Oudvaders over de Heilige Doop

Gebruikersavatar
Johann Gottfried Walther
Berichten: 3890
Lid geworden op: 05 Feb 2008, 16:49

Oudvaders over de Heilige Doop

Berichtdoor Johann Gottfried Walther » 02 Feb 2013, 23:27

Willem Teelinck (1579 - 1629)

De Doop.

Wat betreft Gods beloften: als ge uzelf in zware aanvechting gevoelt en u een of ander drukkende gedachte overkomt aangaande uw eeuwige zaligheid, zie dan op uw Christelijke Doop, het zegel van het verbond der genade, en tracht uw ziel goed voor te houden, dat het, aangezien het God zozeer ernst geweest is om u alleszins te verzekeren van Zijn genade tot u, nu ook wederkerig uw schuldige plicht is om volkomen te hopen op de genade die u in de Doop is bevestigd. En wat betreft uw eigen beloften: als ge uzelf verlokt voelt tot einigerlei kwaad of uzelf traag voelt tot het dienen van God, denk ook dan aan uw Christelijke Doop en zeg tot uzelf: "Hoe zou ik zo'n kwaad doen jegens mijn God?


Het voornaamste doel van de Christelijke Doop is (óók in geval van volwassendoop) altijd dit geweest, dat aan de dopeling verzegeld zou worden Gods genade, die Hij om Christus'wil beloofd heeft in Zijn genadeverbond...
Zodat ook de vastigheid van Gods genade die in de doop aan de volwassenen belooft en verzegeld wordt, naar haar aard niet afhangt van hun geloof en bekering, maar van Gods eigen genade en trouw, in de volkomen verdienste van Christus. Want Gods genadeverbond, dat volkomen is, kan naar zijn aard niet steunen en rusten op iets dat onvolkomen en onvast is, maar alleen op de volkomen en vaste genade Gods, die wordt beloofd en toegezegd omwille van de volkome verdienstee van Christus ook aan diegenen wiesn geloof en bekering niet volkomen zijn, - als het maar oprecht en ongeveinsd is. ...


Het is geen ijdele en vergeefse plechtigheid jegens een geboren koning, dat hij in zijn onmondigheid reeds over zijn erflanden wordt ingehuldigd en gekroond, zoals dat geschiedde met Joas (2 Kon. 11). Want als is het dat de kleine kinderen het niet begrijpen, toch owrden zij door zo'n (doop)plechtigheid gesteld in het bezit van hun recht.

(uit Huys-boeck)
"Zie, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege alle harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben"

Gebruikersavatar
Johann Gottfried Walther
Berichten: 3890
Lid geworden op: 05 Feb 2008, 16:49

Re: Oudvaders over de Heilige Doop

Berichtdoor Johann Gottfried Walther » 02 Feb 2013, 23:29

Wij moeten namelijk de kinderen, die binnen de gemeente geboren worden, dus uit ouders die in waarheid in het verbond zijn, of in schijn, welke door hun Doop en door hun uitwendig blijven bij de belijdenis der kerk zulks betonen, voor kinderen des verbonds en der beloften houden.B. Maar zien wij dan nu nog op welke wijze de onderwijzer in zijn antwoord tegen dit alles de Kinderdoop verdedigt. Wij moeten daarin letten op de wezenlijke gronden, welke hij op¬geeft tot bevestiging van de Kinderdoop, en daarbij ook de voornaamste bestrijdingen er van. Zien wij eerst welke gronden de onderwijzer voor de Kinder¬doop aanwijst.
a. De onderwijzer zegt, dat zij zowel als de volwassenen in het verbond Gods begrepen zijn.
1. Dit is duidelijk te zien in de op¬richting van het verbond met Abraham (Gen. 17:7), als God tot Abraham, in zijn betrekking als de vader van alle gelovi¬gen, zegt: "Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u." Daarom noemt de Heere hen "Mijn kinderen" (Ezech. 16:21). Nu kunnen en mogen aan degenen, die tot het verbond behoren, de voorrechten en zegelen van het verbond niet worden onthouden.
2. Dit toont Petrus zeer overtuigend aan, dermate zelfs, dat de dwaalgeesten zich zouden moeten schamen als zij weer zeggen dat het dopen van kinderen in de Bijbel niet wordt bevolen. In Hand. 2:38 39 zegt Petrus tot de Joden: "Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zo velen als er de Heere onze God toe roepen zal." Ziet welk een kracht hierin ligt. Het zaad van Abraham werd besneden, omdat het tot het genadeverbond behoorde, dat met Abraham was opgericht. En nu wil Petrus dat in deze nieuwe huishouding een iegelijk gedoopt zal worden op deze zelfde grond, omdat zij en hun kinderen behoren onder de beloften, welke aan Abraham zijn gedaan.

b. De onderwijzer zegt, dat de kinderen in de gemeente Gods begrepen zijn.
• Dat kinderen zowel als oude mensen behoren tot de gemeente, welke Jezus met Zijn bloed gekocht heeft (Hand. 20:8), blijkt ons uit Matth. 19:14, waar Jezus ook aan hen het Koninkrijk der hemelen toekent. En buiten de gemeente is er geen zaligheid.
• Ook blijkt het daaruit, toen de Heere gelastte de gemeente bijeen te roepen (Deut. 31:12): "Vergadert het volk, de mannen en de vrouwen en de kindertrens." En Joël 2:16: "Verzamelt het volk, heiligt de gemeente', vergadert de oudsten, verzamelt de kindertrens en die de borsten zuigen." En wij lezen in 2 Kron. 20:13, dat gans Juda stond voor het aangezicht des Heeren; ook hun kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Behoren dus de kinderen tot de gemeente? Dan mag het sacrament van de inlijving in die gemeente hun niet worden onthouden en moeten zij (1 Kor. 12:13) tot dat ene lichaam gedoopt worden. Zie ook Ef. 5:25 26 enz.

c. De onderwijzer zegt ook, dat aan de kinderen de verlossing of vergeving der zonden door Christus' bloed en de Heilige Geest, Welke dat geloof werkt, niet minder dan aan de volwassenen toegezegd wordt.
Wat betreft de toezegging van de vergeving der zonden door het bloed van Christus aan de kinderen, dit lezen wij duidelijk in Hand. 2:39: "Want u komt de belofte toe, en uw kinderen."
En wat betreft de toezegging van de Heilige Geest, Welke het geloof werkt, aan kinderen, niet minder dan aan de volwassenen, dit blijkt ons uit Jes. 44:3: "Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen." En komen kinderen aan Christus toe (Matth. 19:14) dan moeten zij ook de Geest van Christus hebben. Want in Rom. 8:9 staat, dat die de Geest van Christus niet heeft, aan Christus niet toekomt.
Deze Geest heiligt hen en werkt het geloof in hen, zoals de onderwijzer zegt. Wij moeten dit goed verstaan. Geheiligde kinderen hebben geen vermogen om geloof te oefenen, dat komt eerst met de jaren van onderscheid. En gelijk zulken dan eerst hun vermogens beginnen te oefenen, doen zij dan ook blijken dat zij een zaad zijn, hetwelk de Heere gezegend heeft, en dan beginnen zij ook het geloof te oefenen. Maar de Heilige Geest heiligt hen en werkt het geloof in hen. En dit moet worden aangemerkt als het werk van God, het eerste beginsel van het geestelijke leven, de wortel van alle genaden, de hebbelijkheid om het geloof te oefenen. Zoals ook in het natuurlijke de kleine kindertrens de hebbelijkheid hebben om te gaan, te staan, te werken enz., maar zij kunnen dit nog niet in de praktijk brengen.
Zijn dus ook kinderen onder de beloften, hebben zij vergeving der zonden, ontvangen zij de Heilige Geest als een Geest des geloofs en der heiligmaking? Dan moeten wij met Petrus zeggen (Hand. 10:47): "Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben gelijk ook wij?"


Justus Vermeer (uit Verklaring van zondag 27).
"Zie, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege alle harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben"

Simon
Berichten: 2035
Lid geworden op: 19 Sep 2011, 23:34

Re: Oudvaders over de Heilige Doop

Berichtdoor Simon » 02 Feb 2013, 23:59

Johann Gottfried Walther schreef:Willem Teelinck (1579 - 1629)

De Doop.

Wat betreft Gods beloften: als ge uzelf in zware aanvechting gevoelt en u een of ander drukkende gedachte overkomt aangaande uw eeuwige zaligheid, zie dan op uw Christelijke Doop, het zegel van het verbond der genade, en tracht uw ziel goed voor te houden, dat het, aangezien het God zozeer ernst geweest is om u alleszins te verzekeren van Zijn genade tot u, nu ook wederkerig uw schuldige plicht is om volkomen te hopen op de genade die u in de Doop is bevestigd. En wat betreft uw eigen beloften: als ge uzelf verlokt voelt tot einigerlei kwaad of uzelf traag voelt tot het dienen van God, denk ook dan aan uw Christelijke Doop en zeg tot uzelf: "Hoe zou ik zo'n kwaad doen jegens mijn God?


Het voornaamste doel van de Christelijke Doop is (óók in geval van volwassendoop) altijd dit geweest, dat aan de dopeling verzegeld zou worden Gods genade, die Hij om Christus'wil beloofd heeft in Zijn genadeverbond...
Zodat ook de vastigheid van Gods genade die in de doop aan de volwassenen belooft en verzegeld wordt, naar haar aard niet afhangt van hun geloof en bekering, maar van Gods eigen genade en trouw, in de volkomen verdienste van Christus. Want Gods genadeverbond, dat volkomen is, kan naar zijn aard niet steunen en rusten op iets dat onvolkomen en onvast is, maar alleen op de volkomen en vaste genade Gods, die wordt beloofd en toegezegd omwille van de volkome verdienstee van Christus ook aan diegenen wiesn geloof en bekering niet volkomen zijn, - als het maar oprecht en ongeveinsd is. ...


Het is geen ijdele en vergeefse plechtigheid jegens een geboren koning, dat hij in zijn onmondigheid reeds over zijn erflanden wordt ingehuldigd en gekroond, zoals dat geschiedde met Joas (2 Kon. 11). Want als is het dat de kleine kinderen het niet begrijpen, toch owrden zij door zo'n (doop)plechtigheid gesteld in het bezit van hun recht.

(uit Huys-boeck)


Als mensen over hun rechten beginnen te praten, word ik meestal nogal huiverig.
Wij hebben slechts het voorrecht dat we opgroeien met de kennis .
Persoonlijk heb ik geen enkel recht, want uit mijzelf heb ik niets verdiend, en ben ik doemwaardig.
Pas wanneer ik van harte mijn zonden beleden heb, waarlijk geloof dat Jezus Christus voor mijn zonden betaald heeft en opgewekt is uit de dood, die Hij plaatsvervangend onderging als straf voor de zonden die wij doen, en laat ook zien door mijn werken en levensstijl, waarbij ik getuig van mijn geloof, ben ik behouden.
En dan nog, wanneer ik meen te staan, moet ik oppassen niet te vallen, en onophoudelijk strijden tegen mijn zondige natuur, waarbij ik barmhartig dien te zijn tegen iedereen, vooral de medegelovigen.
Het spijt me als ik wat ''strenger in de leer'' ben, maar een ritueel betekent niets, tenzij men een nieuwe scheepping is geworden.
“Wij prediken tot mensen alsof zij zich ervan bewust zijn stervende zondaars te zijn; dat zijn zij niet; zij hebben een goede tijd, en ons spreken over wedergeboren worden ligt op een domein waarvan zij niets weten. De natuurlijke mens wil niet wedergeboren worden”.
- Oswald Chambers -

Gebruikersavatar
Johann Gottfried Walther
Berichten: 3890
Lid geworden op: 05 Feb 2008, 16:49

Re: Oudvaders over de Heilige Doop

Berichtdoor Johann Gottfried Walther » 03 Feb 2013, 00:51

Simon schreef:
Johann Gottfried Walther schreef:Willem Teelinck (1579 - 1629)

De Doop.

Wat betreft Gods beloften: als ge uzelf in zware aanvechting gevoelt en u een of ander drukkende gedachte overkomt aangaande uw eeuwige zaligheid, zie dan op uw Christelijke Doop, het zegel van het verbond der genade, en tracht uw ziel goed voor te houden, dat het, aangezien het God zozeer ernst geweest is om u alleszins te verzekeren van Zijn genade tot u, nu ook wederkerig uw schuldige plicht is om volkomen te hopen op de genade die u in de Doop is bevestigd. En wat betreft uw eigen beloften: als ge uzelf verlokt voelt tot einigerlei kwaad of uzelf traag voelt tot het dienen van God, denk ook dan aan uw Christelijke Doop en zeg tot uzelf: "Hoe zou ik zo'n kwaad doen jegens mijn God?


Het voornaamste doel van de Christelijke Doop is (óók in geval van volwassendoop) altijd dit geweest, dat aan de dopeling verzegeld zou worden Gods genade, die Hij om Christus'wil beloofd heeft in Zijn genadeverbond...
Zodat ook de vastigheid van Gods genade die in de doop aan de volwassenen belooft en verzegeld wordt, naar haar aard niet afhangt van hun geloof en bekering, maar van Gods eigen genade en trouw, in de volkomen verdienste van Christus. Want Gods genadeverbond, dat volkomen is, kan naar zijn aard niet steunen en rusten op iets dat onvolkomen en onvast is, maar alleen op de volkomen en vaste genade Gods, die wordt beloofd en toegezegd omwille van de volkome verdienstee van Christus ook aan diegenen wiesn geloof en bekering niet volkomen zijn, - als het maar oprecht en ongeveinsd is. ...


Het is geen ijdele en vergeefse plechtigheid jegens een geboren koning, dat hij in zijn onmondigheid reeds over zijn erflanden wordt ingehuldigd en gekroond, zoals dat geschiedde met Joas (2 Kon. 11). Want als is het dat de kleine kinderen het niet begrijpen, toch owrden zij door zo'n (doop)plechtigheid gesteld in het bezit van hun recht.

(uit Huys-boeck)


Als mensen over hun rechten beginnen te praten, word ik meestal nogal huiverig.
Wij hebben slechts het voorrecht dat we opgroeien met de kennis .
Persoonlijk heb ik geen enkel recht, want uit mijzelf heb ik niets verdiend, en ben ik doemwaardig.
Pas wanneer ik van harte mijn zonden beleden heb, waarlijk geloof dat Jezus Christus voor mijn zonden betaald heeft en opgewekt is uit de dood, die Hij plaatsvervangend onderging als straf voor de zonden die wij doen, en laat ook zien door mijn werken en levensstijl, waarbij ik getuig van mijn geloof, ben ik behouden.
En dan nog, wanneer ik meen te staan, moet ik oppassen niet te vallen, en onophoudelijk strijden tegen mijn zondige natuur, waarbij ik barmhartig dien te zijn tegen iedereen, vooral de medegelovigen.
Het spijt me als ik wat ''strenger in de leer'' ben, maar een ritueel betekent niets, tenzij men een nieuwe scheepping is geworden.


Als je beter zou lezen, en Teelinck zou kennen zou je kunnen weten dat hij een ander soort recht bedoeld.
Teelinck wil vooral wijzen op de betrouwbaarheid van wat God zegt, de waarde van Zijn belofte ligt niet in ons geloof, maar in Gods eigen genade en trouw.
"Zie, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege alle harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben"

DDD
Berichten: 19699
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Oudvaders over de Heilige Doop

Berichtdoor DDD » 04 Feb 2013, 01:07

Simon schreef:
Johann Gottfried Walther schreef:Willem Teelinck (1579 - 1629)

De Doop.

Wat betreft Gods beloften: als ge uzelf in zware aanvechting gevoelt en u een of ander drukkende gedachte overkomt aangaande uw eeuwige zaligheid, zie dan op uw Christelijke Doop, het zegel van het verbond der genade, en tracht uw ziel goed voor te houden, dat het, aangezien het God zozeer ernst geweest is om u alleszins te verzekeren van Zijn genade tot u, nu ook wederkerig uw schuldige plicht is om volkomen te hopen op de genade die u in de Doop is bevestigd. En wat betreft uw eigen beloften: als ge uzelf verlokt voelt tot einigerlei kwaad of uzelf traag voelt tot het dienen van God, denk ook dan aan uw Christelijke Doop en zeg tot uzelf: "Hoe zou ik zo'n kwaad doen jegens mijn God?


Het voornaamste doel van de Christelijke Doop is (óók in geval van volwassendoop) altijd dit geweest, dat aan de dopeling verzegeld zou worden Gods genade, die Hij om Christus'wil beloofd heeft in Zijn genadeverbond...
Zodat ook de vastigheid van Gods genade die in de doop aan de volwassenen belooft en verzegeld wordt, naar haar aard niet afhangt van hun geloof en bekering, maar van Gods eigen genade en trouw, in de volkomen verdienste van Christus. Want Gods genadeverbond, dat volkomen is, kan naar zijn aard niet steunen en rusten op iets dat onvolkomen en onvast is, maar alleen op de volkomen en vaste genade Gods, die wordt beloofd en toegezegd omwille van de volkome verdienstee van Christus ook aan diegenen wiesn geloof en bekering niet volkomen zijn, - als het maar oprecht en ongeveinsd is. ...


Het is geen ijdele en vergeefse plechtigheid jegens een geboren koning, dat hij in zijn onmondigheid reeds over zijn erflanden wordt ingehuldigd en gekroond, zoals dat geschiedde met Joas (2 Kon. 11). Want als is het dat de kleine kinderen het niet begrijpen, toch owrden zij door zo'n (doop)plechtigheid gesteld in het bezit van hun recht.

(uit Huys-boeck)


Als mensen over hun rechten beginnen te praten, word ik meestal nogal huiverig.
Wij hebben slechts het voorrecht dat we opgroeien met de kennis .
Persoonlijk heb ik geen enkel recht, want uit mijzelf heb ik niets verdiend, en ben ik doemwaardig.
Pas wanneer ik van harte mijn zonden beleden heb, waarlijk geloof dat Jezus Christus voor mijn zonden betaald heeft en opgewekt is uit de dood, die Hij plaatsvervangend onderging als straf voor de zonden die wij doen, en laat ook zien door mijn werken en levensstijl, waarbij ik getuig van mijn geloof, ben ik behouden.
En dan nog, wanneer ik meen te staan, moet ik oppassen niet te vallen, en onophoudelijk strijden tegen mijn zondige natuur, waarbij ik barmhartig dien te zijn tegen iedereen, vooral de medegelovigen.
Het spijt me als ik wat ''strenger in de leer'' ben, maar een ritueel betekent niets, tenzij men een nieuwe scheepping is geworden.


Hoe durf je zo oneerbiedig over de doop te praten. De heilige doop is niet maar een ritueel, maar een afbeelding en bewijs van een zekere belofte van God. Het geeft geen pas daar met vroom klinkende woorden de vloer mee aan te vegen.

Gebruikersavatar
SecorDabar
Berichten: 1541
Lid geworden op: 14 Okt 2011, 16:18

Re: Oudvaders over de Heilige Doop

Berichtdoor SecorDabar » 04 Feb 2013, 08:51

DDD schreef:
Simon schreef:
Johann Gottfried Walther schreef:Willem Teelinck (1579 - 1629)

De Doop.

Wat betreft Gods beloften: als ge uzelf in zware aanvechting gevoelt en u een of ander drukkende gedachte overkomt aangaande uw eeuwige zaligheid, zie dan op uw Christelijke Doop, het zegel van het verbond der genade, en tracht uw ziel goed voor te houden, dat het, aangezien het God zozeer ernst geweest is om u alleszins te verzekeren van Zijn genade tot u, nu ook wederkerig uw schuldige plicht is om volkomen te hopen op de genade die u in de Doop is bevestigd. En wat betreft uw eigen beloften: als ge uzelf verlokt voelt tot einigerlei kwaad of uzelf traag voelt tot het dienen van God, denk ook dan aan uw Christelijke Doop en zeg tot uzelf: "Hoe zou ik zo'n kwaad doen jegens mijn God?


Het voornaamste doel van de Christelijke Doop is (óók in geval van volwassendoop) altijd dit geweest, dat aan de dopeling verzegeld zou worden Gods genade, die Hij om Christus'wil beloofd heeft in Zijn genadeverbond...
Zodat ook de vastigheid van Gods genade die in de doop aan de volwassenen belooft en verzegeld wordt, naar haar aard niet afhangt van hun geloof en bekering, maar van Gods eigen genade en trouw, in de volkomen verdienste van Christus. Want Gods genadeverbond, dat volkomen is, kan naar zijn aard niet steunen en rusten op iets dat onvolkomen en onvast is, maar alleen op de volkomen en vaste genade Gods, die wordt beloofd en toegezegd omwille van de volkome verdienstee van Christus ook aan diegenen wiesn geloof en bekering niet volkomen zijn, - als het maar oprecht en ongeveinsd is. ...


Het is geen ijdele en vergeefse plechtigheid jegens een geboren koning, dat hij in zijn onmondigheid reeds over zijn erflanden wordt ingehuldigd en gekroond, zoals dat geschiedde met Joas (2 Kon. 11). Want als is het dat de kleine kinderen het niet begrijpen, toch owrden zij door zo'n (doop)plechtigheid gesteld in het bezit van hun recht.

(uit Huys-boeck)


Als mensen over hun rechten beginnen te praten, word ik meestal nogal huiverig.
Wij hebben slechts het voorrecht dat we opgroeien met de kennis .
Persoonlijk heb ik geen enkel recht, want uit mijzelf heb ik niets verdiend, en ben ik doemwaardig.
Pas wanneer ik van harte mijn zonden beleden heb, waarlijk geloof dat Jezus Christus voor mijn zonden betaald heeft en opgewekt is uit de dood, die Hij plaatsvervangend onderging als straf voor de zonden die wij doen, en laat ook zien door mijn werken en levensstijl, waarbij ik getuig van mijn geloof, ben ik behouden.
En dan nog, wanneer ik meen te staan, moet ik oppassen niet te vallen, en onophoudelijk strijden tegen mijn zondige natuur, waarbij ik barmhartig dien te zijn tegen iedereen, vooral de medegelovigen.
Het spijt me als ik wat ''strenger in de leer'' ben, maar een ritueel betekent niets, tenzij men een nieuwe scheepping is geworden.


Hoe durf je zo oneerbiedig over de doop te praten. De heilige doop is niet maar een ritueel, maar een afbeelding en bewijs van een zekere belofte van God. Het geeft geen pas daar met vroom klinkende woorden de vloer mee aan te vegen.


Beste DDD,
U onderschrijft hartelijk de kinderdoop als het verbond
van God met ons. Ik deel daarin uw mening.
Ik denk ook dat het geen ritueel is:
wij komen met onze kinderen niet tot God,
máár God komt tot ons en onze kinderen.

Dat u vindt dat Simon "vroom klinkende woorden" gebruikt,
en dat Simon tot zo'n uitspraak komt, heeft denk ik te maken
betreffende zijn visie op de kinderdoop.
Misschien kan Simon daar zelf iets over schrijven
hoe hij aankijkt tegenover de kinderdoop.
Secor Dabar = Gedenkt het Woord (Psalm 119:49)


Al kunnen wij niets doen zonder de Geest,
toch zal de Geest niets doen zonder het Woord.
(Ds. Ebenezer Erskine)

ejvl
Berichten: 5542
Lid geworden op: 06 Jun 2011, 11:15

Re: Oudvaders over de Heilige Doop

Berichtdoor ejvl » 04 Feb 2013, 08:59

DDD schreef:Hoe durf je zo oneerbiedig over de doop te praten. De heilige doop is niet maar een ritueel, maar een afbeelding en bewijs van een zekere belofte van God. Het geeft geen pas daar met vroom klinkende woorden de vloer mee aan te vegen.

Toch heeft Simon wel een punt, als je gedoopt bent en je bekeert je niet, is de doop niet meer dan een uiterlijk ritueel geweest, de belofte heeft dan wel plaats gehad vanuit Jezus Christus, maar er is geen acht op geslagen, het heeft dus geen soelaas gehad, de doop kan dan alleen nog maar veroordelend werken.

Gebruikersavatar
SecorDabar
Berichten: 1541
Lid geworden op: 14 Okt 2011, 16:18

Re: Oudvaders over de Heilige Doop

Berichtdoor SecorDabar » 04 Feb 2013, 09:13

ejvl schreef:
DDD schreef:Hoe durf je zo oneerbiedig over de doop te praten. De heilige doop is niet maar een ritueel, maar een afbeelding en bewijs van een zekere belofte van God. Het geeft geen pas daar met vroom klinkende woorden de vloer mee aan te vegen.

Toch heeft Simon wel een punt, als je gedoopt bent en je bekeert je niet, is de doop niet meer dan een uiterlijk ritueel geweest, de belofte heeft dan wel plaats gehad vanuit Jezus Christus, maar er is geen acht op geslagen, het heeft dus geen soelaas gehad, de doop kan dan alleen nog maar veroordelend werken.


Beste ejvl,
Daar zit natuurlijk een kern van waarheid in.
Maar Johann GottfriedWalther heeft in dit onderwerp
van Teelinck het volgende geciteerd:

Zodat ook de vastigheid van Gods genade die in de doop aan de volwassenen belooft en verzegeld wordt, naar haar aard niet afhangt van hun geloof en bekering, maar van Gods eigen genade en trouw, in de volkomen verdienste van Christus.
Secor Dabar = Gedenkt het Woord (Psalm 119:49)


Al kunnen wij niets doen zonder de Geest,
toch zal de Geest niets doen zonder het Woord.
(Ds. Ebenezer Erskine)

DDD
Berichten: 19699
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Oudvaders over de Heilige Doop

Berichtdoor DDD » 04 Feb 2013, 10:33

Ik begrijp ook wel dat er verschillend gedacht kan worden over de verhouding tussen verbond en evangelie. Bij mij in de kerk hoor ik daar ook wel eens rariteiten over. Maar dan hoef je dat toch nog niet op die manier te doen? Dat heeft niets met strengheid in de leer te maken. Sommige predikanten in de Gereformeerde Gemeenten vinden dat de doop in beginsel geen inhoudelijke betekenis heeft voor de dopeling, althans zo spreken ze er over. Sommigen bestaan het zelfs om van een erfdeel een boerderijerf te maken. Maar nooit zonder respect, tot op heden. Ze kunnen er tenslotte niet omheen dat het op de een of andere manier toch God heeft behaagd om het sacrament aan de betreffende kinderen te bedienen.

@Evl:
Iets dat veroordelend werkt moet dus juist een beslissende betekenis hebben. Anders heeft het geen veroordelende werking. Dat lijkt me toch een eenvoudige constatering.

Ik begrijp wel dat op dit forum hypercalvinisme ook als reformatorisch wordt betiteld maar een gesprek over deze dingen kan best met enig fatsoen plaatsvinden.

hervormde
Berichten: 523
Lid geworden op: 25 Jan 2008, 22:49

Re: Oudvaders over de Heilige Doop

Berichtdoor hervormde » 04 Feb 2013, 10:40

Simon schreef:
Johann Gottfried Walther schreef:Willem Teelinck (1579 - 1629)

De Doop.

Wat betreft Gods beloften: als ge uzelf in zware aanvechting gevoelt en u een of ander drukkende gedachte overkomt aangaande uw eeuwige zaligheid, zie dan op uw Christelijke Doop, het zegel van het verbond der genade, en tracht uw ziel goed voor te houden, dat het, aangezien het God zozeer ernst geweest is om u alleszins te verzekeren van Zijn genade tot u, nu ook wederkerig uw schuldige plicht is om volkomen te hopen op de genade die u in de Doop is bevestigd. En wat betreft uw eigen beloften: als ge uzelf verlokt voelt tot einigerlei kwaad of uzelf traag voelt tot het dienen van God, denk ook dan aan uw Christelijke Doop en zeg tot uzelf: "Hoe zou ik zo'n kwaad doen jegens mijn God?


Het voornaamste doel van de Christelijke Doop is (óók in geval van volwassendoop) altijd dit geweest, dat aan de dopeling verzegeld zou worden Gods genade, die Hij om Christus'wil beloofd heeft in Zijn genadeverbond...
Zodat ook de vastigheid van Gods genade die in de doop aan de volwassenen belooft en verzegeld wordt, naar haar aard niet afhangt van hun geloof en bekering, maar van Gods eigen genade en trouw, in de volkomen verdienste van Christus. Want Gods genadeverbond, dat volkomen is, kan naar zijn aard niet steunen en rusten op iets dat onvolkomen en onvast is, maar alleen op de volkomen en vaste genade Gods, die wordt beloofd en toegezegd omwille van de volkome verdienstee van Christus ook aan diegenen wiesn geloof en bekering niet volkomen zijn, - als het maar oprecht en ongeveinsd is. ...


Het is geen ijdele en vergeefse plechtigheid jegens een geboren koning, dat hij in zijn onmondigheid reeds over zijn erflanden wordt ingehuldigd en gekroond, zoals dat geschiedde met Joas (2 Kon. 11). Want als is het dat de kleine kinderen het niet begrijpen, toch owrden zij door zo'n (doop)plechtigheid gesteld in het bezit van hun recht.

(uit Huys-boeck)


Als mensen over hun rechten beginnen te praten, word ik meestal nogal huiverig.
Wij hebben slechts het voorrecht dat we opgroeien met de kennis .
Persoonlijk heb ik geen enkel recht, want uit mijzelf heb ik niets verdiend, en ben ik doemwaardig.
Pas wanneer ik van harte mijn zonden beleden heb, waarlijk geloof dat Jezus Christus voor mijn zonden betaald heeft en opgewekt is uit de dood, die Hij plaatsvervangend onderging als straf voor de zonden die wij doen, en laat ook zien door mijn werken en levensstijl, waarbij ik getuig van mijn geloof, ben ik behouden.
En dan nog, wanneer ik meen te staan, moet ik oppassen niet te vallen, en onophoudelijk strijden tegen mijn zondige natuur, waarbij ik barmhartig dien te zijn tegen iedereen, vooral de medegelovigen.
Het spijt me als ik wat ''strenger in de leer'' ben, maar een ritueel betekent niets, tenzij men een nieuwe scheepping is geworden.


Strenger in de leer? Je zit op het spoor van de doop der bekering. Voor jouw betekent Gods belofte niets totdat je een nieuw schepsel bent. Maar Gods belofte is betrouwbaar ook als ik niet geloof.

Fjodor
Berichten: 2970
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 23:13

Re: Oudvaders over de Heilige Doop

Berichtdoor Fjodor » 04 Feb 2013, 11:57

hervormde schreef:
Simon schreef:
Johann Gottfried Walther schreef:Willem Teelinck (1579 - 1629)

De Doop.

Wat betreft Gods beloften: als ge uzelf in zware aanvechting gevoelt en u een of ander drukkende gedachte overkomt aangaande uw eeuwige zaligheid, zie dan op uw Christelijke Doop, het zegel van het verbond der genade, en tracht uw ziel goed voor te houden, dat het, aangezien het God zozeer ernst geweest is om u alleszins te verzekeren van Zijn genade tot u, nu ook wederkerig uw schuldige plicht is om volkomen te hopen op de genade die u in de Doop is bevestigd. En wat betreft uw eigen beloften: als ge uzelf verlokt voelt tot einigerlei kwaad of uzelf traag voelt tot het dienen van God, denk ook dan aan uw Christelijke Doop en zeg tot uzelf: "Hoe zou ik zo'n kwaad doen jegens mijn God?


Het voornaamste doel van de Christelijke Doop is (óók in geval van volwassendoop) altijd dit geweest, dat aan de dopeling verzegeld zou worden Gods genade, die Hij om Christus'wil beloofd heeft in Zijn genadeverbond...
Zodat ook de vastigheid van Gods genade die in de doop aan de volwassenen belooft en verzegeld wordt, naar haar aard niet afhangt van hun geloof en bekering, maar van Gods eigen genade en trouw, in de volkomen verdienste van Christus. Want Gods genadeverbond, dat volkomen is, kan naar zijn aard niet steunen en rusten op iets dat onvolkomen en onvast is, maar alleen op de volkomen en vaste genade Gods, die wordt beloofd en toegezegd omwille van de volkome verdienstee van Christus ook aan diegenen wiesn geloof en bekering niet volkomen zijn, - als het maar oprecht en ongeveinsd is. ...


Het is geen ijdele en vergeefse plechtigheid jegens een geboren koning, dat hij in zijn onmondigheid reeds over zijn erflanden wordt ingehuldigd en gekroond, zoals dat geschiedde met Joas (2 Kon. 11). Want als is het dat de kleine kinderen het niet begrijpen, toch owrden zij door zo'n (doop)plechtigheid gesteld in het bezit van hun recht.

(uit Huys-boeck)


Als mensen over hun rechten beginnen te praten, word ik meestal nogal huiverig.
Wij hebben slechts het voorrecht dat we opgroeien met de kennis .
Persoonlijk heb ik geen enkel recht, want uit mijzelf heb ik niets verdiend, en ben ik doemwaardig.
Pas wanneer ik van harte mijn zonden beleden heb, waarlijk geloof dat Jezus Christus voor mijn zonden betaald heeft en opgewekt is uit de dood, die Hij plaatsvervangend onderging als straf voor de zonden die wij doen, en laat ook zien door mijn werken en levensstijl, waarbij ik getuig van mijn geloof, ben ik behouden.
En dan nog, wanneer ik meen te staan, moet ik oppassen niet te vallen, en onophoudelijk strijden tegen mijn zondige natuur, waarbij ik barmhartig dien te zijn tegen iedereen, vooral de medegelovigen.
Het spijt me als ik wat ''strenger in de leer'' ben, maar een ritueel betekent niets, tenzij men een nieuwe scheepping is geworden.


Strenger in de leer? Je zit op het spoor van de doop der bekering. Voor jouw betekent Gods belofte niets totdat je een nieuw schepsel bent. Maar Gods belofte is betrouwbaar ook als ik niet geloof.

Nee, hervormde, Teellinck en Vermeer spreken hier niet over de doop of de beloften buiten het geloof om, dan heb je toch verkeerd gelezen.. Vermeer spreekt over de hebbelijkheid om het geloof te oefenen en over de kinderen die de Heilige Geest ontvangen als een Geest des geloofs en der heiligmaking, en Teellinck spreekt over de vaste genade Gods die wordt beloofd en toegezegd aan hen die oprecht en ongeveinsd geloven en zich bekeren.
Daartoe zijn de dingen gegeven, dat ze gebruikt worden; maar niet, opdat ze vergaard zouden worden - D. Bonhoeffer

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 13742
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: Oudvaders over de Heilige Doop

Berichtdoor huisman » 04 Feb 2013, 12:09

Fjodor schreef:
hervormde schreef:Strenger in de leer? Je zit op het spoor van de doop der bekering. Voor jouw betekent Gods belofte niets totdat je een nieuw schepsel bent. Maar Gods belofte is betrouwbaar ook als ik niet geloof.

Nee, hervormde, Teellinck en Vermeer spreken hier niet over de doop of de beloften buiten het geloof om, dan heb je toch verkeerd gelezen.. Vermeer spreekt over de hebbelijkheid om het geloof te oefenen en over de kinderen die de Heilige Geest ontvangen als een Geest des geloofs en der heiligmaking, en Teellinck spreekt over de vaste genade Gods die wordt beloofd en toegezegd aan hen die oprecht en ongeveinsd geloven en zich bekeren.Onze catechismus spreekt toch anders. Zij spreekt over de beloften die de kinderen van de gelovigen op grond van het verbond toegezegd worden.

want mitsdien zij(de kleine kinderen!) in het verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn dat hun door Christus' bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder dan den volwassenen toegezegd word
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17323
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Oudvaders over de Heilige Doop

Berichtdoor Afgewezen » 04 Feb 2013, 13:24

Johann Gottfried Walther schreef:Willem Teelinck (1579 - 1629)
Zodat ook de vastigheid van Gods genade die in de doop aan de volwassenen belooft en verzegeld wordt, naar haar aard niet afhangt van hun geloof en bekering, maar van Gods eigen genade en trouw, in de volkomen verdienste van Christus.

Maar zonder geloof en bekering hebben we toch geen deel aan het genadeverbond. Dus om deel te hebben aan Gods genade, is toch echt geloof en bekering nodig.

DDD
Berichten: 19699
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Oudvaders over de Heilige Doop

Berichtdoor DDD » 04 Feb 2013, 13:34

Dat is natuurlijk precies het verschil van inzicht. Volgens mij behoren de kinderen wel degelijk tot het genadeverbond. Maar goed, daarover wordt al sinds de 16e eeuw verschillend gedacht en misschien ook wel eerder.

Erasmiaan
Berichten: 8453
Lid geworden op: 17 Okt 2005, 21:25

Re: Oudvaders over de Heilige Doop

Berichtdoor Erasmiaan » 04 Feb 2013, 14:22

DDD schreef:Dat is natuurlijk precies het verschil van inzicht. Volgens mij behoren de kinderen wel degelijk tot het genadeverbond. Maar goed, daarover wordt al sinds de 16e eeuw verschillend gedacht en misschien ook wel eerder.

Waarom spreek je dan zo neerbuigend over die verschillende meningen binnen je eigen kerkverband. Ik krijg een weerzinwekkend gevoel als ik sommige postings van jouw hand lees.


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten