Mag je van rijkdom genieten? (Uit: Gelezen,...)

eilander
Moderator
Berichten: 15968
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Mag je van rijkdom genieten? (Uit: Gelezen,...)

Berichtdoor eilander » 17 Okt 2017, 15:23

Ik laat het er maar bij, Sheba.

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 4438
Lid geworden op: 04 Dec 2008, 12:22

Re: Mag je van rijkdom genieten? (Uit: Gelezen,...)

Berichtdoor Posthoorn » 17 Okt 2017, 15:32

Sheba schreef:Ook dit is niet correct. Ik heb wel degelijk meerdere keren gezegd dat er veel gevaren aan rijkdom (maar ook armoede) zitten.

Ja, maar dan ben je wel snel klaar mee. Klinkt meer als een disclaimer.
Maar waar ik continue tegen in ging is de algemeen heersende gedachten lijkt het wel in vele christelijke kringen dat je je geen luxe mag permitteren als waar christen. Zodra iemand in een BMW rijdt ipv een tweede hands peugootje zit er iets niet goed. Leek het wel. Eilander leek dat niet bedoeld te hebben, wat dan wel is me nog niet duidelijk :jongle

Inderdaad, matigheid is een christelijke deugd.
En dat men dat dan bijv grond op de zaligsprekingen. Zalig zijn de armen van geest, die hongeren en dorsten etc.

Jammer is dan dat daar dan niet op ingegaan wordt.
Jezus spreekt de armen niet zalig omdat ze arm zijn... volgens mij is het Evangelie veel rijker... ( aan daarbij heb ik Luther aan mijn zijde) maar spreekt de armen aan omdat de heersende gedachten onder de farizzeers was dat vroomheid zegen bijelkaar hoorde. En dat als je dus arm was, minder vroom was.
Nee zegt Jezus. ( ik verval in herhaling) de zaligheid ligt in Hem. ( kort en bondig)
En daaarom is er plaats voor armen en rijken in het Hemels Koninkrijk.

Persoonlijk zou ik niet direct aan de zaligsprekingen denken bij dit thema, maar wel aan andere uitspraken in het NT, waarvan er een aantal al aan de orde geweest zijn.
En ja ook ik moet niets hebben van het materialisme waarin een groot deel van onze gezindte leeft. En men daarin opgaat zonder de Heere te kennen. En ja ik erken dat we vast kunnen zitten aan het aards. Materieel en immaterieel. Maar dat geldt ook weer voor minder rijk, arm en rijk.

Maar we moeten oppassen voor het idee dat sommige bewust of onbewust uitdragen dat onze zekerheid ligt in ons manier van leven. En dat iemand die wat beter in de slappe was zit maar beter zijn mond kan houden als hij of zij een auto of huis of wat dan ook uit de hogere categorie heeft gekocht, daarvan geniet, terwijl wij helemaal niet weten van waaruit diegene geniet.
Inderdaad mag zo iemand wel goed uitkijken wat hij doet. Want de mensen kijken wel naar je.

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 4438
Lid geworden op: 04 Dec 2008, 12:22

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Posthoorn » 17 Okt 2017, 15:48

Sheba schreef:Werd Hizkia niet bestraft omdat hij verzuimde te vertellen van Wie hij die rijkdom had gekregen? Het laten zien was daar nog aan toe... maar het verzuimen van de eer aan God te geven was wat niet deugde.
Dat kunnen we m.i. ervan leren.
Waar staat dat?

Edit> Ik zie dat Samanthi ook al opgemerkt heeft dat het niet in de Bijbel staat.

-DIA-
Berichten: 27517
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Mag je van rijkdom genieten? (Uit: Gelezen,...)

Berichtdoor -DIA- » 17 Okt 2017, 15:50

Ik dacht aan een tekst uit de Spreuken , de woorden van Agur:
Armoede of rijkdom geef mij niet; voed mij met het brood mijns bescheiden deels; opdat ik, zat zijnde, U dan niet verloochene, en zegge: Wie is de HEERE? of dat ik, verarmd zijnde, dan niet stele, en den Naam mijns Gods aantaste.

Daarna zoekend kreeg ik een stukje onder ogen van wijlen ds. W.C. Lamain, die vroeger vele artikelen voor De Saambinder schreef.
In De Saambinder van 25 oktober 1975 schreef hij:

ZUINIG GELEEFD

Ja, dat is ook weer een uitdrukking die in mijn gedachten terugkwam, jaren geleden gebezigd door een nu ontslapen vriend. Die vriend werd op vele begrafenissen uitgenodigd, en vooral in het tijdperk dat wij mochten doorbrengen in onze tweede gemeente, mochten wij gedurig met hem in aanraking komen.
Hij was ook een mens van gelijke beweging als alle anderen, doch hij was begiftigd en versierd met grote genade en vele gaven. Hij was geen geleerde man. Dat wil zeggen wat de wijsheid van de wereld betreft. Maar van de hemel onderwezen in het Koninkrijk Gods. Hij kon door dè genade van God spreken naar het hart van Jeruzalem. Vaak komen er nog verschillende uitdrukkingen in ons gemoed terug, die wij uit zijn mond hebben mogen horen.

Hij zei eens op een begrafenis van een onder het volk algemeen geacht kind des Heeren: „Die vrouw, die wij vandaag begraven, heeft zuinig geleefd". Hij had die vrouw jaren gekend, haar nagegaan in haar in- en uitgang. Wij zouden ook kunnen schrijven: Nauwkeurig acht op haar leven gegeven. O neen, daar was geen twijfel aangaande de staat van die vrouw voor de eeuwigheid. Zij had in haar leven ervan mogen getuigen en het was ook in haar wandel openbaar geworden dat de vreze Gods haar deel was. Toch ... zuinig geleefd.
In de weg der natuur zijn er mensen die zuinig moeten leven. Zij hebben maar weinig inkomen, of hun kapitaal is zó klein dat elke cent die zij uitgeven omgekeerd moet worden. Die mensen hebben geen gemakkelijk leven, daar zij altijd maar uitkijken moeten en maar overleggen of dit wel kan en of dat wel kan. Werkelijk, zulke mensen hebben een zorgelijk leven.
Ook zijn er mensen, waarvan Salomo zegt dat zij overvloed hebben, en toch geen macht om ervan te gebruiken.'
Zulke mensen zijn diep te beklagen. Dat zijn mensen waar ge wel meelijden mee kunt hebben. Zij lijden nodeloos kou in de winter, en in de zomer onthouden ze zichzelf hetgeen hun leven zou kunnen veraangenamen. Er zijn zelfs voorbeelden geweest van mensen, die - menselijk gesproken - hun leven hebben verkort omdat ze zo gierig waren.

David bad in Psalm 119 : 15: „Laat gierigheid mij in haar strik niet vangen". En Agur (Spreuken 30) was bang voor armoede zowel als voor rijkdom. Hoe meer de diepte van onze val in Adam open en bloot komt, hoe banger wij van onszelf zullen zijn en worden. Er is geen deksel voor het verderf, Job 26 : 5.
Doch om niet verder af te dwalen, laten wij nog eens een ogenblik terug mogen keren tot die uitdrukking: Zuinig geleefd.
Ik heb jaren geleden een ontslapen leraar op de preekstoel horen zeggen: „De wereld leeft te hoog, en Gods volk leeft te laag". Toen die man dat uitdrukte, stond hij in de ruimte en in het licht. Later heb ik ook wel eens opgemerkt dat hij ook veelal zuinig leefde.
Gods volk is rijk in God door Christus. „Alles is uwe", 1 Kor. 3 : 22. Jakob zei eens tegen zijn broeder Ezau: „Ik heb alles". Maar wat heeft hij ook later moeten, leren dat het genade is om te staan en te roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Christus betuigde in Joh. 10 : 10: „Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben".
Wij lezen in Spreuken 10 : 22: „De zegen des Heeren maakt rijk, en Hij voegt er geen smart bij". En Paulus verklaart in 1 Tim. 4 : 8: „De godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven". Ja, in Rom. 8 : 32 zegt diezelfde apostel: „Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven; zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? "

De door God bekommerd gemaakte kerk mist zo dikwijls de dadelijke toepassing des Geestes en daarom blijft ook de gelovige aanneming achterwege. Het is een hart vol angst en zorgen. Vaak veel strijd of God begonnen is of dat zij zelf maar begonnen zijn.
Zij weten maar niet of hun werk wel waarheid is. Gods recht is niet voldaan, hun schuld is niet betaald, hun ziel is niet gered. Zij hebben nog geen God voor hun hart, geen Borg voor hun schuld, geen pas voor de hemel. Zij hebben nog geen grond onder hun voeten en geen dak boven hun hoofd. Geen oplossing en geen thuiskomen. De dood vervolgt hen; de wet vervloekt hen; het recht veroordeelt hen. Zouden zij nooit eens iets krijgen?
O ja. God is geen dorre woestijn, noch een land van uiterste donkerheid. Zij mogen wel eens een ademtocht scheppen. Zij mogen wel eens smaken dat de Heere goed is. Zij mogen wel eens zingen „God heb ik lief". Maar... geen zekerheid. Het blijft aan hun zijde maar een beweeglijk Koninkrijk. En dan worden ze vaak geplaagd door mensen, die zeggen: U moet geloven. U bent toch zo ongelovig!
Wat hun antwoord dan is? De Heere weet het dat ik wél zou willen geloven, maar ... ik kan maar niet geloven. Zodra als de Heere Zelf persoonlijk tot mij zeggen zal: Ik ben uw heil! dan zal ik het wel doen. Dus: u wacht op een hoorbare stem. Moet er dan een wonder plaats hebben? Jazeker, met minder kan het niet voor mijn ziel. David zingt ook in Psalm 56 : 5: „Ik heb het zelf uit Zijn mond gehoord".
Ja maar, zeggen veel mensen tegenwoordig, dat was onder het Oude Testament, dat was onder de bediening van de wet.
Doch dan is het antwoord van deze klagers: Daar zit ik ook nog onder. En dan dat Oude Testament? Ik lees in het Nieuwe Testament van die hoofdman, dat hij tegen de Heere Jezus zei: „Ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak inkomt. Maar spreek alleenlijk een woord en Uw knecht zal genezen zijn", Matth. 8:8.

Verschillende andere voorbeelden kunnen bijgebracht worden en de andere vermeerderen, doch het is ons duidelijk genoeg dat niemand op aarde ons verlossen of behouden kan en ons verzekeren van ons aandeel dan God alleen.
Inwendig zijn er ook in de harten van Gods levend gemaakte volk zoveel beroeringen en benauwingen. Vaak is het van binnen: Ge hebt geen heil bij God! Ja, hoe menigmaal is het van binnen: Wat nuttigheid is het God te dienen en Zijn wacht waar te nemen?
Het kan alles niet beschreven en uitgedrukt worden wat er omgaat in stad Mensenziel. En dan dat godonterend en zielsverwoestend ongeloof, kleine, ja soms harde gedachten van dat lieve Wezen Gods. Duizendmaal hebben zij in hun leven ondervonden dat God getrouw is, en de satan een leugenaar, doch telkens maar weer luisteren zij naar die moordenaar van den beginne en geloven hem. Zij beschuldigen zichzelf er zo vaak over en zijn er soms ook wel bedroefd onder, doch zij vallen telkens en telkens maar weer in dezelfde put en in dezelfde ellende. O, het zijn korte ogenblikken dat ze eens in de ruimte mogen gaan. Er wordt wel eens een ruimte ontsloten, doch zij keren weer in zichzelf terug. Zij staan nog aan hun eigen kant. De schuld is niet verzoend, de breuk is niet geheeld.
Ja, al hebben zij wel eens een deur gezien in het dal van Achor, al is Christus aan hen en in hen ontdekt, zo lang Hij Zelf niet tot hen gezegd heeft: Ik ben uw heil alleen, gaan zij meestal maar bekrompen over de aarde. Er kunnen wel onderhandelingen zijn, maar dat is nog geen afhandeling. De Heere kan door Zijn Woord spreken tot hun ziel. Ja, zij kunnen ervaren dat genade op de lippen van Christus is uitgestort, maar zolang de Vader niet gesproken heeft, dan is de zaak onopgelost.

Zuinig leven". Als ik mezelf nog maar niet bedrieg. Zal ik wel volharden tot het einde? Wat zal de dood brengen?
Het gemis is zo groot. Gods deugden door onze zonden ontluisterd, zijn persoonlijk voor hen nog niet opgeluisterd in Christus, en het recht Gods is voor hen nog niet voldaan. Wanneer wij persoonlijk verloren gegaan zijn en God in Christus ons voor Zijn rekening heeft genomen, dan gaat het niet meer over onszelf, maar dan is Gods eer onze zaligheid. Ja, wanneer het God behaagd met Zijn volk door te werken, wanneer zij in eer hersteld worden. Psalm 71 : 18, God tot hun deel hebben gekregen, dan zal God nooit meer op hen toornen, noch op hen schelden. Dan zijn zij verlost van de vloek der wet. Satan is beschaamd en hun ziel is vervuld met die vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Dan heeft God gezwegen in Zijn liefde. Het is alles nieuw geworden. Dan is er een stempel gezet op Gods werk door de Heilige Geest en dan is alles wat achter hen ligt ook waarheid geworden. De Heere zegt: „Ik zal maken dat hun werk in der waarheid zijn zal". Toch leven velen ook later nog weer zuinig. De strijd blijft tot het einde. De vijand laat hen niet met rust. De strijd draagt wel een ander karakter dan voorheen, maar toch moeten zij gaan leren dat zij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk van God.

Het blijft hier een zaaien met tranen. Wat een beproevingen komen er menigmaal al over hen. De gevaren, waaraan zij bloot staan, worden steeds groter. Het vlees onderwerpt zich aan de wet van God niet, en het kan ook niet. Welk een strijd met de ongedode zonden, met die inklevende verdorvenheid. Wat is hun ongelijkvormigheid aan Christus groot. Wat is hun geloof vaak zwak. Er zou meer vrijmoedigheid zijn als zij zo vaak maar niet af- en omzwierven van de Heere, als er maar een gedurige benodiging van Christus was als die grote Ambtsdrager, als die grote Profeet, Priester en Koning.
Zij verderven het maar weer gedurig. Zij worden hier steeds maar meer „arme zondaars". Er is een gedurig wederkeren tot de Heere nodig, een gedurig schuld belijden in waarheid en oprechtheid des harten. Een gedurige verzoening van de smet der zonde, een vrijverklaring om in de gemeenschap Gods te mogen delen. Onze voeten moeten maar gedurig Weer gewassen worden.
O, er is zoveel dat onze vrijmoedigheid des geloofs wegneemt. En als die inwendige vrijmoedigheid er niet is, dan is er ook geen toegang en geen doorgang. Ja, mitsdien een zuinig leven. Anderzijds, wij kunnen ook wel bang zijn voor zulk een ruim leven zonder dat er een nauw leven is tussen de Heere en onze ziel. Het is zulk een groot onderscheid waar het ruime leven uit voortvloeit. Vrijheid nemen of vrijheid krijgen, dat is een groot onderscheid. Een vrijheid in het vlees of een vrijheid door de Geest.

Werkelijk geliefden, het pad naar de hemel is zo smal. De bijbelheiligen hebben het ervaren. God blijft de zonde haten, ook de rok die van het vlees besmet is, uit kracht van Zijn heilig Wezen en van al Zijn volmaaktheden.
In de betrachting van de vreze Gods is er geen ruimte voor het vlees. In de evangelische vrijheid is er ruimte in God door Christus, doch een doding van de zonde en een af sterving van de wereld. Dan is het:
Het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. ''k Vertrouw op Hem geheel en al, de Heer'', Wiens werk ik roemen zal.
In de hemel zal Gods volk niet meer beneden hun stand leven, ook niet meer zuinig leven, maar daar zullen de verheffingen van God in hun kelen zijn. En waarom? „En aldaar zal geen nacht zijn".
De Heere zegene en heilige deze regelen nog voor vele zielen tot onderrichting en besturing op de vaak donkere weg des levens.

Gr. R.
Ds. W. C. Lamain.
.......

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 4438
Lid geworden op: 04 Dec 2008, 12:22

Re: Mag je van rijkdom genieten? (Uit: Gelezen,...)

Berichtdoor Posthoorn » 17 Okt 2017, 15:54

.
Laatst gewijzigd door Posthoorn op 17 Okt 2017, 15:55, 2 keer totaal gewijzigd.

Sheba
Inactief
Berichten: 1997
Lid geworden op: 23 Okt 2013, 21:48

Re: Mag je van rijkdom genieten? (Uit: Gelezen,...)

Berichtdoor Sheba » 17 Okt 2017, 15:55

Posthoorn schreef:
Sheba schreef:Ook dit is niet correct. Ik heb wel degelijk meerdere keren gezegd dat er veel gevaren aan rijkdom (maar ook armoede) zitten.

Ja, maar dan ben je wel snel klaar mee. Klinkt meer als een disclaimer.
ik ben daar niet nog dieper op ingegaan omdat dat de kern van de duscussie niet is. De kern was mag je genieten van rijkdom?


Maar waar ik continue tegen in ging is de algemeen heersende gedachten lijkt het wel in vele christelijke kringen dat je je geen luxe mag permitteren als waar christen. Zodra iemand in een BMW rijdt ipv een tweede hands peugootje zit er iets niet goed. Leek het wel. Eilander leek dat niet bedoeld te hebben, wat dan wel is me nog niet duidelijk :jongle

Inderdaad, matigheid is een christelijke deugd.

klopt, matigheid is een deugd. Maar gebruik maken van zegeningen ook. En gunnen ipv misgunnen ook


En dat men dat dan bijv grond op de zaligsprekingen. Zalig zijn de armen van geest, die hongeren en dorsten etc.

Jammer is dan dat daar dan niet op ingegaan wordt.
Jezus spreekt de armen niet zalig omdat ze arm zijn... volgens mij is het Evangelie veel rijker... ( aan daarbij heb ik Luther aan mijn zijde) maar spreekt de armen aan omdat de heersende gedachten onder de farizzeers was dat vroomheid zegen bijelkaar hoorde. En dat als je dus arm was, minder vroom was.
Nee zegt Jezus. ( ik verval in herhaling) de zaligheid ligt in Hem. ( kort en bondig)
En daaarom is er plaats voor armen en rijken in het Hemels Koninkrijk.

Persoonlijk zou ik niet direct aan de zaligsprekingen denken bij dit thema, maar wel aan andere uitspraken in het NT, waarvan er een aantal al aan de orde geweest zijn.
En ja ook ik moet niets hebben van het materialisme waarin een groot deel van onze gezindte leeft. En men daarin opgaat zonder de Heere te kennen. En ja ik erken dat we vast kunnen zitten aan het aards. Materieel en immaterieel. Maar dat geldt ook weer voor minder rijk, arm en rijk.

Maar we moeten oppassen voor het idee dat sommige bewust of onbewust uitdragen dat onze zekerheid ligt in ons manier van leven. En dat iemand die wat beter in de slappe was zit maar beter zijn mond kan houden als hij of zij een auto of huis of wat dan ook uit de hogere categorie heeft gekocht, daarvan geniet, terwijl wij helemaal niet weten van waaruit diegene geniet.
Inderdaad mag zo iemand wel goed uitkijken wat hij doet. Want de mensen kijken wel naar je.


net zo gied dat er gekeken wordt hoe je in je mindere rijkdom gunnend bent naar de rijkere als kind van God. En je niet piept als de ander een duurdere auto kan kopen ( en de naaste gedenkt en leeft vanuit hetzelfde verzoenend lijden en sterven. Of dat je er prat op gaat dat je xo eenvoudig leeft ipv het besef dat we arm of rijk op dezelfde voet staan

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 4438
Lid geworden op: 04 Dec 2008, 12:22

Re: Mag je van rijkdom genieten? (Uit: Gelezen,...)

Berichtdoor Posthoorn » 17 Okt 2017, 15:58

@Sheba, de discussie gaat ook over de vraag of rijkdom en het Koninkrijk der hemelen samengaan. Volgens de Heere Jezus gaat dat 'zwaarlijk'. Volgens Sheba is het geen enkel probleem.

Sheba
Inactief
Berichten: 1997
Lid geworden op: 23 Okt 2013, 21:48

Re: Mag je van rijkdom genieten? (Uit: Gelezen,...)

Berichtdoor Sheba » 17 Okt 2017, 16:33

Posthoorn schreef:@Sheba, de discussie gaat ook over de vraag of rijkdom en het Koninkrijk der hemelen samengaan. Volgens de Heere Jezus gaat dat 'zwaarlijk'. Volgens Sheba is het geen enkel probleem.


Nee, de Heere Jezus zegt het is zwaarlijk. En Sheba zegt het is zwaarlijk, Niet vanwege het feit dat iemand rijk is, of dat iemand 'geniet van bepaalde rijkdom' maar het is zwaarlijk omdat de grens tussen er op de goede manier en op de verkeerde wijze ermee omgaan heel dun is. Pronken en de ander de ogen uit steken is zondig. Maar een goed en daardoor soms ook duur product kopen zonder de eerder genoemde intenties is niet verkeerd, mits het uitdelen aan de minder bedeelden niet in de weg staat. En daar dan blij van genieten omdat het kan is m.i. Ook geen zonde.

En nogmaals ook Salomo, ook Job, ook Jozef van Arimenthea en ook Hizkia zullen in dat Koninkrijk zijn. Ook zullen er kinderen van God zijn uit deze tijd, uit onze maatschappij die gewoon rijk is. Ook al ben jij en ik geen multi miljonair,,, :).

Jongere
Berichten: 7651
Lid geworden op: 14 Apr 2004, 15:45

Re: Mag je van rijkdom genieten? (Uit: Gelezen,...)

Berichtdoor Jongere » 17 Okt 2017, 18:15

Sheba schreef:
Jongere schreef:Sheba, heb je eigenlijk wel gelezen wat ik schreef over het verschil tussen de zaligsprekingen bij Mattheüs en Lukas?


Ja. Heb jij gelezen wat Luther hierover zegt? Verder vertellen Lukas en Mattheus over hetzelfde. En moet je dit m.i. Niet los van elkaar lezen...
Jezus ging hier tegen de heersende gedachten van de Farizeers in. Namelijk dat voorspoed een gevolg van vroomheid was. Dat was niet de waarheid. En dat is ook niet een waarheid dat het OT ons voorhoud.
En zo moet je de tekst zowel in Mattheus als Lukas lezen m.i.

Stel je voor dat je geen honger had, en rijk was. En je luisterde naar deze zaligsprekingen. Zouden ze dan niet voor jou gelden? De Heere sprak alleen tot armen en hongerigen? ook die hongerige, die arme wirdt alleen zalig vanuit het Verzoenend lijden en sterven van Christus, net als due rijke met een goedgevulde maag. De rijkdom ligt in Hem en niet in het wel of niet hebben van aardse goederen.

We draaien in een kringetje en daar houd ik weer mee op.
Mijn vraag was of we Mattheüs niet als een leessleutel gebruiken voor de teksten in Lukas (die aan duidelijkheid niet te wensen overlaten). Jij laat blijken dat inderdaad bewust te doen. Mijns inziens laat je daarbij de teksten niet meer spreken zoals ze er staan.

En wat je laatste vraag betreft: probeer je dat eens in te denken. Probeer je in te denken dat de Heere Jezus met deze zaligsprekingen (niet die uit Mattheüs) inderdaad heel concreet bedoelde de rijken uit te sluiten. Niet definitief, maar zoals de rijke jongeling: hij was welkom na het opgeven van zijn rijkdom (iets anders staat er niet in de tekst). Zouden we dat wel kunnen hebben als Zijn Woord zo concreet blijkt te zijn?

Sheba
Inactief
Berichten: 1997
Lid geworden op: 23 Okt 2013, 21:48

Re: Mag je van rijkdom genieten? (Uit: Gelezen,...)

Berichtdoor Sheba » 17 Okt 2017, 21:15

Jongere schreef:
Sheba schreef:
Jongere schreef:Sheba, heb je eigenlijk wel gelezen wat ik schreef over het verschil tussen de zaligsprekingen bij Mattheüs en Lukas?


Ja. Heb jij gelezen wat Luther hierover zegt? Verder vertellen Lukas en Mattheus over hetzelfde. En moet je dit m.i. Niet los van elkaar lezen...
Jezus ging hier tegen de heersende gedachten van de Farizeers in. Namelijk dat voorspoed een gevolg van vroomheid was. Dat was niet de waarheid. En dat is ook niet een waarheid dat het OT ons voorhoud.
En zo moet je de tekst zowel in Mattheus als Lukas lezen m.i.

Stel je voor dat je geen honger had, en rijk was. En je luisterde naar deze zaligsprekingen. Zouden ze dan niet voor jou gelden? De Heere sprak alleen tot armen en hongerigen? ook die hongerige, die arme wirdt alleen zalig vanuit het Verzoenend lijden en sterven van Christus, net als due rijke met een goedgevulde maag. De rijkdom ligt in Hem en niet in het wel of niet hebben van aardse goederen.

We draaien in een kringetje en daar houd ik weer mee op.
Mijn vraag was of we Mattheüs niet als een leessleutel gebruiken voor de teksten in Lukas (die aan duidelijkheid niet te wensen overlaten). Jij laat blijken dat inderdaad bewust te doen. Mijns inziens laat je daarbij de teksten niet meer spreken zoals ze er staan.

En wat je laatste vraag betreft: probeer je dat eens in te denken. Probeer je in te denken dat de Heere Jezus met deze zaligsprekingen (niet die uit Mattheüs) inderdaad heel concreet bedoelde de rijken uit te sluiten. Niet definitief, maar zoals de rijke jongeling: hij was welkom na het opgeven van zijn rijkdom (iets anders staat er niet in de tekst). Zouden we dat wel kunnen hebben als Zijn Woord zo concreet blijkt te zijn?


Volgens mij zijn het dezelfde zaligsprekingen... en sluit Jezus geen rijken uit. Het lijkt mij niet in lijn met de rest van de Schrift. Calvijn kiest hier ook een andere uitleg als dat je nu laat horen. Ik vind dat je toch wel met iets meer bewijs moet komen voor een gedachte die je nu opwerpt...

Gebruikersavatar
Wandelende
Inactief
Berichten: 3076
Lid geworden op: 13 Jun 2017, 06:43

Re: Mag je van rijkdom genieten? (Uit: Gelezen,...)

Berichtdoor Wandelende » 17 Okt 2017, 21:49

Langzamerhand krijg ik in deze discussie een beetje VVD vs. SP gevoel. Of minstens Robin Hood gedachten.

De gereformeerde gezindte steek in rijkdom in z'n algemeenheid boven Jan Modaal uit. En Nederland stijgt in z'n algemeenheid boven een groot deel van de rest van de wereld uit.

Ik kan geen individuele personen meten, alleen binnen dit forum denk ik toch dat er gesproken wordt tussen de ene rijke en de andere rijke. Zeker als we dit bezien vanuit het perspectief van een deel van de rest van de wereld.

De Bijbelse lijn is m.i erg helder. 1. Zet geen aardse goederen boven Christus en laat het je hart plus leven niet leiden. 2. Rijken, deel van uw rijkdom, en armen neem dit aan in dankbaarheid.

Jezus zag in de kleine gift van de arme vrouw een grote schat. Dat kwam niet alleen door de kleine hoeveelheid, maar ook omdat het werd gegeven (de daad). Dat is dus zèlfs voor armen de opdracht om wat zij hebben ten dienste te stellen van Gods Koninkrijk. Nog meer is dat voor meerbedeelden een opdracht en een plicht om het al ter eer van God te besteden.

Welk deel komt van 'ons bezit' nu werkelijk ten goede van Gods Koninkrijk?
Laatst gewijzigd door Wandelende op 18 Okt 2017, 07:28, 1 keer totaal gewijzigd.
(~)

Gebruikersavatar
Nasrani
Berichten: 1582
Lid geworden op: 21 Dec 2016, 22:36

Re: Mag je van rijkdom genieten? (Uit: Gelezen,...)

Berichtdoor Nasrani » 18 Okt 2017, 07:03

refo schreef:Als gereformeerde gezindte zijn we de geldgod gaan dienen. Hoor je nog wel eens van de preekstoel dat we eenvoudig moeten leven? Nee, natuurlijk niet, want de prediker woont zelf in een kasteel en rijdt in een snelle Duits wagen. Maar ook de hoorders zelf leven niet meer eenvoudig.

Overigens is het dan weer moeilijk te definiëren wat nu precies 'eenvoudig' is. Maar als Maria zingt: 'Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig weggezonden', dan kunnen we dat natuurlijk snel even vergeestelijken. Maar als het werkelijk over 'hongerigen' en 'rijken' gaat (wat ik toch wel vermoed, want Maria was arm) , dan zitten we met zijn allen behoorlijk fout.

Een tijdje terug nog gehoord. De predikant legde er in de preek behoorlijk wat nadruk op..... Hij was te gast die zondag. In de middag kwam hij aanrijden in een geïmporteerde Amerikaanse slee... Dat brak zijn hele verhaal uit de morgendienst af.
Wij leven in een wereld waarin bijna alles ons afleidt van God.
Daarom zullen we keuzes moeten maken als we een vertrouwelijke omgang met God willen.

CvdW
Berichten: 1711
Lid geworden op: 23 Mar 2015, 14:07

Re: Mag je van rijkdom genieten? (Uit: Gelezen,...)

Berichtdoor CvdW » 18 Okt 2017, 07:23

De Bijbelse lijn is m.i erg helder. 1. Zet geen aardse goederen boven Christus en laat het je hart plus leven niet leiden. 2. Rijken, deel iets van uw rijkdom, en armen neem dit aan in dankbaarheid.

Jezus zag in de kleine gift van de arme vrouw een grote schat. Dat kwam niet alleen door de kleine hoeveelheid, maar ook omdat het werd gegeven (de daad). Dat is dus zèlfs voor armen de opdracht om wat zij hebben ten dienste te stellen van Gods Koninkrijk. Nog meer is dat voor meerbedeelden een opdracht en een plicht om het al ter eer van God te besteden.

Ik ben benieuwd waar dit boevengenoemde in de Bijbel staat.
Rijke jongeling moest niet iets delen, maar ...,
Arme weduwe gaf een grote gift, ...,
Of doelt u op andere gebeurtenissen uit de Bijbel?

Gebruikersavatar
Wandelende
Inactief
Berichten: 3076
Lid geworden op: 13 Jun 2017, 06:43

Re: Mag je van rijkdom genieten? (Uit: Gelezen,...)

Berichtdoor Wandelende » 18 Okt 2017, 07:32

CvdW schreef:De Bijbelse lijn is m.i erg helder. 1. Zet geen aardse goederen boven Christus en laat het je hart plus leven niet leiden. 2. Rijken, deel iets van uw rijkdom, en armen neem dit aan in dankbaarheid.

Jezus zag in de kleine gift van de arme vrouw een grote schat. Dat kwam niet alleen door de kleine hoeveelheid, maar ook omdat het werd gegeven (de daad). Dat is dus zèlfs voor armen de opdracht om wat zij hebben ten dienste te stellen van Gods Koninkrijk. Nog meer is dat voor meerbedeelden een opdracht en een plicht om het al ter eer van God te besteden.

Ik ben benieuwd waar dit boevengenoemde in de Bijbel staat.
Rijke jongeling moest niet iets delen, maar ...,
Arme weduwe gaf een grote gift, ...,
Of doelt u op andere gebeurtenissen uit de Bijbel?


Het woord 'iets' wekte een verkeerde indruk die ik niet heb bedoeld. Bijdrage aangepast.

Wat betreft de 'kleine gift' niet. We bedoelen namelijk hetzelfde. Het was een kleine gift aangezien er een verkleinwoord wordt gebruik. Het was een grote gift gezien vanuit het bezit van deze vrouw.

Verder blijft de lijn van mijn posting staan.
(~)

Gebruikersavatar
Van Ewijk
Berichten: 1489
Lid geworden op: 01 Apr 2015, 18:05

Re: Mag je van rijkdom genieten? (Uit: Gelezen,...)

Berichtdoor Van Ewijk » 18 Okt 2017, 19:13

Ik ken ook genoeg mensen die ik gerust welgesteld kan noemen.
Ook met de nodige tegenslagen en gezondheidsklachten, geld vermag daar niets tegen.
Ik ben er trouwens wel achter dat diegenen die werkelijk welgesteld zijn en tot een hoge sociale klasse behoren qua inkomen en opleiding dat die makkelijker en menselijker in de omgang zijn dan diegenen die tussen wal en schip vallen en die overlopen van verbeelding.
''Niemand is armer dan hij die in tijden van nood zijn geloof verliest.''


Terug naar “Kerk en Cultuur - Ethiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast