Gelezen, gedacht, gehoord...

Gebruikersavatar
Adagio
Berichten: 320
Lid geworden op: 22 Feb 2018, 16:06

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Adagio » 31 Okt 2019, 09:00

In 1934 distantieerde ds. Kersten zich van het woord theocratie, omdat dat gebruikt werd om de SGP een beschuldigend etiket op te plakken van een terugkeer naar de staatkundige bedeling van het Oude Testament. "Ik beantwoord de vraag, of wij een theocratische regering voorstaan voor ons land, dan ook ontkennend." "Geen theocratische staat meer! maar toch de vorsten en overheden gebonden aan Gods wet, dat is de wet der Tien Geboden, waarnaar ieder eens zal geoordeeld worden, ook de vorsten in hun ambt. Onze hervormde vaderen hebben dit steeds eenparig beleden."

In 1935 ontstond een nieuwe politieke groepering de CNA (Christelijk Nationale Actie). Deze groep werd geleid door H. Visscher. Al snel werd geopperd om als SGP en CNA samen te werken. Tijdens de eerste ontmoeting (waarbij namens de SGP ds. Zandt, ds. Kersten en ir. Van Dis) werd al duidelijk, dat de CNA-afgevaardigden vrijheid van godsdienst voorstaan, terwijl de SGP-ers daarvoor geen ruimte willen laten. Uiteindelijk stuurt Visscher dan een briefje naar de SGP.

H. Visscher schreef:Hoewel het eigenlijk overbodig is, deel ik U naar aanleiding van Uw laatste schrijven mede, dat ik daarin niet kan treden. Ik heb mij met ds. Kievit nog eens over Uw voorstellen beraden en hij denkt er precies zoo over als ik. Hij zeide, dat Uw voorstel, zooals het door ds. Zandt geïnspireerd werd, niet berust op grondige en juiste kennis der zaken. Hij misschien nog vaster dan ik zeide: Dit is onmogelijk! Wat men, afgezien van de vraag of het juist zou zijn, misschien zou kunnen vorderen, als heel het volk een Calvinistische levensbeschouwing aanhing, dat zou nu er toe leiden, dat mede door onzen invloed een totaalstaat voorbereid werd, die de Gereformeerde kerken het eerst sloot. Het is niet mogelijk daartoe mede te werken. Het doet mij leed, dat het zoo moet afloopen, maar dat is dan voor de verantwoording van hen, die zulke onbekookte eischen stellen.
Toch raad ik U aan voorzichtig te zijn in Uwe verwachtingen. Ik heb tot nu toe over onze onderhandelingen gezwegen, doch zal natuurlijk te eeniger tijd rekenschap geven moeten. En ik heb grond voor de vrees, dat gij de kans loopt met een stemmental uit te komen, dat de SGP niet meer met 3 man in de Kamer vertegenwoordigen zal. Ds. Kievit was het ook daarin met mij eens, dat het met de SGP zoo niet kan voortgaan. Intusschen, dit is mijne zaak niet. Het spijt mij om Gods Naam en zaak, dat het niet anders kan, maar het onmogelijke doe ik niet, na zoo ver mogelijk tegemoet gekomen te zijn. En hiermede dus: basta!

Intusschen, met vr. gr., Uw H. Visscher. Huis ter Heide, 26 Nov. 1936


Ds. Zandt in 1956: "Het getal dergenen die met God en Zijn geboden openlijk hebben afgedaan, neemt nog steeds onrustbarend toe. In één woord, de wetgeving en ook de Regeringsmaatregelen werken er hard aan mede, dat de dagen vóór de ondergang der eerste wereld, die van Noachs tijdperk onder ons volk terugkeren." "Ten aanzien daarvan heeft de Regering als dienaresse Gods wel terdege een roeping. Zij mag zich in dezen niet gedragen als Kaïn, zeggende: Ben ik mijns broeders hoeder?"

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4257
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor J.C. Philpot » 31 Okt 2019, 13:34

Op 31 october een stukje Luther.
Maarten Luther schreef:‘Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods, die zalig maakt, allen die daarin geloven’ (Romeinen 1:16, weergave DB 1545).

(…) “De Schrift kent aan het geloof die kracht toe dat het het hart verandert en de mens gehéél nieuw maakt. Er bestaat geen werk of deugd die de mens anders kan maken dan hij is. Alleen het geloof kan het en doet het!

Dít echter kan iemand wel: zijn rode jas uittrekken en daarvoor in de plaats een zwarte aandoen. Toch blijft intussen dezelfde boef die voorheen in een rode jas rondliep, nu in een zwarte rondlopen. Zo ook: dezelfde deugniet die onder het pausdom vis heeft gegeten, eet nu vlees. Dit alles verandert de mens niet!

Alleen dit doet het: dat ik geloof en voor zeker houd dat Christus voor mij gestorven is. Bovendien dat ik daarvoor lichaam en leven, en alles – wanneer men dat van mij nemen wil – gewillig overgeef. Het geloof werkt dat ik daarna een gehéél nieuwe mens word en ook in het dagelijks leven niet meer dezelfde ben als voorheen. Dat brengt het geloof buiten twijfel met zich!
Wanneer dit echter niet gebeurt, dan is dat een betrouwbaar teken dat het niet het ware geloof is. Verder: net zoals het geloof de mens helemaal verandert en nieuw maakt, zo maakt het hem ook standvastig in lijden en kruis – iets wat het geloof zeker op de voet volgt.”

Predigten des Jahres 1530 (15 September), vgl. WA 32, 100, 1-16]

Bron: http://hervormdoud-alblas.nl/door-lijde ... ijkheid-2/
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Bertiel
Berichten: 1104
Lid geworden op: 14 Sep 2018, 08:49

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Bertiel » 31 Okt 2019, 16:29

Meet uzelf nooit aan anderen, denkende: die zijn zo en zo naar geweest, en daarom moet ik zo zijn; want de bevinding van een ander is onze regel niet, maar het Woord van God. Nu leert Gods Woord nergens hoe groot en hoe naar de overtuigingen moeten zijn, maar als iemand verlegen is, wordt hij gewezen naar Christus. Dat is de enige weg, het geloof in Hem. Blijf dan niet staan op de grootheid van uw overtuiging, maar op de waarheid daarvan.
U zult zeggen: dat is wel gezegd, op de waarheid; maar hoe weet ik dat het waarheid is? Dat is al mijn kommer!
Wel, zou u durven ontkennen, dat uw overtuigingen u hebben gebracht tot Christus? Zag u niet zóveel in uw zonden, dat u geloofde dat u Jezus nodig had en zonder Hem voor God niet kon bestaan? Ja dreef, het gezicht van uw zonden u niet als een ellendige tot Hem, om het leven van uw ziel bij Hem te zoeken?
Zegt u: ja, dat durf ik niet ontkennen, dat Jezus mij dierbaar en geheel dierbaar is?
Wel, dan verzeker ik u, dat uw overtuiging groot genoeg is. Want dat is het doel er van, als ze een mens als een ellendige naar Jezus drijft. En als het dat ook niet is, al was iemand nóg zo naar, het zal hem eer wanhopende met Judas doen lopen naar de strop, dan dat het hem zou brengen in de hemel; want niet de grootheid van de overtuigingen, maar Jezus en het geloof in Hem is de grond van de zaligheid. En heeft God u op een zachte wijze tot Jezus geleid, dank Hem er voor. Het is immers veel aangenamer, zo lieflijk gelokt te worden, dan met zoveel naarheid en beroering?

Petrus Immens - de Godvruchtige Avondmaalganger

Ambtenaar
Berichten: 3921
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Ambtenaar » 01 Nov 2019, 10:24

Jantje schreef:In het voorbeeld van gisterenavond wel, want daar was vrijwel geen eerdere jurisprudentie.

Het ontbreken van jurisprudentie, als daar al sprake van zou zijn, maakt niet dat een uitspraak van een rechter zo maar een mening is. Hij zie jij je uitspraak in relatie tot het vijfde gebod?

Augustienus
Berichten: 208
Lid geworden op: 23 Okt 2017, 15:03

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Augustienus » 01 Nov 2019, 10:31

Ambtenaar schreef:
Jantje schreef:In het voorbeeld van gisterenavond wel, want daar was vrijwel geen eerdere jurisprudentie.

Het ontbreken van jurisprudentie, als daar al sprake van zou zijn, maakt niet dat een uitspraak van een rechter zo maar een mening is. Hij zie jij je uitspraak in relatie tot het vijfde gebod?

Een uitspraak van een rechter dient men wel degelijk serieus te nemen. Maar zoals jij vast zult weten, kan een rechter geen uitspraken doen inzake de inhoud van het geloof. De rechter kijkt dan naar het kerkrecht. Nu is de PKN juridisch gezien inderdaad de voortzetting van de NHK, de synode heeft dat besloten immers. De rechter heeft dit goed gezien. Maar met de komst van de PKN is tot verdriet van veel hervormden de NHK afgeschaft en is er een pluriforme kerk voor in de plaats gekomen, met ruimte voor allerlei dwalingen. Deze werden gedoogd in de NHK, maar kregen een wettige plaats in de PKN. Daarnaast profileert de PKN zich heel anders dan de NHK destijds. Overigens is de Gereformeerde Bond op de synode zwaar ondervertegenwoordigd als men kijkt naar het aantal actieve kerkgangers.

Ambtenaar
Berichten: 3921
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Ambtenaar » 01 Nov 2019, 10:35

Augustienus schreef: Maar met de komst van de PKN is tot verdriet van veel hervormden de NHK afgeschaft en is er een pluriforme kerk voor in de plaats gekomen, met ruimte voor allerlei dwalingen. Deze werden gedoogd in de NHK, maar kregen een wettige plaats in de PKN. Daarnaast profileert de PKN zich heel anders dan de NHK destijds.

Dit is ook ongeveer mijn gevoel, hoewel de NHK ook behoorlijk pluriform was natuurlijk. Afwijkende theologische opvattingen mogen nu dan formeel geaccepteerd zijn, in materiële zin was daar natuurlijk ook al sprake van in de NHK.

Bertiel
Berichten: 1104
Lid geworden op: 14 Sep 2018, 08:49

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Bertiel » 01 Nov 2019, 11:23

Belangende het eerste, hetgeen tot waarschuwing voor Gods volk is, voor dezen valt te letten op de volgende stukken.
1. Dat zij niet te veel God in het algemeen moeten beschouwen, maar zoals Hij Zich
ontdekt als Drie-enig Vader, Zoon en Heilige Geest, in de bijzondere betrekkingen, die elk van de Goddelijke Personen heeft in het werk van de zaligheid. Men beschouwt dikwijls de Vader te veel buiten de Zoon; en dan komt Hij voor als een heilig en rechtvaardig Rechter, en daardoor wordt de ziel onvrijmoedig om tot God te naderen. Of men beschouwt de Zoon dikwijls zonder de Heilige Geest, en dan zijgt de ziel in haar onmacht neer en kan geen recht gebruik van Hem maken, doordat het de Geest alleen is, Die haar tot Jezus moet brengen. Het is dan nodig God Drie-enig veel aan te merken zoals Hij Zich in het Woord ontdekt, om door de Zoon, in de Geest, te naderen tot de Vader.
Petrus Immens - de Godvruchtige Avondmaalganger

Jantje
Berichten: 11920
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Jantje » 01 Nov 2019, 18:45

Ambtenaar schreef:
Jantje schreef:In het voorbeeld van gisterenavond wel, want daar was vrijwel geen eerdere jurisprudentie.

Het ontbreken van jurisprudentie, als daar al sprake van zou zijn, maakt niet dat een uitspraak van een rechter zo maar een mening is. Hij zie jij je uitspraak in relatie tot het vijfde gebod?

Je moet God gehoorzamer zijn dan de mensen.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Amstelodamense
Berichten: 578
Lid geworden op: 11 Jul 2019, 14:26

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Amstelodamense » 01 Nov 2019, 20:42

Stof schreef:Zoals eerder gemeld op het forum heb ik het boek 'Dienen, leiden, samenbinden' over het leven van ds. A. Vergunst aangeschaft. Kom er veel interessants in tegen. Niet allemaal even belangrijk, maar ook wel over onderwerpen die ons hier op het forum bezig kunnen houden.

Over het zwarte ambtskostuum incl. hoed bijvoorbeeld:

"In het begin vond Vergunst het lastig dat hij als student verplicht was een zwart pak te dragen. Eigenlijk schaamde hij zich daar een beetje voor - goed twintig jaar en dan al rondlopen in een pak dat oudere mannen droegen als ze naar een begrafenis gingen. En dan nog met een zwarte hoed op ook. (...) Die afkeer van het zwarte pak veranderde radicaal, nadat Vergunst in de trein een man ontmoette die vroeg of hij soms een geestelijke was. De man zat vol vragen die hij in een indringend gesprek aan student Vergunst stelde. Deze voelde dat het nood was bij de man. (...) Na het gesprek bedankte de man hem. En Vergunst was sindsdien van zijn afkeer van een zwart pak voor een predikant af".

Over beroepen vóórdat kandidaten officieel beroepbaar zijn gesteld:

Kandidaat Vergunst was beroepen in Zeist. Dit beroep, was samen met beroepen uit Genemuiden en Middelharnis, enkele dagen te vroeg uitgebracht. Deze beroepen werden op bevel van het curatorium ongeldig verklaard en teruggegeven.

Overigens heeft Zeist het beroep herhaald en toen heeft kand. Vergunst het aangenomen.

In Corsica:
"Ds. Vergunst moest ook wennen aan bepaalde opvattingen en kerkelijke gebruiken. De kerkenraad maakte hem bijvoorbeeld duidelijk dat het 'werelds' was om zondags lopend naar de kerk te komen. Terwijl de afstand van de pastorie naar de kerk nog geen tien minuten lopen was! Toch had de kerkenraad liever dat hij met de auto kwam. Een wandeling zou immers te veel kans bieden om ten prooi te vallen aan de wereldse verleiding. Ds. Vergunst voldeed aan dat verzoek, al vroeg hij zich wel af waar in het stille plattelandsdorpje die wereldse verleidingen te zien waren."

Legerpredikant
Kand. Vergunst had aanvankelijk een beroep aangenomen als veldprediker onder de militairen in Indië. Omdat hij zich niet wilde laten inenten en dit wel een vereiste was is het uiteindelijk niet doorgegaan.

Verdeeldheid
Toen ds. Vergunst naar Rotterdam-C. ging werd hij regelmatig vergeleken met voorganger Kersten, en sommigen zagen zijn komst als achteruitgang van het gehalte van de gemeente. "De gedachte over geestelijke achteruitgang kwam ds. Vergunst ook tegen binnen de kerkenraad. Twee jaar na zijn komst legde ouderling P. Neeleman het ambt neer. In de kerkenraadsnotulen staat: 'Hij heeft bezwaar tegen de prediking van onze Leraar betreffende het aanbod van genade, zoals deze in de Ger. Gemeenten gebracht wordt. Volgens Neeleman bood ds. Vergunst het voedsel dat voor Gods kinderen is bestemd in algemene zin de hele gemeente aan. 'We gaan nog eens een tijd beleven, dat de Gereformeerde Gemeenten blij moeten zijn dat er zoveel goede mensen zijn', zei Neeleman eens. Het vertrek van deze broeder raakte ds. Vergunst diep. Hij had achting voor Neeleman. Deze ouderling waardeerde hij vanwege zijn wijsheid, ambtelijke ervaring en kennis van de oude schrijvers. Jaren later, na een avondmaalbediening in de gemeente van IJsselmonde, hebben Neeleman en ds. Vergunst elkaar weer de hand gereikt."

Ik wil met dit citaat maar aangeven: het is van alle tijden, de discussie over het aanbod van genade. Hier hebben we het over 1959.

Preeklezen

De broeders van de kerkenraad [van GG Veen, Stof] maande hij [ds. Vergunst] soms om vooral met tact met de leden om te gaan. Zo raadde hij zijn broeders aan om bij de keuze van preken die ze lazen nooit eenzijdig te zijn in de accenten die gelegd worden en evenmin in de schrijvers van de preken. 'De gemeenteleden moeten je vanwege de preken die je leest niet in een hokje kunnen duwen. De wereld heeft zijn fans, maar die mogen er in de kerk niet zijn. Er is onderscheid in leiding en gaven'.

Devies
"Het devies van ds. Vergunst was: 'Voorkom dat kleine gevoeligheden uitgroeien tot grote kwesties en probeer een middenweg te vinden'."

Enzovoort.


Wat een ontzettend mooi stuk zeg. Ik denk dat ds. Vergunst een erg verstandig man was!

-DIA-
Berichten: 24191
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor -DIA- » 01 Nov 2019, 21:04

Vanavond werd het aan de kinderen verteld in een Hervormingsavond.
Een leugen?
Volgens WIKIPEDIA is het een LEGENDE!
Is het dat?

Wikipedia:
Nach einer Legende wurde Martin Luther auf einem Acker bei Stotternheim am 2. Juli 1505 von einem schweren Gewitter heimgesucht, was ihn dazu bewegt haben soll, Mönch zu werden. Daraufhin wechselte er an der Universität Erfurt das Studienfach von Jura auf Theologie und trat ins Augustinerkloster ein. An diese Legende erinnert der Lutherstein östlich von Stottern.
Een mens kan beter onrecht lijden dan onrecht doen. (citaat van: Mijn, lieve onvergetelijke moeder)

Gebruikersavatar
Anselmus
Berichten: 74
Lid geworden op: 27 Aug 2019, 19:18

Re: RE: Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Anselmus » 01 Nov 2019, 22:58

Tiberius schreef:Dat is inderdaad niet vet, maar dat zijn de salarissen van verzorgende niveau 3, op mbo-niveau dus. Verzorgende IG 4 zit wat hoger.
Maar verpleegkundigen op hbo-niveau verdienen wel meer.
Verzorgende niveau 4 bestaat niet.

Voor de goede orde:
- Niveau 2 was helpende.
- Niveau 3 verzorgende (IG)
- Niveau 4 mbo-verpleegkundige
- Niveau 5 hbo-verpleegkundige

Als alle hbo'ers en hbo-salaris krijgen, is de zorg niet te betalen. Maar de hbo'ers verdienen minder dan hun opleidingsgenoten en hebben hetzelfde werk als mbo'ers terwijl ze langer studeerden en met theoretische kennis hebben (niet perse meer praktische kennis!). Hbo'ers vragen daar aandacht voor. Dat ze ORT krijgen klopt, maar daar werken ze dan ook nachten, feestdagen en vakanties voor, terwijl anderen dan vrij zijn, dus vind ik niet dat je dat bij het basissalaris moet rekenen.

De discussie is erg complex, dat blijkt uit alle commotie een gevoeligheden.

Sent from my MI 6 using Tapatalk
Fides Quaerens Intellectum

Zeeuw
Berichten: 4367
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Zeeuw » 02 Nov 2019, 16:42

Dienst: ds. J. R. van Vugt
Aanvang: 3 november 09:30 uur
Lezen: Handelingen 9: 1-19

Thema: Jezus ontmoet Saulus op de weg naar Damascus
En de briesende opstand wordt gebroken
En een liefdevolle vraag wordt gesteld
En een heilrijke boodschap wordt gebracht
Zingen
Psalm 20: 4
Psalm 32: 1
Psalm 32: 3 en 5
Psalm 147: 5
Psalm 147: 6

Zojuist gelezen ter voorbereiding op morgen. Mooi om te lezen na al het verbale geweld over eigenwillige godsdienst en recensies etc. Ik hoop op en bid voor een zegenrijke dienst morgen.

eilander
Moderator
Berichten: 14500
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor eilander » 03 Nov 2019, 00:19

Jesaja 53:5c "En door Zijn striemen is ons genezing geworden."
(in Luthers vertaling: "En door Zijn wonden zijn wij genezen")
Dit is toch werkelijk een schone, liefelijke en bovenmate vertroostende leer, dat wij, kranke, melaatse en verwonde mensen zulk een heerlijke, krachtige, heilzame pleister en een geneesmiddel hebben op onze verdorven en ontstoken wonden en oude beschadigingen. Namelijk: de wonden van onze lieve Heere Christus.
Wij, arme zondaren toch, hadden ons schuldig gemaakt, en juist wij waren die goddeloze deugnieten en vijanden Gods die ter straf en ter verdoemenis veroordeeld en overgegeven waren. Hij echter, onze Heere Christus, had gezond, ongedeerd en ongestraft moeten blijven.
Daarom: wilt u gezond en behouden zijn? Troost u dan niet met uw eigen kastijding of lijden of kruis, want daarmee wordt u niet verbonden en behouden; maar wend en sla uw ogen op Christus, en vertrouw op Hem uit de grond des harten, dan zult u genezen worden, dat is: u zult een eeuwige gerechtigheid en leven hebben.

Maarten Luther, in: Door lijden tot heerlijkheid (verklaring van Jesaja 53), Houten 2003

Gebruikersavatar
Ad Anker
Moderator
Berichten: 5230
Lid geworden op: 28 Feb 2012, 12:11

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Ad Anker » 05 Nov 2019, 09:39

eilander schreef:Jesaja 53:5c "En door Zijn striemen is ons genezing geworden."
(in Luthers vertaling: "En door Zijn wonden zijn wij genezen")

Altijd als ik Hem aan het kruis zie, klinkt het in mijn hart dat ik Hem doorstoken heb met mijn zonden, en toch zie ik tegelijkertijd dat mij de vergeving van mijn zonden om Zijnentwil is toegerekend. Als ik het Lam Gods aan het kruis zie, dan zie ik het handschrift van mijn zonden daaraan gehecht. Ik ben vloekwaardig, maar de Heiland heeft de toorn en de vloek gedragen. Ik geloof dat al het bloed uit Zijn aderen is gevloeid en Zijn angstig bloedzweten in de hof uit Hem is geperst om mijn zonden. Dat brengt mij de schuld van mijn zonden steeds in gedachten, maar ik ondervind tegelijk dat Hij door het bloed, aan Zijn kruis gestort, vrede gemaakt heeft. Ik geloof ook dat de spijkers die Zijn wonden veroorzaakten, de doornen die Zijn heilig hoofd verwondden, de speer die Zijn zijde doorstoken heeft - ik geloof dat het al mijn zonden zijn, die Hem dit hebben aangedaan. Maar Zijn vergoten bloed verzegelt voor mij tegelijk zijn goddelijke liefde. Die liefde dringt mij om voor Hem te leven, die liefde doorgloeit mijn hart en doet het ontbranden in een dankbare liefde om voor Hem te leven, Die voor mij gestorven is. Nu is er in mij ook geen genegenheid meer om te blijven zondigen, omdat Hij mij met God verzoend heeft. God is liefde en wie in de liefde blijft, die blijft in God, en God in hem. Dan merken we een vuur van liefde in ons hart, omdat Christus Zich voor ons aan het kruis heeft geofferd.

David Brünings in een preek over Handelingen 8: 36,37

Gebruikersavatar
Stof
Berichten: 545
Lid geworden op: 11 Jul 2019, 22:56

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Stof » 08 Nov 2019, 01:36

'Dienen, leiden, samenbinden', het boek over het leven en werk van ds. A. Vergunst (GG). Ben nu bezig in het hoofdstuk over zijn docentschap aan de Theologische School. Een citaat waar we nog steeds wat mee kunnen:
Dat er binnen het kerkverband accentverschillen waren, wist ds. Vergunst goed. Hij vond dat daar binnen de grenzen van Bijbel en belijdenis ruimte voor moest zijn. Elkaar verketteren vanwege verschil van ligging wilde hij niet. Dat droeg hij ook over op zijn studenten. Het was hem bekend dat ook onder de studenten verschillen in levensleiding en ligging werden gevonden. Dat accepteerde hij. Die verschillen waren voor hem geen belemmering.
Wat dit betreft, keek hij met waardering naar de groep studenten die in 1969 was aangenomen. Die bestond uit: J. Driessen, M. Mondria, H. Paul, B. Reinders en C. G. Vreugdenhil. Samen werden zij wel 'het merkwaardig vijftal' genoemd, een aanduiding die voor de lichting van 1964 ook al was gebruikt. Ds. Vergunst liet niet merken of er één de voorkeur had. Hij deed juist zijn best om de eenheid die er in Christus is te benadrukken.


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten