Vraag over boek.

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 12014
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Vraag over boek.

Berichtdoor huisman » 19 Nov 2012, 15:41

Wie kan mij iets vertellen over de inhoud van dit boek en over de auteur.

Moses en Christus.
Auteur: Bierman, Johannes.

Er is een reprint uitgekomen bij Uitgeverij en Boekbinderij F.N. Snoek
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Jan
Berichten: 172
Lid geworden op: 22 Apr 2008, 14:54

Re: Vraag over boek.

Berichtdoor Jan » 22 Nov 2012, 22:01

huisman schreef:Wie kan mij iets vertellen over de inhoud van dit boek en over de auteur.

Moses en Christus.
Auteur: Bierman, Johannes.

Er is een reprint uitgekomen bij Uitgeverij en Boekbinderij F.N. Snoek


Meneer F.N. Snoek misschien? Hij woont in Ermelo! :)

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 19598
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Vraag over boek.

Berichtdoor refo » 23 Nov 2012, 07:05

Ik denk dat het Huisman niet echt interesseert.

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 2455
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Vraag over boek.

Berichtdoor J.C. Philpot » 23 Nov 2012, 10:38

BIERMAN (Johannes), geb. te Deventer omstr. 1675, overl. te Middelburg 22 Juli 1721. Hij studeerde te Harderwijk en te Utrecht, werd predikant te Boetzelaar omstr. 1698, te Kervenheim bij Kleef in 1702, hoogleeraar te Herborn in 1704 (tot doctor honoris causa benoemd door de academie te Harderwijk 14 April 1704), predikant te Middelburg 2 Juni 1709, hoogleeraar aan de Illustre School aldaar in 1710. Hij behoorde tot de ‘groene Coccejanen’, en schreef: De prophetie van Zacharias ... (Utr. 1698); Mozes en Christus (Utr. 1700); beide werken in het Hoogduitsch vertaald, resp. Basel 1710 en Frankf. a/M. 1716; Clavis apocalyptico-prophetica, hoc est septem ecclesiarum ac totidem sigillorum, tubicinorum et phialarum apocalypt. analytica explicatio (Ultraj. 1702); Hosea verklaard ... (Utr. 1702); Verklaaring des eersten briefs aan die van Korinthus ... (Utr. 1704; 2de deel Utr. 1708); Heilige mengelstoffen .... (Utr. 1716); Uitgelezen kerkredenen (Utr. 1711); Oefening tot gebeden (Utr. z.j.); Over de prophetie van Habakuk (Utr. 1713); Heilige keurstoffen (Utr. 1714); Heerlijkheid des Evangeliums boven de wet ... (Amst. 1723); enkele dezer werken zijn na zijn dood herdrukt.
Zie: Visscher en van Langeraad, Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. I (1903), 748 v.; Kerkelijk Handboek (1909) Bijl., 139.

Bron: http://www.historici.nl/retroboeken/nnb ... riptiePane
I once laboured hard for the free will of man, until the grace of God at length overcame me. Augustine of Hippo

Credo in unam sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.

WimA
Berichten: 1829
Lid geworden op: 17 Mei 2012, 20:15

Re: Vraag over boek.

Berichtdoor WimA » 23 Nov 2012, 11:03

refo schreef:Ik denk dat het Huisman niet echt interesseert.

Dat vermoeden heb ik ook.

Cees
Berichten: 295
Lid geworden op: 08 Nov 2011, 13:05

Re: Vraag over boek.

Berichtdoor Cees » 23 Nov 2012, 11:05

Ach ja, Refo had al eerder dezelfde informatie geplaatst die Philpot plaatste met de link er bij, maar blijkbaar vond hij dat toch geen interessante informatie voor huisman en heeft de link weer verwijderd. Over vermoedens gesproken ;)

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 2455
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Vraag over boek.

Berichtdoor J.C. Philpot » 23 Nov 2012, 11:17

18. Johannes Bierman, onder andere predikant te Middelburg en daar aangesteld tot
hoogleraar in de Godgeleerdheid. Hij volgde de Coccejaanse uitleg van de Schrift,
maar was gematigd in zijn toekomstvisie. Althans in zover dat blijkt uit zijn
geschriften. Hij gaf in 1701 een knappe studie uit: Mozes en Christus; uitgave
Utrecht, 1701.
Leviticus 25: 2 - 4 ... doch het zevende jaar zal voor u een sabbat der rust zijn, enz. ...
IX. Gelijk op ieder zevende jaar de Israëlieten de Wet plechtig werd voorgelezen, zo
heeft Christus, het Einde der Wet, de Wet vervuld, Romeinen 8: 3, Galaten 3: 24 en
dezelve door de vinger Gods in onze harten ingeschreven, Jeremia 31: 33.
X. De zes jaren voor dit sabbatjaar ingaande, waren een figuur van de zes perioden
des Nieuwen Testaments, in welke de gelovigen arbeiden, bouwen, planten en zaaien
moesten. Doch het zevende jaar was een schaduw van de grote Sabbat die met de 107
zevende of laatste periode komen zal. In welke de gelovigen rust, blijdschap, vrijheid
en verkwikking genieten zullen. En alle natiën en volkeren tot de bruiloft des Lams
zullen genodigd worden (Openbaring 19) om met de gelovigen dezelfde vruchten te
eten, met het Brood Jezus gespijzigd en met de druiven van de hemelse Wijnstok
verkwikt te worden.

Bron: http://www.theologienet.nl/documenten/W ... %20Ned.pdf[Johannes Bierman]
Blz. 447. BIERMAN (Johannes) werd geboren te Deventer, en studeerde, behalve te Harderwijk, ook te Utrecht, ofschoon zijn naam niet voorkomt in het Album Stud., onder professor Witsius (prof. te Utrecht 29 April 1680-1698, toen hij naar Leiden vertrok), tegelijk met Theodorus Becker, die (cf. Alb. Stud. kol. 86), in 1689 als student werd ingeschreven (cf. opdracht voor de Clavis apocalyptico prophetica). Hij werd later predikant te Boetzelaar (hij was hier ten minsten in 1698 reeds werkzaam) tot 1702, daarna te Kervenheim tot 1704. Toen hij gereed stond deze gemeente te verlaten, om naar Herborn te vertrekken, alwaar hij benoemd was tot professor aan de illustre-school (gymnasium academicum), om er les te geven in de ‘H. Godgeleerdheid, de Taalen en de kerkelijke geschiedenissen’, werd hij den 14den April 1704, door de academie te Harderwijk, hon. causa bevorderd tot doctor in de godgeleerdheid.
Beroepen tot predikant te Middelburg, werd hij aldaar den 2den Juni 1709 bevestigd, en in 1710 (cf. Notulen ten Rade van Middelburg 9 Juli en 8 Nov. 1710) zag hij zich aangesteld tot hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de illustreschool, d.t.p.
Bierman overleed den 22sten Juli 1721.
Hij behoorde tot de volgelingen van Coccejus, en wel tot de zoogenaamde ‘groene Coccejanen’, wier voornaamste kenmerk was het ‘afdwalen in de dorre velden der exegese’, die ‘de fakkel der geleerdheid op den kansel zwaaiden, en zichzelf in een rookwolk hulden, die het bijna onmogelijk maakte, om iets van den Evangelieprediker te vinden’ (cf. J. Hartog, Geschiedenis van de Predikkunde. Amst. 1861, blz. 124).
De man heeft zeer veel geschreven, en, uit wat hij te boek stelde spreekt een groote mate van vernuft, spitsvondigheid, scherpzinnigheid en geleerdheid, maar of zijn kanselarbeid, aan zijn hoorders gaf wat zij verlangden, mag ten zeerste betwijfeld worden. Vele zijner boeken beleefden herdrukken, sommigen er van werden in het Duitsch overgezet, maar zijn nu geheel en al vergeten.
Van hem zag het licht:
De prophetie van Zacharias, naauwkeurig verklaard, en ter betragtinge toegepast..... Utr. 1698.
(Dit geschrift, wordt als een zeer geleerd werk geprezen in de Boekzaal, dl. XII. blz. 280-293).
Mozes en Christus, of tafereel der voornaamste voorbeelden des Ouden Testaments, uit Mozes wet, en allerley Joodsche oudheden, wijdloopig 't samengesteld, verklaard, opgehelderd en op Christus en zijn kerke geestelijk toegepast. Utr. 1700. - (Cf. Boekzaal, dl. XV. blz. 243-251).
Het eerste der hier genoemde boeken van Bierman, werd in het Duitsch vertaald door Em. Maier, en zag het licht te Bazel in 1710, het 2de verscheen onder den titel: Mozes und Christus, oder Erklärung der vornehmsten Fürbilder des Alten Testaments te Francfort a/M. in 1716.
Clavis apocalyptico prophetica, hoc est septem ecclesiarum ac totidem sigillorum, tubicinorum et phialarum apocalypt. analytica explicatio. Ultraj. 1702.
Hosea verklaard, waarvoor gevoegd is een beknopte voorrede, handelende van de namen, de Tijdordre, d'afkomste, 't leven, de dood en de begraaffenis der 4 groote en 12 kleine propheten. Utr. 1702.
[p. 749]
Verklaaring des eersten briefs van Paulus aan die van Korinthus: waarin de kracht en tsamenhang der woorden, midsgaders des apostels oogmerk verklaard, het gewigt zijner redeneeringen aangetoond, en de spreekwysen uyt de taalen, oudtheden, gewoonten en plegtigheden der oude volkeren, opgehelderd worden. Utr. 1704. Het 2de deel dezer verklaaring zag het licht in 1708, en achteraan komen de 2 brieven van ‘Clemens den Romein, aan de Corinthen.’
Heilige mengelstoffen, bevattende veele uitgeleezene stukken, zoo des Ouden als des Nieuwen Testaments, inzonderheit het heerlijk Koningkrijk van Christus; den Urim en Thummim; het leeven van Job en zijne vrienden; mitsgaders eene beknopte uitbreiding over den XVI en CXXX Psalm enz. Utr. 1716. Wat hier, over het leven van Job gezegd wordt ‘is voor een groot gedeelte de vertaling van Frid. Spanhems, Historia Jobi, dewyl deese hoogleeraar dit stuk, naer het oordeel van de heer Bierman, zeer geleert behandelt, en de duisternissen, daerin voorkoomende, zeer klaer heeft opgeheldert.’
De verhandelingen over het heerlijk Koningkrijk van Christus en over den Urim en Thummin zijn oorspronkelijk in het Latijn uitgegeven. Met de eerste deed Bierman zijn intrede als hoogleeraar te Middelburg.
Nog bevat deze bundel enkele leerredenen en wel 2 over den LXIX Psalm; 1 over Psalm CIII:17 en 18; 2 over Psalm CVII; uitbreiding over Psalm XVI;2 leerredenen over Psalm CXXX;1 leerrede over Openb. I:8. De laatste preek is over Openb. II:8. Met ‘volle kracht’ beweert Bierman hier ‘de Godtheit van Kristus’, terwijl hij hem voorstelt als ‘het begin en einde van alle onze gedachten, pogingen en betrachtingen.’
Behalve de bereids meegedeelde werken van Bierman, vermeldt v.d. Aa, ll. dl. II, blz. 529 nog:
Uitgelezen kerkredenen. Utr. 1711.
Oefening tot gebeden. Utr.
Over de prophetie van Habakuk. Utr. 1713.
Heilige keurstoffen. Utr. 1714.
Heerlijkheid des Evangeliums boven de wet.
Litteratuur: v.d. Aa, ll. dl. II, blz. 529. - Nagtglas, ll. blz. 39. - Zelandia illustrata. Afl. 2. Middelb. 1867, blz. 336.

Bron: http://www.dbnl.org/tekst/bie_005biog01 ... 1_0451.php
I once laboured hard for the free will of man, until the grace of God at length overcame me. Augustine of Hippo

Credo in unam sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 12014
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: Vraag over boek.

Berichtdoor huisman » 24 Nov 2012, 11:30

Bedankt voor de informatie allemaal :super
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

CvdW
Berichten: 982
Lid geworden op: 23 Mar 2015, 14:07

Re: Vraag over boek.

Berichtdoor CvdW » 25 Apr 2018, 19:44

Ben in bezit gekomen van een oud boek (perkament omslag en oude druk letters).
De eerste 39 pagina's ontbreken.

Op blz. 540 staat einde van de historische boeken en historie des ouden testaments.
Hierna is er een bladwijzer met Bijbelse teksten die behandeld worden. Vervolgens bladwijzer der gedenkwaardigste zaken.
Op blz. 4 gaat het over bevelen voor Zijn dood, deugden (blz. 5)
Wie kan mij vertellen wie dit boek geschreven heeft. Ik wil graag het boek compleet maken.

Gebruikersavatar
Herman
Berichten: 3790
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Vraag over boek.

Berichtdoor Herman » 25 Apr 2018, 19:53

Je kunt misschien beter een wat nauwkeuriger inhoudsopgave reconstrueren en het dan navragen bij de antiquairs van Den Hertog.

CvdW
Berichten: 982
Lid geworden op: 23 Mar 2015, 14:07

Re: Vraag over boek.

Berichtdoor CvdW » 25 Apr 2018, 20:27

Bedankt voor de reactie. Ik ga proberen een foto van te maken en contact leggen.

heusden-op
Verbannen
Berichten: 221
Lid geworden op: 24 Mar 2018, 19:50

Re: Vraag over boek.

Berichtdoor heusden-op » 25 Apr 2018, 22:24

@CvdW: ik ken het boek. De schrijver is Japie Krekel. Uitgegeven bij Stuut in Rijssen. :livre
dam-leer

-DIA-
Berichten: 20373
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Vraag over boek.

Berichtdoor -DIA- » 25 Apr 2018, 22:55

CvdW schreef:Bedankt voor de reactie. Ik ga proberen een foto van te maken en contact leggen.


Zie ook pb.
AUB GEEN PB MEER. DRIE MAPPEN ZIJN VOL EN HEEL VEEL AL MOETEN VERWIJDEREN...


Terug naar “Theologie - Dogma en Belijdenis”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast