Rechtvaardigmaking door het geloof ALLEEN

Gebruikersavatar
Bert Mulder
Berichten: 9025
Lid geworden op: 28 Aug 2006, 22:07
Locatie: Sherwood Park Alberta Canada
Contact:

Rechtvaardigmaking door het geloof ALLEEN

Berichtdoor Bert Mulder » 08 Jun 2009, 18:00

Er zijn nogal wat woorden vuil gemaakt, op dit forum, en in de gereformeerde gezindte, de laatste tijd, over het onderwerp 'rechtvaardigmaking'.

Nu lijkt me dat we een paar dingen uit het oog verliezen, en nog wel het belangrijke gedeelte, en wel de hoofdaanzet van de reformatie: "rechtvaardigmaking door het geloof alleen'

Zoals we lezen in de Romeinenbrief (hfdstuk 5)

1 WIJ dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus;

8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus gvoor ons gestorven is als wij 22nog zondaars waren.
9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.
10 Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.


Alsook verwoordt door onze Heidelberger Cathechismus, waar we belijden:


59. Vr. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft?

Antw. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben, en een erfgenaam des eeuwigen levens (a).

60. Vr. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God?

Antw. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus (a); alzo dat, al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb (b), en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben (c), nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds (d), uit louter genade (e) mij de volkomen genoegdoening (f), gerechtigheid en heiligheid van Christus (g) schenkt en toerekent (h), evenals had ik nooit zonde gehad noch gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft (i), zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem (k).

61. Vr. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt?

Antw. Niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs Gode aangenaam ben; maar daarom, dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is (a), en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan (b).


Zie, dat er staat geschreven in Romeinen 5, dat Christus ons gerechtvaardigd heeft toen wij nog vijanden waren.

Zo het ook zo is, dat God altijd het werk met ons begint. Zo komt ook de levendmaking voor de zonde kennis en het geloof. In de levendmaking (wedergeboorte in enge zin) zitten al de weldaden van de wedergeboorte in beginsel besloten.

En daar hoeven, nee kunnen we NIKS aan toevoegen. Lijkt het nogal een populair idee te zijn in de gereformeerde gezindte, dat we onszelf eerst Christus waardig moeten maken door er eerst maar eens 'diep door te gaan, en met recht eerst onze zonden leren kennen. Dat we, met Christus, eerst weer eens aan onszelf moeten sterven, voor dat we Hem waardig zijn. Dat we door recht gerechtvaardigd moeten worden, betekende, dat we zelf weer iets zouden moeten doen.

Maar dat schrijft Paulus niet. Hij schrijft: "Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven".

Dus: Christus alleen. door het geloof alleen. Uit genade alleen. Tot Zijn eer alleen.

En laten we niet naar Rome terug gaan ook, door te stellen dat we aanwijzen moeten kunnen, door een openbaring, of op het tijd en uur te wijzen wanneer ze met God verzoend zijn. Want dat is Trente:

NEGENDE HOOFDSTUK - Tegen het vermetel vertrouwen van de ketters.

Hoewel het noodzakelijk is om te geloven, dat de zonden noch vergeven worden, noch ooit vergeven zijn, tenzij om niet door de goddelijke barmhartigheid, wegens Christus, moet gezegd worden, dat aan niemand de zonden vergeven worden, of vergeven zijn nochtans door vertrouwvol en zekerheid van zijn zonden aan diegene die pochen en in haar alleen berusten, als bij de ketters en schismatici deze ijdele en van ieder vroomheid gespeend vertrouwen te vinden is, ja waarlijk in onze stormachtige tijd is het en het wordt krachtig gepredikt tegen de katholieke Kerk. 1 Canon 12

Men mag echter niet beweren, dat diegenen die werkelijk gerechtvaardig zijn, volledig zonder enige twijfel bij zichzelf moeten vaststellen, dat zij rechtvaardigen zijn, en dat niemand vrijgesproken van de zonde of gerechtvaardigd wordt, tenzij hem, die zeker gelooft, dat hij vrijgesproken en gerechtvaardigd is, en dat door het geloof alleen de vrijspraak en de rechtvaardiging voltooid wordt 2 Canon 14, alsof wie dit niet gelooft, aan de beloften van God, en de effecten van de dood en de verrijzenis van Christus zou twijfelen.

Want zoals geen enkele godsvruchtige aan de barmhartigheid Gods, aan de verdienste van Christus en aan de kracht en de effectiviteit van de sacramenten mag twijfelen: zo kan eenieder , wanneer hij zichzelf en zijn zwakheid en onvolmaaktheid beschouwt, vrezen en bang zijn voor zijn genade. 3 Canon 13, want geen enkele mens vermag met de zekerheid van het geloof, waaraan geen bedrog ten grondslag kan liggen, te weten, dat hij de genade van God heeft bereikt.Canon 9

Als iemand zegt:

door het geloof alleen wordt de goddeloze gerechtvaardigd, zó, dat hij daaronder verstaat dat er niets anders nodig is om mee te werken om tot de genade van rechtvaardiging te komen en het helemaal niet nodig is dat hij door zijn eigen wilsbeweging zich voorbereid en toerust,

hij zij verdoemd. 3 Vgl. Paus Leo X, Bul, Over de dwalingen van Martin Luther, Exsurge Domine (15 juni 1520), 15.10
Mijn enige troost is, dat ik niet mijn, maar Jezus Christus eigen ben, Die voor mijn zonden betaald heeft, en zo bewaart, dat alles tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van eeuwig leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Gebruikersavatar
DWW
Berichten: 645
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 19:57
Locatie: Katwijk
Contact:

Re: Rechtvaardigmaking door het geloof ALLEEN

Berichtdoor DWW » 11 Jun 2009, 21:29

Dag Bert,

Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen én aan de Galaten over 'het gehouden zijn onder de wet', lees onder :

Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter, Rom. 7:6

Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden, Gal. 3:23.


Mijn vraag aan nu jou, wat zou Paulus hier dan mee hebben willen verduidelijken c.q. leren...?
Want, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zaligen, dat verloren was.
http://www.dewoesteweg.nl

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17311
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Rechtvaardigmaking door het geloof ALLEEN

Berichtdoor Afgewezen » 11 Jun 2009, 21:31

DWW schreef:Dag Bert,

Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen én aan de Galaten over 'het gehouden zijn onder de wet', lees onder :

Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter, Rom. 7:6

Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden, Gal. 3:23.


Mijn vraag aan nu jou, wat zou Paulus hier dan mee hebben willen verduidelijken c.q. leren...?

Dit gaat over de heilshistorie: Israël vóórdat Christus kwam en de kerk nádat Christus gekomen is. Zie ook de kanttekeningen St.V.

Gebruikersavatar
Bert Mulder
Berichten: 9025
Lid geworden op: 28 Aug 2006, 22:07
Locatie: Sherwood Park Alberta Canada
Contact:

Re: Rechtvaardigmaking door het geloof ALLEEN

Berichtdoor Bert Mulder » 11 Jun 2009, 21:38

DWW schreef:Dag Bert,

Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen én aan de Galaten over 'het gehouden zijn onder de wet', lees onder :

Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter, Rom. 7:6

Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden, Gal. 3:23.


Mijn vraag aan nu jou, wat zou Paulus hier dan mee hebben willen verduidelijken c.q. leren...?


Jij bent gereformeerd, en weet dat niet?

Moet je toch nodig die hele Bijbelboeken in hun geheel lezen. Dan zal het je, met Gods hulp, wel duidelijk worden wat Paulus daar schrijft.

Zoals dit zal je inzinken:

1 O gij 1uitzinnige Galaten, awie heeft u 2betoverd, dat gij 3der waarheid niet zoudt 4gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen tevoren 5geschilderd is geweest, onder u 6gekruist zijnde?
2 7Dit alleen wil ik 8van u leren: Hebt gij 9den Geest ontvangen uit de werken der wet, of 10uit de prediking des geloofs?


Dat we niet uit de werken der wet gerechtvaardigd worden ook, maar zoals ook Luther leren moest:

Romeinen 1:17
Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.


Galaten 3:11
En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.


Dat houdt ook in, dat men ALLEEN door genade ALLEEN rechtvaardig voor God kan en mag verschijnen. En God eist geen condities, vooral niet de conditie dat we eerst maar eens laag genoeg gedrukt moeten worden, en helemaal ellendig door het stof kruipen, en op die manier weer door eigen werken onze zaligheid verdienen.

Nee, zaligmaking is HELEMAAL Gods werk. Daar komt de mens NIET aan te pas.

En dat probeerd Paulus je duidelijk te maken..
Mijn enige troost is, dat ik niet mijn, maar Jezus Christus eigen ben, Die voor mijn zonden betaald heeft, en zo bewaart, dat alles tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van eeuwig leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Gebruikersavatar
DWW
Berichten: 645
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 19:57
Locatie: Katwijk
Contact:

Re: Rechtvaardigmaking door het geloof ALLEEN

Berichtdoor DWW » 11 Jun 2009, 22:06

Bert Mulder schreef:
DWW schreef:Dag Bert,

Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen én aan de Galaten over 'het gehouden zijn onder de wet', lees onder :

Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter, Rom. 7:6

Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden, Gal. 3:23.


Mijn vraag aan nu jou, wat zou Paulus hier dan mee hebben willen verduidelijken c.q. leren...?


Jij bent gereformeerd, en weet dat niet?

Moet je toch nodig die hele Bijbelboeken in hun geheel lezen. Dan zal het je, met Gods hulp, wel duidelijk worden wat Paulus daar schrijft.

Zoals dit zal je inzinken:

1 O gij 1uitzinnige Galaten, awie heeft u 2betoverd, dat gij 3der waarheid niet zoudt 4gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen tevoren 5geschilderd is geweest, onder u 6gekruist zijnde?
2 7Dit alleen wil ik 8van u leren: Hebt gij 9den Geest ontvangen uit de werken der wet, of 10uit de prediking des geloofs?


Dat we niet uit de werken der wet gerechtvaardigd worden ook, maar zoals ook Luther leren moest:

Romeinen 1:17
Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.


Galaten 3:11
En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.


Dat houdt ook in, dat men ALLEEN door genade ALLEEN rechtvaardig voor God kan en mag verschijnen. En God eist geen condities, vooral niet de conditie dat we eerst maar eens laag genoeg gedrukt moeten worden, en helemaal ellendig door het stof kruipen, en op die manier weer door eigen werken onze zaligheid verdienen.

Nee, zaligmaking is HELEMAAL Gods werk. Daar komt de mens NIET aan te pas.

En dat probeerd Paulus je duidelijk te maken..


Ik wist het wel, Bert. Maar ik probeer je iets duidelijk te maken.
Paulus leert in zijn Galaten en Romeinenbrief dat, de wet niet uit het geloof is (Gal. 3:12), noch minder dat de wet machtig is om een ziel levend te maken (Gal. 3:21). Maar hij leert ook dat de wet de zonden levend maakt, Rom. 7:8-10.
Laten we ook dit even NIET vergeten, dat wanneer Gods' Geest een verkoren ziel gaat bearbeiden tot de zaligheid, Hij daartoe immer twee instrumenten voor gebruikt, namelijk de geestelijke bediening der wet (ten dode) en de geestelijke bediening des Evangeliums (ten leve). Want achter de geestelijke kruis- en vloekdood ligt pas het leven in Hem, Gal. 2:19-20.

Wanneer dan een mens zijn schuld thuis krijgt, en hij gevoelt te moeten sterven, en sterven betekent zijn Rechter ontmoeten, gaat zo'n ziel menigmaal zijn zonden voor God belijden en onder hete tranen leren bewenen. Echter vanuit een houdbare nood (=nog niet met Jona overboord). Natuurlijk overtuigt Gods Geest hem van zijn zonden, maar vanuit welk heilig instrument gebeurt dat nou?Komen die overtuigingen nu vanuit de geestelijke bediening der wet of worden die gewerkt vanuit het Evangelie....?
Want, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zaligen, dat verloren was.
http://www.dewoesteweg.nl

Gebruikersavatar
Bert Mulder
Berichten: 9025
Lid geworden op: 28 Aug 2006, 22:07
Locatie: Sherwood Park Alberta Canada
Contact:

Re: Rechtvaardigmaking door het geloof ALLEEN

Berichtdoor Bert Mulder » 11 Jun 2009, 22:26

DWW schreef:
Bert Mulder schreef:
DWW schreef:Dag Bert,

Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen én aan de Galaten over 'het gehouden zijn onder de wet', lees onder :

Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter, Rom. 7:6

Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden, Gal. 3:23.


Mijn vraag aan nu jou, wat zou Paulus hier dan mee hebben willen verduidelijken c.q. leren...?


Jij bent gereformeerd, en weet dat niet?

Moet je toch nodig die hele Bijbelboeken in hun geheel lezen. Dan zal het je, met Gods hulp, wel duidelijk worden wat Paulus daar schrijft.

Zoals dit zal je inzinken:

1 O gij 1uitzinnige Galaten, awie heeft u 2betoverd, dat gij 3der waarheid niet zoudt 4gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen tevoren 5geschilderd is geweest, onder u 6gekruist zijnde?
2 7Dit alleen wil ik 8van u leren: Hebt gij 9den Geest ontvangen uit de werken der wet, of 10uit de prediking des geloofs?


Dat we niet uit de werken der wet gerechtvaardigd worden ook, maar zoals ook Luther leren moest:

Romeinen 1:17
Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.


Galaten 3:11
En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.


Dat houdt ook in, dat men ALLEEN door genade ALLEEN rechtvaardig voor God kan en mag verschijnen. En God eist geen condities, vooral niet de conditie dat we eerst maar eens laag genoeg gedrukt moeten worden, en helemaal ellendig door het stof kruipen, en op die manier weer door eigen werken onze zaligheid verdienen.

Nee, zaligmaking is HELEMAAL Gods werk. Daar komt de mens NIET aan te pas.

En dat probeerd Paulus je duidelijk te maken..


Ik wist het wel, Bert. Maar ik probeer je iets duidelijk te maken.
Paulus leert in zijn Galaten en Romeinenbrief dat, de wet niet uit het geloof is (Gal. 3:12), noch minder dat de wet machtig is om een ziel levend te maken (Gal. 3:21). Maar hij leert ook dat de wet de zonden levend maakt, Rom. 7:8-10.
Laten we ook dit even NIET vergeten, dat wanneer Gods' Geest een verkoren ziel gaat bearbeiden tot de zaligheid, Hij daartoe immer twee instrumenten voor gebruikt, namelijk de geestelijke bediening der wet (ten dode) en de geestelijke bediening des Evangeliums (ten leve). Want achter de geestelijke kruis- en vloekdood ligt pas het leven in Hem, Gal. 2:19-20.

Wanneer dan een mens zijn schuld thuis krijgt, en hij gevoelt te moeten sterven, en sterven betekent zijn Rechter ontmoeten, gaat zo'n ziel menigmaal zijn zonden voor God belijden en onder hete tranen leren bewenen. Echter vanuit een houdbare nood (=nog niet met Jona overboord). Natuurlijk overtuigt Gods Geest hem van zijn zonden, maar vanuit welk heilig instrument gebeurt dat nou?Komen die overtuigingen nu vanuit de geestelijke bediening der wet of worden die gewerkt vanuit het Evangelie....?


En waar lees je in de Schrift dat degenen die in hun jonkheid bekeerd zijn, door zo'n diepe weg gegaan zijn?

Zoals David, Samuel, Jeremiah, Jesaja, enz.???
Mijn enige troost is, dat ik niet mijn, maar Jezus Christus eigen ben, Die voor mijn zonden betaald heeft, en zo bewaart, dat alles tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van eeuwig leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

backtobasic
Berichten: 272
Lid geworden op: 08 Jun 2009, 10:33
Locatie: Kaapstad
Contact:

Re: Rechtvaardigmaking door het geloof ALLEEN

Berichtdoor backtobasic » 12 Jun 2009, 00:27

Bert Mulder schreef:
DWW schreef:
Bert Mulder schreef:
DWW schreef:Dag Bert,

Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen én aan de Galaten over 'het gehouden zijn onder de wet', lees onder :

Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter, Rom. 7:6

Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden, Gal. 3:23.


Mijn vraag aan nu jou, wat zou Paulus hier dan mee hebben willen verduidelijken c.q. leren...?


Jij bent gereformeerd, en weet dat niet?

Moet je toch nodig die hele Bijbelboeken in hun geheel lezen. Dan zal het je, met Gods hulp, wel duidelijk worden wat Paulus daar schrijft.

Zoals dit zal je inzinken:

1 O gij 1uitzinnige Galaten, awie heeft u 2betoverd, dat gij 3der waarheid niet zoudt 4gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen tevoren 5geschilderd is geweest, onder u 6gekruist zijnde?
2 7Dit alleen wil ik 8van u leren: Hebt gij 9den Geest ontvangen uit de werken der wet, of 10uit de prediking des geloofs?


Dat we niet uit de werken der wet gerechtvaardigd worden ook, maar zoals ook Luther leren moest:

Romeinen 1:17
Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.


Galaten 3:11
En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.


Dat houdt ook in, dat men ALLEEN door genade ALLEEN rechtvaardig voor God kan en mag verschijnen. En God eist geen condities, vooral niet de conditie dat we eerst maar eens laag genoeg gedrukt moeten worden, en helemaal ellendig door het stof kruipen, en op die manier weer door eigen werken onze zaligheid verdienen.

Nee, zaligmaking is HELEMAAL Gods werk. Daar komt de mens NIET aan te pas.

En dat probeerd Paulus je duidelijk te maken..


Ik wist het wel, Bert. Maar ik probeer je iets duidelijk te maken.
Paulus leert in zijn Galaten en Romeinenbrief dat, de wet niet uit het geloof is (Gal. 3:12), noch minder dat de wet machtig is om een ziel levend te maken (Gal. 3:21). Maar hij leert ook dat de wet de zonden levend maakt, Rom. 7:8-10.
Laten we ook dit even NIET vergeten, dat wanneer Gods' Geest een verkoren ziel gaat bearbeiden tot de zaligheid, Hij daartoe immer twee instrumenten voor gebruikt, namelijk de geestelijke bediening der wet (ten dode) en de geestelijke bediening des Evangeliums (ten leve). Want achter de geestelijke kruis- en vloekdood ligt pas het leven in Hem, Gal. 2:19-20.

Wanneer dan een mens zijn schuld thuis krijgt, en hij gevoelt te moeten sterven, en sterven betekent zijn Rechter ontmoeten, gaat zo'n ziel menigmaal zijn zonden voor God belijden en onder hete tranen leren bewenen. Echter vanuit een houdbare nood (=nog niet met Jona overboord). Natuurlijk overtuigt Gods Geest hem van zijn zonden, maar vanuit welk heilig instrument gebeurt dat nou?Komen die overtuigingen nu vanuit de geestelijke bediening der wet of worden die gewerkt vanuit het Evangelie....?


En waar lees je in de Schrift dat degenen die in hun jonkheid bekeerd zijn, door zo'n diepe weg gegaan zijn?

Zoals David, Samuel, Jeremiah, Jesaja, enz.???

dat was in het Oude Testament, Bert.
In de tijden der Wet, als G'd zag dat iemands werken goed waren, werd hij gezegend, zij hoefden niet door het stof,maar ja je bent gereformeerd,DUS je zult door het stof gaan en het de gemeente met zo'n zuur mogelijk gezicht vertellen....in de OT tijd hadden we profeten die mensen opriepen zich te bekeren.
maw, zich van hun boze werken te bekeren (nineveh) het intiatief lag toen meer bij de mens, nu meer bij G'd omdat hij de wereld zo lief had.

---knip--- Niet op de persoon spelen, aub; mvg Tib
Sola Scriptura

Gebruikersavatar
Bert Mulder
Berichten: 9025
Lid geworden op: 28 Aug 2006, 22:07
Locatie: Sherwood Park Alberta Canada
Contact:

Re: Rechtvaardigmaking door het geloof ALLEEN

Berichtdoor Bert Mulder » 12 Jun 2009, 00:53

backtobasic schreef:dat was in het Oude Testament, Bert.
In de tijden der Wet, als G'd zag dat iemands werken goed waren, werd hij gezegend, zij hoefden niet door het stof,maar ja je bent gereformeerd,DUS je zult door het stof gaan en het de gemeente met zo'n zuur mogelijk gezicht vertellen....in de OT tijd hadden we profeten die mensen opriepen zich te bekeren.
maw, zich van hun boze werken te bekeren (nineveh) het intiatief lag toen meer bij de mens, nu meer bij G'd omdat hij de wereld zo lief had.
---knip--- Niet op de persoon spelen, aub; mvg Tib
gegroet


God heeft altijd de mensen door geloof gerechtvaardigd, en nooit door de werken der wet...
Mijn enige troost is, dat ik niet mijn, maar Jezus Christus eigen ben, Die voor mijn zonden betaald heeft, en zo bewaart, dat alles tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van eeuwig leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

backtobasic
Berichten: 272
Lid geworden op: 08 Jun 2009, 10:33
Locatie: Kaapstad
Contact:

Re: Rechtvaardigmaking door het geloof ALLEEN

Berichtdoor backtobasic » 12 Jun 2009, 01:55

Bert Mulder schreef:
backtobasic schreef:dat was in het Oude Testament, Bert.
In de tijden der Wet, als G'd zag dat iemands werken goed waren, werd hij gezegend, zij hoefden niet door het stof,maar ja je bent gereformeerd,DUS je zult door het stof gaan en het de gemeente met zo'n zuur mogelijk gezicht vertellen....in de OT tijd hadden we profeten die mensen opriepen zich te bekeren.
maw, zich van hun boze werken te bekeren (nineveh) het intiatief lag toen meer bij de mens, nu meer bij G'd omdat hij de wereld zo lief had.
---knip--- Niet op de persoon spelen, aub; mvg Tib


God heeft altijd de mensen door geloof gerechtvaardigd, en nooit door de werken der wet...

---knip--- Niet op de persoon spelen, aub; mvg Tib
Sola Scriptura

Gebruikersavatar
Avi
Berichten: 509
Lid geworden op: 08 Mar 2008, 22:07

Re: Rechtvaardigmaking door het geloof ALLEEN

Berichtdoor Avi » 12 Jun 2009, 07:08

DWW schreef:
Wanneer dan een mens zijn schuld thuis krijgt, en hij gevoelt te moeten sterven, en sterven betekent zijn Rechter ontmoeten, gaat zo'n ziel menigmaal zijn zonden voor God belijden en onder hete tranen leren bewenen. Echter vanuit een houdbare nood (=nog niet met Jona overboord). Natuurlijk overtuigt Gods Geest hem van zijn zonden, maar vanuit welk heilig instrument gebeurt dat nou?Komen die overtuigingen nu vanuit de geestelijke bediening der wet of worden die gewerkt vanuit het Evangelie....?


Hoi DWW, waar vinnd ik deze beschrijving in de Bijbel?
Hoezo houdbare nood? Het lijkt alsof je zegt dat bij iedereen die tot de Heere Jezus komt er zo'n weg aan vooraf gaat. Is dat ook wat je bedoelt?

Ik dacht dat het Bijbels is om te zeggen dat ontdekking van zonden en diep inzicht in de persoon en het werk van Christus altijd met elkaar zijn verbonden. „Alles moet om Jezus draaien en Zijn offer moet in het middelpunt staan. Waar dit verdwijnt of wordt verzwegen, kan de Geest niet werken en heeft het kruis geen kracht. God roept ons niet in de eerste plaats tot een nieuwe moraal, tot principes, leefregels of de wet. Wij kunnen ons leven helemaal niet zelf veranderen. God roept ons tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus (I Kor. 1:9). Het grootste gemis is het mislopen van de Heere Jezus. De grootste zonde is niet in Hem geloven. Je mist pas echt het doel (zonde is: doel missen) als je aan de Zoon van God voorbij gaat.

Daarom overtuigt de Heilige Geest in de eerste plaats van deze zonde: dat zij in Jezus niet geloven. De gezonde droefheid over de zonde neemt toe wanneer wij de Heere Zelf leren kennen, niet wanneer wij alleen maar de wet gepredikt krijgen.
Het waren niet de spijkers die Jezus aan het kruis vastgenageld hielden, maar Zijn liefde voor ons.

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: Rechtvaardigmaking door het geloof ALLEEN

Berichtdoor Alexander CD » 12 Jun 2009, 07:24

Backtobasic,

Dat jij je dit aantrekt, lees eerst je eigen postings eens na en verontschuldig je, kerel!

hartelijke groeten ACD.

Gebruikersavatar
DWW
Berichten: 645
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 19:57
Locatie: Katwijk
Contact:

Re: Rechtvaardigmaking door het geloof ALLEEN

Berichtdoor DWW » 12 Jun 2009, 09:10

Afgewezen schreef:
DWW schreef:Dag Bert,

Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen én aan de Galaten over 'het gehouden zijn onder de wet', lees onder :

Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter, Rom. 7:6

Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden, Gal. 3:23.


Mijn vraag aan nu jou, wat zou Paulus hier dan mee hebben willen verduidelijken c.q. leren...?

Dit gaat over de heilshistorie: Israël vóórdat Christus kwam en de kerk nádat Christus gekomen is. Zie ook de kanttekeningen St.V.


Ja, dat begrijp ik. Maar de Heere brengt deze zaken naar voren bij monde van apostel, als een beeldspraak c.q. een vergelijking. Waarmee Hij ons zeggen wil dat gelijk Christus niet was IN de ceremonieën der wet, omdat de schaduwdiensten slechts naar Hem heenwezen, het geloof in Christus en de vereniging met Hem evenmin kan zijn onder de geestelijke bediening der wet. Een dergelijke beeldspraak wordt gebruikt in Galaten 4, waarin Hagar als de dienstbare en Sara als de Vrije wordt omschreven. Was Hagar dan de dienstbaarheid van de wet zelve….? Nee, zij was er een beeld van? Paulus schreef deze brief aan de christenen in Galatië, dat wil zeggen Gods verloste volk, die echter weer terug waren gekeerd tot de dienstbaarheden der wet, op aanraden van de Joodse Judaisten. Deze Judaisten waren ook lieden die de wet en het Evangelie vermengden, en daarom gebruikte Paulus telkens deze beeldspraken. Een ziel die nog verkeert onder de dienstbaarheid van Gods heilige wet, al is het een ziel die in beginsel zijn schuld voor heeft leren bewenen etc omdat hij een weinig ontdekt en overtuigd is geworden door de werking van Gods heilige wet, die hem schuldig stelt, kan niet geloven en is niet met Christus verenigd, en is daarom besloten tot op het geloof in Hem. Maar, een kind van God dat eens heeft gelooft, en daardoor verenigd is geworden met het Voorwerp van zijn geloof, kan ook niet meer GELOVEN (zegt Paulus), vanwege dat hij weer is terug gekeerd tot de dienstbaarheden der wet. Wil dat dan zeggen, dat zo’n verloste nog verloren kan gaan? Nee, natuurlijk niet! Daarom bestraft en vermaant Paulus de Galatiërs, om weer te gaan staan in de vrijheid waarmede Christus hen had vrijgemaakt, door het geloof. Konden zij dit dan zelf? Nee, ook niet. Maar Paulus mocht ze daartoe wel oproepen en bestraffen, opdat zij daarmee weer bij vernieuwing voor God op hun knieën zouden komen.

Waarom schreef ik dit aan Bert Mulder? Om de reden dat hij, wellicht zonder dat hij het zelf door heeft, telkens de geestelijke bediening der wet vermengd met die van het Evangelie. Wanneer de Heilige Geest een ziel bearbeidt tot zaligheid, vermengd Hij deze werkingen nooit. Daarom mogen wij dat in ons schrijven, spreken, onderwijzen, vermanen etc. onder elkander ook nooit doen. Maar Bert doet dat wel, en dat is on-Bijbels.
Want, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zaligen, dat verloren was.
http://www.dewoesteweg.nl

Gebruikersavatar
DWW
Berichten: 645
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 19:57
Locatie: Katwijk
Contact:

Re: Rechtvaardigmaking door het geloof ALLEEN

Berichtdoor DWW » 12 Jun 2009, 09:27

Bert Mulder schreef :

En waar lees je in de Schrift dat degenen die in hun jonkheid bekeerd zijn, door zo'n diepe weg gegaan zijn?
Zoals David, Samuel, Jeremiah, Jesaja, enz.???

Antwoord :

Bijna geen één bekering van de heiligen in het OT en het NT staat in het Woord voluit omschreven, maar zij allen waren verlost van hun ellende en zijn God-drieenig daar eeuwig dankbaar voor geweest. De Goddelijke heilsorde heeft Christus daarom zeer duidelijk naar voren gebracht middels Zijn uitgesproken gelijkenissen, en nóg duidelijker middels de brieven van Zijn apostelen. Om weer even op de titel van je TOPIC te wijzen, de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof staat daarom juist zeer duidelijk en helder omschreven in de twee leerboeken van de Kerk van Christus, te weten de Galaten- en de Romeinenbrief. Zoals wij de HC nog eens extra hebben mogen ontvangen als een verduidelijkend leer- en troostboek, zodanig had de vroege Kerk deze twee brieven van Paulus gekregen, in opdracht van zijn Roeper en Zender.

Hier heb je een preek van ds. KV om de onderscheiden bediening van Wet & Evangelie wat duidelijker te kunnen verstaan :

http://preken.dewoesteweg.nl/play.php?f ... 204%20.mp3
Want, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zaligen, dat verloren was.
http://www.dewoesteweg.nl

Smytegelt
Berichten: 139
Lid geworden op: 14 Mei 2009, 10:03

Re: Rechtvaardigmaking door het geloof ALLEEN

Berichtdoor Smytegelt » 12 Jun 2009, 09:35

Och, welk een moeizaam debat voert men hier!
Er zijn zovele manieren om deze zaken te verwoorden. Ach let er toch op dat de zaken gelijkelijk bedoeld worden!
Mogen we u een aantal gedachten meegeven?
Ten eerste: Rechtvaardiging door het geloof leert dat geloof noodzakelijk is wil er rechtvaardiging zijn.
Ten tweede: De grond des geloofs is Christus alleen.
Ten derde: Rechtvaardiging en toeëigening van Christus dienen in de zondaar bevindelijk bijeen gehouden te worden
Ten vierde: Geloven is niet te geloven in de rechtvaardiging van de zondaar op grond van Christus kruisverdienste maar het aangrijpen Christus die de rechtvaardigheid is op grond van Zijn verdiensten aan het kruis. Geloven is een gezindheid die naar aard van haar natuur uitgaat tot God in Christus. Geloof dat deze aard niet bezit is nog geen waar geloof of als zodanig niet openbaar gekomen.
Ten vijfde: Dat aangrijpen is de rechtvaardiging van de goddeloze geschiedt in de tijd.
Ten zesde: Dat aangrijpen geschiedt krachtens het werk des Geestes op grond van de voor de uitverkorenen verworven gerechtigheid.
Ten zevende: De verwerving des heils, te weten de grond van de rechtvaardiging, is niet de grond des geloofs.
Ten achtste: De toepassing des heils geschiedt enkel in de uitverkorenen op grond van Christus verdiensten, in de concientie gewerkt als toeëigendende daad des geloofs waarbij de zondaar Christus en zijn gerechtigheid aangrijpt.
Ten negende: Een zondaar zal nimmer tot deze gezegende daad komen wil hij in zijn conciëntie niet de noodzakelijkheid daarvan ondervinden.
Ten tiende: Het is Gods Geest die dit zaligmakende geloof werkt.

Gebruikersavatar
Avi
Berichten: 509
Lid geworden op: 08 Mar 2008, 22:07

Re: Rechtvaardigmaking door het geloof ALLEEN

Berichtdoor Avi » 12 Jun 2009, 09:42

DWW schrijft: Waarom schreef ik dit aan Bert Mulder? Om de reden dat hij, wellicht zonder dat hij het zelf door heeft, telkens de geestelijke bediening der wet vermengd met die van het Evangelie. Wanneer de Heilige Geest een ziel bearbeidt tot zaligheid, vermengd Hij deze werkingen nooit. Daarom mogen wij dat in ons schrijven, spreken, onderwijzen, vermanen etc. onder elkander ook nooit doen. Maar Bert doet dat wel, en dat is on-Bijbels.


Is dat wel zo bijbels wat jij zegt, DWW?
Bij Calvijn vinden wij deze sterke tegenstelling, die jij wilt maken, niet terug. Eis en belofte, wet en evangelie horen in het verbond der genade bij elkaar. Dat kun je ook zien in zijn verklaring op Ps 19:8. De wet, losgemaakt van de genade en Geest van Christus is dodelijk voor ons. Bovendien werkt de wet los van de genade een vleselijke weerstand, die de haat tegen God en Zijn wet in ons doet ontvlammen. Geen evangelie zonder de wet en geen wet zonder het evangelie! Het gaat om het ene Woord van God met zijn wetsaspect en zijn evangelisch aspect.
Hoe kijk jij tegen het Verbond der Genade aan?
:livre
Laatst gewijzigd door Avi op 12 Jun 2009, 09:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Het waren niet de spijkers die Jezus aan het kruis vastgenageld hielden, maar Zijn liefde voor ons.


Terug naar “Theologie - Dogma en Belijdenis”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast