Wedergeboorte alleen in het NT?

Fjodor
Berichten: 2970
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 23:13

Re: Wedergeboorte alleen in het NT?

Berichtdoor Fjodor » 25 Sep 2010, 01:08

refo schreef:Maar Jezus zei dat VOOR zijn sterven.

En wat Fjodor betreft: het is onmogelijk Christus met de ogen te zien.
Tenzij je bedoelt dat Hij Zich in Zijn Woord openbaart. Daarin zien we Hem als in een spiegel.
Dat is zeker waar.

33 jaar is Hij op aarde geweest. Nu is Hij in de hemel. En dus voor ons oog niet waar te nemen.
Zalig die niet zien en toch geloven.
In de toekomst zal het geloven aanschouwen worden.
Nu niet.

Dus zo verbinden zich de OT-ische gelovigen met de NT-ische: het is Gods Woord en Zijn beloften die we moeten aangrijpen. Meer is er niet, voorlopig. Maar lees waarom Hij naar de hemel is gegaan: Het nut is volgende de HC:
Ten eerste dat Hij in den hemel voor het aangezicht Zijns Vaders onze Voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, Zijn lidmaten, ook tot Zich zal nemen. Ten derde dat Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand zendt, door Wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is.
En wat dacht je van de sacramenten? Die versterken het geloof met water, brood en wijn. Hoe aards! Een openbaring aan de ogen zou toch veel beter 'versterken'? Maar nee. We moeten het met de tekenen stellen. Voorlopig.

Alsof je daarmee al het geloofsaanschouwen kan wegredeneren.
Daartoe zijn de dingen gegeven, dat ze gebruikt worden; maar niet, opdat ze vergaard zouden worden - D. Bonhoeffer

Gebruikersavatar
jvdg
Berichten: 12082
Lid geworden op: 12 Okt 2006, 14:07

Re: Wedergeboorte alleen in het NT?

Berichtdoor jvdg » 25 Sep 2010, 02:08

Mag ik zonder me echt verdiept te hebben in het onderhavige onderwerp iets zeggen.
Men kan stellen wat men denkt, doordrenkt van alle dogma's en theologische beschouwingen, hoe waar ze ook zijn, maar naar mijn mening zijn alle wedergeboorten, zowel in het OT als in het NT gegrond op de kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus, zowel in de belofte als in de vervulling.
In het OT, naar het geloofde profetische woord, in het NT naar de geopenbaarde aanschouwelijke werking van Gods Genade.
En nu, na de Hemelvaart van Jezus en het Pinksterfeest blijft het geloven over.

Uiteindelijk, en dat geldt voor de gelovigen van voor en na de Kruisverdiensten van Christus alleen, blijft over: Door het geloof alleen, en dat niet uit u, maar door Hem om het eeuwig welbehagen.

Ik wil met deze posting alleen maar zeggen dat de Wedergeboorte zowel in het OT als in het NT op dezelfde basis ligt, nl. Jezus Christus alléén (lees alleen maar de profeet Jesaja).

En wij mogen achter de heilsfeiten staan, immers, alles alles is volbracht.
Zalig zijn zij die niet gezien hebben maar nochtans geloofd hebben, en alweer door Hem, door Hem om het eeuwig welbehagen.

Daar valt de dogmatiek weg, en blijft de schriftelijk-bevindelijke weg over.

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17323
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Wedergeboorte alleen in het NT?

Berichtdoor Afgewezen » 25 Sep 2010, 08:53

refo schreef:Een openbaring aan de ogen zou toch veel beter 'versterken'? Maar nee. We moeten het met de tekenen stellen. Voorlopig.

Ja, maar er is ook niemand die dit ontkent. En dat wéét je. En toch begin je er steeds over. En probeer je ons (jezelf?) er steeds maar van te overtuigen dat de openbaring van Christus aan het geloofsoog niet nodig is.

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17323
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Wedergeboorte alleen in het NT?

Berichtdoor Afgewezen » 25 Sep 2010, 09:45

Overigens wil ik elbert en Fjodor nog bedanken voor hun constructieve bijdragen in deze topic. :super

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 304
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Wedergeboorte alleen in het NT?

Berichtdoor Johannes S » 29 Jul 2019, 16:02

In het volgende topic was een gedachtewisseling ontstaan die beter in dit topic past: viewtopic.php?f=21&t=9618&start=375

Posthoorn attendeerde me erop dat die discussie al eerder (in dit topic dus) gevoerd was.
Ik wil nog even ingaan op Vagari, want ik zie goede redenen om te reageren.


Vagari schreef: Ik blijf het toch een heel raar onderscheid vinden. Op en in. De Bijbel doet dat niet zo.
Mattheüs 3:16-17 / STV schreef:16 ‭‭En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive,‭²²‭ en op Hem komen.‭ 17 ‭‭En ziet, een stem uit de hemelen,‭²³‭ zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!‭
Johannes 3:34 / STV schreef:34 ‭‭Want Dien God gezonden heeft, Die spreekt de woorden Gods; want God geeft ‭Hem‭ den Geest niet met mate.‭⁵⁶‭‭
Handelingen 10:44 / STV schreef:44 ‭‭Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige‭⁴⁴‭ Geest op allen, die het Woord hoorden.‭
Tot Pinksteren hadden al de gelovigen deel aan de Heilige Geest maar niet zo overvloedig en helder als daarna.

Romeinen 8:9 / STV schreef:9 ‭‭Doch gijlieden‭²⁵‭ zijt niet in het vlees,‭²⁶‭ maar in den Geest,‭²⁷‭ zo anders de ‭Geest‭ ‭Gods‭‭²⁸‭ in u woont.‭²⁹‭ Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft,‭³⁰‭ die komt Hem niet toe.‭³¹‭‭

Ik begrijp u niet. U vindt het een raar onderscheid en vervolgens noemt u teksten waarin dat onderscheid wel naar voren komt.
Maar inderdaad zoals aangetoond was de Heilige Geest bijvoorbeeld ook in profeten in het O.T. Misschien is het ook wat verwarrend.

Waar het me om gaat is het volgende:
In het O.T. openbaarde God zich aan mensen en er waren mensen die met God wandelden te midden van de goddeloosheid en godloosheid in die dagen. Denk aan Henoch. God openbaarde Zich aan Abraham en Abraham geloofde en ging zijn weg daarna met God.
Of beter gezegd misschien, God ging Zijn weg met Abraham.

Het O.T. was later voor een groot deel onder de wet. De rode lijn is het beloofde Zaad. De gelovigen in het O.T. zagen de beloften van verre. De belofte van het Zaad Christus Jezus en het eeuwige leven. Dit eeuwige leven is niet mogelijk zonder Jezus verdienste.

Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Hebreeën 9:12

Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk, dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van hetwelk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben, om weder te keren; Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt Zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun een stad bereid.
Hebreeen 11:14-16

En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen;
Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden.
Hebreeen 11:39

Nicodemus vraagt: hoe kunnen deze dingen geschieden?
Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen?
En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.
En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden;
Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Johannes 3:12:16

Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.1 Korinthiërs 15:45


Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.1 Petrus 1:3


Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 1 Petrus 1:23

En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;
Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.
Johannes 14:16-17

Ik heb veel meer teksten genoemd in het andere topic. Waaronder Kolossensen 2 en Galaten 2:19,20.
Duidelijker kan niet, toch?

De term wedergeboorte komt voor het eerst voor in het N.T. en wordt beloofd in het O.T.

Vagari schreef: Hoe kwamen zij aan het geloof in het OT? Was dat toen ook niet Gods gave?

Galaten 5:22 / STV schreef:22 ‭‭Maar de vrucht des Geestes‭⁷⁹‭ is liefde, blijdschap,‭⁸⁰‭ vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof,‭⁸¹‭ zachtmoedigheid, matigheid.‭⁸²‭‭


Dat maakt volgens mij niet uit in deze discussie. God openbaarde zich bijvoorbeeld aan Abraham en Abraham geloofde, staat er.
Abraham was een door de HEERE verloste (Jesaja 29:22) Ook Job zegt: Ik weet, Mijn Verlosser leeft'. Job 19:25.

Wat vaak verwart wordt en wat het probleem is, is dat gezegd wordt dat wedergeboorte aan geloof vooraf gaat, omdat het begrip wedergeboorte m.i. vaak niet goed verstaan wordt, maar het N.T. maakt duidelijk dat wedergeboorte in orde volgt op waar geloof waardoor God je rechtvaardig maakt. De Heilige Geest overtuigt eerst van zonde. Een goddeloze wordt immers gerechtvaardigd en niet een levend gemaakte. Een onrechtvaardige wordt rechtvaardig. Paulus vraagt ook in Handelingen 19:2: 'Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt?' Galaten 5:22 die u noemt gaat over de vruchten van de inwoning van de Geest.Vagari schreef:
2Koningen 2:1 / STV schreef:1 ‭‭Het geschiedde nu, als de HEERE Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal.‭¹‭‭
Edit:
Ondertussen is er meer gepost maar ik laat het toch zo maar staan.

Over welke hemel gaat dat? De eerste, tweede, derde..

Ik geloof ook niet dat Elia letterlijk met zijn lichaam naar de derde hemel is gegaan waar Paulus later van spreekt, maar door God door middel van een storm opgeheven en weggevoerd is (de lucht waar de vogels vliegen wordt ook hemel genoemd, de eerste hemel) en dat zijn lichaam verplaatst is en door God begraven.

God is overal. God heeft de hemelen en de aarde geschapen. Zijn troon is ver boven de hemelen. De plaats waar de verhoogde Heere Jezus nu is als Hogepriester en Middelaar is ook ver boven de hemelen. Zie Hebreeën 4:14, Hebreeën 8:1, Efeze 1:20, Efeze 4:10.

Edit:
Ter aanvulling; Later hoop ik nog in te gaan op de rest van uw post.
Laatst gewijzigd door Johannes S op 29 Jul 2019, 21:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Filippenzen 3:9

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1417
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Wedergeboorte alleen in het NT?

Berichtdoor Arja » 29 Jul 2019, 20:19

Johannes S schreef:
Ik geloof ook niet dat Elia letterlijk met zijn lichaam naar de derde hemel is gegaan waar Paulus later van spreekt, maar door God door middel van een storm opgeheven en weggevoerd is (de lucht waar de vogels vliegen wordt ook hemel genoemd, de eerste hemel) en dat zijn lichaam verplaatst is en door God begraven.


"Shamayim", het woord dat voor de hemel wordt gebruikt, is hetzelfde woord dat in Ezechiël 1:1 werd gebruikt toen de hemel zich opende en hij God op zijn troon zag. Het wordt in het Hebreeuws voor allebei gebruikt. Voor hemel en voor lucht.

Ik geloof dat Elia opgenomen is in de hemel. In het Hebreeuws staat dat hij omhoog steeg, klom naar de hemel. Daarbij vind ik het grootste bewijs ervan in Lukas 9 (Naardense Bijbel)

En het geschiedt terwijl hij (Jezus) bidt dat het aanzien van zijn aanschijn anders wordt en zijn kleding stralend wit. En zie, twee mannen hebben met hem samengesproken; het zijn Mozes en Elia geweest, die, te zien in glorie, hem zijn uittocht hebben aangezegd, die hij weldra zou gaan volbrengen in Jeruzalem. Maar Petrus en die met hem waren zijn loodzwaar geweest van slaap, maar nu ze doorgaan te waken zien ze zijn glorie, en de twee mannen die daar met hem staan.

of:

En als Hij bad, werd de gedaante Zijns aangezichts veranderd, en Zijn kleding wit en zeer blinkende. En ziet, twee mannen spraken met Hem, welke waren Mozes en Elias. Dewelke, gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden Zijn uitgang, dien Hij zoude volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu, en die met hem waren, waren met slaap bezwaard; en ontwaakt zijnde, zagen zij Zijn heerlijkheid, en de twee mannen, die bij Hem stonden.

De discipelen zagen Zijn glorie; de glans van Zijn aangezicht en de stralende glans van zijn kleding. Ze zagen ook de twee mannen die bij Hem stonden: Mozes en Elia, en de heerlijkheid waarin zij verschenen. Vooral het feit dat zij met de Heere Jezus over Zijn exodus (Zijn uitgang) praatten maakt me bewust van het feit dat Mozes en Elia in het "hemelse paradijs" waren en zich niet in een soort tussentoestand bevonden, ook al had Jezus nog niet voor de zonden betaald aan het kruis.
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 304
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Wedergeboorte alleen in het NT?

Berichtdoor Johannes S » 29 Jul 2019, 20:41

@Arja,

Dankjewel.

Er staat in Ezechiel 1:1 niet 'dat hij God op Zijn troon zag', maar er staat 'dat de hemelen werden geopend en ik gezichten Gods zag'.
Iets juist en zorgvuldig formuleren (het liefst een tekst volledig citeren) voorkomt een hoop onduidelijkheid (dat is geen verwijt hoor)

Over je opmerking over Mozes en Elia; ook juist van Mozes staat geschreven dat de HEERE hem begroef. Ik geloof dat dit ook met (het lichaam van) Elia en Henoch is gebeurd.

Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar in het land van Moab, naar des HEEREN mond.
En Hij begroef hem in een dal, in het land van Moab, tegenover Beth-peor; en niemand heeft zijn graf geweten, tot op dezen dag.

Deuteronomium 34:5,6.

Reactie op je laatste zin; ze spraken (profeteerden?) over de uitgang dien Hij zou volbrengen te Jeruzalem. Lukas 9:31.
Het lijkt dus duidelijk te gaan over de uitgang hier van de aarde, het volbrengen van Hem van alles hier op aarde en dat Hij weg zou gaan van de aarde.

En ziet, twee mannen spraken met Hem, welke waren Mozes en Elias.
Dewelke, gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden Zijn uitgang, dien Hij zoude volbrengen te Jeruzalem.

Lukas 9:31

Het gaat niet over 'de uitgang vanuit de hemel', wat jij lijkt te denken.
Filippenzen 3:9

Jantje
Berichten: 15570
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren

Re: Wedergeboorte alleen in het NT?

Berichtdoor Jantje » 29 Jul 2019, 22:35

---knip--- Niet op de persoon
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Gebruikersavatar
Roos2018
Berichten: 790
Lid geworden op: 01 Aug 2018, 02:16
Locatie: CA - USA

Re: Wedergeboorte alleen in het NT?

Berichtdoor Roos2018 » 29 Jul 2019, 23:30

Num 16: 33:
וַיֵּ֨רְד֜וּ הֵ֣ם וְכָל־אֲשֶׁ֥ר לָהֶ֛ם חַיִּ֖ים שְׁאֹ֑לָה
וַתְּכַ֤ס עֲלֵיהֶם֙ הָאָ֔רֶץ וַיֹּֽאבְד֖וּ מִתּ֥וֹךְ הַקָּהָֽל

wajerdoe hem wechol-asher lahem chajiem sh´olah
watchas aleehem ha´arets waj´ovdoe mittoch haqahal.

En zij voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle; en de aarde overdekte hen, en zij kwamen om uit het midden der gemeente.

In OT-isch Hebreeuws betekent het woord "she´ol" zowel hel als graf.
Het woord "she´ol" zou ik hier niet met "hel" maar met "graf" willen vertalen, gelet op het 2de deel van de tekst.

Gebruikersavatar
Roos2018
Berichten: 790
Lid geworden op: 01 Aug 2018, 02:16
Locatie: CA - USA

Re: Wedergeboorte alleen in het NT?

Berichtdoor Roos2018 » 29 Jul 2019, 23:48

Johannes S schreef:Fantaseren is dingen verzinnen die niet waar zijn. Dat weet je niet. Je 'roept' wat op een in mijn ogen onaangename manier, zoals wel vaker bij jou het geval is @Jantje. Wat jammer dat je je zo laat kennen als iemand met vervelend gedrag.

Ik heb een visie onderbouwd met Bijbelteksten over de wedergeboorte en n.a.v. deze visie kom ik bij sommige dingen zoals het geval met Elia tot een conclusie en uitleg die in mijn ogen onontkoombaar is (en die uit de context voor mij ook blijkt).

Jij concludeert ook weleens dingen, iedereen doet dat.

Zoals ik in een ander topic onlangs geschreven heb en waar je waarschijnlijk naar linkt zijn Korach, Dathan en Abiram niet levend 'ter helle' gevaren. De hel bestond toen namelijk nog niet, maar pas na het laatste oordeel. Zie het Bijbelboek Openbaringen. In de Statenvertaling bijvoorbeeld zijn graf en dodenrijk foutief met 'hel' vertaalt vanuit de grondtekst. Maar zij zijn opgeslokt door de aarde en levend begraven.

Waarom en wat moet @Valcke bevestigen? Dat zij 'levend ter helle zijn gevaren'? Dat zijn ze niet.
Je betrekt er iemand bij zonder dat die persoon erom vraagt en @Valcke zit er misschien helemaal niet op te wachten, en dat doe je vanuit een motief om vervelend te doen, heb ik het idee.

Draag liever serieus wat bij @Jantje en anders niet zou ik zeggen.

Waar zullen de gevallen engelen sinds de val dan verblijven?
Wellicht eens een nieuw draadje waard om hier dieper op in te gaan.

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 304
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Wedergeboorte alleen in het NT?

Berichtdoor Johannes S » 29 Jul 2019, 23:56

Roos2018 schreef:

In OT-isch Hebreeuws betekent het woord "she´ol" zowel hel als graf.
Het woord "she´ol" zou ik hier niet met "hel" maar met "graf" willen vertalen, gelet op het 2de deel van de tekst.

@Roos2018, het woord betekent dodenrijk of graf. Gehenna wordt vertaalt met 'hel'.
Filippenzen 3:9

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 304
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Wedergeboorte alleen in het NT?

Berichtdoor Johannes S » 30 Jul 2019, 00:06

liz boer schreef:
Jantje schreef:Inderdaad. Zeg dat wel, ja.

Ach Jantje trek je er niets van aan, sommige denken nu eenmaal boven een ander te staan.

Je oordeelt dat ik denk dat ik boven een ander staat. Waarom? Ik reageer slechts op vervelende opmerkingen?
Filippenzen 3:9

Gebruikersavatar
Roos2018
Berichten: 790
Lid geworden op: 01 Aug 2018, 02:16
Locatie: CA - USA

Re: Wedergeboorte alleen in het NT?

Berichtdoor Roos2018 » 30 Jul 2019, 00:22

Johannes S schreef:
Roos2018 schreef:

In OT-isch Hebreeuws betekent het woord "she´ol" zowel hel als graf.
Het woord "she´ol" zou ik hier niet met "hel" maar met "graf" willen vertalen, gelet op het 2de deel van de tekst.

@Roos2018, het woord betekent dodenrijk of graf. Gehenna wordt vertaalt met 'hel'.

Ik ben een native speaker, dus ik weet heus wel hoe het Hebreeuws in elkaar steekt.

Gebruikersavatar
Tiberius
Moderator
Berichten: 27179
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Wedergeboorte alleen in het NT?

Berichtdoor Tiberius » 07 Aug 2019, 09:47

Ik heb een pagina met gekibbel en op-de-persoon-postings verwijderd en dit topic weer teruggeplaatst.

Graag on-topic en niet op de persoon!

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1417
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Wedergeboorte alleen in het NT?

Berichtdoor Arja » 14 Aug 2019, 15:53

Johannes S schreef:@Arja,

Dankjewel.

Er staat in Ezechiel 1:1 niet 'dat hij God op Zijn troon zag', maar er staat 'dat de hemelen werden geopend en ik gezichten Gods zag'.
Iets juist en zorgvuldig formuleren (het liefst een tekst volledig citeren) voorkomt een hoop onduidelijkheid (dat is geen verwijt hoor)

Over je opmerking over Mozes en Elia; ook juist van Mozes staat geschreven dat de HEERE hem begroef. Ik geloof dat dit ook met (het lichaam van) Elia en Henoch is gebeurd.

Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar in het land van Moab, naar des HEEREN mond.
En Hij begroef hem in een dal, in het land van Moab, tegenover Beth-peor; en niemand heeft zijn graf geweten, tot op dezen dag.

Deuteronomium 34:5,6.

Reactie op je laatste zin; ze spraken (profeteerden?) over de uitgang dien Hij zou volbrengen te Jeruzalem. Lukas 9:31.
Het lijkt dus duidelijk te gaan over de uitgang hier van de aarde, het volbrengen van Hem van alles hier op aarde en dat Hij weg zou gaan van de aarde.

En ziet, twee mannen spraken met Hem, welke waren Mozes en Elias.
Dewelke, gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden Zijn uitgang, dien Hij zoude volbrengen te Jeruzalem.

Lukas 9:31

Het gaat niet over 'de uitgang vanuit de hemel', wat jij lijkt te denken.


Daar dacht ik niet aan.
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆


Terug naar “Theologie - Dogma en Belijdenis”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten