Israël in verband met Turkije

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: Israël in verband met Turkije

Berichtdoor Alexander CD » 27 Nov 2009, 23:29

Marie-Henriëtte schreef:Nogmaals; geen teken van zwakheid is te vinden bij het volk Israëls hedendage


Waaruit maak je op dat het Gods steun is.
Marie-Henriëtte schreef:We denken te klein van de Heere als we Zijn verbondstrouw wegredeneren.


Ik redeneer Gods verbonds trouw niet weg maar ik zie die verbondstrouw heel anders in navolging van het NT
Marie-Henriëtte schreef:De Heere laat het niet toe, Zijn volk dat Hij verkoren heeft, ten onder te laten gaan


alleen dat zijn niet de Joden maar het Israel Gods, de natuurlijke en godsdienstige Jood kent niet de Weg(Jezus) ten leven.

De natuurlijke Jood heeft geen verlosser dus zijn relatie met God de Vader kan niet hersteld worden.

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: Israël in verband met Turkije

Berichtdoor Alexander CD » 28 Nov 2009, 12:16

Een bekeerde Jood?

Juda Monis, eerste docent van Noord-Amerika van het Hebreeuws, de behandeling van studenten in Harvard College uit 1722 aan 1760. Zijn carrière leert ons op zijn beurt over de uitdagingen van het behoud van een joodse leven in de vroege Verenigde Staten.Monis ben geboren in Italië in 1683, in een familie van voorheen Portugese conversos. Opgeleid op joodse academies in Italië en Nederland, emigreerden Monis naar New York City rond 1715, waar hij een kleine winkel vastgesteld en Hebreeuws geleerd christenen en joden. Hij verplaatst 1720 Cambridge, Mass., de introductie van Harvard College en een gebied in welke enkele joden gewoond.
Op dat moment waren alle Harvard undergraduates behalve freshmen moeten bestuderen Hebreeuws. Harvard uitgegaan dat er geen christelijke afgevaardigde kan worden beschouwd als werkelijk goed opgeleide tenzij hij de Bijbel in haar oorspronkelijke taal kan lezen. Aangemoedigd door vrienden, Monis voorgelegd zijn persoonlijke, handgeschreven hand boek van de Hebreeuwse grammatica de Harvard Corporation in 1720, voor haar "oordeelkundige perusall." Twee jaar later, het bedrijf "Voted, dat mijnheer Juda Monis goedgekeurde docent van de Hebreeuwse taal worden" de eerste Monis Harvard te maken van full-time Hebreeuwse docent, maar niet als een jood. Op dat moment moet Harvard haar medewerkers voor christenen worden professing.
Vanaf het moment van zijn aankomst in New York Monis kwam overeen met de toonaangevende Puritan geestelijken Kaballah, drieëenheid en christelijke doctrine. Christendom bestudeerd Monis met Cambridge ministers. Een maand vóór zijn ambt in Harvard, ervan uitgaande dat Monis geconverteerd naar het christendom.
Zijn bekering aangetrokken wijdverbreide bekender. Sommige christelijke geestelijken gewaarschuwd voor andere geconverteerde joden die meer naar hun oorspronkelijke geloof terugbrengen. Bezorgdheid dat van Harvard eis dat de leden van de faculteit christenen Monis was gedwongen een insincere conversie. Europese joden schreef van hun verontwaardiging en ontzetting. Monis, worden echter zijn bekering in drie boeken, gepubliceerd in 1722 verdedigd. Hij voerde aan dat hij van religieuze overtuiging, niet van opportunisme jodendom verlaten. Monis, de afgeleide van conversos, zelf een convert is geworden.
Monis instructie was gebaseerd op de handgeschreven tekst die hij in 1720 voorgelegd aan de Harvard Corporation. Elk jaar, hadden zijn nieuwe studenten om de tekst te kopiëren met de hand een taak die maximaal één maand kan uitvoeren. Een zeldzame resterende handgeschreven kopie van de Monis tekst bevindt zich in de archieven van de Amerikaanse joodse historische maatschappij.
In 1724, zijn studenten uit de last van te kopiëren, opslaan binnenkrijgen Monis het bedrijf zijn grammatica publiceren. Uiteindelijk, overeengekomen het bedrijf. Hebreeuwse type van Londen is verzonden en in de 1735, duizend exemplaren van Monis "A grammatica van het Hebreeuws Tongue!" werden gepubliceerd, de eerste Hebreeuwse leer boek gepubliceerd in Noord-Amerika. Twee van de resterende originelen vindt u in de maatschappij bibliotheek.
Hebreeuws is nooit een populaire cursus aan Harvard tijdig Monis. Studenten geklaagd dat de oefeningen saai waren en college administratie dat Monis vaak hazed is door zijn studenten. Terwijl in 1723 opgenomen het college van commissarissen zelf als "zeer blij met de [Monis] assiduity en betrouwbaarheid zijn instructie", in 1724 was het onderwijs in het Hebreeuws aan undergraduates gedraaid op leraren. Monis bleef verantwoordelijk is voor master studenten en leraren.
Monis geleerd in Harvard tot 1760. Tegen die tijd, was zijn verantwoordelijkheden geslonken tot een wekelijkse klasse met universitair studenten. Zijn eigen gezondheid af en studenten interesse markeren, hij werden gesteld. Monis overleden in 1764 en begraven is in een churchyard in Northboro, Mass.
Monis leven vormt één geval van de manier waarop een jood een plaats voor zichzelf in koloniale Amerika gemaakt. Monis hebt gekozen om in te voeren van Harvard als christen. Dat vrijwillig links van een volwassen Joodse Gemeenschap in New York City, kwam Monis Cambridge, die geen joodse instellingen Hebreeuws christelijke studenten leren. Hij lijkt nooit terug hebben bekeken.
Maar de christelijke gemeenschap soms beschouwd hem met scepticisme. De eerste kerk van Cambridge en de Harvard College records verwijzen vaak naar Monis als "de geconverteerde jood," "de geconverteerde rabbijn;" en "de Christianized jood." Kerk administratie bezorgdheid dat Monis kan zijn stil blijven vasts tellen van de sabbat op zaterdag. De headstone van zijn graf in de Northboro churchyard getuigt van de dubbele identiteit waarmee Monis in Massachusetts leefden. Met behulp van de christelijke afbeelding van een geënte structuur voor de omrekening, de opneming leest gedeeltelijk: "een native vertakking van Jacob zien. Die één keer uit het uitschakelen van haar olijf duldt / Regrafted, van de levens boom."

Gebruikersavatar
Jacobse
Berichten: 405
Lid geworden op: 04 Feb 2009, 20:40

Re: Israël in verband met Turkije

Berichtdoor Jacobse » 28 Nov 2009, 19:12

De catechismus spreekt er van dat ieder van ons van nature geneigd is God en de mensen te haten.Allen - ook u en ik - hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Want het bedenken van mij en van ieder is, naar het woord van Paulus in de brief aan de Romeinen,vijandschap tegen God. Hierin is geen onderscheid of meer or minder in wat de Bijbel noemt jood en griek.
Maar Gode zij dank, HIJ heeft een heilsplan, en hoe, voor -om die termen nog eens te gebruiken- jood en griek. Het offer van de dood van Jezus Christus op Golgotha in het jaar ( ongeveer ) 33 en gelijktijdig in de eeuwigheid in het hemelse heiligdom gebracht door HEM als De Hogepriester, waar de brief aan de Hebreeën over spreekt De niet-joden, wij heidenen, zijn als wilde loten geplant in de olijf en hebben daar deel aan gekregen;de brief aan de Romeinen spreekt er van dat GOD Zelf daarvan een bedekking heeft gelegd, tijdelijk, op de joden. Welke bedekking door God Zelf, op Zijn tijd, zal worden weggenomen; zo staat er, en gans Israël zal behouden worden.
Dit is de NT-profetie. Die algeheel spoort met de OT-profetieën, zoals: IK zal niet-mijn-volk- weer noemen: Mijn volk; en : IK zal hun zonden vergeven; en : IK zal met hen een nieuw verbond sluiten, en: IK zal MIJN wet in hun hart leggen.
Wie hieraan afdoet, doet af aan GODS trouw en beloften, aan HEM Die niet liegen kan.
En gaat ook nog eens voorbij daaraan dat hij/zij zelf zich een woord van Kohlbrugge eens in herinnering moet brengen: spreek mij niet meer over mijn bekering, want die heb ik al duizendmaal voor God verzondigd.
Thomas

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: Israël in verband met Turkije

Berichtdoor Alexander CD » 28 Nov 2009, 20:39

Jacobse schreef:Dit is de NT-profetie. Die algeheel spoort met de OT-profetieën, zoals: IK zal niet-mijn-volk- weer noemen: Mijn volk; en : IK zal hun zonden vergeven; en : IK zal met hen een nieuw verbond sluiten, en: IK zal MIJN wet in hun hart leggen.
Wie hieraan afdoet, doet af aan GODS trouw en beloften, aan HEM Die niet liegen kan.


Paulus vertaald dat wat anders in Romeinen 9.

Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die niet bemind was, Mijn beminde.

En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden.

Ook Petrus zegt iets anders als hij hetzelfde gedeelte uit Hosea aanhaalt.

Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.

wordt het niet een eigenmachtige uitlegging van Hosea op de manier waarop jij het brengt.

Gebruikersavatar
Jacobse
Berichten: 405
Lid geworden op: 04 Feb 2009, 20:40

Re: Israël in verband met Turkije

Berichtdoor Jacobse » 28 Nov 2009, 21:41

Hoe kom je daar nou bij; en hoe kan je dat nou menen te kunnen funderen?
De heidenen waren er in het geheel niet bij; door Gods onvoorstelbaar grote gunst en genade mogen de heidenen helemaal gaan mee doen en volop als gelijken gaan delen in Gods heil.Mede-erfgenamen, zegt Paulus; niet in plaats van, niet met uitsluiting van, maar: mede,wil zeggen naast de anderen en onverminderd de anderen = de joden! Natuurlijk; het kan ook niet anders; want Gods beloften zijn onberouwelijk; IK zo zegt de HEERE heb U - Israël !!! - liefgehad met een eeuwige liefde. Jesaja 56 ( ik citeer zonder Bijbel bij de hand te hebben ) spreekt van het heil OOK VOOR DE VREEMDELINGEN. Paulus constateert die werkelijkeheid en de vervulling er van: heidenen zijn door en in Jezus Christus - HIJ zij geprezen tot in eeuwigheid -niet langer vreemdelingen en bijwoners, maar nu ook bevorderd tot huisgenoten Gods en deelachtig mede in het heil en daarom mede-erfgenamen. Van dezelfde belofte; die derhalve onverminderd voortduurt en werkelijkheid wordt doordat en zodra GOD ZELF, zoals Hij zegt in de Romeinenbrief, de bedekking die op hen ligt, wegneemt.
IK, zegt de HEERE, ben gevonden van hen die naar MIJ niet zochten. Dat geldt voor jood en voor griek.Voor ieder van ons kennelijk individueel, als de HEERE ons te sterk wordt Godd zij dank; voor de joden wellicht collectief, als ) Zacharia ) zij HEM aanschouwen DIE doorstoken is; en zij, de ben=minden omder vaderen wil, en naar hun verkiezing - dat zegt Gods Woord - HEM zullen herkennen en erkennen als het LAM GODS De MESSIAS.
Thomas

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: Israël in verband met Turkije

Berichtdoor Alexander CD » 28 Nov 2009, 22:26

Thomas, je bent het toch wel met me eens dat het oude verbond met de komst van Christus afgedaan heeft.
dat betekent geen offeranden meer, maar ook dat de joden niet meer alleen Gods volk zijn, al die dingen zijn met Christus afgeschaft.

Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester.

Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.

Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.

Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.

En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.


De bijbel zegt heel duidelijk als je van Christus bent ben je Abrahams zaad.
Als je Christus hebt aangedaan dan spreek je helemaal niet meer van Jood of Griek.
Waarom niet? Want gij allen zijt één in Christus Jezus. Eénheid Gods volk, God heeft geen twee volken.
Als je dan altijd maar weer hebt over de beloften aan de Joden en dat de Joden nog Gods speciaal volk zijn dan doe je net of Christus nog niet gekomen is.
Op grond van dit gedeelte en andere gedeeltes zeg ik de beloftes zijn voor die in Christus zijn uit alle volken er is geen onderscheidt.

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: Israël in verband met Turkije

Berichtdoor Alexander CD » 30 Nov 2009, 08:08

Afgewezen schreef;

Dat is inderdaad de zwakte in het betoog van Alexander, dat hij helemaal geen plaats laat voor het Joodse volk.

Afgewezen schreef dat ik geen ruimte voor het Joodse volk liet, dat is absoluut niet het geval, Ik bestrijd dat er beloften zijn voor de Joden buiten Christus. Al de beloften zijn in Christus voor Jood en heiden, alleen voor de uitverkorenen
Ook uit het Joodse volk zal een volheid behouden worden, het zal zijn een overblijfsel der genade.(zoals uit alle volken een overblijfsel behouden wordt)
Zo zegt Romeinen 11 vs 5 ; zo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade, let op, uit genade.
Als het uit genade is dan is dat niet omdat ze Jood zijn, want dan is het niet meer uit genade!
Vers 7 zegt; hetgeen Israel zoekt heeft het niet gekregen, hun rechtvaardigmaking, want ze zochten het in hun eigen werken, maar de uitverkoren hebben het door genade verkregen.
Als hun val rijkdom is der wereld, dan is dat ook hun volheid.
Wanneer was hun val, wanneer werden de takken afgesneden van de olijfboom?
Dat was met het kruis, de Joden verwachten een aards koninkrijk met grote heerlijkheid voor het Joodse volk, daarom was het kruis hen een aanstoot.( 1 cor 1 vers 23)
Nu zijn de Joden wel vijanden van het evangelie, om onzen wil, maar naar de verkiezing( het overblijfsel naar de verkiezing der genade) beminden.
De heidenen hebben het evangelie van de Joden zo hebben ook wij de opdracht de joden het evangelie te brengen.
Maar we mogen nooit verwachten dat het meer zal zijn dan een overblijfsel, dat geeft de bijbel zelf aan.
“Al ware het getal der kinderen Israëls als het zand der zee een overblijfsel zal behouden worden”.
Voor de Joden zijn er geen beloften.
Er zijn alleen beloften voor het overblijfsel der verkiezing door genade in Christus, want er staat geschreven “aan zijn (Abrahams) zaad” in enkelvoud bedoelende Jezus Christus.
Als iemand zegt dat er voor de Joden, omdat ze Joden , beloften zijn, dan is niet in Christus, dan is dat geen genade, dan is dat een ander evangelie. Men noemt daarbij de beloften aan Abraham, maar de beloften waren aan het Zaad in enkelvoud (Christus).
Van de olijfboom (waarin zowel Joden als heidenen zijn) is de Heere Jezus de wortel en de vrucht.
Joh.1 vs 16 zegt daarbij nog dat het niet uit de bloede is dan kunnen we dat alleen aannemen.
Dus God heeft Israël niet verstoten, maar hun aanneming tot Gods kinderen is niet anders dan alle andere volken, door genade, in Christus Jezus.

Gebruikersavatar
Jacobse
Berichten: 405
Lid geworden op: 04 Feb 2009, 20:40

Re: Israël in verband met Turkije

Berichtdoor Jacobse » 30 Nov 2009, 10:14

In een vorig stukje werd de profeet Hosea ter sprake gebracht, als vermeend argument om de verkiezing van Israël af te wijzen.Daarbij wordt voorbijgegaan aan Hosea 11 vers 8: Hoe zou IK u prijsgeven, Efraïm, u overleveren, Israël; en ook aan Hosea 14 vers 8: IK zal hun afkerigheid genezen, IK zal hen vrijwillig liefhebben.
Evenzo wordt dan voorbijgegaan aan een profetie - waar het alleen gaat over het volk Israël - als van Jeremia 30 vers 17: IK zal u genezing schenken; hoofdstuk 31 vers 3 ; IK heb u liefgehad met een eeuwige liefde; vers 9: onder geween zullen zij komen...want IK ben Israël tot een vader en Efraïm is MIJN eerstgeborene; Ezechiël 39 vers 25; IK zal een keer brengen in het lot van Jakob en MIJ ontfermen over het gehele huis van Israël.
En er kan niet voorbijgegaan worden, integendeel, aan Romeinen 11 vers 26 en 27 : De Verlosser...zal de goddeloosheden van Jakob afwenden; en dit is MIJN verbond met hen wanneer ik hun zonden wegneem; vesr 32: God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om ZICH over hen allen te ontfermen.
Wie dit passeert, stelt zijn/haar eigen idee-fixe boven Gods onfeilbaar en troostrijk woord; en ontkent en zondigt daarmee tegen Gods beloften en Gods onwankelbare trouw; en vergeet evenzo dat hij/zij zelf bij voortduur begenadigd moet en mag worden zonder hetwelk hij/zij ook niets anders is dan -wat Paulus zegt- uitleving van vijandschap tegen God hetgeen de catechismus verwoordt als van nature geneigd te zijn en God en de naaste te haten.
Thomas

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17312
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Israël in verband met Turkije

Berichtdoor Afgewezen » 30 Nov 2009, 13:51

Jacobse schreef:De catechismus spreekt er van dat ieder van ons van nature geneigd is God en de mensen te haten.Allen - ook u en ik - hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Want het bedenken van mij en van ieder is, naar het woord van Paulus in de brief aan de Romeinen,vijandschap tegen God. Hierin is geen onderscheid of meer or minder in wat de Bijbel noemt jood en griek.
Maar Gode zij dank, HIJ heeft een heilsplan, en hoe, voor -om die termen nog eens te gebruiken- jood en griek. Het offer van de dood van Jezus Christus op Golgotha in het jaar ( ongeveer ) 33 en gelijktijdig in de eeuwigheid in het hemelse heiligdom gebracht door HEM als De Hogepriester, waar de brief aan de Hebreeën over spreekt De niet-joden, wij heidenen, zijn als wilde loten geplant in de olijf en hebben daar deel aan gekregen;de brief aan de Romeinen spreekt er van dat GOD Zelf daarvan een bedekking heeft gelegd, tijdelijk, op de joden. Welke bedekking door God Zelf, op Zijn tijd, zal worden weggenomen; zo staat er, en gans Israël zal behouden worden.
Dit is de NT-profetie. Die algeheel spoort met de OT-profetieën, zoals: IK zal niet-mijn-volk- weer noemen: Mijn volk; en : IK zal hun zonden vergeven; en : IK zal met hen een nieuw verbond sluiten, en: IK zal MIJN wet in hun hart leggen.
Wie hieraan afdoet, doet af aan GODS trouw en beloften, aan HEM Die niet liegen kan.
En gaat ook nog eens voorbij daaraan dat hij/zij zelf zich een woord van Kohlbrugge eens in herinnering moet brengen: spreek mij niet meer over mijn bekering, want die heb ik al duizendmaal voor God verzondigd.
Thomas

Waar zijn we nu precies in ingeplant?

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17312
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Israël in verband met Turkije

Berichtdoor Afgewezen » 30 Nov 2009, 13:52

Alexander CD schreef:Afgewezen schreef;

Dat is inderdaad de zwakte in het betoog van Alexander, dat hij helemaal geen plaats laat voor het Joodse volk.

Afgewezen schreef dat ik geen ruimte voor het Joodse volk liet, dat is absoluut niet het geval, Ik bestrijd dat er beloften zijn voor de Joden buiten Christus. Al de beloften zijn in Christus voor Jood en heiden, alleen voor de uitverkorenen
Ook uit het Joodse volk zal een volheid behouden worden, het zal zijn een overblijfsel der genade.(zoals uit alle volken een overblijfsel behouden wordt)
Zo zegt Romeinen 11 vs 5 ; zo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade, let op, uit genade.
Als het uit genade is dan is dat niet omdat ze Jood zijn, want dan is het niet meer uit genade!
Vers 7 zegt; hetgeen Israel zoekt heeft het niet gekregen, hun rechtvaardigmaking, want ze zochten het in hun eigen werken, maar de uitverkoren hebben het door genade verkregen.
Als hun val rijkdom is der wereld, dan is dat ook hun volheid.
Wanneer was hun val, wanneer werden de takken afgesneden van de olijfboom?
Dat was met het kruis, de Joden verwachten een aards koninkrijk met grote heerlijkheid voor het Joodse volk, daarom was het kruis hen een aanstoot.( 1 cor 1 vers 23)
Nu zijn de Joden wel vijanden van het evangelie, om onzen wil, maar naar de verkiezing( het overblijfsel naar de verkiezing der genade) beminden.
De heidenen hebben het evangelie van de Joden zo hebben ook wij de opdracht de joden het evangelie te brengen.
Maar we mogen nooit verwachten dat het meer zal zijn dan een overblijfsel, dat geeft de bijbel zelf aan.
“Al ware het getal der kinderen Israëls als het zand der zee een overblijfsel zal behouden worden”.
Voor de Joden zijn er geen beloften.
Er zijn alleen beloften voor het overblijfsel der verkiezing door genade in Christus, want er staat geschreven “aan zijn (Abrahams) zaad” in enkelvoud bedoelende Jezus Christus.
Als iemand zegt dat er voor de Joden, omdat ze Joden , beloften zijn, dan is niet in Christus, dan is dat geen genade, dan is dat een ander evangelie. Men noemt daarbij de beloften aan Abraham, maar de beloften waren aan het Zaad in enkelvoud (Christus).
Van de olijfboom (waarin zowel Joden als heidenen zijn) is de Heere Jezus de wortel en de vrucht.
Joh.1 vs 16 zegt daarbij nog dat het niet uit de bloede is dan kunnen we dat alleen aannemen.
Dus God heeft Israël niet verstoten, maar hun aanneming tot Gods kinderen is niet anders dan alle andere volken, door genade, in Christus Jezus.

Als je het zo zegt, ben ik het met je eens.

Gebruikersavatar
Jacobse
Berichten: 405
Lid geworden op: 04 Feb 2009, 20:40

Re: Israël in verband met Turkije

Berichtdoor Jacobse » 30 Nov 2009, 17:25

Dat er geen andere NAAM onder de hemel gegeven is waardoor we kunnen- Petrus spreekt in Handelingen 4 van moeten - zalig worden, dan de NAAM en het Werk van onze Koning en Hogepriester en Rechter de HEERE Jezus Christus, is ( ook voor mij ) buiten alle discussie.
Maar daar gaat het niet om.
Het gaat om de weg naar de HEERE Jezus toe, die De EEUWIGE, Hij zij geprezen, wil gaan met de heidenen en met de joden. Daarin is de HEERE uiteraard volstrekt vrij.Kennelijk verschilt die weg van de dag tot de nacht. Paulus in Romeinen 11 spreekt van een bedekking die GOD ZELF - vers 8: "GOD gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien, en oren om niet te horen, tot de dag van heden "- heeft gelegd: totdat HIJ en op ZIJN tijd- namelijk vers 25: als de volheid der heidenen is ingegaan tot het heil - die bedekking zal wegnemen.
Op ZIJN tijd en op ZIJN wijze zal God dat doen. De uitkomst is voorzegd, vers 26: alsdan zal het ganse Israël van die dagen behouden worden. Het GANSE Israël, wat dan nog over is. Maar langs welke weg? Lees dan nog eens Zacharia, laatste hoofdstukken: een geweldige oorlog tegen Israël. Daniël hoofdstuk 12 spreekt er van dat dan de aartsengel Michaël het joodse volk terzijde zal staan in die strijd, maar Zacharia spreekt er van dat kennelijk het joodse volk in een verdrukking komt als er nooit eerder geweest is. In die tijd zullen zij HEM aanschouwen DIE doorstoken is; Zacharia 12 vers 10, en daar staat verder dat zij de joden onder groot berouw voor het verleden, Hem de Messias Jezus Christus zullen omhelzen aanbidden vereren. En niet alleen zij, wij met hen: Zacharia 14 vers 9 : en de HEERE zal koning worden over de gehele aarde, te dien dage zal de HEERE de ENIGE zijn,en ZIJN NAAM De ENIGE.
Staat het MIJ niet vrij, zegt de HEERE, met het MIJNE te doen wat IK wil ?
Gods wegen zijn hoger dan onze wegen, en Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten.
HIJ beslist, HIJ belooft, onberouwelijk; de wereldgeschiedenis gaat algeheel volgens ZIJN en ZIJN SOUVEREINE Plan. Dat is niet aan ons ter beoordeling; het is er alleen voor ons ter dankbare verwondering een aanbidding en lofprijzing.
Thomas

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17312
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Israël in verband met Turkije

Berichtdoor Afgewezen » 30 Nov 2009, 17:32

Kun je ook nog gewoon antwoord geven??

Gebruikersavatar
Jacobse
Berichten: 405
Lid geworden op: 04 Feb 2009, 20:40

Re: Israël in verband met Turkije

Berichtdoor Jacobse » 30 Nov 2009, 18:33

Er paste en past geen ander antwoord dan het voluit laten spreken van de BIJBEL.
Dat is bovenstaand gegeven.
Ieder kan dat dankbaar aanvaarden, of helaas het niet achten c.q. willen ontwijken.
Thomas

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17312
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Israël in verband met Turkije

Berichtdoor Afgewezen » 30 Nov 2009, 20:22

Jacobse schreef:Er paste en past geen ander antwoord dan het voluit laten spreken van de BIJBEL.
Dat is bovenstaand gegeven.
Ieder kan dat dankbaar aanvaarden, of helaas het niet achten c.q. willen ontwijken.
Thomas

Tuurlijk, ik aanvaard de Bijbel niet en ik ontwijk 'm. :) Maar jij ontwijkt mijn vraag: waar zijn de gelovigen nu precies in ingeënt?

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: Israël in verband met Turkije

Berichtdoor Alexander CD » 30 Nov 2009, 20:24

Jacobse schreef:Daarin is de HEERE uiteraard volstrekt vrij.Kennelijk verschilt die weg van de dag tot de nacht.


Dit is niet het beeld dat de bijbel van God geeft, God zegt van Zichzelf dat Hij dezelfde is, gisteren, vandaag en morgen.

Jacobse schreef:. De uitkomst is voorzegd, vers 26: alsdan zal het ganse Israël van die dagen behouden worden. Het GANSE Israël, wat dan nog over is. Maar langs welke weg?


Toch wel? Toch moet je wat aan de tekst veranderen anders klopt het niet.

Strongs dictionary: houtō(s), G3779, betekent 1) in this manner, thus, so- op deze manier, also, zo.
Hoe is het vertaald in de KJV.AV — so 164, thus 17, even so 9, on this wise 6, likewise 4, after this manner 3, misc 10 .
Het is nooit vertaald met "alsdan", je hoeft mij niet te geloven, kijk het eens na en verkondig geen onwaarheden.

Jacobse schreef:In die tijd zullen zij HEM aanschouwen DIE doorstoken is;

Heb jij nooit geen berouw van je zonden, kijk jij nooit op Wie jij doorstoken hebt? Is die alleen een joods voorrecht?
Jacobse schreef: te dien dage zal de HEERE de ENIGE zijn,en ZIJN NAAM De ENIGE.


Er staat hier te dien dage.
En ook al de profeten, van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen te voren verkondigd.

Waar Petrus hier over sprak daar had ook Zacharia het over.
Jacobse schreef: Daniël hoofdstuk 12 spreekt er van dat dan de aartsengel Michaël het joodse volk terzijde zal staan in die strijd,


Er is heel veel voor te zeggen dat er met de aartsengel Michaël, de Heere Jezus bedoeld wordt.
De Heere Jezus helpt in de strijd heel Gods volk, Hoe door hun zonden op Zich te nemen.
De satan veroordeeld ons aan de hand van wat? Gods wet! En Wie kocht ons vrij betaalde ONZE SCHULD?
De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. Alleen voor het Joodse volk?


Terug naar “Israel en Midden-Oosten”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast