Meditaties

kerknieuwsg
Berichten: 32
Lid geworden op: 02 Apr 2016, 19:21

Re: Meditaties

Berichtdoor kerknieuwsg » 25 Jul 2016, 13:08

Meditatie van ds. P. C. H. Kleinbloesem, zendingspredikant te Peru over Johannes 3 vers 1 tot 21

U moet opnieuw geboren worden!
Lezen: Johohannes 3 vers 1 tot 21

Zie de link: http://www.statenvertaling.nl/tekst.php ... d=4#starth

In het Evangelie naar Johannes vinden we verschillende gesprekken van de Heere Jezus met afzonderlijke mensen. Zo is Hij in hoofdstuk 4 in gesprek met de Samaritaanse vrouw. Deze vrouw stond bekend om haar zondige levensstijl. Ze had 5 mannen gehad, en van de man met wie zij nu samenwoonde, zegt Jezus heel direct: ‘Die gij nu hebt is, uw man niet’. Immers, ‘met iemand getrouwd’ zijn is zeker niet hetzelfde als ‘met iemand samenwonen’ … Maar wat is de boodschap van Johannes 4? Dat de boodschap van het Evangelie ook voor ‘slechte’ mensen bedoeld is. Al ben je zo slecht als deze vrouw, u / jij kunt opnieuw geboren worden!
Maar in Johannes 3 is de Heere Jezus in gesprek met Nicodémus. Nicodémus was een vooraanstaand theoloog: dé leraar van Israël (vers10). En je kunt wel aannemen dat Nicodémus zeer nauwgezet leefde.
Nicodémus kwam ’s nachts bij de Heere Jezus. Waarschijnlijk omdat hij niet door de mensen gezien wilde worden. Maar zijn belangstelling voor de Heere Jezus lijkt oprecht te zijn. Immers: hij begint het gesprek met een uitdrukkelijk compliment: ‘Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met Hem niet is.’ (vers 2)
Nicodémus was heel direct. Maar de Heere Jezus is nog veel directer! Ik denk dat Nicodémus vragen wilde stellen over het (toekomstige) Koninkrijk. Maar de Heere Jezus is hem voor, en zegt: ‘Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.’ (vers 3) Dat ‘zien’ heeft de betekenis van ‘onderscheiden’. Ik geef het wat vereenvoudigd weer, maar eigenlijk zegt de Heere Jezus: Nicodémus, je meent iets te kunnen zeggen over het Koninkrijk en de geestelijke dingen, maar je weet niets! Je kunt er geen zinnig woord over zeggen. Je kunt het Koninkrijk van God niet onderscheiden (vers 3), laat staan binnengaan (vers 5)!
Hier ligt een belangrijke les voor ons. We zagen zojuist: de ‘slechtste’ man of vrouw kàn opnieuw geboren worden. Maar nu zien we: zelfs de ‘beste’ onder ons móet opnieuw geboren worden. Ook de theoloog! Ook de morele of nette mens! Ook u, die zoveel kennis van de Bijbel bezit. Ook u, die dagelijks zo goed mogelijk probeert te leven. Ook u, die anderen leert. Eenvoudigweg: ook u!
Nicodémus lijkt het niet te snappen. Dus vraagt hij: ‘Hoe kan een mens geboren
worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en
geboren worden?’ (vers 4) Nee, dat bedoelt de Heere Jezus niet. Het Griekse woordje voor ‘wederom’ betekent: op een heel nieuwe wijze! En trouwens, al zou je duizend keer op de natuurlijke wijze uit je moeder geboren worden: het zal je niet baten. Want, zegt de Heere Jezus: ‘Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees;

Zondige mensen brengen zondige kinderen voort. Al word je duizend keer verwekt door een zondige vader, en geboren uit een zondige moeder: je wordt geboren als ‘vlees’. En ‘vlees’ onderwerpt zich niet aan de wet van God.
Maar wat bedoelt de Heere Jezus dan wel? Een geboorte op een heel nieuwe wijze, vanuit een andere Bron: een geboorte ‘uit water en Geest’ (vers 5). Water is in de Bijbel (vrijwel) altijd een beeld van het Woord (Efeze 5 vers 26). En ‘Geest’ doelt op de Heilige Geest. Het water van het Woord (van het Evangelie) wordt over mensen uitgegoten. Dat is één. De Heilige Geest past het (gepredikte) Woord toe op harten van mensen. Dat is twee. Dat betekent concreet dat de Heilige Geest ons stenen hart wegneemt, en ons een nieuw hart geeft. Dàt is wedergeboorte.
Nicodémus vindt het allemaal niet eenvoudig. Daarom vraagt hij: ‘Hoe kunnen deze dingen geschieden?’ (vs9)
Nu, zouden wij kunnen zeggen, open je Bijbel, en lees Jeremia 31 en Ezechiël 36! Daar worden ‘deze dingen’ beschreven. ‘Zijt gij de leraar
van Israël en weet gij deze dingen niet?’ (vers 10) Zijn reactie bewijst wel dat een
natuurlijk mens van de geestelijke dingen niets begrijpt. Hij praat er hoogstens óver, maar hij praat er niet uit! Verder bewijst zijn reactie dat de natuurlijke mens liever bepaalde Bijbelgedeelten overslaat.
Wedergeboorte is het werk van de Heilige Geest. Maar let eens op vers 7:
‘Verwondert u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.’
Gijlieden moet … Daarin ligt een appel, een oproep, aan ons adres! Wedergeboorte is het werk van Gods Geest, maar dat betekent niet dat u maar moet afwachten tot er iets bijzonders in uw leven gebeurt! In het Evangelie naar Johannes maakt de Heilige Geest ons ook duidelijk hoe de wedergeboorte vanuit onze kant gezien verkregen kan worden.
Bent u er inmiddels van overtuigd dat u opnieuw geboren moet worden? Omdat u een zondig hart hebt, een hart dat van God af is gericht, in plaats van naar God toe! Hoor het Evangelie: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ (vs16)
Dit Woord mag ik door middel van deze meditatie over u uitgieten. God heeft Zijn Zoon niet gespaard! Ik mag u oproepen tot geloof in de Heere Jezus. Hij werd op het kruishout van Golgotha tot zonde gemaakt. Hij heeft op het kruishout van Golgotha de zonden van alle gelovigen van alle tijden en plaatsen in Zijn lichaam gedragen!
Zie je een zondaar tot geloof komen? Weet dan dat de Heilige Geest aan het baren is! Je ziet Hem niet, je hoort Hem niet, maar toch … Zoals de Bijbel zegt: ‘De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, vanwaar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit de Geest geboren is.’ (vers 8)
Bent u uit de Geest geboren? Dan vertoont u het karakter van de Geest (vers 6). En God zij dank: eenmaal zult u het Koninkrijk beërven!!!

(Bron: nieuwsbrievenarchief Juli 2016 www.kerkelijknieuwsdekker.weebly.com)

kerknieuwsg
Berichten: 32
Lid geworden op: 02 Apr 2016, 19:21

Re: Meditaties

Berichtdoor kerknieuwsg » 25 Jul 2016, 13:10

Meditatie van ds. G. R. Procee uit Middelharnis over Genesis 18 vers 23
Rechtvaardige
„Zult Gij ook den rechtvaardige met den goddeloze ombrengen?”
Genesis 18 vers 23b

Het Woord van God bevat vele impliciete verwijzingen naar het wonder van de plaatsvervanging van Christus. Dit menen wij ook te zien in Genesis 18, waar wij Abraham horen pleiten bij God: „En Abraham trad toe, en zeide: Zult Gij ook den rechtvaardige met den goddeloze ombrengen?” (vers 23).
God zal Sodom en Gomorra verwoesten. En nu is Abraham zeer bezorgd over zijn neef Lot, die met zijn gezin in Sodom woont. Op een bewogen manier gaat Abraham met de heilige God onderhandelen: Zult Gij ook den rechtvaardige met den goddeloze ombrengen? En dan geeft Abraham zelf het antwoord in vers 25: „Het zij verre van U, zulk een ding te doen, te doden den rechtvaardige met den goddeloze!” Dan zou God onrechtvaardig zijn, en dat kan nooit het geval zijn. Wanneer rechtvaardigen te midden van goddeloze mensen wonen, zal God deze rechtvaardigen zeker niet straffen samen met deze goddelozen. Dat ligt geworteld in het feit dat God rechtvaardig is. God is eerlijk. Hij is de waarheid en Hij velt een rechtvaardig oordeel!
Bedenk dan hoe Christus volkomen rechtvaardig was. Er was geen zonde in Hem. Hij kon zeggen in Joh. 8:46: Wie van u overtuigt Mij van zonde? Geen mens op aarde was goed, behalve Jezus Christus.
„Zult Gij ook den rechtvaardige met den goddeloze ombrengen?” Dat kan nooit het geval zijn. Want God is rechtvaardig. En… toch heeft God dit gedaan. Dat wat onmogelijk is voor Abrahams begrip en op zoveel bladzijden van Gods Woord ontkend wordt, heeft God toch gedaan. De hoge en rechtvaardige God heeft Zijn eigen besluit gewijzigd. Hier zien we het verbijsterende, dat God de Rechtvaardige wel heeft gestraft en dat voor de goddeloosheid van Zijn volk! Dat is de schokkende werkelijkheid van de Schrift. Gods Zoon werd gestraft, alsof Hij een goddeloze was. Want zo lief had God Zijn volk, dat Hij gewillig was om de straf die zij had moeten ontvangen, over Hem uit te storten. Want God had Zijn Zoon aangesteld als Borg van Zijn volk. Dit is het wonder van de plaatsvervanging. De Heere Jezus staat hier in de plaats van Zijn volk. Hij nam hun vloek op Zich en Hij werd beschouwd als de schuldige, als de onrechtvaardige. Hij nam hun schuld en straf op Zich en Hij leed in hun plaats. Hij, de Rechtvaardige, stierf alsof Hij een onrechtvaardige was.
Rechtvaardig betekent om in alles overeen te stemmen met Gods heilige Wet. Het betekent te allen tijde aangenaam te zijn in de ogen des Heeren. En niemand is dit. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Allen zijn zij afgeweken (Romeinen 3 vers10). Het is verschrikkelijk. Zo zijn wij. Dan is er het wonder dat er nog steeds een volk is dat kan zeggen
met de woorden van Psalm 118 vers 17: Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken des Heeren vertellen. En wie zijn deze mensen? Dat zijn de mensen die moeten belijden: „Van nature hoor ik tot Sodom. Ik heb hetzelfde hart als de mensen van Sodom. Ik ben ook geneigd tot alle boosheid, maar ik heb een Schuilplaats gevonden!” Lot moest vluchten naar Zoar, en zo mogen deze mensen ook vluchten tot hun Zoar. Dat is Christus, door Wie zij gerechtvaardigd worden!
Hij zal ook uw Zaligmaker zijn, wanneer u tot Hem vlucht en u uw zonden en onwaardigheid belijdt! U mag pleiten op Deze Borg. Zijn Bloed is genoeg voor de zonden van de gehele wereld. God heeft Hem aangesteld als Middelaar, als Zaligmaker. Zondaren vinden het leven en de zaligheid alleen in Zijn volkomen werk. Er was geen genade voor de gevallen engelen, maar er is wel genade voor u.
Zult Gij ook den rechtvaardige met den goddeloze ombrengen? God heeft dit eenmaal gedaan in Zijn eigen Zoon. Maar Hij zal het nooit meer doen. Wanneer u aan Deze Zaligmaker voorbij leeft en Hem negeert, zult u wel met de goddelozen omgebracht worden, omdat u dan ook tot hen behoort. Zoek Hem dan en leef!!

(Bron: www.kerkelijknieuwsdekker.weebly.com)

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 21209
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Meditaties

Berichtdoor Mara » 25 Jul 2016, 14:44

Waarom zijn er twee Meditatie topics :quoi
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 26117
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Meditaties

Berichtdoor -DIA- » 25 Jul 2016, 16:32

Mara schreef:Waarom zijn er twee Meditatie topics :quoi


Dat vroeg ik me ook al af. Ik pak -als ik wat wil (mede)delen- de eerste de beste.
Misschien kunnen ze samengevoegd worden?
.......

eilander
Moderator
Berichten: 14887
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Meditaties

Berichtdoor eilander » 25 Jul 2016, 16:36

Deze dan maar op slot. Gelieve het andere meditatie-topic te gebruiken.


Terug naar “Kerk en Cultuur - Kerkelijke bladen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast