Lezen Om Sions Wil

Gerrie

Berichtdoor Gerrie » 10 Jan 2005, 18:17

In de nieuwe papieren OSW staat bij "U vraagt" een interessante bijdrage over "remonstrants zijn". Hopelijk wordt dit snel op de website gezet.

Of heeft Admin het te druk?
Anders wil Jelle het misschien wel scannen?

Matthijs
Berichten: 2050
Lid geworden op: 07 Okt 2002, 21:03

Berichtdoor Matthijs » 10 Jan 2005, 18:29

Deze bedoelde je Gerrie? Alsjeblieft! Doe ermee, wat je ermee wilt doen.

Remonstranten van nu

Van iemand anders kreeg ik de vraag om iets te schrijven over wat nu eigenlijk arminiaans of remonstrants is. Op het gevaar af dat ik weer eenzijdig zal zijn, ga ik toch maar eenvoudig wat over het remonstrantisme schrijven.

Rond 1600 woonde in Nederland een predikant die Arminius heette. Zijn volgelingen worden veelal aangeduid als arminianen; en hun leer is het arminianisme. Een andere omschrijving is remonstranten en remonstrantisme. Waar komt deze omschrijving vandaan? Van het Latijn-klinkende woord "remonstrantie", waarmee in die tijd het stuk werd aangeduid dat de aanhangers van Arminius indienden ter bespreking. In die remonstrantie hadden ze uiteengezet wat hun opvattingen waren met betrekking tot vijf onderwerpen, waarover heftig verschil van mening bestond. Het eerste punt was wat de Bijbel zegt over de uitverkiezing, het tweede over de dood van Christus, het derde over de verdorven natuur van de gevallen mens, het vierde over de genade die nodig is om bekeerd te worden, en het vijfde over de volharding van de heiligen.

Wat was bij elk punt nu het verschil?

a) De uitverkiezing: de remonstranten leerden dat we door God worden uitverkoren op grond van ons geloof dat God van te voren in ons zag. Wij zeggen: uitverkiezing is zonder enige grond of reden in de mens.

b) De bedoeling van Christus’ lijden en sterven: de remonstranten leerden dat Christus leed en stierf voor alle mensen en dus de mogelijkheid van verlossing aan allen bood, en dat wij zelf voor de toepassing ervan moeten zorgen; anders gezegd: wij moeten de kruisdood van Christus krachtig (effectief) maken tot zaligheid, omdat deze kruisdood in zichzelf krachteloos is. Wij zeggen daarentegen dat onze Heere Jezus Christus door Zijn kruisdood de Zijnen daadwerkelijk verlost.

c) De doodsstaat van de mens: de remonstranten leerden dat de doodsstaat van de mens niet zo totaal was, dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Wij leren het tegenovergestelde.

d) Wedergeboorte en bekering: de remonstranten leerden dat de mens een goede wil heeft om voor God te kiezen (zij het niet zonder enige hulp van God) en dat het in onze eigen macht staat om wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden. Wij leren dat wedergeboorte en bekering eenzijdig Godswerk is.

e) De volharding der gelovigen: de remonstranten leerden dat wij zelf voor de volharding moeten en kunnen zorgen, om zalig te worden. We worden dus niet door God bewaard en gered, tenzij wij zelf ons bewaren en redden. God wordt dus afhankelijk gemaakt van ons. Wij leren het tegendeel.

Kort samengevat: de remonstranten verheerlijkten de mens en onteerden God, en ontroofden zo aan Gods kerk de enige troost. De contra-remonstranten (of leden van de Dordtse Synode) weerlegden dit alles, op grond van de Schrift. Ze verheerlijkten God in Zijn verkiezend welbehagen, in Zijn krachtige verzoening, in Zijn eenzijdige zaligmakende werking en in Zijn onwankelbare trouw. Alleen, ze vernederden de mens daarmee wel op het diepst (net zoals de Bijbel doet). En dat staat ons niet aan. Daarom is het remonstrantisme nog steeds niet uitgestorven, maar leeft het van nature in ons aller hart.

Volgende week, DV, verder hierover, in verband met de EO.


Remonstranten van nu (2)

De vraag over de remonstranten, waar we vorige week iets over nadachten, was niet gericht op het verleden, maar op het heden, eigenlijk op de EO. De vraagsteller had de volgende zinnen gelezen, en vraagt er nu de mening van de "U Vraagt …?" schrijver over:

Iemand had beweerd: "De Remonstranten uit de 17e eeuw zouden de kern vormen van de EO nu. De bekering komt aan op de daad van het geloof als een beslissing van de wil". Maar volgens ds. C. van Velzen, hoofd Nazorg bij de EO en zelf opgegroeid in de Gereformeerde Gemeenten (!), is er bij de EO "geen mens die serieus beweert dat de bekering een eenzijdige keus van de mens is, buiten God om. Ik hanteer de '200-procentsregel'. Wedergeboorte is geheel het werk van God en geheel het werk van de mens. Zo kwam de Bijbel ook tot stand. God gaf voor honderd procent Zijn Woord en de bijbelschrijver pakt zijn pen en schrijft. En God geeft ons dagelijks brood, maar we moeten er ook zelf voor werken."

Verder schrijft de vraagsteller: Van Velzen vindt de argumenten die hier worden gehanteerd "sympathiek". "Men wil voor alles aangeven dat alle liefde bij God vandaan komt. Daar stem ik geheel mee in. Maar niet voor niets staat vervolgens in de Bijbel de opdracht "Bekeer u!" Natuurlijk wil je 'van nature' niet achter de Heere Jezus aangaan. Dat kun je ook niet. Niemand komt tot de Vader tenzij Hij trekt. Je kunt pas voor Hem 'kiezen' als de Heilige Geest in je hart begon te werken. Dat merk je bijvoorbeeld aan een veranderende houding ten opzichte van de Persoon en het werk van de Heere Jezus. Goede gedachten over Hem, of de wil om 'bekeerd' te zijn, komen echt niet uit jezelf."

Ten slotte schrijft hij: de EO krijgt rond de jongerendag het meest te horen dat zij remonstrants is vanwege de oproep tot bekering. Van Velzen: "Ik heb altijd enkele gesprekken met die sprekers en het valt me op dat hoe actiever ze oproepen, hoe meer ze beseffen dat de Heere harten moet openen. Er wordt veel gebeden voor de Jongerendag en ik merk elk jaar dat veel jongeren komen omdat ze weten dat er iets in hun leven moet veranderen. Ze zoeken, God heeft hun hart dus al voorbewerkt. Dan kunnen er dus wonderen gebeuren. Dat heeft met remonstrantisme of 'eigen keuzes' niets te maken."

Tot zover de vraag. Nu het antwoord. Wanneer we proberen de Bijbel onbevangen te lezen, dus zonder vooroordeel, zonder van te voren een mening te hebben hoe dingen eigenlijk gezegd moe(s)ten worden, dan komen we tot conclusie dat er heel remonstrants klinkende uitspraken in staan. Vanzelfsprekend leggen we zulke uitspraken rechtzinnig uit, maar toch … Denk eens aan de volgende ontboezeming van de geïnspireerde schrijver van Psalm 119 vers 112: "Ik heb mijn hart geneigd om Uw inzettingen eeuwiglijk te doen, ten einde toe." Dat klinkt toch wel aardig arminiaans of remonstrants, vindt u niet? Natuurlijk, als het in Psalm 119 staat, moet het wel goed bedoeld zijn, maar …, probeer u eens in te denken dat het in een stukje van mij stond. Dat ik zou schrijven over mijn geloofsoefeningen met de Heere, en dat ik dan dit zou schrijven: "Ik heb mijn hart geneigd om Gods inzettingen eeuwiglijk te doen, ten einde toe." Wat zou u denken?

Hetzelfde vinden we in het voorgaande vers: "Ik heb Uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erfenis, want zij zijn mijns harten vrolijkheid." Valt er eigenlijk wel wat te NEMEN, zou ik geneigd zijn te denken.

Denk ook aan de opmerking over koning Josia in II Kronieken 34 vers 3, dat hij "in het achtste jaar van zijn regering, toen hij nog een jongeling was, begon de God van zijn vader David te zoeken." Of wat Jezus tot Martha zegt over haar zuster Maria in Lukas 10 vers 42: "Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet weggenomen zal worden." Waar is Gods werk?

Zo "durft" Paulus aan het einde van zijn leven te schrijven, in II Timotheüs 4 vers 7: "Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geeindigd, ik heb het geloof behouden." Is Paulus nu ook een remonstrant geworden of kunnen de arminianen zich zelfs op Paulus beroepen? Is dit dezelfde man die in Romeinen 9 vers 16 had geschreven: "Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods"?

Verder staat de Bijbel vol van oproepen tot bekering en geloof. En deze oproepen zijn niet alleen gericht tot Gods kinderen, die een nieuw leven bezitten, maar ook tot onbekeerde, dode zondaren. Kunnen dode zondaren dan wat wordt bevolen? Zelfs de remonstranten zeiden niet dat dode zondaren vanuit zichzelf dat konden. Remonstranten (in ieder geval in de tijd van de Dordtse Synode) zelfs beleden dat er genade van God voor nodig was. Dus wanneer ds. Van Velzen opmerkt dat er geen mens is die serieus beweert dat de bekering een eenzijdige keus van de mens is, buiten God om; dan zegt dit mij niets. Want Arminius zelf en zijn volgelingen die door de Dordtse Synode werden veroordeeld, beweerden dat Gods genade absoluut onmisbaar was om zalig te worden, om in Christus te geloven en zich tot God te bekeren.

Maar wat is dan het eigenlijke punt van verschil? Dit: de remonstranten zeiden dat God aan alle mensen genoeg genade schenkt om te gaan geloven, en dat het vervolgens aan de mens en zijn vrije keuze ligt of hij ook metterdaad gelooft of niet. God moet wel het geloofsvermogen schenken, maar de mens besluit om er wel of niet gebruik van te maken.

De oproep tot geloof en bekering, gericht tot dode zondaren, is geen remonstrantisme. Want deze oproep veronderstelt niet dat de dode zondaar ook kan doen wat hij moet doen (al zeggen de remonstranten van wel), maar alleen dat God er recht op heeft dat die dode zondaar doet wat hij weliswaar niet kan doen, maar toch wel moet doen. Verder gebruikt God de oproepen tot bekering en geloof om Zijn kinderen eraan te ontdekken hoe onmachtig en afkerig zij zijn. Ten slotte wordt de genade door middel van al die vermaningen en bevelen meegedeeld, volgens de Dordtse Leerregels.

Wanneer we nu de gegevens van de Heilige Schrift niet bij stukken en brokken nemen, maar álle gevens bij elkaar, en wanneer we ze als delen van een groot geheel zien, waarin geen tegenspraak kan zijn, dan komen we tot de conclusie dat wedergeboorte, geloof, bekering uiteindelijk het werk van God is, en dat God Zijn werk uitvoert door middel van mensen. Zelfs de keus van onze wil, in ons hart, is Gods werk. Bij wie werkt de Heere dit? Bij mensen van goede wil, zoals de roomsen zeggen? Bij mensen die zich hebben voorbereid, zoals Pelagius het in de dagen van Augustinus zei? Bij mensen die hoe dan ook iets presteren waardoor zij zich onderscheiden van anderen, zoals de arminianen het zeiden en nog steeds zeggen? Nee, de Heilige Schrift maakt duidelijk, dat het zonder enige verdienste of voorbereiding of geschiktheid of waardigheid of gewilligheid van onze kant is. Wat de mens vanuit zichzelf er aan toe voegt, is slechts tegenstand. Wanneer echter de Heere gaat werken, doet Hij het zo dat de onwillige gewillig wordt en de afkerige begerig wordt; dat de dode levend wordt en de machteloze kracht ontvangt. Samengevat in een bekende uitspraak van de apostel Paulus, in Filippenzen 2 vers 12-13: "Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen." En zo alleen is het mogelijk om de 200 procent regel goed uit te leggen. Maar dat niet van de wedergeboorte, alleen van de wedergeborene. Met de Dordtse Leerregels belijdt heel de Reformatorische of Gereformeerde Kerk dat God de wedergeboorte ZONDER ons IN ons werkt. Het is dus geen coöperatie, tussen God en ons.

Wanneer Psalm 119 ons vertelt dat Gods kinderen hun harten hebben geneigd om Gods inzettingen ten einde toe te betrachten, dan worden we daardoor dan ook niet afgebracht van onze sterke geloofsovertuiging dat het door Gods genade en kracht alleen is wanneer wij dit doen. Daarom lezen we in dezelfde Psalm, vers 36, dat dezelfde man bidt: "Neig mijn hart tot Uw getuigenissen, en niet tot gierigheid."

Is de EO remonstrants? Belangrijker is de vraag: bent u eraan ontdekt dat ú remonstrants bent? En de vraag: bent u in beginsel al van uw remonstrantisme afgebracht? Heeft de ontdekking aan uw verdorven bestaan u al geleerd dat er geen enkele verwachting is van uzelf? Bent u met al uw pogingen en bedoelingen al aan een einde gekomen?

Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat mijn wijkpredikant in Ede, toen ik als jongen van zeventien jaar in mijn ongeluk liep, dikwijls zei: we moeten aan een einde komen met onszelf; en hoe ik meer dan eens de Oude Kerk van Ede uitliep naar huis, en dat het bij elke stap door mij heen ging: wat is dat dan: aan een einde komen met mezelf? Welnu, ik heb het mogen leren; en ik moet het nog steeds leren.

Tenslotte, in Montreal is een opleiding voor aanstaande predikanten en evangelisten, waar men mij heeft gevraagd om in vier college-dagen de Dordtse leerregels te behandelen. Nu ik dit schrijf, ben ik toe aan de laatste dag, over het laatste hoofdstuk. Vanaf augustus tot nu, 29 november, heb ik mij meer dan ooit in heel mijn predikantschap, verdiept in de leer van het remonstrantisme en van onze vaderen, de Dordtse leerregels. En u mag wel weten: ik ben mij dieper dan ooit tevoren (voorzover mij heugt) ervan bewust hoe zoet en dierbaar mij de leer is die God mij zielsbevindelijk had geleerd, en die Gods Woord onweerlegbaar ons voorhoudt, en die in de kerkhervorming opnieuw is ontdekt, en in de Dordtse Leerregels zo grandioos is uiteengezet en beleden, namelijk de leer van het EENZIJDIG GODSWERK.

Gerrie

Berichtdoor Gerrie » 10 Jan 2005, 18:32

Ja, deze bedoelde ik Matthijs.
Bedankt voor het plaatsen.
Het vervolg komt in de volgende OSW.

Neem en lees!

Matthijs
Berichten: 2050
Lid geworden op: 07 Okt 2002, 21:03

Berichtdoor Matthijs » 10 Jan 2005, 18:40

Oorspronkelijk gepost door Gerrie
Ja, deze bedoelde ik Matthijs.
Bedankt voor het plaatsen.
Het vervolg komt in de volgende OSW.

Neem en lees!


Komt er nog een vervolg?
Volgens mij was dit de laatste hoor.

Jelle

Berichtdoor Jelle » 10 Jan 2005, 18:44

Dit was het, er is geen verder vervolg op.

Gian
Berichten: 6262
Lid geworden op: 27 Nov 2004, 22:24

Berichtdoor Gian » 10 Jan 2005, 22:22

Mooi stuk!

Gerrie

Berichtdoor Gerrie » 11 Jan 2005, 19:02

Oorspronkelijk gepost door Jelle
Dit was het, er is geen verder vervolg op.


Oké Jelle, dan komt er vast een nieuw antwoord op een nieuwe vraag.

Het is trouwens fijn, dat er stukjes uit de papieren OSW worden geplaatst hier. Omdat zoveel forummers geen abonnement hebben.:sne

Jelle

Berichtdoor Jelle » 11 Jan 2005, 19:20

Oorspronkelijk gepost door Gerrie
Oorspronkelijk gepost door Jelle
Dit was het, er is geen verder vervolg op.


Oké Jelle, dan komt er vast een nieuw antwoord op een nieuwe vraag.

Het is trouwens fijn, dat er stukjes uit de papieren OSW worden geplaatst hier. Omdat zoveel forummers geen abonnement hebben.:sneHet zou voor OSW beter zijn als diegene dan dus nu een abonnement zouden nemen, dan kunnen ze elke week lezen wat er geschreven is.:cool:

Petrus

Berichtdoor Petrus » 13 Mar 2006, 10:48

Jelle schreef:
Oorspronkelijk gepost door Gerrie
Oorspronkelijk gepost door Jelle
Dit was het, er is geen verder vervolg op.


Oké Jelle, dan komt er vast een nieuw antwoord op een nieuwe vraag.

Het is trouwens fijn, dat er stukjes uit de papieren OSW worden geplaatst hier. Omdat zoveel forummers geen abonnement hebben.:sneHet zou voor OSW beter zijn als diegene dan dus nu een abonnement zouden nemen, dan kunnen ze elke week lezen wat er geschreven is.:cool:


Inderdaad, gelijk heb je Jelle. Ik lees OSW elke week met veel belangstelling.

nellie

Re: Lezen Om Sions Wil

Berichtdoor nellie » 21 Aug 2007, 10:38

Gerrie schreef:Even kijken hoeveel mensen het blad Om Sions Wil lezen.
1. Ik lees de papieren Om Sions Wil regelmatig
2. Ik lees de papieren Om Sions Wil bijna nooit


hallo gerrie ik ben sinds kort op het blad geabboneerd en vind het een goed blad ik vind de vragen die mensen stellen erg interesant en deze keer staat er een mooi stukje in en het heet in het ziekenhuis de moeite waard om het eens te lezen en te voorlezen hartelijke groet nellie.

Gebruikersavatar
Tiberius
Moderator
Berichten: 26702
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Berichtdoor Tiberius » 21 Aug 2007, 10:43

Op de Duikenburgse Dagen ( :wink: ) heb ik een proefnummer van OSW ontvangen.
Daarna heb ik gelijk maar weer een abonnement genomen, tot eind 2008.

Er staan erg interessante artikelen in.
Nadeel vind ik, dat vervolgartikelen vaak erg abrupt afgebroken worden, zodat je de volgende keer niet meer weet, waar het over ging. Dat is ook voor incidentele lezers lastig.

Vooral het feit dat scribenten van verschillende kerkverbanden er aan meewerken, waardeer ik zeer.

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 21465
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Lezen Om Sions Wil

Berichtdoor refo » 21 Aug 2007, 10:57

nellie schreef:
Gerrie schreef:Even kijken hoeveel mensen het blad Om Sions Wil lezen.
1. Ik lees de papieren Om Sions Wil regelmatig
2. Ik lees de papieren Om Sions Wil bijna nooit


hallo gerrie ik ben sinds kort op het blad geabboneerd en vind het een goed blad ik vind de vragen die mensen stellen erg interesant en deze keer staat er een mooi stukje in en het heet in het ziekenhuis de moeite waard om het eens te lezen en te voorlezen hartelijke groet nellie.


Hallo Nellie,
heeft jouw toetsenbord ook een shift-toets, een toets voor de punt en een voor de komma?
--------------
Voorts ben ik van mening dat portretten van oudvaders, reformatoren en andere theologen niet zouden moeten worden toegestaan als avatar.

nellie

Re: Lezen Om Sions Wil

Berichtdoor nellie » 21 Aug 2007, 11:06

refo schreef:
nellie schreef:
Gerrie schreef:Even kijken hoeveel mensen het blad Om Sions Wil lezen.
1. Ik lees de papieren Om Sions Wil regelmatig
2. Ik lees de papieren Om Sions Wil bijna nooit


hallo gerrie ik ben sinds kort op het blad geabboneerd en vind het een goed blad ik vind de vragen die mensen stellen erg interesant en deze keer staat er een mooi stukje in en het heet in het ziekenhuis de moeite waard om het eens te lezen en te voorlezen hartelijke groet nellie.


Hallo Nellie,
heeft jouw toetsenbord ook een shift-toets, een toets voor de punt en een voor de komma?
hoi gerrie ja de shift toets zit er wel op ja ,doe ik iets verkeerd?

Gebruikersavatar
Marnix
Berichten: 13464
Lid geworden op: 21 Jul 2005, 13:18
Locatie: Hilversum
Contact:

Re: Lezen Om Sions Wil

Berichtdoor Marnix » 21 Aug 2007, 13:00

nellie schreef:
refo schreef:
nellie schreef:
Gerrie schreef:Even kijken hoeveel mensen het blad Om Sions Wil lezen.
1. Ik lees de papieren Om Sions Wil regelmatig
2. Ik lees de papieren Om Sions Wil bijna nooit


hallo gerrie ik ben sinds kort op het blad geabboneerd en vind het een goed blad ik vind de vragen die mensen stellen erg interesant en deze keer staat er een mooi stukje in en het heet in het ziekenhuis de moeite waard om het eens te lezen en te voorlezen hartelijke groet nellie.


Hallo Nellie,
heeft jouw toetsenbord ook een shift-toets, een toets voor de punt en een voor de komma?
hoi gerrie ja de shift toets zit er wel op ja ,doe ik iets verkeerd?


Refo bedoelt dat je helemaal geen leestekens gebruikt enzo... geen hoofdletters, punten en komma's. Dat leest wat lastig. Lijkt me geen slecht idee om te proberen goede Nederlandse zinnen te schrijven. met punten en komma's ;)
Do not waste time bothering whether you ‘love’ your neighbor; act as if you did. As soon as we do this we find one of the great secrets. When you are behaving as if you loved someone, you will presently come to love him."


Terug naar “Kerk en Cultuur - Kerkelijke bladen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast