettertjes staan een aantal berichten die ik als startpunt voor een nieuw topic wil nemen. Het oorspronkelijke topic vind ik wat rommelig momenteel, omdat er weliswaar zinvolle gesprekken in staan, maar ook veel ping-pong-discussies met af en toe helaas een flinke scheut zuur.

Het betreft:
... dit bericht van TSD (onderstreping van mij):
TSD schreef:Ik heb bewust tot nu toe niet gereageerd op dit stukje. Eenvoudigweg omdat het een klein citaat is uit een hele preek en ook nog eens in reactie op ds. van den Brink. Om op basis hiervan conclusies te gaan trekken over de prediking van Ds. Verschuure, dan zijn we toch echt wel zéér onzorgvuldig bezig.

De kerkgeschiedenis leert dat reactie-prediking vaak op de een of andere manier zelf ontspoorde. Ik vind het lastig om elke wijze van zeggen van deze predikant te gaan ontleden met de vraag of ik het zelf ook zo zou zeggen, ik voel me daartoe niet geroepen en ook niet bekwaam, ik ben geen predikant of theoloog. Voor mij is Ds. Verschuure in de 1e plaats een Godsgezant en daarmee zeg ik niet dat er niets gezegd mag worden van zijn prediking, maar voor mezelf vind ik grote terughoudendheid wel gepast.

Om dan toch iets te zeggen:

Gods geopenbaarde wil is dat Hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat deze zich bekeert en leeft.
Gods geopenbaarde wil is dat Hij alle einden van de aarde oproept om zich tot Hem te wenden en behouden worden.
Gods geopenbaarde wil is dat een iegelijk die in de Zoon gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe.

En dat alles is natuurlijk welgemeend, het zou godslasterlijk zijn om dat in twijfel te trekken. God meent wat Hij zegt en Hij zegt ergens anders dat Hij nooit heeft gezegd: zoekt Mij tevergeefs.

Tegelijkertijd weten we dat er een verkiezing is, dat het geloof een gave is en dat God die gave niet aan allen schenkt, maar alleen aan hen die Hij van eeuwigheid heeft verkoren. Ook weten we dat God alles doet wat Hij wil. Dat zijn twee zaken waar ik met mijn verstand niet uit kom en eigenlijk wil ik dat ook helemaal niet. Dus dat ds. Verschuure nu zo'n zin zegt in reactie op ds. van den Brink, gesproken vanuit Gods eeuwige Raad en verkiezing, kan ik daarom niet als onbijbels zien, ook hier moet je natuurlijk de context wel blijven zien. Wel vraag ik me af of dit nu een plaats moet hebben in de prediking, in dat opzicht voel ik met Pierre mee die zich ook in soortgelijke bewoordingen uit liet, volgens mij (tenzij ik hem verkeerd begrepen heb).


... dit bericht van Valcke:
Valcke schreef:1. De prediking van de verzoening is inderdaad de hoofdzaak. Maar welke verzoening? Niet dat God alle mensen met Zich verzoend heeft. Ook de apostel Paulus en Petrus spreken voortdurend over Gods verkiezing en de particuliere verzoening. Een algemeen aanbod en particuliere verzoening moeten dus wel van elkaar worden onderscheiden, maar nooit (volstrekt) gescheiden.

2. Ik begrijp volstrekt niet waarom je toevoegt dat een prediker Gods verborgen wil niet mag toepassen op iemand persoonlijk. Gebeurt dit dan? Is dat überhaupt relevant in deze discussie?


... en deze, volgens mij genegeerde, opmerking van Bertiel:
Bertiel schreef:Moet deze dogmatiek in de bediening der verzoening komen?
Of komt daar Gods geopenbaarde wil in naar voren, dat Hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze?


Wat mij betreft, focust de discussie zich op de vraag: wat moet/mag een prediker verkondigen?

Ik zal eerst mijn uitgangspunt geven, om te voorkomen, dat ik steeds een topje van de ijsberg laat zien, terwijl je niet weet wat mijn visie is.

Mijn uitgangspunten zijn de HC vraag en antwoord 84:
84 Vr. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des Heiligen Evangelies ontsloten en toegesloten?
Antw. Alzo, als, volgens het bevel van Christus, aan de gelovigen, allen en een iegelijk, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis des Evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God, om der verdiensten van Christus wil, vergeven zijn; daarentegen allen ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren; naar welk getuigenis des Evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven.


En de paragrafen 2 en 3 van hoofdstuk 1 van de DL:
2 Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe (1 Joh. 4:9; Joh. 3:16).

3 En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie Hij wil en wanneer Hij wil; door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, den Gekruisigde. Want hoe zullen zij in Hem geloven van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? (Rom. 10:14, 15).


Verder zie ik als kader DL hoofdstuk 1 paragraaf 14 (onderstreping van mij):
14 Voorts, gelijk deze leer van de Goddelijke verkiezing, naar Gods wijzen raad, door de profeten, Christus Zelven en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is, en daarna in de Heilige Schriften voorgesteld en nagelaten, alzo moet zij ook ten huidigen dage, te zijner tijd en plaats, in de Kerke Gods (dewelke zij bijzonderlijk is toegeëigend) voorgesteld worden, met den geest des onderscheids en met godvruchtige eerbiedigheid, heiliglijk, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten, ter ere van Gods heiligen Naam en tot een levendigen troost van Zijn volk (Hand. 20:27; Rom. 12:3 en 11:33, 34; Hebr. 6:17, 18).


Concreet betekent dat voor mij, dat een preek oproept tot geloof en bekering, de goddeloze het verderf wordt aangezegd, tenzij hij zich bekeert (HC 84), en de gelovige opgeroepen wordt om in Gods weg te blijven en vruchten van geloof en bekering voortbrengt.

De verborgen dingen, zoals de verkiezing (en ook voorzienigheid) worden wel verkondigd, maar zoals DL hs. 1 par. 14 zegt: 'tot troost van Gods volk en verschrikking van de goddelozen', maar niet (lees: nooit) als drempel voor mensen, en zeker niet om daarmee een groep aan te spreken (dit in antwoord op Valcke).
Als je namelijk tegen iemand zegt, dat hij mogelijk niet uitverkoren is (dat is misschien wel zo, maar dat weet je als prediker niet), ondergraaf je de oproep tot geloof en bekering, en maak je iemand mismoedig of juist overmoedig (wat kan mij het schelen, ik ga toch verloren; of: de kans dat ik verkoren ben is zo klein, dat zal wel niet).
Net zo als je tegen iemand preekt dat hij niet mag stelen, maar tegelijkertijd erachter zegt: maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de kans aanwezig is dat u in Gods voorzienigheid toch wél gaat stelen.

Gebruikersavatar
Ad Anker
Moderator
Berichten: 9134
Lid geworden op: 28 Feb 2012, 12:11

Re: Wat dient een prediker te verkondigen? (nav evangelie met kleine letters)

Berichtdoor Ad Anker » 15 Aug 2022, 12:16

Maar bestaat de prediking waarin er tegen mensen wordt gezegd: Mogelijk bent u niet uitverkoren? Nee toch? Ik heb veel rechterflankpreken gehoord, heel veel, maar daar hoor ik dat toch echt nooit! Over het aanwezig zijn van een onvoorwaardelijk aanbod, een ruime prediking van de beloften van het evangelie etc., daar zie ik echt wel verschillen en die hoor ik ook! Maar altijd wordt opgeroepen tot geloof en bekering, en de mogelijkheid die er is voor de grootste zondaar.

Ik denk wel dat in vroeger tijden er een prediking is geweest die niet verder kwam dan: mocht de Heere zich over U ontfermen. Ik zie dat bijv. wel bij dr. Steenblok in de tijd waarin het aanbodsconflict nog vers was. Dat zou kunnen lijken op een drempel. Je zou dat kunnen vertalen als: Tja, de Heere zou het kunnen doen, dus wie weet, doet Hij het wel. Dat is te mager, gezien de door jouw aangehaalde citaten uit onze belijdenis, waarvoor dank trouwens!

Gebruikersavatar
Maanenschijn
Berichten: 2787
Lid geworden op: 01 Jan 2016, 15:33

Re: Wat dient een prediker te verkondigen? (nav evangelie met kleine letters)

Berichtdoor Maanenschijn » 15 Aug 2022, 12:34

@Ad, ik denk dat we de discussie niet moeten verengen tot jouw vraag over de uitverkiezing, al is die wel relevant. De vraag is, mijns inziens, meer: in welk evenwicht wordt een ruim evangelie en gebod tot geloof gepredikt, naast en bij de boodschap van onmacht en doodstaat.

Met daarbij gevoegd: in welke mate worden de kenmerken van geloof gepredikt die als voorwaarde worden aangereikt voordat iemand zich als een gelovige mag en kan herkennen.

Ik heb nog nooit een prediking gehoord dat men eerst moest weten dat men uitverkoren was, voordat men mocht geloven.

Ik ken zeker wel de prediking waar er voorwaarden van het bewust kennen (en vertellen) van een ‘dodelijk tijdsgewricht’, een vrijspraak in de vierschaar, een rijtje ‘zaken’ die je beleefd moet hebben enz. Dat kan geloof (menselijkerwijze) wel in duisternis houden. Herken jij deze zaken niet?
Wie lege handen heeft, kan ze altijd vouwen.

GerefGemeente-lid
Berichten: 4129
Lid geworden op: 14 Apr 2021, 23:55

Re: Wat dient een prediker te verkondigen? (nav evangelie met kleine letters)

Berichtdoor GerefGemeente-lid » 15 Aug 2022, 12:39

@Tiberius, hoe verhoudt jouw visie zich tot vraag 20 van Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus?
Die vraag mag je eigenlijk niet stellen, volgens jou. Maar de opstellers van de Catechismus doen dit toch ook.

Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 30715
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Wat dient een prediker te verkondigen? (nav evangelie met kleine letters)

Berichtdoor Tiberius » 15 Aug 2022, 12:51

Lees wel even mijn hele bericht a.u.b., als het je alleen om one-liners gaat, verzoek ik je hier niet te reageren; daar kan je het andere topic voor gebruiken.

Hendrien
Berichten: 1205
Lid geworden op: 01 Mar 2012, 18:44

Re: Wat dient een prediker te verkondigen? (nav evangelie met kleine letters)

Berichtdoor Hendrien » 15 Aug 2022, 13:17

Preken die vol zijn van Christus. Van Zijn zondaarsliefde en ontferming en Zijn volkomen offer en Zijn nodiging om tot Hem te vluchten. Maar ook dat de Vader de wereld zo lief had dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Eigenlijk preken die gaan over hoe de Heere is. Dit draagt vrucht en verandert mensen.

Dit had ik overdacht in het weekend en las toen dat Brainerd dit ook opmerkte bij zijn werk onder de Indianen. Zij werden onder zo’n prediking zeer bewogen, veel en veel meer dan onder de wets- en oordeelsprediking.

Gebruikersavatar
Ad Anker
Moderator
Berichten: 9134
Lid geworden op: 28 Feb 2012, 12:11

Re: Wat dient een prediker te verkondigen? (nav evangelie met kleine letters)

Berichtdoor Ad Anker » 15 Aug 2022, 13:51

Maanenschijn schreef:@Ad, ik denk dat we de discussie niet moeten verengen tot jouw vraag over de uitverkiezing, al is die wel relevant.
Even wachten hoor, ik reageer op de laatste paar zinnen van Tiberius en stel daar een vraag bij. DDD gaat deze vraag in een andere topic beantwoorden, niet echt concreet, maar dat past ook meer in die topic. Het komt breder voor... Wat dan? Wanneer dan? Hoe dan? Maar mijn reactie is volgens mij glashelder.

Om je laatste vraag te beantwoorden: ik herken het zeker. In de bevindelijke prediking worden de gangen van Gods volk verklaard. Dat is niet problematisch volgens mij. Het is tot troost voor hen die daar iets van kennen. Gisteren hebben we hier in onze gemeente twee buitengewone goede diensten gehad waarin Christus wordt uitgestald en aangeprezen (Hooglied 3:9,10) en waar de toepassing 's avonds was n.a.v. zondag 28. En ja, dan worden er kenmerken gepredikt. 'Die moet je beleefd hebben' herken ik wat minder, op hoofdzaken na. De vrede die er is in de kennis van Christus, wanneer je in Christus bent je pas zicht hebt op de onwankelbaarheid van het genadeverbond etc.

Ik las in de Thomas Shepard gisteren wel wat over de ontdekking, die voorafgaat aan de kennis van Christus. Dat past wel bij het gesprek wat hier gevoerd wordt. Dat zou je een kenmerkenleer kunnen noemen. Ik ben vuurbang dit overboord te gooien, we rekenen ons er zo snel bij, totdat we echt ontdekt zijn, dan gaan we er buiten staan.

Gebruikersavatar
Maanenschijn
Berichten: 2787
Lid geworden op: 01 Jan 2016, 15:33

Wat dient een prediker te verkondigen? (nav evangelie met kleine letters)

Berichtdoor Maanenschijn » 15 Aug 2022, 14:17

Ad Anker schreef: Even wachten hoor, ik reageer op de laatste paar zinnen van Tiberius en stel daar een vraag bij. DDD gaat deze vraag in een andere topic beantwoorden, niet echt concreet, maar dat past ook meer in die topic. Het komt breder voor... Wat dan? Wanneer dan? Hoe dan? Maar mijn reactie is volgens mij glashelder.


In het geweld van alle woorden in beide topics heb ik dan denk ik even dat punt gemist, excuus.

Om je laatste vraag te beantwoorden: ik herken het zeker. In de bevindelijke prediking worden de gangen van Gods volk verklaard. Dat is niet problematisch volgens mij. Het is tot troost voor hen die daar iets van kennen.
Zeer zeker. Het is tot troost voor hen die daar iets van kennen. Sterker nog, ik ben erg bang dat het tot oordeel strekt voor hen die geen gangen en standen herkennen. Ik vermoed dat we het daar zeer over eens zijn. Maar dat is mijn punt niet. Mijn punt is meer (en ik lees dat jij dat niet of in mindere mate herkent): als u niet dit of dat, op die en die wijze heb beleefd, dan …. Vul maar in.

De titel van dit draadje is: wat dient een prediker te verkondigen. Ik betoog: een volledige doodstaat van de mens, een volledige verzoening in Christus, een dwingen (da’s best stevig: dwingen) om in te gaan. En het aanbieden van melk en vaste spijzen (gangen en standen waarin bevinding en herkenning mag doorklinken, niet als meetlat maar als referentiepunt) en opdracht tot heiligmaking aan de gelovigen.

En wat mij betreft: meer en minder niet.

Gisteren hebben we hier in onze gemeente twee buitengewone goede diensten gehad waarin Christus wordt uitgestald en aangeprezen (Hooglied 3:9,10) en waar de toepassing 's avonds was n.a.v. zondag 28. En ja, dan worden er kenmerken gepredikt. 'Die moet je beleefd hebben' herken ik wat minder, op hoofdzaken na. De vrede die er is in de kennis van Christus, wanneer je in Christus bent je pas zicht hebt op de onwankelbaarheid van het genadeverbond etc.


Ik begrijp en meen dat dit meestal zo is in jouw gemeente? Ik ben opgegroeid destijds onder de prediking van ds. M.J. Van Gelder. Ik heb al eens gemeld dat ik daar zeer dankbaar op terugkijk. Mijn vrouw is onder een andere prediking opgegroeid. Ik noem geen namen. Maar dat was een groot verschil. Toen heb ik het verschil in prediking binnen onze gezindte pas echt ervaren. Dat is misschien ook de reden dat ik iets van de kritiek van dr. vd Brink herken (maar dat moet naar het andere draadje ;) )


Ik las in de Thomas Shepard gisteren wel wat over de ontdekking, die voorafgaat aan de kennis van Christus. Dat past wel bij het gesprek wat hier gevoerd wordt. Dat zou je een kenmerkenleer kunnen noemen. Ik ben vuurbang dit overboord te gooien, we rekenen ons er zo snel bij, totdat we echt ontdekt zijn, dan gaan we er buiten staan.


Gelukkig hoeft dit niet overboord. Lees ook eens de drie preken van Owen (Theologienet) over het geloof. Daar lees je dit ook, in een zeer gedegen evenwicht en pastoraal.
Wie lege handen heeft, kan ze altijd vouwen.

Onbekende
Berichten: 127
Lid geworden op: 27 Sep 2021, 20:19

Re: Wat dient een prediker te verkondigen? (nav evangelie met kleine letters)

Berichtdoor Onbekende » 15 Aug 2022, 14:22

Hoewel dit 1 zin is, is het geen one-liner, maar als het goed is de samenvatting van elke preek:

Jezus Christus en die gekruisigd.
De strijdende kerk op aarde strijdt vooral onderling.

Gebruikersavatar
Herman
Moderator
Berichten: 10117
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Wat dient een prediker te verkondigen? (nav evangelie met kleine letters)

Berichtdoor Herman » 15 Aug 2022, 14:24

Tiberius schreef:Wat mij betreft, focust de discussie zich op de vraag: wat moet/mag een prediker verkondigen?


Goede vraag. Wat mij betreft zijn er twee elementen in Gods Woord die wat mij betreft de uitgangspunt vormen.

Het eerste is Mattheus 28:
Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb

De tweede is Markus 16:
15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen.
16 Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.

Het derde is Handelingen 20:
27 Want ik heb niet achtergehouden, dat ik u niet zou verkondigd hebben al den raad Gods.

Ik vind hierin een opsomming van verschillende zaken.
- Het eerste is een continuering van alles wat Jezus zelf heeft onderwezen over de wil van Zijn Vader in het gehoorzaam zijn aan Hem.
- Het tweede lijkt me de boodschap van het Evangelie dat zaligheid is ter verkrijgen voor een ieder die geloofd.
- Het derde gaat om 'de volle raad van God'. En dat gaat dan om dat wat God aan ons bekend heeft gemaakt en dat valt dus samen met alles wat de Bijbel ons voorhoudt.

Wat mij betreft zijn dit drie spitsen die je de gemeente predikt, al naar gelang zij geestelijk gelegerd is. Maar wat mij betreft is het dan weer niet de bedoeling om een synthese tussen alle elementen tot stand te brengen.

Gebruikersavatar
Ad Anker
Moderator
Berichten: 9134
Lid geworden op: 28 Feb 2012, 12:11

Re: Wat dient een prediker te verkondigen? (nav evangelie met kleine letters)

Berichtdoor Ad Anker » 15 Aug 2022, 14:34

Maanenschijn schreef:Ik begrijp en meen dat dit meestal zo is in jouw gemeente?

Ik uit me hier eigenlijk nooit over de prediking in onze gemeente. In het kader van dit gesprek liet ik me nu even gaan. :)

Panny
Berichten: 1809
Lid geworden op: 02 Okt 2013, 16:08

Re: Wat dient een prediker te verkondigen? (nav evangelie met kleine letters)

Berichtdoor Panny » 15 Aug 2022, 14:36

Een predikant moet vooral de hele Schrift laten spreken en uitleggen. Schrift met Schrift vergelijken en zo dicht mogelijk bij het Woord blijven.
En daarbij ook de woorden van de Heere Jezus in acht nemen: "Onderzoekt de Schriften; ...die zijn het, die van Mij getuigen."

Het liefst niet de ene preek een tekst hier en de volgende preek weer een tekst daar. Maar in series grotere gedeeltes van de Schrift behandelen. Dan ligt het gevaar van eenzijdigheid ook veel minder op de loer en komt als het goed is alles wat nodig is aan de orde.

De ene preek zal dan de nadruk liggen op het oordeel, een andere keer de kenmerken van het ware geloof, dan weer een preek over onze doodstaat en onmacht, een andere keer over de wedergeboorte, de uitverkiezing, de nodiging...

En misschien is heel deze discussie dan ook niet nodig omdat het dan 'vanzelf' gaat?

Calvijn gaf wat dit betreft een goed voorbeeld:

Evenals Huldrych Zwingli en Maarten Luther behandelde Calvijn in zijn prediking gehele bijbelboeken.
Zo deed hij er soms maanden of jaren over om een geheel bijbelboek door te preken.
Calvijns preken waren analytisch opgebouwd. Dat wil zeggen dat Calvijn de tekst op de voet volgde, verklaarde en toepaste. Hij preekte niet vanuit een thema en verdeling, maar volgde de tekst...
In de preken van Calvijn was de toepassing geen aanhangsel of apart onderdeel, ze was met de boodschap van de bijbeltekst verweven.


Ook over de prediking van Calvijn:

Calvijns prediking is één en al Evangelie, prediking van de belofte. Bij Calvijn is er een directe, levendige en indringende prediking voor heel de gemeente en alle hoorders van de preek. Hij riep de mensen namens God op tot geloof in Jezus Christus en verzekert mensen van de redding die bij Hem te vinden is, daarnaast waarschuwt hij hen die dit verwerpen. Steeds wanneer God in de prediking tot ons spreekt en Hij ons vergeving van zonden aanbiedt vindt er - volgens Calvijn - een geestelijke besprenkeling met het bloed van Christus plaats. Wanneer het Evangelie gepredikt wordt druppelt (in geestelijke zin) tegelijk met de stem van de prediker het heilig bloed van Christus op ons neer, zo stelt Calvijn.


(citaten zijn van wikipedia)
Laatst gewijzigd door Panny op 15 Aug 2022, 14:48, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Ad Anker
Moderator
Berichten: 9134
Lid geworden op: 28 Feb 2012, 12:11

Re: Wat dient een prediker te verkondigen? (nav evangelie met kleine letters)

Berichtdoor Ad Anker » 15 Aug 2022, 14:40

Ik heb een aantal prekenboeken van Calvijn onlangs in onze kringloop gevonden. Ik zal daar eens in lezen. Ik ben benieuwd. Wikipedia is niet zo'n betrouwbare bron, als het om dit thema gaat. ;)

Panny
Berichten: 1809
Lid geworden op: 02 Okt 2013, 16:08

Re: Wat dient een prediker te verkondigen? (nav evangelie met kleine letters)

Berichtdoor Panny » 15 Aug 2022, 14:55

Ad Anker schreef:Ik heb een aantal prekenboeken van Calvijn onlangs in onze kringloop gevonden. Ik zal daar eens in lezen. Ik ben benieuwd. Wikipedia is niet zo'n betrouwbare bron, als het om dit thema gaat. ;)

Je kunt na het uitlezen van die prekenboeken altijd nog het Wikipedia artikel aanpassen ;)

DDD
Berichten: 24410
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Wat dient een prediker te verkondigen? (nav evangelie met kleine letters)

Berichtdoor DDD » 17 Aug 2022, 13:05

Ad Anker schreef:Maar bestaat de prediking waarin er tegen mensen wordt gezegd: Mogelijk bent u niet uitverkoren? Nee toch? Ik heb veel rechterflankpreken gehoord, heel veel, maar daar hoor ik dat toch echt nooit!


In het andere draadje is het verloren gegaan in de andere discussies, maar ik vind het wel belangrijk om te vermelden dat er mijns inziens wel degelijk predikanten zijn die dit zeggen. Het citaat van ds. Verschuure is er mijns inziens een volkomen duidelijk voorbeeld van. Hij zegt het letterlijk zo.


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 6 gasten