Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Bezorgd
Berichten: 3711
Lid geworden op: 24 Mar 2018, 16:53

Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor Bezorgd » 27 Jun 2019, 20:57

Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.
Toch jammer dat ook hier weer de GBS niet gelijk wil reageren.Refdag schreef:Goede vertaling als sleutel tot kennis
Uitgever Pieter Rouwendal uit Kampen werkte enkele jaren aan een revisie van de tekst van het Bijbelboek Genesis in de Statenvertaling. beeld Sjaak Verboom
Tijdens het Bijbellezen in een klas in het leerwegondersteunend onderwijs ging het eens over Simsons haar, dat „weder begon te wassen.” „Hoeveel jongens zouden niet denken dat Simson zijn haar in de gevangenis stond te wassen?”, vroeg Pieter Rouwendal zich af.
René Heij
Uitgever dr. Pieter Rouwendal (46) uit Kampen, die ervaring heeft als docent godsdienst in het voortgezet onderwijs, somt moeiteloos tientallen voorbeelden op van zinsconstructies en moeilijke woorden in de Statenvertaling die vandaag de dag snel verkeerd geïnterpreteerd worden. Hij houdt daarom in zijn recent verschenen boek ”Statenvertaling A.D. 2019” (uitg. Brevier) een pleidooi voor een revisie van de Statenvertaling. Hij presenteert daarbij een voorstel voor een revisie van het boek Genesis. Dr. Rouwendal richt zich rechtstreeks tot de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS), die Bijbels uitgeeft in de Statenvertaling. De GBS heeft echter laten niet op korte termijn te kunnen reageren (zie kader).
U stelt in de inleiding van uw boek de vraag of de GBS wel een dienst aan God en Zijn Koninkrijk bewijst door vast te houden aan verouderde woorden. Dat klinkt scherp.
„Ik twijfel er niet aan dat de GBS handelt vanuit goede bedoelingen. Ze streeft oprecht naar een uitgave van een zo zuiver mogelijke vertaling van Gods Woord. Maar een goede vertaling gebruikt de woorden en de grammatica van de doeltaal. Dat was ook nadrukkelijk de opdracht van de statenvertalers. Doordat woorden van betekenis veranderen, is een woord dat in 1657 (toen de Statenvertaling uitkwam in een versie waarin zetfouten uit 1637 waren gecorrigeerd, RH) een goede vertaling was, dat niet automatisch ook in 2019. Een Bijbelvertaling is de sleutel tot de kennis van de openbaring van God. Door onbekende of van betekenis veranderde woorden te laten staan, wordt die sleutel weggenomen. Jezus spreekt daarover scherpe woorden in Lukas 11.”
De Statenvertaling in de GBS-editie voldoet volgens u niet aan de criteria van een goede vertaling?
„Het Nederlands kent sinds 1934 geen naamvallen meer, behalve in staande uitdrukkingen. Dat principe zou ook in een Bijbelvertaling moeten worden gehanteerd. In de GBS-editie komen de naamvallen echter gewoon voor. Bijvoorbeeld aan het begin van Genesis 1: „In den beginne...” Dat klinkt heel plechtig en eerbiedig, maar die uitdrukking betekende in die tijd hetzelfde als het hedendaagse „in het begin.” Daar was toen niets plechtigs aan.
Ook staan er woorden in de GBS-editie die in de loop der jaren een andere betekenis hebben gekregen. Jokken, bijvoorbeeld. Tegenwoordig betekent dat liegen, maar vroeger betekende dat: schertsen of grappen maken.”
Komt de Herziene Statenvertaling (HSV) meer in de richting van een goede vertaling?
„Omdat ik mij richt op mensen die alleen de GBS- of Jongbloededitie van de Statenvertaling gebruiken, of die behoren tot een kerk die de HSV niet heeft vrijgegeven voor kerkelijk gebruik, laat ik de HSV verder buiten beschouwing. Anders vertroebelt de discussie.”
Beoogden de opstellers van de HSV niet precies hetzelfde als u?
„Ik denk dat de uitgangspunten voor en methode van de revisie die ik voorstel, wel acceptabel zijn voor de kerken die de HSV hebben afgewezen. Daar wil ik het bij laten.”
De GBS heeft besloten om verouderde woorden in de Statenvertaling niet te vervangen, maar in een verklarende woordenlijst uit te leggen. U noemt dat een schijnoplossing.
„In de uitgave van de Statenvertaling uit 1888 zijn veel toen al verouderde woorden vervangen. Denk aan het voegwoord ”ende”, of het woord ”wijf”. Dat heeft de GBS allemaal overgenomen. Nu wordt gedaan alsof elke nieuwe wijziging afbreuk doet aan de zuiverheid van Gods Woord. Als de GBS dat standpunt consequent zou willen hanteren, moet ze eigenlijk teruggaan naar de Statenvertaling uit 1657.”
Ook dan zou een verklarende woordenlijst bijgevoegd kunnen worden.
„Het valt niet uit te leggen dat ”wassen” in het dagelijks leven schoonmaken betekent, maar in de Statenvertaling ”groeien”. Dan komt de Bijbeltaal los te staan van het dagelijks leven. Bovendien is het de vraag of het ethisch verantwoord is om mensen te vragen dit uit hun hoofd te leren. Met die jongens in het leerwegondersteunend onderwijs in mijn achterhoofd, denk ik van niet.”
Waar begint u in uw vertaalwerk? Bij de Nederlandse tekst van de Statenvertaling, of bij de grondtekst?
„Bij beide samen. Ik controleer aan de hand van de grondtekst of een door de Statenvertalers in 1657 gekozen woord in het Nederlands van nu nog steeds een juiste vertaling is.”
Er zijn kritische stemmen die beweren dat concordant vertalen eigenlijk onmogelijk is.
„De statenvertalers werkten niet zo stringent als weleens wordt gedacht. Sla de concordantie van Trommius er maar op na. Dan zie je dat eenzelfde woord zowel wordt vertaald met ”en”, ”ook” of ”mitsgaders” – waarvan overigens nog maar 25 procent van de Nederlanders weet wat dat betekent.”
De tekst van de Statenvertaling werd in 1888 gewijzigd. Wat is er sindsdien gebeurd?
„In de jaren zeventig van de vorige eeuw verscheen een revisie van de Statenvertaling waartoe het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) opdracht had gegeven. Die zogenoemde Tukkerbijbel –genoemd naar de hervormde ds. W. L. Tukker, voorzitter van de revisiecommissie– werd door de GBS afgekeurd. Een aantal kerkgenootschappen heeft zich toen verbonden aan de GBS-editie. Die editie werd vrijwel niet meer aangepast. In tegenstelling tot wat men echter denkt, gaat de GBS-editie niet terug op de editie uit 1657, maar op de door liberale theologen gereviseerde editie uit 1888. Bovendien is die revisie inconsequent: in het Oude Testament is ”manneken” bijvoorbeeld vervangen door ”mannetje”, terwijl ”manneken” het Nieuwe Testament is blijven staan. De GBS handhaaft die inconsequenties nog steeds.”
De GBS maakt soms duidelijk wel een keuze om woorden te vervangen: het woord ”pissen” wordt bijvoorbeeld vervangen door het eufemistische (verzachtende, RH) woord ”wateren”, terwijl het in de grondtekst in een denigrerende, minachtende context wordt gebruikt.”
Waarom is dat onterecht?
„De Heere dreigt in 1 Koningen 14:10 om al wat mannelijk is van het huis van Jerobeam uit te roeien. De Statenvertaling van 1657 vertaalde dat bewust met: „die aen de wandt pist”, al was het eufemisme ”wateren” toen ook al bekend. Het is immers God Zelf Die een denigrerend woord gebruikt. Hij laat op deze wijze zijn verachting blijken voor Jerobeam, die Hem had veracht. ”Wateren” doet geen recht aan het grondwoord en ook niet aan de keuze van de statenvertalers. ”Urineren” zou misschien wel kunnen. Hieruit blijkt dat de statenvertalers niet bewust voor plechtige, verheven taal kozen, en dat de GBS dat zelf ook weet.”
In de HSV en in de Bijbel met uitleg (BMU), die overigens geen revisie is, zijn de kanttekeningen bij de Statenvertaling niet opgenomen. Wat vindt u daarvan?
„De kanttekeningen zijn bedoeld als onderdeel van de Statenvertaling. Als je de Statenvertaling echt recht wilt doen, moet je die er in een revisie bijnemen. Al kom je dan wel voor andere vraagstukken te staan. Zo is de uitleg die de statenvertalers gaven, soms gedateerd. Denk aan geldeenheden of wetenschappelijke inzichten. Maar het is wel duidelijk een punt van overweging om de kanttekeningen bij de vertaling zelf op te nemen.”
U hebt in uw boek een gereviseerde versie van het Bijbelboek Genesis opgenomen. Bent u al bezig met een van de andere 65 Bijbelboeken?
„Nee. Het is een monnikenwerk. Met alleen het boek Genesis ben ik al meer dan een jaar aan het werk geweest. En het is nodig dat andere mensen meekijken, want ik heb ook mijn blinde vlekken. Ik heb hier alleen mee willen aantonen dat het lastig, maar zéker mogelijk is om tot een revisie van de Statenvertaling te komen die recht doet aan de principes van de statenvertalers. En ik wil argumenten en een voorbeeld bieden bij het voorstel dat op de synode van de Gereformeerde Gemeenten ligt, om de verouderde taal zelf aan te passen als de GBS blijft weigeren. Het is hard nodig.”
Bent u beschikbaar als er gevraagd wordt om een vervolg?
„Ik wacht de reacties af. Mocht het mogelijk of wenselijk blijken om samen met anderen aan een vervolg te werken, dan sta ik er zeker voor open om mee te denken hoe dat vorm moet krijgen.”
„De huidige GBS-editie gaat terug op een revisie uit 1888”
Genesis 1:1-10 in de revisie van Pieter Rouwendal
In zijn publicatie presenteert dr. Rouwendal een voorstel voor een revisie van de tekst van het Bijbelboek Genesis in de Statenvertaling. Hij verantwoordt elke wijziging in een voetnoot. De tekst van Genesis 1:1-10 (hier opgenomen zonder noten):
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis was op de afgrond; en de Geest van God zweefde op de wateren. 3 En God zei: Er zij licht. En er werd licht. 4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. 5 En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. 6 En God zei: Er zij een uitspansel in het midden van de wateren en dat make scheiding tussen wateren en wateren. 7 En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was zo. 8 En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. 9 En God zei: Dat de wateren onder de hemel in één plaats vergaderd worden en dat het droge gezien wordt. En het was zo. 10 En God noemde het droge aarde en de vergadering van de wateren noemde Hij zeeën. En God zag dat het goed was.
Pieter Rouwendal
Pieter Rouwendal (46) werd geboren in Apeldoorn, in een gezin dat behoorde tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Hij studeerde theologie in Utrecht, waar hij in 2002 afstudeerde op een doctoraalscriptie over dr. C. Steenblok en het aanbod van genade. Hij was negen jaar docent godsdienst aan de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap. Vervolgens werkte hij acht jaar bij uitgeverij Kok.
Sinds 2012 heeft Rouwendal zijn eigen uitgeverij, Brevier. Het kantoor is gevestigd in Kampen, waar Rouwendal met zijn gezin woonachtig is en aangesloten is bij de plaatselijke gereformeerde gemeente.
In 2017 promoveerde hij op een onderzoek naar predestinatie en prediking in de gereformeerde theologie van Genève.
Reactie GBS
De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) is vorige maand gevraagd om medewerking te verlenen aan een dubbelinterview met dr. Rouwendal. Secretaris ds. A. van Heteren heeft laten weten dat de GBS afziet van het geven van een reactie in de krant. „Om op adequate wijze te kunnen reageren op de inhoud van de publicatie, is tijd en studie nodig. Op korte termijn is dat niet mogelijk voor ons. We zullen te zijner tijd aandacht besteden aan de publicatie in ons eigen blad Standvastig.”

Gebruikersavatar
pierre27
Berichten: 3260
Lid geworden op: 10 Sep 2005, 12:00
Locatie: Eemvallei

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor pierre27 » 27 Jun 2019, 21:01

Bezorgd schreef:Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.
Toch jammer dat ook hier weer de GBS niet gelijk wil reageren.[quote"Refdag"]Goede vertaling als sleutel tot kennis
Uitgever Pieter Rouwendal uit Kampen werkte enkele jaren aan een revisie van de tekst van het Bijbelboek Genesis in de Statenvertaling. beeld Sjaak Verboom
Tijdens het Bijbellezen in een klas in het leerwegondersteunend onderwijs ging het eens over Simsons haar, dat „weder begon te wassen.” „Hoeveel jongens zouden niet denken dat Simson zijn haar in de gevangenis stond te wassen?”, vroeg Pieter Rouwendal zich af.
René Heij
Uitgever dr. Pieter Rouwendal (46) uit Kampen, die ervaring heeft als docent godsdienst in het voortgezet onderwijs, somt moeiteloos tientallen voorbeelden op van zinsconstructies en moeilijke woorden in de Statenvertaling die vandaag de dag snel verkeerd geïnterpreteerd worden. Hij houdt daarom in zijn recent verschenen boek ”Statenvertaling A.D. 2019” (uitg. Brevier) een pleidooi voor een revisie van de Statenvertaling. Hij presenteert daarbij een voorstel voor een revisie van het boek Genesis. Dr. Rouwendal richt zich rechtstreeks tot de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS), die Bijbels uitgeeft in de Statenvertaling. De GBS heeft echter laten niet op korte termijn te kunnen reageren (zie kader).
U stelt in de inleiding van uw boek de vraag of de GBS wel een dienst aan God en Zijn Koninkrijk bewijst door vast te houden aan verouderde woorden. Dat klinkt scherp.
„Ik twijfel er niet aan dat de GBS handelt vanuit goede bedoelingen. Ze streeft oprecht naar een uitgave van een zo zuiver mogelijke vertaling van Gods Woord. Maar een goede vertaling gebruikt de woorden en de grammatica van de doeltaal. Dat was ook nadrukkelijk de opdracht van de statenvertalers. Doordat woorden van betekenis veranderen, is een woord dat in 1657 (toen de Statenvertaling uitkwam in een versie waarin zetfouten uit 1637 waren gecorrigeerd, RH) een goede vertaling was, dat niet automatisch ook in 2019. Een Bijbelvertaling is de sleutel tot de kennis van de openbaring van God. Door onbekende of van betekenis veranderde woorden te laten staan, wordt die sleutel weggenomen. Jezus spreekt daarover scherpe woorden in Lukas 11.”
De Statenvertaling in de GBS-editie voldoet volgens u niet aan de criteria van een goede vertaling?
„Het Nederlands kent sinds 1934 geen naamvallen meer, behalve in staande uitdrukkingen. Dat principe zou ook in een Bijbelvertaling moeten worden gehanteerd. In de GBS-editie komen de naamvallen echter gewoon voor. Bijvoorbeeld aan het begin van Genesis 1: „In den beginne...” Dat klinkt heel plechtig en eerbiedig, maar die uitdrukking betekende in die tijd hetzelfde als het hedendaagse „in het begin.” Daar was toen niets plechtigs aan.
Ook staan er woorden in de GBS-editie die in de loop der jaren een andere betekenis hebben gekregen. Jokken, bijvoorbeeld. Tegenwoordig betekent dat liegen, maar vroeger betekende dat: schertsen of grappen maken.”
Komt de Herziene Statenvertaling (HSV) meer in de richting van een goede vertaling?
„Omdat ik mij richt op mensen die alleen de GBS- of Jongbloededitie van de Statenvertaling gebruiken, of die behoren tot een kerk die de HSV niet heeft vrijgegeven voor kerkelijk gebruik, laat ik de HSV verder buiten beschouwing. Anders vertroebelt de discussie.”
Beoogden de opstellers van de HSV niet precies hetzelfde als u?
„Ik denk dat de uitgangspunten voor en methode van de revisie die ik voorstel, wel acceptabel zijn voor de kerken die de HSV hebben afgewezen. Daar wil ik het bij laten.”
De GBS heeft besloten om verouderde woorden in de Statenvertaling niet te vervangen, maar in een verklarende woordenlijst uit te leggen. U noemt dat een schijnoplossing.
„In de uitgave van de Statenvertaling uit 1888 zijn veel toen al verouderde woorden vervangen. Denk aan het voegwoord ”ende”, of het woord ”wijf”. Dat heeft de GBS allemaal overgenomen. Nu wordt gedaan alsof elke nieuwe wijziging afbreuk doet aan de zuiverheid van Gods Woord. Als de GBS dat standpunt consequent zou willen hanteren, moet ze eigenlijk teruggaan naar de Statenvertaling uit 1657.”
Ook dan zou een verklarende woordenlijst bijgevoegd kunnen worden.
„Het valt niet uit te leggen dat ”wassen” in het dagelijks leven schoonmaken betekent, maar in de Statenvertaling ”groeien”. Dan komt de Bijbeltaal los te staan van het dagelijks leven. Bovendien is het de vraag of het ethisch verantwoord is om mensen te vragen dit uit hun hoofd te leren. Met die jongens in het leerwegondersteunend onderwijs in mijn achterhoofd, denk ik van niet.”
Waar begint u in uw vertaalwerk? Bij de Nederlandse tekst van de Statenvertaling, of bij de grondtekst?
„Bij beide samen. Ik controleer aan de hand van de grondtekst of een door de Statenvertalers in 1657 gekozen woord in het Nederlands van nu nog steeds een juiste vertaling is.”
Er zijn kritische stemmen die beweren dat concordant vertalen eigenlijk onmogelijk is.
„De statenvertalers werkten niet zo stringent als weleens wordt gedacht. Sla de concordantie van Trommius er maar op na. Dan zie je dat eenzelfde woord zowel wordt vertaald met ”en”, ”ook” of ”mitsgaders” – waarvan overigens nog maar 25 procent van de Nederlanders weet wat dat betekent.”
De tekst van de Statenvertaling werd in 1888 gewijzigd. Wat is er sindsdien gebeurd?
„In de jaren zeventig van de vorige eeuw verscheen een revisie van de Statenvertaling waartoe het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) opdracht had gegeven. Die zogenoemde Tukkerbijbel –genoemd naar de hervormde ds. W. L. Tukker, voorzitter van de revisiecommissie– werd door de GBS afgekeurd. Een aantal kerkgenootschappen heeft zich toen verbonden aan de GBS-editie. Die editie werd vrijwel niet meer aangepast. In tegenstelling tot wat men echter denkt, gaat de GBS-editie niet terug op de editie uit 1657, maar op de door liberale theologen gereviseerde editie uit 1888. Bovendien is die revisie inconsequent: in het Oude Testament is ”manneken” bijvoorbeeld vervangen door ”mannetje”, terwijl ”manneken” het Nieuwe Testament is blijven staan. De GBS handhaaft die inconsequenties nog steeds.”
De GBS maakt soms duidelijk wel een keuze om woorden te vervangen: het woord ”pissen” wordt bijvoorbeeld vervangen door het eufemistische (verzachtende, RH) woord ”wateren”, terwijl het in de grondtekst in een denigrerende, minachtende context wordt gebruikt.”
Waarom is dat onterecht?
„De Heere dreigt in 1 Koningen 14:10 om al wat mannelijk is van het huis van Jerobeam uit te roeien. De Statenvertaling van 1657 vertaalde dat bewust met: „die aen de wandt pist”, al was het eufemisme ”wateren” toen ook al bekend. Het is immers God Zelf Die een denigrerend woord gebruikt. Hij laat op deze wijze zijn verachting blijken voor Jerobeam, die Hem had veracht. ”Wateren” doet geen recht aan het grondwoord en ook niet aan de keuze van de statenvertalers. ”Urineren” zou misschien wel kunnen. Hieruit blijkt dat de statenvertalers niet bewust voor plechtige, verheven taal kozen, en dat de GBS dat zelf ook weet.”
In de HSV en in de Bijbel met uitleg (BMU), die overigens geen revisie is, zijn de kanttekeningen bij de Statenvertaling niet opgenomen. Wat vindt u daarvan?
„De kanttekeningen zijn bedoeld als onderdeel van de Statenvertaling. Als je de Statenvertaling echt recht wilt doen, moet je die er in een revisie bijnemen. Al kom je dan wel voor andere vraagstukken te staan. Zo is de uitleg die de statenvertalers gaven, soms gedateerd. Denk aan geldeenheden of wetenschappelijke inzichten. Maar het is wel duidelijk een punt van overweging om de kanttekeningen bij de vertaling zelf op te nemen.”
U hebt in uw boek een gereviseerde versie van het Bijbelboek Genesis opgenomen. Bent u al bezig met een van de andere 65 Bijbelboeken?
„Nee. Het is een monnikenwerk. Met alleen het boek Genesis ben ik al meer dan een jaar aan het werk geweest. En het is nodig dat andere mensen meekijken, want ik heb ook mijn blinde vlekken. Ik heb hier alleen mee willen aantonen dat het lastig, maar zéker mogelijk is om tot een revisie van de Statenvertaling te komen die recht doet aan de principes van de statenvertalers. En ik wil argumenten en een voorbeeld bieden bij het voorstel dat op de synode van de Gereformeerde Gemeenten ligt, om de verouderde taal zelf aan te passen als de GBS blijft weigeren. Het is hard nodig.”
Bent u beschikbaar als er gevraagd wordt om een vervolg?
„Ik wacht de reacties af. Mocht het mogelijk of wenselijk blijken om samen met anderen aan een vervolg te werken, dan sta ik er zeker voor open om mee te denken hoe dat vorm moet krijgen.”
„De huidige GBS-editie gaat terug op een revisie uit 1888”
Genesis 1:1-10 in de revisie van Pieter Rouwendal
In zijn publicatie presenteert dr. Rouwendal een voorstel voor een revisie van de tekst van het Bijbelboek Genesis in de Statenvertaling. Hij verantwoordt elke wijziging in een voetnoot. De tekst van Genesis 1:1-10 (hier opgenomen zonder noten):
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis was op de afgrond; en de Geest van God zweefde op de wateren. 3 En God zei: Er zij licht. En er werd licht. 4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. 5 En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. 6 En God zei: Er zij een uitspansel in het midden van de wateren en dat make scheiding tussen wateren en wateren. 7 En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was zo. 8 En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. 9 En God zei: Dat de wateren onder de hemel in één plaats vergaderd worden en dat het droge gezien wordt. En het was zo. 10 En God noemde het droge aarde en de vergadering van de wateren noemde Hij zeeën. En God zag dat het goed was.
Pieter Rouwendal
Pieter Rouwendal (46) werd geboren in Apeldoorn, in een gezin dat behoorde tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Hij studeerde theologie in Utrecht, waar hij in 2002 afstudeerde op een doctoraalscriptie over dr. C. Steenblok en het aanbod van genade. Hij was negen jaar docent godsdienst aan de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap. Vervolgens werkte hij acht jaar bij uitgeverij Kok.
Sinds 2012 heeft Rouwendal zijn eigen uitgeverij, Brevier. Het kantoor is gevestigd in Kampen, waar Rouwendal met zijn gezin woonachtig is en aangesloten is bij de plaatselijke gereformeerde gemeente.
In 2017 promoveerde hij op een onderzoek naar predestinatie en prediking in de gereformeerde theologie van Genève.
Reactie GBS
De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) is vorige maand gevraagd om medewerking te verlenen aan een dubbelinterview met dr. Rouwendal. Secretaris ds. A. van Heteren heeft laten weten dat de GBS afziet van het geven van een reactie in de krant. „Om op adequate wijze te kunnen reageren op de inhoud van de publicatie, is tijd en studie nodig. Op korte termijn is dat niet mogelijk voor ons. We zullen te zijner tijd aandacht besteden aan de publicatie in ons eigen blad Standvastig.”
[/quote]

Prima reactie van ds. A. van Heteren, de tijd nemen om inhoudelijk te reageren. Kom op Bezorgd, een beetje positiviteit kan geen kwaad.
Zalig is de mens, welken de Heere de zonden niet toerekent.

Erskinees
Berichten: 1804
Lid geworden op: 14 Jun 2018, 21:15

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor Erskinees » 27 Jun 2019, 21:03

De GBS zal best goede intenties hebben, maar vertraagd alles bijzonder. Het is overigens vooral het GBS bestuur zelf die tegen is, niet de kerkgenootschappen daarachter. Dus die vertraging komt bewust. Het valt me op dat ik binnen mijn eigen kerkverband allerlei predikanten (juist niet van een bepaalde ligging!) tussen neus en lippen door zeggen, of juist heel expliciet, dat de taal toch enigszins aangepast zal moeten worden. Er zullen ook maar weinig predikanten blij zijn met een bekaaide verklarende woordenlijst.

Zelf hoop ik dat De Banier dit op gaat pakken. De GBS gaat dit gewoonweg niet doen, of pas over 10 jaar. Ik hoop echt dat op de komende synode van de Gereformeerde Gemeente daar een opdracht tot wordt gegeven, wellicht samen met de HHK, over te gaan tot een kleine revisie om zo de SV te behouden voor het nageslacht.
Laatst gewijzigd door Erskinees op 27 Jun 2019, 21:04, 1 keer totaal gewijzigd.

Geytenbeekje
Berichten: 5696
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor Geytenbeekje » 27 Jun 2019, 21:04

Goed idee,
Moet niet een kopie worden van de HSV
Maar dat zal wel lukken als ze niet de zinsopbouw (geheel) veranderen
Die geen achterklap spreekt onvroed,
Tot zijnes naasten smaad en schande;
Die tegen hem ook niet misdoet,
Noch mishandelt; maar hem behoedt
Voor oneere menigerhande.
Psalm 15: 3 Datheen

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 6006
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: In het gekrookte riet | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor J.C. Philpot » 27 Jun 2019, 21:05

Ik ben helemaal voor dit voorstel.
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Gebruikersavatar
Delftenaar
Berichten: 1021
Lid geworden op: 07 Jul 2017, 21:20

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor Delftenaar » 27 Jun 2019, 21:08

Nu leven we in 2019. Is een pleidooi voor revisie van een vertaling uit 1636 dan echt zo vreemd? Wie spreekt die taal dan nog?

Los daarvan zou er voor de Randstad nog een vertaling in het daar gesproken Nederengels moeten komen. Dat bestaat nog niet terwijl in Amsterdam Nederlands niet meer gesproken wordt en het Nederengels net te ver van die taal af staat.

Bezorgd
Berichten: 3711
Lid geworden op: 24 Mar 2018, 16:53

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor Bezorgd » 27 Jun 2019, 21:09

pierre27 schreef:Prima reactie van ds. A. van Heteren, de tijd nemen om inhoudelijk te reageren. Kom op Bezorgd, een beetje positiviteit kan geen kwaad.


Kom, zo'n tweegesprek is toch prima mogelijk.
Ik ga de opstelling van GBS steeds minder begrijpen.
Overal ontstaan er vertalingen in zendingsgebieden etc, maar om in NL al reageren op een voorstel daar moet eerst een hele gletsjer voor door de Rijn. Iets meer ontspannen er mee om gaan zou geen kwaad kunnen.

Geytenbeekje
Berichten: 5696
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor Geytenbeekje » 27 Jun 2019, 21:10

En voor de mensen die het te lastig vind om de SV te lezen, begin dan met de HSV.
Die geen achterklap spreekt onvroed,
Tot zijnes naasten smaad en schande;
Die tegen hem ook niet misdoet,
Noch mishandelt; maar hem behoedt
Voor oneere menigerhande.
Psalm 15: 3 Datheen

Bezorgd
Berichten: 3711
Lid geworden op: 24 Mar 2018, 16:53

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor Bezorgd » 27 Jun 2019, 21:12

J.C. Philpot schreef:Ik ben helemaal voor dit voorstel.Ik ook, al zou ik warm voorstander zijn dat de Synoden van de verschillende kerkverbanden dan in gesprek zouden gaan met HSV bestuur. Om niet allerlei dubbel werk te gaan doen, maar samen tot een oplossing te komen.
Dan is de angel uit die hele HSV discussie, en kan men in gezamenlijkheid dankbaar gebruik maken van het vele, vele werk dat al is gedaan.

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 6006
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: In het gekrookte riet | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor J.C. Philpot » 27 Jun 2019, 21:15

Ik weet ook nog wel een medeforummer voor de revisiecomissie :)
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Gebruikersavatar
pierre27
Berichten: 3260
Lid geworden op: 10 Sep 2005, 12:00
Locatie: Eemvallei

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor pierre27 » 27 Jun 2019, 21:16

Bezorgd schreef:
pierre27 schreef:Prima reactie van ds. A. van Heteren, de tijd nemen om inhoudelijk te reageren. Kom op Bezorgd, een beetje positiviteit kan geen kwaad.


Kom, zo'n tweegesprek is toch prima mogelijk.
Ik ga de opstelling van GBS steeds minder begrijpen.
Overal ontstaan er vertalingen in zendingsgebieden etc, maar om in NL al reageren op een voorstel daar moet eerst een hele gletsjer voor door de Rijn. Iets meer ontspannen er mee om gaan zou geen kwaad kunnen.


Blijkbaar kiezen ze een andere route. Wellicht zijn er gesprekken maar weten wij dat niet. Overigens gaat hij goed met de vragen over de HSV om. Helemaal mijn idee.
Laatst gewijzigd door pierre27 op 27 Jun 2019, 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Zalig is de mens, welken de Heere de zonden niet toerekent.

Tom
Berichten: 347
Lid geworden op: 28 Mar 2016, 20:45

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor Tom » 27 Jun 2019, 21:16

Kijk.... De BMU is een prachtige uitgave maar al snel is door de BMU het besef gekomen ook onder de "zwaren" dat dit ook met de BMU niet lang meer zo gaat. Heel jammer want er heeft zoveel werk in de BMU gezeten. Ik zie daarom ook echt wel een mogelijkheid! Maar men moet opschieten.

Erskinees schreef:Ik hoop echt dat op de komende synode van de Gereformeerde Gemeente daar een opdracht tot wordt gegeven, wellicht samen met de HHK, over te gaan tot een kleine revisie om zo de SV te behouden voor het nageslacht.

Als ik me niet vergis is door s Gravenpolder hier een verzoek naar de synode gestuurd. Of dit behandeld gaat worden weet ik niet. Mocht dat wel zo zijn dan zal er wel eerst een onderzoekscommissie ingesteld worden. Dan ben je zo weer vier jaar verder, voordat de revisie dan klaar is leest heel het nageslacht al HSV ofzo. Dan ben je weer te laat net als met BMU

Online
DDD
Berichten: 19392
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor DDD » 27 Jun 2019, 21:28

Ik geloof helemaal niet dat de GBS zulke gesprekken in de krant zou gaan voeren. Waarom zouden ze?

De GBS wordt voor zover ik kan waarnemen bevolkt door een combinatie van mensen die niet kunnen oordelen over hoe het zit en/of gewoon tamelijk conservatief of rechtlijnig van karakter zijn en een andere groep mensen die graag zelf de vrijheid houdt om de bijbel naar eigen hand te zetten, van het type 'maar Gods volk leert het anders'. Deels wellicht nog oprecht ook, omdat men meent dat alleen de eigen door de heilige Geest geleide interpretatie de juiste is en mensen met een eenvoudig naspreken van de bijbel worden misleid voor de eeuwigheid en deels gewoon omdat men graag de baas speelt en de gemeenteleden bewust manipuleert.

Het grote gevaar zit hem niet in de mensen die het niet begrijpen en daarom niet vóór een verandering zijn in deze verwarrende tijden. Het grote gevaar zit in de dominees die begrijpen dat zij hun gemeente niet meer ongestraft van alles kunnen voorhouden als de gemeenteleden zelf kunnen lezen dat er iets heel anders in de bijbeltekst staat. En zolang die mensen in de GBS de dienst uitmaken en voor bijzonder doorgeleid en vroom doorgaan, zal de meerderheid van predikanten in orthodoxe genootschappen die wel oprecht de boodschap van het Evangelie wil brengen daar geen voet aan de grond krijgen.

Jantje
Berichten: 16185
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren - jantjevanrefoforum@gmail.com

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor Jantje » 27 Jun 2019, 21:33

Ik ben het volkomen met de heer Rouwendal eens. Bovendien heeft hij zich buitengewoon perfect ingedekt door ook de kanttekeningen er bij te betrekken. Bij de BMU waren er een aantal predikanten die deze Bijbel verfoeiden, vanwege onder andere het ontbreken van de kanttekeningen. Daarnaast komt hij er ook op een perfect tijdstip mee, net voor de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten.

Ik begrijp daarom ook absoluut niet wat de GBS (die ik zéér hoog heb staan!) in deze casus mankeert. Het is volslagen onzin om hier niet op te kunnen reageren in het RD.

Ik ben het niet eens met @Bezorgd om dan ook gelijk maar in gesprek te gaan met de HSV-opstellers. Dat lijkt me nou weer net een dusdanige stap te ver.

Overigens ben ik wel benieuwd wat de GBS gaat doen als de Generale Synode hierover daadwerkelijk een bindend advies gaat opstellen of een onderzoek tot het komen van bijvoorbeeld een revisie. Dan kan de GBS toch heel moeilijk nog achterblijven (tenzij we een GBS binnen verband krijgen, dus een GGBS). Onder andere de brief van een gemeentelid uit 's-Gravenpolder, waardoor dit nu een agendapunt is geworden op de Synode, is nu wel heel interessant geworden.

Ongetwijfeld: wordt vervolgd!

En ik zie net een reactie komen van @DDD waar ik alvast van kan melden dat ik die volslagen belachelijk vindt. Het slaat als een tang op een varken.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Online
DDD
Berichten: 19392
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor DDD » 27 Jun 2019, 21:39

Ik denk dat je de tijdgeest wat beter moet doorzien. Want het is helemaal geen onzin. Was het maar zo.

En ik denk ook niet dat de GBS zich veel aantrekt van de synode van de GG. Los daarvan: de afgevaardigden daarvan zijn tot op heden voor zover ik zie ook grotendeels van de rechterflank. Dus het is de vraag in hoeverre ze tegen de GBS zullen ingaan.


Terug naar “Theologie - Actueel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten